Az immateriális javak fogalma

Azokat a nem anyagi javakat (eszközöket) soroljuk az immateriális javak közé, amelyek közvetlenül és tartósan (1 éven túl) szolgálják a gazdálkodó tevékenységét, forgalomképesek és általában vagyoni jogokat testesítenek meg. Immateriális javak többségében vásárlás útján, apportként (a társasági szerződésben meghatározott értékben), vagy saját előállítással (pl. kísérleti fejlesztés útján) kerülhetnek be a nyilvántartásba. Az immateriális javak közös jellemzője, hogy értékük amortizálódik, emiatt terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni a termelés, tevékenység költségei között. Ennek alapján beszélhetünk az immateriális javak bruttó értékéről és nettó értékéről is.

Immateriális javak csoportjai

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

A vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - beruházásnak, felújításnak nem minősülő - a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségek, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek.

Ilyen költségek lehetnek:

 • Üzlet kialakításának, átrendezésének költségei
 • Cégbíróságnak fizetett összegek (pl. bejegyzésért)
 • Vagyonértékelésért fizetett összegek
 • Ügyvédi munkáért fizetett összegek
 • Minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költségei
 • Arculatterv, cégembléma készítésének költségei, stb.

Értékelés:

Idegen kivitelezés esetén számlázott beszerzési áron, saját kivitelezés esetén előállítási költségen történik az aktiválás. A befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét terv szerint öt év, vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. A számviteli törvény szerint terven felüli leírás nem lehetséges. A mérlegben az értékelés nettó értéken történik.

112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

A kísérleti fejlesztésnek olyan közvetlen költsége, amely az aktiválható termék (szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet) közvetlen önköltségében nem vehető számításba, mivel annak összege meghaladja a termék várható piaci árát.

A kísérleti fejlesztés olyan, a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak illetve bevezetettek lényeges javítása.

E költségek aktiválásáról a vállalkozó dönt. A döntés során figyelemmel kell lenni arra is, hogy osztalékfizetési korláttal kell számolni az aktiválás esetén.

Ilyen költségek jellemzően:

 • A gyártmányfejlesztés költségei
 • A gyártásfejlesztés költségei

Értékelés:

Idegen kivitelezés esetén számlázott beszerzési áron, saját kivitelezés esetén előállítási költségen történik az aktiválás. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értékét terv szerint öt év vagy ennél rövidebb idő alatt lehet leírni. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, ill. az eredménytelen lesz. A mérlegben az értékelés nettó értéken történik.

(Bekerülési érték - terv szerinti értékcsökkenés leírás - terven felüli értékcsökkenés leírás + terven felüli értékcsökkenés visszaírása)

113. Vagyoni értékű jogok

Egy vagyontárgynak, ill. márkanévnek a használati jogáért fizetett összeg (nem kapcsolódik ingatlanhoz). Lényege abban van, hogy az ellenérték fejében a vállalkozás egy eszköznek nem a tulajdonjogát, hanem csak használati jogát vásárolja meg.

Ilyenek jellemzően:

 • Bérleti jogért fizetett összeg
 • Koncessziós jogért fizetett összeg
 • Használati jogért fizetett összeg
 • Játékjogért fizetett összeg
 • Márkanév és licenc megszerzéséért fizetett összeg

Értékelés:

Beszerzési értéken értékeljük. Az előállítási érték ezen eszközcsoportnál nem értelmezhető. A mérlegben az értékelés nettó értéken történik. A számviteli törvény a terv szerinti értékcsökkenés leírás elszámolásánál lehetővé teszi az egyösszegű leírást is (50.000 Ft alatti vagyoni értékű jogoknál).

114. Szellemi termékek

Olyan időtálló alkotás, amelyek létrehozásában a szellemi munka játszik döntő szerepet és amelynek alkalmazásával anyagi vagy nem anyagi javak hozhatók létre.

Szellemi terméknek számít:

 • Találmány
 • Ipari minta
 • Szoftvertermék
 • Gyártási eljárás
 • Know-how
 • Védjegy

Értékelés:

Az értékelés attól függ, hogy honnan származik. Vásárlás esetén beszerzési áron történik az értékelés. Ha apportból kerül a vállalkozóhoz, akkor az apport értéken történik az aktiválás. Keletkezhet saját előállításból is. Ez esetben az értékelés előállítási költségen történik. A számviteli törvény a terv szerinti értékcsökkenés leírás elszámolásánál lehetővé teszi az egyösszegű leírást is (50.000 Ft alatti szellemi terméknél). A mérlegben az értékelés nettó értéken történik.

