{autotoc}

Értékpapírok fogalma

Valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat.

Értékpapírokkal kapcsolatos fogalmak

Értékpapír kibocsátó: az értékpapírt kiállító személy, aki az értékpapírban megtestesülő kötelezettség teljesítését saját nevében vállalja.

Értékpapír kibocsátás: a kibocsátó értékpapírjának első ízben történő eladása.

Névérték: az értékpapíron feltüntetett összeg.

Kibocsátási árfolyam: az értékpapír első ára, amit a kibocsátó határoz meg és amelyen az értékpapír az elsődleges piacon megvásárolható.

Árfolyam érték: az értékpapír másodlagos piacon kialakult ára.

Hozam: a befektetett tőke %-ában meghatározott jövedelem.

Értékpapírok csoportosítása

Értékpapírban foglalt jog szerint

 • követelést megtestesítő értékpapírok (kötvény, váltó, csekk, letéti jegy)
 • részesedést megtestesítő értékpapírok (részvény, részjegy, vagyonjegy)
 • az áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapírok (közraktárjegy, zálogjegy)

Lejárat szerint

 • rövid lejáratú (váltó, csekk)
 • közép lejáratú (kötvények)
 • hosszú lejáratú (kötvények)
 • lejárat nélküli (részvény)

Az átruházási lehetőség szerint

 • bemutatóra szóló (kötvény, részvény)
 • névre szóló (névre szóló kötvények)
 • rendeletre szóló (váltó, csekk)

Az értékpapír hozama szerint

 • kamatozás nélküli értékpapír (kamatszelvény nélküli kötvény)
 • fix kamatozású értékpapír (kötvények többsége)
 • változó hozamú értékpapír (részvény)
 • átmeneti formák (az alternatív kötvény)

Forgalom képesség szerint

 • közforgalomra szánt
 • csak meghatározott körben forgalmazott
  • nem tőzsde képes (csekk, váltó)
  • tőzsdére bevezetett (tőzsdén jegyzett, tőzsdén nem jegyzett)

Forgalomba hozatal szerint

 • meghatározott körben forgalmazott
 • közforgalomra bocsátott

Kibocsátók szerint

 • állam (kincstárjegy)
 • önkormányzat
 • pénzintézetek (letéti jegy, trezor jegy, pénztárjegy)
 • vállalkozások (részvények, kötvények)

Kibocsátás iránya szerint

 • belföldi forgalomra szánt értékpapírok
 • nemzetközi pénzpiacon forgalmazott értékpapírok (államkötvény, részvények)

Az értékpapírok nyilvántartása

Tartalmazza:

 • megnevezés
 • nyilvántartási szám
 • mennyiség
 • névérték, beszerzési érték, kölcsönadott érték
 • lejárati idő
 • kamat %-a
 • kamatfizetés dátuma

Az értékpapírok állományváltozásainak bizonylatai

 1. vásárlás - számla
 2. kamat vagy osztalékfizetés - kamatot vagy osztalékot fizető cég kiadási pénztárbizonylata vagy bankkivonat
 3. apportként történő átadás - befogadó cég társasági szerződése
 4. kötvény beváltása - a beváltó cég kiadási pénztárbizonylata vagy bankkivonat

Kötvény

Kibocsátója kötelezettséget vállal arra, hogy egy előre meghatározott időpontban a kötvény névértékét a kamatokkal együtt visszafizeti.

A kötvény jellemzői

 • a kibocsátó és a kötvény megvásárlója között hitelviszony jön létre (a kibocsátó az adós, a vevő a hitelező)
 • a pénzintézet közreműködésével bocsátható ki
 • a kötvény árfolyama az abból származó jövedelem jelenértéke, befolyásoló tényezők:
  • piaci kamatláb
  • idő
  • kockázat
 • kötvény hozama
  • a kamat
  • árfolyam nyereség vagy veszteség

A kötvények csoportosítása

Rendelkezési jog szerint

 • névre szóló
 • bemutatóra szóló

Lejárat szerint

 • fix kamatozású
 • meghosszabbítható
 • lerövidíthető

Lejárat időtartama szerint

 • hosszú lejáratú
 • közép lejáratú

Kamatfizetés szerint

 • fix kamatozású
 • változó kamatozású
 • alternatív kötvény

Kamatszelvény szerint

 • kamatszelvényes
 • kamatszelvény nélküli

Fedezet szerint

 • fedezettel bíró
 • fedezet nélküli

Kielégítés rangsora szerint

 • előre sorolt (szenior)
 • hátra sorolt (junior)

Kötvényekhez kapcsolódó számlaszámok

18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
3682. Értékpapír-elszámolási számla
374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
384. Elszámolási betétszámla
3852. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból
389. Átvezetési számla
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
443. Tartozások kötvénykibocsátásból
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
875. Forgóeszközök között kimutatott pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek

