Az adóügyi együttműködés szabályai, információ-szolgáltatás, behajtási jogsegély, a Központi Kapcsolattartó Iroda (KKI) szerepe.

Európai Unió harmonizáció

Adóügyi együttműködés
→ Információ szolgáltatás

• megkeresésre 
• EMOGA visszatérítésnél 
• jövedelem-, nyereség- és vagyonadónál
• általános forgalmi adónál
• biztosítási adónál
• előbbiek végrehajtásánál
• kamat, különbözet megállapításánál
• önként (hivatalból), ha

- másik államban adóvesztés keletkezhet
- másik államban adófizetési kötelezettség keletkezhet
- adóelkerülés harmadik tagállam bekapcsolásával
- kapcsolt vállalkozások közötti nyereség újraelosztás
- új tények, körülmények merülnek fel

• az adózót kérelmére az információ átadásról tájékoztatni kell
• harmadik tagállamnak továbbítható
• viszonosság alapján más adatok is átadhatók
• egyidejű ellenőrzésnél megállapodhatnak
• kézbesítési kötelezettség
• haszonhúzónál a haszonhúzó államának követő év június 20.-ig adatszolgáltatás
• korlátok (megtagadhatja az információ átadást)

- adóhatóságok között tiltott az átadás 
- aránytalanul nagy teherrel jár 
- feladatai teljesítését gátolja a megkereső a saját lehetőségeit még nem merítette ki 
- üzleti, szakmai titkokat sért 
- nem tudna teljesíteni.

• a KKI tudomására jutott adatok titkoknak minősülnek

- csak közvetlenül közreműködők használhatják fel 
- a tájékoztatási jog megilleti az adózót.

 Behajtási jogsegély

• tárgy: más tagállamot megillető tartozás végrehajtása EMOGA, jöv., nyereség, vagyon, áfa, bizt. adó költség, kamat, büntetés. 
• Adatokat megismerheti: érintett, adóhatóság, bíróság. Megkeresés elévülési idő után (5 év), üzleti titok vagy jogszabályba ütközik elutasítható.
• A tartozást a külföldi forintban fizeti meg, késedelmi pótlék felszámítható.
• adatszolgáltatás a megkeresésére
• kézbesítés iránti megkeresés
• biztosítási intézkedés iránti megkeresés
• behajtás iránti megkeresés

- végrehajtási okiratban foglalt közreműködés 
- a körülmények változásáról információk 
- illetékes adóhatóság végzést ad ki a végrehajtásra 
- a befolyt összeg csak a megjelölt célra használható

• Kérelem elutasítása:

- ha a tartozás nem jogerős
- a végrehajtás hazai jog alapján nem vezetett eredményre
- az adózó gazdasági tevékenységét ellehetetlenítené és ez Magyarországon jelentős gazdasági-társadalmi nehézséget okozna

• felfüggesztés

- megkereső országban jogorvoslati eljárás indult
- bírósági döntésig 
- a határozat jogerőre emelkedett
- a jogorvoslatok végrehajtásáért az adóhatóság felel

• elévülés

- a megkereső állam joga az irányadó

• tartozás kiegyenlítés – forintban, késedelmi pótlékkal 
• költségek

- a belföldi adóhatóságot terheli 
- megállapodhat a megtérítésről

• a KKI az illetékes adóhatóságot (külföldi) megkeresheti