115. Üzleti vagy cégérték

A jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített többletkifizetés. Cégvásárláshoz, cég átalakuláshoz kapcsolódó tétel.

Értékelés:

Cégvásárlás esetén (eszközök és a terhek átvételekor):

 • Vételár - (Átvett eszközök piaci értéke - Átvett kötelezettségek értéke)

Cégvásárlás esetén (tulajdoni hányad vételekor):

 • Részvények vételára - Részvények piaci értéke, vagy
 • Részesedések vételára - Részesedésekre jutó saját tőke összege

Átalakulás esetén (vagyonértékelés és üzleti értékelés esetén):

 • Üzletértékelés szerinti vagyonérték (Eszközök piaci értéke - Kötelezettségek, terhek piaci értéke)

A könyvekbe felvett többletérték terv szerinti leírása 5 év vagy ennél hosszabb idő alatt történik. Terven felüli értékcsökkenés leírás nem értelmezhető. A mérlegben nettó értéken szerepel és lehet negatív cégérték is.

116. Immateriális javakra adott előlegek (technikai számla)

Az ilyen címen a szállítóknak átutalt - a levonható, előzetesen felszámított ÁFÁ-t nem tartalmazó - összeget kell itt kimutatni.

Értékelés:

Az immateriális javakra adott előleget a szállítónak, az importálást végző társaságnak átutalt levonható AFA-t nem tartalmazó összegben számoljuk el. Ez előlegkövetelésnek minősül, így az év végi értékelés során a követelésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

117. Immateriális javak értékhelyesbítése

A vagyoni értékű jogok és szellemi termékek aktuális piaci értékének és azok könyv szerinti értékének pozitív különbözete.

Értékelés:

A fordulónapi könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözete.

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

A gazdálkodónál használatban lévő immateriális javak használat miatti fizikai kopás és technikai avulás mértékének kifejezése.

Az immateriális javak megjelenése a beszámolóban

 1. alapelv: a mérlegben nettó értéken kell szerepeltetni az immateriális javakat
 2. a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket piaci értéken is értékelheti.
  Az értékelés módja a következő:
  • minden év dec. 31-i fordulónappal meg kell állapítani az egyedi eszközök könyv szerinti és piaci értékét is
  • a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti pozitív előjelű különbözet elsődlegesen a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírásával, ezen felül a mérlegben külön soron, értékhelyesbítés címén kimutatható
  Az értékhelyesbítések összege az eredményre nem gyakorol hatást, az a források között - értékelési tartalékként kimutatva - csak a saját (idegen) tőke arányát befolyásolja.

Az immateriális javak analitikus nyilvántartásának tartalma

(A nyilvántartás egyedi nyilvántartó kartonon történik.)

 • Azonosítási adatok, amelyek az immateriális jószág megnevezését, a kapcsolódó főkönyvi számla számát és elnevezését, a szerződés szerinti "szállító" megnevezését, a beszerzés (saját előállítás), aktiválás időpontját tartalmazza.
 • Nyilvántartási adatok, amelyek a használó költséghelyet és annak változásait, az értékcsökkenés elszámolásának módszerét, a leírás kulcsát (összegét, egységét), annak változásait és időpontjait, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának várható utolsó időpontját és az adótörvényben meghatározott amortizációs normát tartalmazzák.
 • Állomány és értékadatok, amelyek a bruttó értéket és annak változásait, a maradványértéket és annak változásait, a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegeit és annak változásait, a visszaírt terven felüli értékcsökkenések összegeit és annak változásait tartalmazzák, valamint a nettó értéket.
 • Értékhelyesbítés esetén az analitikus nyilvántartásba beépíthető a piaci érték és ennek alapján a piaci érték és a nettó érték különbözete és annak változásai is. Ez természetesen csak a piaci értékelésbe bevonható vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket érintheti.
 • Az analitikus nyilvántartás adatait a főkönyvi számlák csoportjaihoz kell rendezni, ugyanakkor a terv szerinti értékcsökkenési leírás költséghelyenkénti elszámolásához a csoportos nyilvántartás is szükséges lehet. Ezzel kapcsolatban is követelmény az azonosítási, a nyilvántartási, az állomány- és értékadatok kimutatása. Rögzíteni kell a leltározás időpontjait, az állományból történő kivezetés időpontját, bizonylatát és értékét.
 • Az immateriális javak könyvelésének alapbizonylatai, a külső számlák és különböző szerződések, az apportra vonatkozóan a társasági szerződés, a leltári többlet jegyzőkönyv, a térítés nélküli átvétel bizonylata vagy hagyatéki, ajándékozási bizonylatok, a közvetlen önköltség meghatározásánál a kalkulációs számítási anyagok. Az immateriális javakat egyeztetéssel lehet leltározni, általában a mérleg fordulónapjára vonatkozóan.

