Az adózás rendjéről (Art), a törvény célja, alapelvei, személyi, területi, tárgyi hatálya. A bizonylat és igazolás kiállításának és megőrzésének a szabályai.

Az adózás rendjéről (Art.)

Cél:

- Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.
- Adott területen egységes normák alkalmazása minden adónemre.

Alapelvek:

- az adóhatóság mérlegelési joga (csak törvényes keretek között)
- megkülönböztetés nélküli eljárás (állampolgárság stb. szerint)
- tájékoztatási kötelezettség (adóhatóság részéről)
- jóhiszemű joggyakorlás (adózó részéről)
- méltányosság (a törvényi feltételek megléte esetén)
- szerződést, ügyletet valódi tartalmuk szerint kell minősíteni
- kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapján kell minősíteni
- az adókötelezettséget nem érinti a jogellenesség vagy a jó erkölcs sérelme
- adójogviszonyban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni (rendeltetésellenes joggyakorlás-becslésre adhat alapot)

A törvény hatálya:

Területi

- Magyar Köztársaság területén

- székhellyel, telephellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 
- lakóhellyel rendelkező magánszemély
- vagyonnal rendelkező vagy bevételt elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet
- államigazgatási vagy bírósági eljárásban résztvevő személy

- Vámszabad területre

-ha tv. másként nem rendelkezik

Adó és támogatási forma

Adók

 - adó, járulék
 - illeték
 - befizetés

- központi költségvetés
- elkülönített állami pénzalap
- Nyugdíj biztosítási Alap
- Egészségbiztosítási Alap számára
- önkormányzatok javára törvényen alapuló befizetéseik

- Költségvetési támogatás

- központi költségvetés
- elkülönített állami pénzalap terhére

Adók módjára behajtandó köztartozások

- köztartozások
- igazgatási és bírósági szolgáltatások díjai

 

Az Art személyi hatálya

• Adózó  akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, költségvetési támogatási igényét törvény írja elő.
• Pénzügyminiszter
• Adóhatóságok

- Állami adóhatóság - APEH és területi szervei
- Vámhatóság Vám- és Pénzügy-őrség
- Önkormányzati adóhatóság
- Illetékhivatal

Bizonylat és igazolás

Kiállítás

- ÁFA - adóalany értékesítésről bizonylatot állít ki 
- kifizető és munkáltató a kifizetéskor bizonylatot állít ki, és erről nyilvántartást vezet
- állami vagy más végkielégítésről igazolás
- a TB szerv az általa kifizetett ellátásról igazolást ad
- bevételt, adóalapot vagy adót csökkentő tételeknél összesített igazolást a jogosultság - keletkezésekor, de legkésőbb a követő év január 31-ig kell kiadni ® összesített igazolás
- munkaviszony megszűnése időpontjában, valamint nyugdíjazás, halál esetén a munkáltató igazolást, adatlapot köteles kiadni
- az adóbeszedésre kötelezett nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad
- kifizető a levont osztalékról a személynek és külföldi szervezetnek igazolást ad (azonosító, alap, adó stb.) Ha az osztalék és társasági adót a kifizető nem vonta le, adó visszatérítésre igazolás nem adható. 
- Külföldi illetőség igazolása, nyilatkozata


Megőrzés

- bejelentett helyen
- felhívásra 3 munkanapon belül be kell mutatni 
- időben: elévülésig
- Kv : adózó, munkáltató, jogutód, jogszabályban, határozatban erre kötelezett. Magánszemély halála esetén közös háztartásban élő vagy örökös továbbítja az adóhatósághoz.
- A bizonylatok minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel elektronikus dokumentumként is megőrizhetők.