Jövedelmezőség – rentabilitás

Jövedelmezőség lényege az üzleti bank eredményessége.
A rentabilitás legfontosabb tényezője az üzleti eredmény. 
A nyereség további elemei: rendkívüli eredmény, tulajdonosok felé teljesítendő (részesedési, osztalék kötelezettségek), adók, tartalékolási, feltöltési stb. kötelezettségek

Bruttó nyereség:

kihelyezés forrás költségével csökkentett különbsége

Tiszta nyereség:

Értékcsökkenést is tartalmaz

Mérlegkimutatás:

Adott időpontra szóló, stock típusú mutató. Évente az eredmény-kimutatással kell elkészíteni.

Eredmény-kimutatás:

Az adott évben keletkező bevételek és ráfordítások szembeállításával keletkező kimutatás.

Az EK irányelvei szerint kétféle formában lehet elkészíteni:
 • Horizontális eredmény-kimutatás: Tradicionális szemléletű. Külön-külön részletezi a bevételeket és kiadásokat.
  Probléma: Nem lehet az egyes tételeket egymással szembe állítani.
 • Vertikális eredmény-kimutatás: Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket állítja szembe az ezek megszerzésével kapcsolatos ráfordításokkal.

Közvetlen tényezői:

 • Kamatjellegű bevételek és kiadások, kamatrés, betéti és hitelkamat - kamatcentrum meghatározás, passzív ráfordítási kamatláb, irányadó passzív kamatláb, aktív ráfordítási kamatláb, mérlegelt kihelyezési kamatláb
 • jutalék, díjbevételek, ill. kiadások hitelezéshez, befektetési üzletághoz, garancianyújtáshoz, széles értelemben vett banküzemi szolgáltatásokhoz( számlavezetés, pénzforgalom) kapcsolódnak
  alapvető eltérés: a jutalék bevétel mindkét (aktív, passzív) oldalon, addig a kamatot az állomány alapján számítjuk, a jutalékot a forgalomból
 • befektetésekkel, értékpapírokkal kapcs. bevételek kiadások: tulajdonszerzés, értékpapírok után élvezett árfolyam, osztalék és kamatbevétel
 • üzleti bank működési költségei
 • tartalékolási és egyéb kötelezettségek

A bank eredményét meghatározó tényezők:

 1. Kamatjövedelem: a bevétel döntő része
 2. Nem kamat jellegű bevételek: gyorsabban növekednek
  • kártyák
  • befektetésekhez kapcsolódó szolgáltatások
 3. Bank működési ktg-i:
  • bérkiadás (magas szakmai követelmények, csalási kockázatok → veszteség, hírnév romlása)
  • dologi kiadások: megjelenés, technikai háttér
 4. Adók, jogszabályi ktg-k, büntetések (PSZÁF, Versenyhivatal)

Az eredmény:

Szintetizálva adja meg az adott időszak bankári tevékenységének következményeit
Költségszerkezet:

Tendenciák:

Az üzleti kiadások az aktív bankműveletekből származó üzleti jövedelemnél nagyobb ütemben nőttek (technikai kiadások)
Passzív kamatköltségek növekedése:

 • kölcsöntőke megdrágulása
 • betétek nagyobb hányada tartóssá vált
 • kamatkiadások a visszavásárlási kötelezettséggel értékesített állampapírokra

Dologi kiadások

 • Veszteségekkel kapcsolatos tartalékképzési kötelezettségek
 • Egyéb üzleti kiadások ( propagandareklám,betétvédelem)
 • Jövedelemadó

Eredménymérés

Bevételek és ráfordítások mérése alapján a fedezet alakulásával mérhetjük

Fedezeti pont (break even)

B = K + M
B = nettó kamatrés + jutalék és díjrés + egyéb bevételek és kiadások + adófizetés és visszatérítése + tartalékképzés és felhasználás + fizetett és kapott osztalékok
K = működési költség
M = adózás utáni eredmény
B – K = M

Mutatók:

Alaptőke megtérülése:

Osztalék / Részvények könyv szerinti értéke 

Eszközök hozama:

Összes jövedelem / Összes eszköz

Az eszközök hozama – tapasztalatok szerint – az emelkedő termelékenység ellenére mérséklődik az adóbefizetések és kockázati költségek növekedése következtében.