Nyilvántartó karton tartalma az immateriális javakról

 • Törzs adatok:

  • Az immateriális jószág megnevezése
  • A vállalkozás neve
  • Főkönyvi számla száma
  • Üzembehelyezés időpontja
  • Az értékcsökkenési leírás módja, kulcsa és éveinek száma
 • Változó adatok:

  • Dátum
  • Bruttó érték növekedés és csökkenés
  • Értékcsökkenés
  • Nettó érték növekedés és csökkenés
  • Szöveg, megnevezés

Az immateriális javak bizonylatolása

 • Vásárlás: Szállítói számla
 • Aktiválás: Állománybavételi bizonylat az immateriális javakról
 • Térítés nélküli átvétel: Állománybavételi bizonylat, ahol a bruttó érték 0 Ft
 • Értékcsökkenés: Immateriális javak nyilvántartó kartonja és/vagy egy értékcsökkenés összesítő lap
 • Selejtezés: Selejtezési jegyzőkönyv
 • Káresemény: Kárfelvételi jegyzőkönyv
 • Értékesítés: Kimenő számla
 • Leltár hiány: Leltárfelvételi jegyzőkönyv
 • Apportként történő átadás: Társasági szerződés, alapító okirat, illetve alapszabály

Az immateriális javak könyveléséhez kapcsolódó számlaszámok

1-4. Eszközök - források
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékû jogok
114. Szellemi termékek
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
311. Belföldi követelések (forintban)
358. egyzett, de még be nem fizetett tõke részesedési viszonyban nem lévõ vállalkozástól
3684. Adósok
3688. Ki nem emelt egyéb követelések
384. Elszámolási betétszámla
411. Jegyzettõke
454. Szállítók
466. Elõzetesen felszámított általános forgalmi adó
4792. Hitelezõk
483. Halasztott bevételek
51-57. Költségek
582. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
981. Társaságba bevitt eszközök létesítõ okiratban meghatározott értéke
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

Az immateriális javak gazdasági eseményei és könyvelési tételeik

Beszerzés
a. Számla szerinti érték T 11 K 454
b. Levonható áfa T 466 K 454
c. Kiegyenlítés T 454 K 384
Saját előállítás
a. Felmerült költségek elszámolása T 51-57 K 1-4
b. Állománybavétel T 112 K 581
c. Átvezetés szellemi termékek közé T 114 K 112
Apportként történő átvétel
a. Létesítő okirat szerinti értéken T 11 K 479
b. Kapcsolódó, előzetesen felszámított levonható ÁFA T 466 K 479
b. Kapcsolódó, előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA T 11 K 479
c. ÁFA átutalása az alapítónak T 479 K 384
c. Alapító elengedi az ÁFÁ-t T 479 K 98
d. Jegyzett tőke elszámolása a cégbírósági bejegyzéskor T 325-328, 332, 358 K 411
e. Kapcsolódó rendező tétel T 479 K 325-328, 332, 358
Térítés nélküli átvétel, ajándék, többlet
a. Átvétel rendkívüli bevételként T 11 K 989
b. Rendkívüli bevétel passzív elhatárolása T 989 K 483
c. Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés T 571 K 119
d. Rendkívüli bevétel elhetárolásának feloldása T 483 K 989
Értékesítés
a. Bruttó érték kivezetése T 861 K 11
b. Időszak végéig elszámolt értékcsökkenés kivezetése T 119 K 861
c. Eladás nettó eladási áron T 311 K 961
d. Fizetendő ÁFA T 311 K 467
Apportként történő átadás
a. Bruttó érték kivezetése T 881 K 11
b. Tervezett értékcsökkenés kivezetése T 119 K 881
c. Társasági szerződés szerinti érték kivezetése T 3688 K 981
d. Áthárított ÁFA T 3684 K 467
e. Vállalt ÁFA T 881 K 467
f. Cégbejegyzés T 172 K 3688
Térítés nélküli átadás
a. Bruttó érték kivezetése T 8891 K 11
b. Tervezett értékcsökkenés kivezetése T 119 K 8891
d. Áthárított ÁFA a forgalmi érték alapján T 3684 K 467
e. Vállalt ÁFA a forgalmi érték alapján T 8891 K 467
Selejtezés, hiány, káresemény
a. Nettó hulladék terven felüli értékcsökkenésként T 8692 K 118
b. Tervezett értékcsökkenés kivezetése T 119 K 114
c. Terven felüli értékcsökkenés kivezetése T 118 K 114