Határidős (termin) ügyletek

Későbbi időpontban esedékes, ún. határidős ügyletek. Határidős (termin) ügyletek a határidős ügylet esetében a teljesítés későbbi fix időpontban történik A határidős ügylet tehát a jelenlegi szerződésben kialakított feltételek mellet jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodás.
Az ellenértéket a vevőnek, a kötés napján jegyzett árfolyamon kell kiegyenlítenie és a határidős ügyletet kötelező teljesíteni. Viszonylag nagy kockázatot hordoznak magukban.
A kereskedés tárgy lehet bármilyen tőzsdei áru. Határidős ügyletet lehet kötni részvényekre, részvényindexekre, kötvényekre, devizákra, különböző árukra (pl. gabona, olaj, stb.). A tőzsdei határidős ügylet a Budapesti Árutőzsde /BÁT/ és a Központi Elszámolóház és Értéktár /KELER/, elszámolási szabályzataiban előírt pénzügyi feltételek és teljesítési feltételek mellett jön létre azzal, hogy a szerződést a tőzsde nyilvántartásba veszi, a KELER pedig vissza igazolja.

Forward és futures ügyletek

A tőzsdei ügyletek közé tartoznak a határidős ügyletek, az azonnali és az opciós ügyletek egyaránt. A határidős ügyletek két fajtáját megkülönböztetjük meg: a tőzsdén megkötött ügyleteket futures, a tőzsdén kívülieket forward ügyleteknek nevezzük. A forward és a futures ügyleteknél mindkét félnek joga és kötelezettsége is van egyidejűleg.
Futures ügyleteknek hívjuk a tőzsdei határidős ügyleteket. A futures szerződések erősen szabványosítottak, csak meghatározott termékre, lejáratokra, mennyiségekre köthetők üzletek. Szigorúan meghatározott a kereskedés és az elszámolás rendje. A kereskedelembe bevont termékek köre korlátozott, mivel azoknak speciális feltételeknek kell teljesülnie.
Forward ügyletek a tőzsdén kívüli ügyletek elvileg bárkivel megköthetők, és tárgya bármi lehet. Általában nem az ügylet lejáratának napját, hanem annak futamidejét határozzák meg (általában 1, 3, 6, 12 hónap). Ezek a szerződések gyakorlatilag magánjogi megállapodások, amelyeknek a nagy előnye a rugalmasság és a szabadság.

Az akkreditív fizetési mód jellemzése, feltételei, lebonyolítási lépései

Okmányos meghitelezés. A banknak egy kötelezettség vállalása. A bank azt vállalja, hogyha a szállító (exportőr) az általa előírt okmányokat, az általa előírt időben és formában bemutatja, akkor a vevő helyett fizetést teljesít.

Az akkreditív feltételei

 • A nyitó bank megnevezése.
 • A megbízó neve és telephelye – vevő.
 • A kedvezményezett megnevezése.
 • Az akkreditív lejárata (okmányok benyújtási határideje).
 • Szállítási határidő.
 • Az áru megnevezése, mennyisége.
 • A meghitelezés összege, devizaneme.
 • Az igénybevétel módja (látra szóló, halasztott).
 • A kijelölt bank megnevezése (fizető, váltóelfogadó, negociáló).
 • Résszállítás engedélyezése (ha nem tiltja, megengedett).
 • Átruházhatóság, oszthatóság (ha a nyitó bank engedi, ebben az esetben osztható is).
 • Benyújtandó okmányok: kereskedelmi számla, fuvarozási okmányok (21 nap), csomagjegyzék, származási bizonyítvány, minőségi bizonyítvány, vámeljárási nyilatkozat

Az akkreditív fizetési módot az alábbi esetekben alkalmazzák

 • az eladó és a vevő egymásról szerzett tapasztalatai, információi hiányosak,
 • az egymás iránti bizalom nem kielégítő,
 • a vevő országának politikai, gazdasági helyzete miatt az eladó kockázatai túl nagyok,
 • helyi szokások, vagy állami előírások kívánják meg.

Az akkreditív az eladó és a vevő számára egyaránt előnyös fizetési mód.

Az eladónak előnyös, mert:

 • védi az eladót a birtokon kívül kerülés veszélyétől, biztos lehet abban, ha szerződésszerűen szállít, megkapja az ellenértéket,
 • az áru ellenértékét a szállítással kb. egyidőben kapja meg, így likviditását kedvezően befolyásolja,
 • az akkreditív feltételeinek nemzetközileg egységes értelmezése miatt biztonságossá teszi az ellenérték kiegyenlítését.

A vevőnek előnyös, mert:

 • nem kerülhet birtokon kívül, a bank csak akkor fizet az eladónak, ha a szerződésszerű áruszállítást okmányokkal igazolta,
 • kedvező üzleti feltételeket (alacsonyabb ár) tud elérni, ha ezt a fizetési módot ajánlja,
 • az akkreditív egyes változatainál hitelben is hozzájuthat az áruhoz.

