A bank biztonságát hosszútávon a tőkével biztosítja

A magyar bankok minimum 2 Mrd forintos tőkével alakulhatnak, 50 %-át a működés megkezdése előtt be kell fizetni, a másik 50 %-t a működés megkezdése után.
Elsődleges feladat az, hogy a bank működési tevékenységét finanszírozza.

Tőkeellátottság:

Azt az arányt mutatja, hogy mekkora a bank tőkéje és mekkora a kihelyezési állománya.
Szükséges döntésként hozták létre a Bázeli Bizottság (1988, nálunk 1991-től) szakértői által kidolgozott szabványnak megfelelő tőkemegfelelési mutató előírt mértékét.

Tőkemegfelelési mutató:

>8 % (a bankoknak a kintlévőségeiket szigorúan minősíteni kell és erre a minősítésre szabályokat is alkottak) A bank szavatoló tőkéjét és a korrigált mérleg főösszegét kell arányosítani.

Szavatoló tőke / Kockázattal korrigált mérleg főösszeg

A szavatolt tőke és a korrigált mérleg főösszeg közötti meghatározott arányt nem szabad túllépni.

 • egységesített banki követelések minősítése
 • tőke és kamatkésedelem összege, időtartama

Kockázati céltartalék:

Az eszközök minősítése alapján, az előírt szabályok szerint meg kell képezni, az esetleges veszteségek leírására szolgál. Terhére lehet először a veszteséget leírni. A minősítéshez a tv. bizonyos %-os határt ír elő. (a kockázatnak kitett összeg hány %-t kell képezni céltartalékként)

Ügyletek besorolása, minősítési kategóriák:

a minősített eszköz milyen %-ában képzendő a céltartalék

 1. problémamentes    0 %
 2. külön figyelendő    0-10%
 3. átlag alatti    11-30%
 4. kétes    31-70%
 5. rossz    71-100%

Szavatoló tőke:

A pénzintézet számviteli jogszabályok és a pénzintézeti törvényben foglaltak alapján számított saját tőkéje.

I. Alapvető tőkeelemek:                

 1. Jegyzett tőke: A kibocsátott részvények értéke, be kell fizetni.
 2. Tőketartalék: tőkeérték változása
 3. Eredménytartalék
 4. Lekötött tartalék
 5. Mérleg szerinti eredmény: tárgyévi
 6. Általános tartalék: A mérleg főösszegének 1,25%-áig kell képezni. Mivel a főösszeg folyamatosan nő, évről évre ki kell egészíteni.
 7. Általános kockázati céltartalék: Minőségi kategóriánként %-ban meghatározott.

II. Járulékos tőkeelemek:

 1. Értékelési tartalék: eszközök értékelésekor
 2. Alárendelt kölcsöntőke: Olyan hitel, amit a bank felvesz bizonyos feltételek teljesítése mellett.
  Feltételek:
  • ténylegesen felhasználható legyen
  • bevonható legyen a bank adósságainak fedezetére
  • 5 évet meghaladó legyen a hitel lejárata
  • a kölcsönadó vállalja, hogy a tőketörlesztés csak lejárat után kezdődik
  • arányosan, évről évre csökkenteni kell a szavatoló tőkében való beszámítását
 3. Kiegészítő kölcsöntőke: Kisebb összegű, rövidebb lejáratra.
  • 2 év a minimum lejárat
  • csak a PSZÁF engedélyével bontható fel
  • bevonható legyen a bank adósságainak fedezetére

Az alárendelt kölcsöntőke és a kiegészítő kölcsöntőke felső határa nem haladhatja meg az alapvető tőkeelemek 50%-t.
A tőkeellátottság mérésére a pénzintézeti törvény bevezeti a korrigált szavatoló tőke fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a súlyozott eszközkockázati arány számítása során a szavatoló tőke elemeit csökkenteni kell az immateriális javakkal és a pénzintézet elhelyezését szolgáló vásárolt bérleti jog értékének egy részével, továbbá a visszavásárolt részvények értékével és a más pénzintézetbe, értékpapír forgalmazóba befektetési alap kezelőbe, biztosítóba vagy pénzügyi vállalkozásba apportként bevitt, vagy pénzbeli hozzájárulásként befizetett összeggel. Amennyiben a pénzintézetnek kockázati céltartalék hiánya van, annak összegét is le kell vonni. 
A szavatoló tőke azt a célt szolgálja, hogy az képes legyen hosszú távon betölteni biztonsági funkcióit.

Kockázati céltartalék szerepe a korrigált szavatoló tőke nagyságában:

Arra szolgál, hogy mindazokból a dolgokból származó veszteséget ebből tudják fedezni, amit az árfolyamból, a befektetésekből, a hitelezésekből esetlegesen elszenvednek.

 • -    Csak a megképzett céltartalék számítható be.
 • -    A céltartalék 30%-t likvid eszközben kell tartani.
 • -    A céltartalékot ráfordításként számoljuk el.

Céltartalék képzés alapjául szolgáló minősítési elvek:

 • Minden kintlévőségre egyedileg kell képezni.
 • A kintlévőségeket ¼ évente minősíteni kell. (a befektetéseket évente)
 • A minősítés szabályainak minimumát tv., rendelet írja elő, aminél lehet szigorúbban is eljárni.

Szabályozó rendeletek: 250/200 kormányrendelet,  PM: 12/2001 rendelet, 14/2001 rendelet