Kötvények könyvelése

  Vásárolt kötvény
1. Vásárlás kamat nélküli vételáron T 18, 374 K 384
2. Kamattartalom kifizetése T 973, 974 K 384
3. Dec. 31. tárgy évi kamat aktív időbeli elhatárolása T 391 K 973, 974
4. Jan. 1. sztornó T 973, 974 K 391
5. Kamatfizetés jóváírási értesítés szerint T 384 K 973, 974
  Kötvény eladás
1. Kivezetés kamat nélküli vételáron T 3682 K 374
2. Eladási árfolyam befolyt T 384 K 3682
3. Kamatjóváírás T 384 K 973, 974
4. Árfolyamnyereség T 3682 K 973, 974
5. Árfolyamveszteség T 875 K 3682
  Kötvény vásárlás névérték alatt
1. Vásárlás vételáron T 374 K 384
2. Dec. 31. különbözet arányos részének aktív elhatárolása T 391 K 977
3. Tárgy évi kamat aktív elhatárolása T 391 K 974
4. Jan. 1. sztornó T 974 K 391
5. Következő évben kamatjóváírás T 384 K 974
6. Futamidő végén törlesztés    
  a. Kivezetés vételi értéken T 3682 K 374
  b. Névérték jóváírása T 384 K 3682
  c. Árfolyamnyereség T 3682 K 974
  d. Különbözet elhatárolásának feloldása T 977 K 391
  Kötvény kibocsátás névértéken
1. Kibocsátás T 3852 K 443
2. Kamatfizetés T 872 K 384
3. Dec. 31. tárgy évi kamat passzív időbeli elhatárolása T 872 K 482
4. Jan. 1. sztornó T 482 K 872
5. Ha előbb visszaváltják névérték elszámolása T 443 K 384
  Kötvény kibocsátás névérték alatt
1. Befolyt összeg T 3852 K 3682
2. Névérték tartozásként T 3682 K 443
3. Különbözet pénzügyi rendezése
  a. Terhelési értesítés szerint T 389 K 384
  b. Jóváírási értesítés szerint T 3852 K 389
4. Különbözet árfolyamveszteségként T 877 K 3682
5. Veszteség következő évi részének aktív időbeli elhatárolása T 392 K 877
6. Dec. 31. tárgy évi kamat passzív időbeli elhatárolása T 872 K 482
7. Jan. 1. sztornó T 482 K 872
8. Veszteség következő évi részének aktív időbeli elhatárolása T 872 K 384
9. Futamidő végén törlesztés T 443 K 384
  Kötvény kibocsátás névérték felett
1. Befolyt összeg T 3852 K 3682
2. Névérték tartozásként T 3682 K 443
3. Különbözet árfolyamnyereségként T 3682 K 977
4. Nyereség következő évi részének passzív időbeli elhatárolása T 977 K 481
5. További években visszahozzuk nyereségként T 481 K 977
  Egyéb kötvény esemény
1. Értékvesztés (tartós árfolyamcsökkenésként) T 874 K 189, 3749
  Ha emelkedik visszaírjuk - előző tételek fordítva
2. Átsorolás befektettről forgatásira T 374 K 18
3. Gazdasági társaságba vitel (apportként átadás) T 881 K 18, 374
4. Térítés nélküli átadás T 889 K 18, 374
5. Káresemény T 8693 K 18, 374
6. Kötvény kibocsátás költsége T 532 K 384

Részvény

Részvény fogalma

A részvénytársaság alaptőkéjének egységnyi részét képező értékpapír.

A részvények jellemzői

 • névértéke van
 • kibocsátási árfolyama és árfolyama
 • forgatható és átruházható
 • jogokat biztosít
  • vagyoni jog
  • tagsági jog
  • kisebbségi jog
  • likviditációs jog
  • részesedési jog
 • a közgyűlés dönthet a kamatfizetésről is
 • a részvényt a részvénytársaság visszavásárolhatja
  • alaptőke 1/3-áig alaptőkén felüli vagyonból történhet
  • max. 3 évig tarthatja meg, utána vagy újra eladja vagy alaptőkét kell csökkentenie

A részvények fajtái

 • bemutatóra szóló
 • névre szóló részvény
 • törzsrészvény
 • elsőbbségi részvény
 • dolgozói részvény (ingyenes, kedvezményes)
 • kamatozó részvény

A részvényekhez kapcsolódó számlaszámok

17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
179. Részesedések értékvesztése és annak visszírása
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban lévő vállalkozástól, magánszemélytől
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
3682. Értékpapír elszámolási száma
37. Értékpapírok
373. Saját részvények, saját üzletrészek
379. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
384. Elszámolási betétszámla
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
411. Jegyzett tőke
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
875. Forgóeszközök között kimutatott pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték
91. Belföldi értékesítés árbevétele
971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
975. Forgó eszközök között kimutatott pénzügyi műveletek egyéb bevétele

A részvények könyvelése

  Vásárolt részvény
1. Beszerzési áron (társasági szerződés szerint) T 171, 172 K 384, 478
  a. 478 kiegyenlítése T 478 K 384
2. Opciósdíj előre fizetve T 367 K 384
3. Opciós díj bejegyzéskor T 17 K 367
4. Bizományi díj költségként T 532 K 384, 367
  a. 367 kiegyenlítése T 367 K 384
5. Osztalék előírása
  a. Jóváírási értesítés szerint T 366 K 971
  b. Terhelési értesítés szerint T 384 K 366
  Részvény eladás
1. Kivezetés vételi értéken T 3682 K 17, 37
2. Eladási ár elszámolása T 384 K 3682
3. Árfolyamkülönbözet
  a. Árfolyamnyereség T 3682 K 972
  b. Árfolyamveszteség T 871 K 3682
  Visszavásárolt saját részvény
  Előzmény: részvény kibocsátás alapításkor vagy működés közben
1. Eladás T 384 K 32, 33, 358
2. Cégbírósági bejegyzés után T 32, 33, 358 K 411
3. Visszavásárlás    
  a. lekötött tartalék képzése T 413 K 414
  Újra eladás (1 éven belül!!)
  a. vételáron T 3682 K 373
  b. eladási áron T 384 K 3682
  c. árfolyamveszteség T 875 K 3682
  d. árfolyamnyereség T 3682 K 975
  Részvények bevonása ha eladhatatlan
  a. visszavásárlási értéken T 887 K 373
  b. névérték elszámolása T 411 K 917
  Egyéb események
1. Átsorolás forgatásiról befektetettre T 17 K 37
2. Értékvesztés T 874 K 179, 379
3. Értékvesztés visszaírása T 179, 379 K 874