A vevőnek az előnyök mellett azonban az alábbiakkal is számolnia kell:

 • pénzét hónapokra leköti a banknál az akkreditív fedezeteként,
 • ha az eladó mégsem tesz eleget a szerződéses kötelezettségének, birtokon kívül ugyan nem kerül, de pénzét hiába kötötte le, a vevőnek nincs lehetősége arra, hogy fizetés előtt az árut ellenőrizze.

Eladónak: az előírt okmányok beszerezhetősége és az ezzel járó költségek.

Az akkreditív ügylet résztvevői

 • A vevő: akkreditív-nyitási megbízás, fedezetről való gondoskodás.
 • A nyitó bank: levél formájában kötelező ígéretet tesz.
 • Az eladó: az akkreditív kedvezményezettje.
 • Az avalizáló vagy értesítő bank: megvizsgálja az akkreditív hitelességét, felhívja a figyelmet az akkreditív hiányosságaira, okmánytovábbítás.
 • Fizető bank: a nyitó bank kinyújtott keze.
 • Igazoló vagy megerősítő bank: az akkreditív összességének a megelőlegezése. (Az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az eladótól az okmányokat, visszkereseti jog fenntartása.)

Az ügylet résztvevőinek köre rendszerint kibővül, a nyitó bank mellett ugyanis más bankok is bekapcsolódhatnak az ügylet lebonyolításába. Ez a második bank általában az eladó bankja, melynek az ügylet során a következő funkciói lehetnek:

 • Avizáló vagy értesítő bank: Az eladó számára megnyugtatóbb, ha az akkreditív megnyitásáról szóló értesítést saját bankja közvetítésével kapja meg. Ilyenkor az avizáló bank csak postás szerepet tölt be, feladata a pontos időbeni okmánytovábbítás.
 • Igazoló vagy megerősítő bank: Az eladó bankját a nyitó bank igazolásra is felkérheti. Az akkreditív igazolása azt jelenti, hogy az eladó bankja a nyitó bank kötelezettségvállalását megerősíti, a maga nevében is határozott kötelezettséget vállal arra, hogy fizet vagy intézvényeket elfogad.
 • Fizető bank: Gyakran előfordul, hogy a nyitó bank egy másik bankot kér fel a fizetési funkciók ellátására. A fizető bank a nyitó bank kinyújtott keze, aki a nyitó bank által rendelkezésre bocsátott fedezetből rendben lévő okmányok esetén kifizeti az okmányok összegét az eladónak.
 • • Negociáló bank: A negociáló bank az eladó felkérésére, saját költségére és kockázatára megveszi az eladótól az okmányokat, ezzel átvállalja az eladónak az akkreditívből eredő kötelezettségeit és jogait az adott okmányok értékéig. A negociálás nem azonos a fizetéssel, a negociáló bank ugyanis megelőlegezi az eladónak az akkreditív összegét arra az időre, míg az okmányok ellenében a nyitó bank fizet.

Fizetés előtt az okmányokat megvizsgálják. Az okmány-felülvizsgálás az akkreditív kedvezményezettje által benyújtott okmányoknak egymással, az akkreditív feltételeivel, az akkreditív szokványok rendelkezéseivel való egybevetését jelenti. Az okmány-felülvizsgálat eredményeként a bank az okmányokat:

 • elfogadja és fizet, vagy fizetés végett továbbítja azokat,
 • visszautasítja és a fizetést megtagadja,
 • fenntartással átveszi és a nyitó bank döntésétől teszi függővé a fizetést.

Lebonyolítási lépései:

 • Az exportőr szállítási szerződést köt a vevővel
 • A vevő felkeres egy akkreditívvel foglalkozó bankot, szerződést köt a bankkal, arra vonatkozóan, hogy a bank átvállalja a kötelezettségét.
 • A bank megnyitja az akkreditívet a szállító felé
 • A szállító leszállítja az árut a vevőnek, az okmányokat a beszedési megbízással együtt elküldi a banknak. A bank megvizsgálja az okmányokat, ha megfelel a szerződésben rögzítetteknek fizet az exportőrnek, és az okmányokat eljuttatja a vevőnek.

Az okmányvizsgálat, az akkreditív teljesítésének nyomon követése:
A szokvány írásba foglalt, egységesített szokás.

Az okmány-felülvizsgálás és a fizetés

Az okmány-felülvizsgálás az akkreditív kedvezményezettje által benyújtott okmányoknak egymással, az akk. Feltételeivel és az akk.-szokvány rendelkezéseivel való egybevetését jelenti. 

