A gazdálkodó szervezetek szerepe

A szükségletek kielégítésére irányuló szervezett tevékenység a gazdálkodásami egyben az erőforrások ésszerű hasznosítását is jelenti.
A gazdálkodó szervezet, a vállalat és a vállalkozás azonos tartalmú fogalmak: a gazdaság olyan alapegységei, melyek a rendelkezésükre álló eszközökkel a gazdasági élet többi szereplőjétől elkülönülten gazdálkodnak, jövedelem szerzésre törekszenek, s eközben kockázatot vállalnak.

A vállalatok működésük során egyidejűleg sokféle szerepet betöltenek:

 • szükségleteket elégítenek ki termékeikkel, szolgáltatásaikkal
 • alsófizetéseikkel hozzájárulnak a társadalmi közös szükségletek kielégítéséhez munkalehetőséget, s ezáltal megélhetést biztosítanak a társadalom tagjainak
 • a vállalkozás tulajdonosainak jövedelmet biztosítanak

A gazdálkodó szervezetek működésének közös vonásai

A vállalkozások működésének vannak olyan általános jellemzői, amelyek a tevékenység jellegétől és a vállalkozási formától függetlenül minden gazdálkodó szervezetre jellemzőek.
A gazdálkodó szervezetek

 • önállóan gazdálkodnak
 • tevékenységük során kockázatot vállalnak
 • tevékenységük eredményességében anyagilag érdekeltek
 • döntéseikért anyagi, jogi, és erkölcsi felelősséggel tartoznak

Önállóság

A vállalkozások egymástól függetlenül, önállóan gazdálkodnak. Maguk határozzák meg céljaikat és a célok eléréséhez szükséges eszközöket. Eldöntik, hogy milyen tevékenységet kívánnak folytatni.
A vállalkozás eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy sikerül-e jól meghatározni, a tevékenység folytatásához szükséges módszereket, termelési, forgalmazási eljárásokat, a szükséges anyagok, eszközök és munkaerő mennyiségét, összetételét.
Ha nyereségesen gazdálkodnak önállóan dönthetnek az adózás után náluk maradó nyereség felhasználásáról is. A vállalkozási önállóság azonban nem jelenti azt, hogy a gazdálkodó szervezetek az őket körülvevő gazdasági környezettől elszigetelten működhetnek. Önálló döntéseiknél figyelembe kell venniük azokat a külső és belső adottságokat, melyek hatással vannak tevékenységükre.
Külső adottság egy-egy vállalkozás számára

 • fizetőképes kereslet
 • a versenytársak helyzete, döntései
 • a tevékenységéhez szükséges munkaerő, eszközök és tartozékok kínálata
 • a tevékenységét szabályzó rendeletek, jogszabályok

Belső adottság

 • vállalkozás mérete, tőkeereje
 • a rendelkezésre álló eszközök és munkaerő mennyisége, színvonala

A vállalat eredményes gazdálkodásának egyik feltételei, hogy tevékenységét az adottságok figyelembevételével, azokhoz igazítva végezze.

Kockázatvállalás

Bármennyire körültekintően hozza meg lényeges döntéseit a vállalkozás, mindenképpen számolnia kell a döntések kockázatával. Mérlegelnie kell a döntés következtében várható nyereség nagyságát, de a kudarc esetén bekövetkező veszteséget is. A vállalt kockázatnak arányban kell állnia a vállalkozás tőkeerejével.
A gazdálkodó szervezetnek természetesen törekednie kell a tevékenység kockázatának csökkentésére.
Mindenekelőtt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a vállalkozás tevékenységét befolyásoló tényezők változását. Sok vállalkozás sikerét az alapozza meg, hogy a vállalkozó másokat megelőzve jutott információhoz.
Szükség van az információk birtokában olyan döntésekre, melyekkel a vállalkozás rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.
A változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodást megkönnyítheti a maga számára az a vállalkozás, mely egyidejűleg többféle tevékenységet végez. Az úgy nevezett "több lábon állás" csökkenti a kockázatot, mivel egy-egy tevékenység átmeneti veszteségei fedezhetők a többi tevékenység eredményéből. Az erőforrások is könnyen átcsoportosíthatók egyik területről a másikra.

Eredményérdekeltség

Minden gazdálkodó szervezet érdekelt a vállalkozás fennmaradásában.
A vállalt fennmaradása akkor biztosított, ha bevételei meghaladják kiadásait, ellenkező esetben vagyonát fokozatosan elveszíti.
A gazdálkodó szervezetek többnyire nem elégszenek meg vagyonuk megőrzésével, hanem annak gyarapítására törekszenek. Ehhez is szükséges, hogy a bevételek folyamatosan meghaladják a kiadásokat, és az adózott eredmény gy részét újra befektessék a vállalkozásba.
A bevétlek növelhetők a keresletnek megfelelő áruválasztékkal, udvarias kiszolgálással. A kiadások csökkenthetők kedvező beszerzési források felkutatásával, a költségekkel való esszerű gazdálkodással.

Anyagi, jogi és erkölcsi felelősség

Minden vállalkozás felelős tevékenységéért. Az anyagi felelősség azt jelenti, hogy a gazdálkodó szervezet köteles vállalni döntésein, tevékenységének anyagi következményeit.
Tartozásaiért teljes vagyonával felel minden vállalkozás.
Az anyagi felelősség szorosan összefügg a jogi felelősséggel. A jogi felelősség módját meghatározza, hogy az adott vállalat önálló jogi személy-e vagy sem

jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások jellemzői

 • állandó szervezettel rendelkeznek, amely a tulajdonosok (tagok) váltása esetén is változatlan marad
 • a tulajdonosok vagyonától elkülönített, önálló vagyonnal rendelkeznek.
 • tevékenységükért önálló vagyoni felelősséggel tartoznak. Ezt nevezzük a tagok korlátolt felelősségének.

nem önálló jogi személyiségű vállalkozások jellemzői

 • nem rendelkeznek állandó szervezettel
 • a tulajdonosok saját vagyona nem különül el élesen a vállalkozás vagyonától
 • ha a vállalkozás vagyona nem elegendő a tartozások kiegyenlítésére, akkor a tulajdonosok vagyonukkal is felelnek. Ezt nevezzük a tulajdonosok korlátlan felelősségének.

Az erkölcsi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás a társadalom elvárásainak, normáinak megfelelően végezze tevékenységét.

A gazdálkodó szervezetek csoportosítása

A vállalkozások többféle szempont szerint csoportosíthatók.
A tevékenység jellege szerint megkülönböztetünk

 • termelő vállalat - termelési eszközöket, fogyasztási cikkeket gyártanak, és e termékkel járulnak hozzá az igények kielégítéséhez.
 • szolgáltató vállalat - nem termékeket állítanak elő és adnak el, hanem tevékenységükkel közvetlenül elégítenek ki szükségletet.
 • kereskedelmi vállalat - az áruk forgalmazásával foglalkozik, árut vásárolnak abból a célból, hogy azt a felhasználóknak továbbértékesítsék.

vállalkozási forma szerint megkülönböztetünk

 • egyéni vállalkozást
 • társas vállalkozást
 • szövetkezetet
 • állami, valamint önkormányzati tulajdonú vállaltot