Banki teljesítménymérés mutatószámrendszere:

I. Jövedelmezőségi mutatók:

1. Eredménymutatók:

 • ROE (saját tőkearányos nyereség):
  adózás utáni vagy adózott nyereség / saját tőke
  Mutatja:
  • ha a saját tőkére kevés eredmény jut, a bank nem tudott jól működni
  • Milyen a bank idegen tőke–vonzó képessége?

 • ROA (eszköz arányos nyereség):
  adózás utáni vagy adózott nyereség / összes eszköz
  Mutatja:
  • Milyen jók a bank kihelyezései?
  • Mennyire hatékonyak a bank forrásainak kihelyezései?

2. Egyéb jövedelmezőségi mutatók:

 • Nettó működési haszonrés:
  (teljes működési bevétel – teljes működési költség) / összes eszköz
  teljes működési bevétel = teljes kamatbevétel + egyéb bevétel
 • Nettó kamatrés:
  (teljes kamat bevétel – teljes kamat költség) / összes eszköz
  N° kamatjövedelem = teljes kamat bevétel – teljes kamat költség
 • Hitelek átlagos kamata:
  kamatbevételek / hitelek átlagos állománya
 • Nem kamatjellegű bevételek mutatója:
  (összes jövedelem – kamatjellegű jövedelem) / összes jövedelem
 • Nettó működési eredmény-mutató:
  (nettó kamatjövedelem + egyéb működési jövedelem) / összes (átlagos) eszközállomány

II. Likviditási ráták:

 • Likviditási gyorsráta:
  (KP + jegybanki betét + bankközi követelés) / összes eszköz (összes betét)
 • Likviditási ráta:
  (KP + jegybanki betét + bankközi követelés + értékpapírok) / összes eszköz (összes betét)
  Ha túl magas a jövedelmezőség rovására megy, mert a KP nem hoz jövedelmet.
  E mutató optimalizálására kell törekedni.
 • „Megrohanási mutató”:
  likvid eszközök / rövid lejáratú betétek összege
 • Üzletpolitikát jellemző mutató:
  teljes hitelállomány / teljes betétállomány
  Ha > 100% a bank agresszív hitelpolitikát folytat, nem betétgyűjtéssel teremti elő a forrásait, hanem egyéb műveletekkel (értékpapír kibocsátás), azért, mert ez drágább.
 • Nagybetétek aránya:
  nagybetétek / összes betét vagy összes forrás
  Ha a nagybetétek aránya az összes betétekhez képest nagy, akkor nem eléggé diverzifikáltak a források.
  Kockázatos, mert ha egy nagybetétes kivonul, a bank fizetésképtelenné válhat.
 • Bankközi betétek aránya:
  bankközi betétek / összes betét vagy összes forrás

III. Tőkeellátottsági mutatók:

 • Saját tőke aránya:
  saját tőke / összes forrás
  Minél magasabb, annál biztonságosabb a bank. Nem feltétlenül kell túl magasnak lennie.

 • Idegen tőke aránya:
  mérleg főösszeg / saját tőke
  Ha túl nagy kockázatos a bank működése.
 • Tőkemegfelelési mutató:
  korrigált szavatolótőke / korrigált mérlegfőösszeg
 • Hitelek fedezettségi mutatója:
  (tőke + hitelkockázati céltartalék) / teljes hitelállomány

IV. Eszközminőségi mutatók:

 • Hitelportfolió minőség mutató:
  minősített hitel / összes hitel
  Ha túl magas, túl sok a veszélyeztetett hitel. A hitelezés minőségét mutatja.
  Minősített hitel: utána valamennyi céltartalékot meg kellett képezni
 • Minősített hitel fedezettsége:
  hitelkockázati céltartalék / minősített hitelek
 • Hitelveszteségi ráta:
  leírt hitelek összege / teljes hitelállomány

V. Hatékonysági mutatók:

 • Bevételarányos költségek mutatója
 • Átlagos forrásköltség mutató
 • Eszközarányos költségek mutatója
 • Bevételarányos nyereség 
 • Munkaerőhatákonysági mutatók

VI. Piaci mutatók:

 • Árfolyam-nyereség ráta
 • Osztalékhozam
 • Osztalékkifizetési ráta