Az okmány-felülvizsgálás eredményeként az okmány-felülvizsgáló bank az okmányokat:

 • elfogadja és fizet, illetve fizetés végett továbbítja azokat
 • visszautasítja, és a fizetést megtagadja
 • fenntartással átveszi és a nyitó bank, döntésétől teszi függővé a fizetést

Az akk.-et szövege szerint kell értelmezni, az előírt okmányok bemutatása esetén azok beváltása nem tagadható meg. A bankfizetési kötelezettsége még akkor sem szűnik meg, ha a vevő és az eladó szerződéses kapcsolata megszűnt, vagy a vevő csődbe ment. A bemutatott okmányok okmány-felülvizsgáló bank általi elfogadása viszont a bankot fizetésre kötelezi. Az okmány-felülvizsgálással megbízott bank az akk. Feltételei szerint köteles eljárni. Az akk.-szokvány azonban meghatározott esetekben az okmány-felülvizsgáló bankot önálló döntési jogkörrel ruházta fel.

A biztosítás alapelve. A biztosítási szükséglet. A biztosítás funkciói

A biztosítási szerződés egy olyan szerződés, amelyben a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összegnek a megfizetésére, a biztosított, illetve a másik szerződő fél pedig díj fizetésére vállal kötelezettséget. (jogi megközelítés).
Jövőben előfordulható váratlan káresemények pénzügyi kompenzálására. (közgazdasági megközelítés).

A biztosítási szükséglet

Az előre nem látható hirtelen és véletlenszerűen bekövetkező káreseményekből adódó
kárösszegek áthárítása a biztosítótársaságra.

A biztosítás funkciói

 • veszély(kockázat) létezése,
 • kockázat létezése(kedvezőtlen események veszélye
 • kockázatok számszerűsíthetősége(felmérhetősége), kockázatok feloszthatósága
 • kockázatot kiváltó események véletlenszerűsége,
 • homogén(hasonnemű) veszélyközösség,
 • pénzalapképzés,
 • biztosítási szükséglet kielégítése,
 • szervező intézmény,
 • biztosítási szerződés

A kockázat fogalma és biztosíthatósága

A kockázat ismert negatív hatású, bizonytalan bekövetkezésű jövőbeli esemény. A biztosításba vehető kockázatokkal szemben alapvető követelmény, hogy tiszta kockázatnak kell lenniük, vagyis ha bekövetkeznek, a bekövetkezésnek egyértelműnek kell lennie és kárt kell okoznia
Azok a káresemények a biztosíthatóak amelyek elszórtan, egymástól függetlenül, valamilyen valószínűségi eloszlásnak megfelelően következnek be.

A biztosíthatóság kritériumai

 • véletlen, előre nem látható, nem akaratlagos károk
 • a kárkockázat becsülhetősége múltbéli adatok alapján (statisztikai--matematikai módszerekkel), és egyúttal a káresemény véletlenszerűsége (ne legyen tervezhető annak bekövetkezése [részben kivétel ez alól az életbiztosítás])
 • pénzbeni kifejezhetőség (megállapítható kár vagy a szükséges fedezet ismerete [pl. életbiztosítás esetén]) 
 • független egységek nagy száma (vagyis az egyik biztosítási esemény nem növelheti egy másik biztosítási esemény bekövetkezésének kockázatát), továbbá a veszélyközösség megléte (vagyis megfelelő számú biztosított, akik a várhatóan bekövetkező károk tartalékát biztosítási díj formájában befizetik)

Azokat a kockázatokat, amelyeket a biztosító valamilyen okból nem kíván bevállalni, kizárásként vagy mentesülésként kezeli. A kizárások mindig előre ismertek (pl. háború, nukleáris sugárzás), a mentesülések pedig (rendszerint) a biztosított gondatlanságával állnak összefüggésben (így például a csonttörésre térítene a biztosító, azonban ha a biztosított például ittasan gépkocsit vezetett, a biztosítási összeg megtérítésétől a biztosító mentesül)

A kockázatviselés tárgya, időtartama és területi hatálya

A kockázatviselés tárgya:

 1. A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet
  - a biztosított,
  - a biztosítottal munkaviszonyban, tagsági jogviszonyban álló, a biztosított tevékenységet folytató személy a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.
 2. Tisztán vagyoni károk jelen szerződés értelmében azok a károk, amelyek nem személysérüléses károk (halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülése, eltűnése, használhatatlanná válása), és nem is ilyen károkra vezethetők vissza. Dolognak számít a pénz és az értékpapír is.

A kockázatviselés időtartama

A biztosítási szerződés a felek megállapodásától függően meghatározott időtartamra, vagy határozatlan időre jön létre.

A biztosító kockázatviselésének területi hatálya

A biztosító kockázatviselése kiterjed Magyarország területén kívül az egész világra.