A polgári jog az a jogág, amely a társadalom vagyoni viszonyait és azzal összefüggésből személyi viszonyokat szabályozza, mely szabályozást a jogalanyok egyenjogúságának és mellérendeltségének elve hatja át.
Az egyenjogúság annyit jelent, hogy egyik félnek sincs joga önhatalmúan, saját eszközökkel biztosítani a másik fél kötelezettségeinek teljesítését.A mellérendeltség annyit jelent, hogy egyik fél sincs a másik fölé rendelve.

A polgári jogi jogszabály elemei

A polgári jogi jogszabály olyan magatartási szabály, amely bizonyos cselekvést parancsol, illetve tilt, vagy megenged.
A polgári jogi jogszabálynak három eleme van

 1. a tényállás – azoknak a körülményeknek az összessége, amelyeknek bekövetkezésére a jogszabály meghatározott magatartást rendel el.
 2. a rendelkezés a jogszabály legfontosabb tartalma, ugyanis ez határozza meg a követendő magatartást, ha a tényállás megvalósul
 3. a jogkövetkezmény. A jogkövetkezménynek két csoportja van:
  1. a szankció – a szankció hátrányt, büntetést jelent, ami a jogalkotó szabály megsértővel szemben kilátásba helyez
  2. joghatás – akkor áll be, ha valaki a rendelkezésnek megfelelően jár el

A polgári jogi jogszabály érvényessége és hatálya

A polgári jogi jogszabály akkor érvényes, ha azt az adott jogforrás kibocsátásra jogosult szerv, meghatározott eljárási rend betartásával alkotta, és a Magyar Közlönyben kihirdette.

A szabályszerűen megalkotott jogszabály érvényes ugyan, de ez nem jelenti, azt hogy egyben hatályos is.

A hatályosság alkalmazhatóságot és tényleges alkalmazást jelent.

A területi hatály azt juttatja kifejezésre, hogy a jogszabály milyen földrajzi területen érvényesül, a személyi hatály viszont arra ad választ, hogy a személyek milyen körére kell alkalmazni

A tárgyi hatály alatt azokat a társadalmi viszonyokat értjük, amelyre az adott jogi szabályozás irányul.

Az időbeli hatály azt jelenti, hogy a jogszabály egy meghatározott időtartam alatt alkalmazható.

A hatályba lépés napját vagy maga az adott jogszabály állapítja meg, vagy annak megállapítása egy másik jogszabály feladata.

A hatálybalépés és a kihirdetés napja sok esetben azonos.

A jogszabály hatályát azon a napon veszti el, amelyet a jogszabály maga kimond.

A polgári jogi jogviszony fogalma, fajtái

A polgári jog az a jogág, amely a társadalom vagyoni viszonyait és az olyan személyhez fűződő viszonyokat szabályozza, amelyeknek vagyoni értékük van.

Ebből következik, hogy a polgári jogi jogviszony

 • olyan személyek közötti, jogilag szabályozott kapcsolat
 • amely vagyoni és ezzel összefüggő nem vagyoni jellegű tevékenységre, vagy az attól való tartózkodásra irányul, s
 • e kapcsolatból eredően a feleket az egyenjogúság és mellérendeltség rendszerében alanyi jogok illetik meg és a jogi kötelezettségek, terhelik

A jogviszony egyik pólusán álló személy a jogosult, meghatározott magatartást követelhet a jogszabály másik pólusán álló személytől a kötelezettől, akinek viszont e magatartás tanúsítása egyszersmind a kötelezettségét képzi
A polgári jogi jogviszonyok jogi szerkezetük szerint abszolút és relatív jogviszonyok lehetnek:

 • az abszolút jogviszonyban csak a jogosultat jelölik meg név szerint a kötelezettet nem.
 • a relatív jogviszonyokra a jellemző, hogy mind a jogosult, mind a kötelezett név szerint meghatározott.

A polgári jogi jogviszonyok tárgyuk alapján vagyoni és személyhez fűződő jogviszonyokra oszthatók.