{autotoc}

Vállalkozások számlarendje

Az egységes számlakeret négy-számlasoros számlaelméletre épül és a bruttó elszámolás elvén alapul. Az eszközök és források, a gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának rendszerbe foglalásával teszi lehetővé a gazdálkodók könyvviteli rendjének kialakítását. A beszámoló elkészítéséhez szükséges információt szolgáltat.

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. Ebből következően a számlarend lényegében egy olyan számviteli szabályzat - a számviteli politika része -, amely tartalmazza:

 • minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
 • a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéknövekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,
 • a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
 • a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

A vállalkozások számlarendje lényegében két részből áll

 • a számlatükör tartalmazza - az egysége számlakeret alapján - a főkönyvi számlákat a számlaszám emelkedő sorrendjében,
 • a szöveges számlarend, amely az egyes számlákhoz kapcsolódó tartalmi kérdéseket, magyarázatokat, valamint a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, egyeztetését tartalmazza. A szöveges számlarendben részletesen szabályozni kell az elszámolásokat alátámasztó bizonylati rendet is.

A következőkben összefoglaljuk azokat a követelményeket, amelyeket a vállalkozás számlarendjének összeállítása során érvényesíteni szükséges:

 • feleljen meg az egységes számlakeret előírásainak,
 • segítse a számviteli politika maradéktalan érvényesítését,
 • szerkezete, taglalása, szöveges része legyen világos, egyértelmű és áttekinthető,
 • segítse a belső és külső ellenőrzés megbízhatóságát,
 • adjon alapinformációkat az elemző tevékenységhez,
 • biztosítsa, hogy az információk valamennyi érdekelt részére időben, kellő részletességgel, megbízható és valós tartalommal álljanak rendelkezésre.

A könyvviteli számla

A számla a könyvvezetés alapegysége. Könyvviteli vagy főkönyvi számlának is nevezik. Olyan kétoldalú kimutatás amely egyik oldalára a vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet változásaiból származó növekedést a másik oldalra az ebből adódó csökkenést mutatja. Jellege attól függ melyik típusú forgalom összege nagyobb. Ha a két forgalom különbsége nulla, a számla egyenlege is nulla.

Tartalmilag megkülönböztetünk: eszköz- , forrás- , költség- és eredményszámlákat, azon belül eredményt csökkentő és növelő számlákat.

Alakilag: aktív és passzív számlákat.

Az eszközöket aktíváknak, a forrásokat passzíváknak nevezzük.

Számlakeret nek nevezzük azt az utasítást amely a legfontosabb főkönyvi számlák elvileg és logikailag meghatározott csoportosítását egységes elnevezését tartalmát csoportosítási és vezetési módját kapcsolatát szabályozza.

A számlakeret felépítése

Mérlegszámlák

 • 1.-4. számlaosztály
  • 1.-3. eszközöket
  • 4. forrás számla

1. Számlaosztály: befektetett eszközök
2. Számlaosztály: készletek
3. Követelések/értékpapírok, pénzügyi eszközök aktív időbeli elhatárolások
4. Források, passzívák

Költségszámlák

5.-6.-7. számlaosztály
5. költségnemek
6. költséghelyek, általános
7. tevékenységek költségei

Eredményelszámoló számlák

8.-9. számlaosztály
8. értékesítés elszámolt önköltsége
9. értékesítés árbevétele és bevételek

Nyilvántartási számla

0 számlaosztály

A számlaszám felépítése

 • Számlaosztály
 • Számlacsoport
 • Számla
 • Alszámla 
 • Résszámla

Összefüggések:

   befektetett eszközök
+ készletek
+ követelések pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
= források +passzív időbeli elhatárolások

Vállalkozói számlarend: az egységes számlakeret alapján meghatározza a gazdálkodó könyvviteli rendjét.
Számlarend szerinti könyvvezetés biztosítja a törvényben előirt beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat és kielégíti a vezetői információs igényeket.

A számlarend tartalma

1. Számlatükör
A számla tartalma
2. Főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatainak szöveges bemutatása
4. Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rend
Számviteli törvény szerint a számlarend összeállításáért és annak folyamatos karbantartásáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy felel.

Számlakeret és a beszámoló összefüggése

Az egységes számlakeret biztosítja az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, a költségvetési beszámoló és az egyéb szervezet beszámolójának elkészítéséhez szükséges adatokat.