Eszközök csoportosítása

A. Befektetett eszközök
B. Forgó eszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

A. Befektetett eszközök

Egy éven túl szolgálják a vállalkozás vagyonát.I. Immateriális javak: egy éven túl szolgálják a vállalkozás tevékenységét de nem tárgyiasult formában. Pl.: szellemi alkotás, vagyoni értékű jogok, kivétel az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.

II. Tárgyi eszközök

tárgyiasult forgalomképes eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy éven túl használják.

 • a.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: termőföld, telek, erdő, telkesítés, ültetvény, épület/építmény
 • b.) Műszaki berendezések, felszerelések, járművek: éven túl közvetlenül szolgálják a vállalkozás tevékenységét.
 • c.) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: a vállalat tevékenységét közvetlenül szolgálják.
 • d.) Tenyészállatok: nem hizlalási, értékesítési célra vásárolt állat.
 • e.) Beruházások, felújítások: 
  • Beruházás az üzembe nem vett tárgyi eszközöket jelenti, ezen eszközök létesítésének költségei
  • Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítására szolgáló költségek.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

azon vagyoni eszközök, amelyeket azért vásárolt a vállalkozás, azzal a céllal fektette be más vállalkozásba, vagy ad át más vállalkozásnak, hogy abban a vállalkozásban részesedést szerezzen, tartós jövedelemre tegyen szert, illetve kamatra és a másik vállalkozás döntései felett irányítási jogot szerezzen. Ide tartozik a tartósan lekötött bankbetét, az éven túli lejáratra adott kölcsön, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvény), illetve a tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok (részvény, üzletrész) közül azok, amelyeket nem értékesítési céllal hanem befektetési céllal vásároltak.

B. Forgó eszközök

Azon vagyoni eszközök, amelyek éven belül szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

I. Készletek

azon vagyoni eszközök, amelyek közvetlenül vagy közvetetten éven belül szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

 • a.) Vásárolt készletek: anyagok, áruk, készletre adott előlegek. 
  • I. Anyagok: azon vásárolt készletek, amelyeket az értékesítendő termék előállításában során használnak fel; alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, fűtőanyagok, anyagi eszközök, amelyek több termelési folyamatban is részt vesznek, de egy évnél rövidebb idő alatt elhasználódnak. 
  • II. Áruk: olyan készletek, amelyeket a vállalkozás értékesítés céljából szerez be; kereskedelmi áruk, betétdíjas göngyöleg.
 • b.) Saját termelésű készletek: befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék, növendék, hízó egyéb állatok 
  • III. Befejezetlen termelés: a mérlegforduló napján még megmunkálás alatt áll.
  • IV. Félkésztermék: olyan termék, amely a vállalkozáson belül már legalább egy feldolgozási folyamaton átment, félkésztermékként raktárra vették, de még további folyamatokra van szükség.
  • V. Késztermék: a vállalkozáson belül minden feldolgozási folyamaton átment, és minősége megfelel az előírtnak.

II. Követelések

különféle szerződésekből, vagy jogszabályi előírásokból eredő, pénzben kifejezett fizetési igények, melyek olyan konkrét teljesítésekhez kapcsolódnak, amit a másik fél is elismer.

 • a.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő)
 • b.) Váltó követelések: a vevőkkel szembeni követelésből származik, ha a vevő határidőre nem tudja kifizetni követelésünket, akkor megállapodás alapján kitölthet egy váltót, melyben kötelezi magát, hogy a váltó lejártakor kifizeti a váltókövetelés összegét, kamattal növelten, ami a váltó névértékének felel meg.
 • c.) Egyéb követelések:
  • I. A munkavállalókkal szembeni követelések
  • II.. Költségvetési kiutalási igények (családi pótlék)
  • III.. Nyújtott rövid lejáratú kölcsönök

III. Értékpapírok

azok a részesedések, illetve más értékpapírok tartoznak ide, amelyeket értékesítési céllal árfolyam nyereség céljából vásárolt a vállalkozás.

 • a.) Saját részvények, üzletrészek: amelyeket az rt. illetve kft. saját vagyonából megvásárolhat, de maximum egy évig lehet a tulajdonában, egy év után vagy értékesíti vagy, jegyzet tőkéjét leszállítja azok névértékében.

IV. Pénzeszközök

olyan vagyontárgyak, amelyek készpénzben, elektromos pénzeszközben, csekkben vagy bankbetétben állnak a vállalkozás rendelkezésére.

 • a.) Pénztár: a házi pénztárban lévő pénz összege, rendelkezésre állhat valutában, illetve forintban.
 • b.) Csekk: írásbeli fizetési meghagyás
 • c.) Bankbetét 
  • I. Elszámolási betétszámla: a vállalkozás folyószámlája, amelyen pénzforgalmát bonyolítja le.
  • II. Elkülönített betétszámla: fejlesztési célra elkülönített, ha vegyes pénzügyi forrásból hajtunk végre beruházásokat, akkor a saját forrás elkülönítésére szolgál.
  • III. Devizaszámla: devizanemenként és forintértékben egyaránt tartalmazza.

C. Aktív időbeli elhatárolások

A tárgyévi eredmény megállapításánál az eredménynövelő tételként szereplő korrekciós elszámolások.