Az állami szervek típusai a következők:

 • államhatalmi szervek
 • államigazgatási szervek
 • bíróságok
 • ügyészségek
 • egyéb szervek

A köztársasági elnök Magyarország államfője. Az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnők hívja össze.
A köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére, de az Országgyűlés választja meg. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

A köztársasági elnök:

 • képviseli a magyar államot
 • népszavazást kezdeményez
 • kinevezi, felmenti
 • gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát
 • adományozza a törvényben meghatározott címeket
 • dönt az állampolgársági ügyekben


Államhatalmi szervek

A legfőbb államhatalmi szerv az Országgyűlés. Az Országgyűlés hatáskörébe a következő ügyek tartoznak:

 • törvények alkotása
 • a kormány programjának elfogadása
 • nemzetközi szerződések kötése
 • hadiállapot kinyilvánítása, békekötés, szükségállapot kinyilvánítása
 • a Legfelsőbb Bíróság elnökének és a legfőbb ügyészek megválasztása
 • az Alkotmánybíróság tagjainak, az Állami Számvevőszék elnökének, alelnökének megválasztása

Az államhatalom helyi szervei az önkormányzatok, amelyek a helyi ügyeket intézik.

Az önkormányzatok típusai

 • Települési önkormányzatok - hatáskörét a képviselő-testület gyakorolja
 • Megyei önkormányzatok - hatáskörét a megyei közgyűlés gyakorolja
 • Fővárosi önkormányzat - élén a főpolgármester áll
 • Kisebbségi önkormányzatok - a nemzeti és etnikai kisebbségek hozhatják létre

Államigazgatási szervek

A legfőbb államigazgatási szerv a Kormány. A Kormány tagjai a miniszterek, élén a miniszterelnök áll.

A Kormány feladatai a következők:

 • a törvények végrehajtásának biztosítása
 • a minisztériumok munkájának irányítása
 • nemzetközi szerződések kötése
 • feladatai ellátása érdekében rendeletek alkotása, határozatok hozatala

A Kormány a működéséért az Országgyűlésnek felelős.

Az államigazgatási szervek sorában a következők a minisztériumok élén állnak a miniszterek. A Kormány határozatainak megfelelően irányítják.

Léteznek úgynevezett tárca nélküli miniszterek is, akik a Kormány által meghatározott, valamilyen feladat ellátására kaptak megbízást.

Bíróságok

A bíróságok feladata az igazságszolgáltatás. A bíróságok tevékenysége mindig, jogalkalmazás, és nem jogalkotás.

Ügyészségek

Az ügyészség az Országgyűlésnek közvetlenül alárendelt állami szerv, amelynek feladata, hogy ellenőrizze az állami szervek működésének jogszerűségét.

Feladatai még többek között:

 • bírósági eljárásban a vádat képviseli
 • felügyeletet gyakorol a nyomozás törvényessége érdekében

Az ügyészi szervezet élén a legfőbb ügyész áll.

Egyéb szervek

Az Alkotmánybíróság legfőbb feladata a törvényhozó és végrehajtó hatalom intézkedéseinek, működésének utóvizsgálata az Alkotmány tükrében.

Az Állami Számvevőszék kizárólag az Országgyűlésnek alárendelt szerv ellenőrzi az állam pénzügyeit.

Az országgyűlési biztosok az ombudsmanok. Az országgyűlési biztos olyan panaszfórum, akihez az állampolgár jogaik védelme érdekében fordulhatnak.