{autotoc}

A vezetés fogalma

A vezetés olyan tevékenység amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására irányul bizonyos célok elérése érdekében.

Komplex összetett feladat amely keretében elsődleges cél az emberi, fizikai, információs, pénzügyi erőforrások hatékony és eredményes felhasználása. (Általános vezető, mint komplex egység irányításáért felelős személy.)

Vezetői munka energiaigényes, állandó feszültség forrása, kihívások egész sorát rejti magában. Az élet valamennyi területét átszövi, nem korlátozik csak az üzleti vállalkozásokra.

A vezetés két, vagy több ember együttműködése során megjelenő tevékenység, egyidős az emberi társadalommal, mégis a társadalomtudósok, mint jelenséget csak a huszadik század elején kezdték el tudományosan vizsgálni.

Ma a vezetés kifejezést kettős értelemben használjuk. Értelmezhetjük úgy is, mint tevékenységet, és úgy is, mint szervezeten belüli egységet, azokat a személyeket, akik adott helyzetben képesek befolyásolni mások viselkedését. A vezetés mint tevékenység tehát önállóan is értelmezhető, de a gyakorlatban nem választható el azon személyektől akik a tevékenységet végzik.

A vezetés mint tevékenység olyan sajátos emberi cselekvés, amelyben a vezető közös célok elérésére késztet másokat, és ehhez szervezetileg megteremti a legkedvezőbb feltételeket.

A menedzsment fogalma

A menedzsment fogalmát először Frederik W. Taylor amerikai mérnök, gyárigazgató, üzemszervező, az ösztönző bérezési rendszerek kidolgozója definiálta a századfordulón, a következő módon: pontosan tudni, mit akarsz az embereidtől, pontosan tudni mit hogyan csináljanak, majd megnézni, hogy a legjobban és legolcsóbban csinálják-e. A menedzsment is értelmezhető tehát folyamatként és dolgozókat irányító, utasító személyek csoportjaként.
A menedzsment olyan, emberekre vonatkoztatott, célirányos behatás, amelyet egy vagy több személy végez mások tevékenységének koordinálására, olyan eredmények elérése érdekében, amelyeket egyikük sem tudna egyedül elvégezni.

A menedzsmentet a menedzserek alkotják, illetve képviselik, akik lehetnek a vállalkozás tulajdonosai vagy alkalmazottai. A vállalkozásokban a menedzserek többsége nem tulajdonos, hanem alkalmazott.
A vezetés és a menedzsment is az emberekkel való kapcsolatot jelenti, a menedzsmenthez azonban erőteljesebben tapad a haszonszerzés, mint cél.

A menedzser kifejezés alapvetően a vezetéssel függ össze, de a köznyelvben gyakran használjuk olyankor is, amikor a menedzsernek nincs beosztottja.

A vezetés szintjei

A menedzsmenten belül ugyanúgy létrejön a munkamegosztás, mint a gazdálkodási folyamat bármely területén. A menedzsmenti munkamegosztás egyrészt a feladatok szakmai különbözőségéből, másrészt a feladatok terjedelméből adódik. A feladatok szakmai különbözőségéből adódó munkamegosztás oka a gazdasági élet egyre sokrétűbbé és bonyolultabbá válása.

A menedzsment szakosodása különösen a nagyobb vállalkozásoknál figyelhető meg.
A Menedzsmenti munkamegosztást a feladatok terjedelme is létrehozhatja, amely azonos tartalmú menedzseri feladatok megosztását jelenti úgy, hogy a vezetés egysége megmaradjon.

A fentiek következtében alakulnak ki a szervezeti szintek, az osztályok, csoportok. A menedzserek között is létrejön a függelmi kapcsolat, kialakul a vezetési hierarchia.

A vezetési hierarchiát a vezetők sora alkotja.
Az irányított szervezet nagysága szerint a gazdálkodó szervezetek három vezetési szintje: az alsó, a közép- és a felső szintű menedzsment.

Alsószintű vezetés

Az alsó szintű vezetésnél a vezető közvetlenül a végrehajtókkal áll kapcsolatban. Feladat végézése döntő mértékben a kapott utasítások végrehajtását szolgálja, ugyanakkor tapasztalatai alapján véleményével segíti a felsőbb vezetés munkáját. Pl. munkafelügyelő, egységvezető, művezető.

Középszintű vezetés

A középszintű menedzsment esetén a menedzser már nem közvetlenül a végrehajtókkal, hanem általában az első vonalbeli menedzsmenttel áll munkakapcsolatban. A vezetők legszámosabb csoportja. Feladtuk a csúcsvezetői stratégia és politika megvalósítása, az alsószintű vezetők munkájának összehangolása.

Felsőszintű vezetés

Felsőszintű vezetés, a csúcsvezetők tűzik ki a szervezet általános céljait és határozzák meg a stratégiáját, politikáját, módszereit és irányelveit. Ők képviselik a szervezetet kifelé, együttműködnek a kormányhivatalokkal, szakszervezetekkel.

A csúcsmenedzsment feladatai a következők:

  • a gazdasági hatalom alapján a vállalkozási célok kitűzése
  • a vállalkozási szervezet létrehozása
  • a vállalkozások átalakítása
  • a stratégiai döntés-előkészítés, döntés és értékelés

A csúcsmenedzsment feladata, a döntések bonyolultsága, hatása és kockázata alapvetően a szervezet formájából, nagyságától függ.

A vezetés más szempontból is csoportosítható

Beszélhetünk stratégiai vezetésről és operatív vezetésről.
A stratégiai vezetés a szervezet tevékenységének legfőbb hosszú távú irányelveit határozza meg, és általában csak közvetlenül az operatív irányítókkal tart kapcsolatot.