A központi költségvetés fogalma, feladata, bevételei és kiadásai: a központi költségvetés kapcsolata az államháztartás többi alrendszerével

A központi költségvetés a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására szolgáló előirányzatok naptári évre szóló bevételi és kiadási terve.
A központi kormányzati költségvetést mind az államháztartás egészének, mind az államháztartás központi szintjének legfontosabb, a másik három alrendszert is alapvetően meghatározó alrendszere. Meghatározó kapcsolata van a többi alrendszerrel, hiszen azok állami finanszírozását végzi. Itt jelennek meg az államadósság kezelésével kapcsolatos kiadások, valamint az Európai Unió költségvetésébe történő befizetések is.

A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok kapcsolata

A helyi önkormányzatok bevételeit kiegészíti

 1. állami támogatással
  a. normatív állami hozzájárulás
  b. felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás többféle jogcímen vehető igénybe
  i. színházak támogatása
  ii. címzett és céltámogatások
  iii. kiegészítő támogatások
 2. átengedett és megosztott bevételek (adó- és illetékbevételek egy részének átengedése)
  a. személyi jövedelemadó
  b. gépjárműadó
  c. illeték bevételek

A megosztást a mindenkori törvényben szabályozzák.
A helyi önkormányzatokat, illetve intézményeiket adófizetési kötelezettség terheli, ha vállalkozási tevékenységből eredményük keletkezik.

A társadalombiztosítási alapokkal való kapcsolat
• hitelt nyújt a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak garanciavállalási kötelezettsége alapján
• átmeneti hiány esetére kamatmentesen, illetve kamat mellett nyújt hitelt a jegybanki kamat mértékével

A Kincstár az elkülönített alapok kiadási előirányzataira addig teljesít kifizetést, amíg az alapok bevételei és előző évi maradványa erre fedezetet biztosítanak és a bevételek és kiadások egyenlege nem haladja meg a jóváhagyott különbséget. Kivételt képez a munkanélküli járadék, előnyugdíj, nyugdíj előtti munkanélküli segély, jövedelempótló támogatás és ezek közterheinek befizetése.

A központi kormányzat alrendszerének bevételei:

 • adók és adójellegű bevételek
 • nem adójellegű bevételek (bírságok, díjak)
 • felhalmozási és tőkejellegű (vagyonértékesítésből származó) bevételek
 • adományok, segélyek, átvett
 • az államháztartás alrendszereinek befizetései
 • az Európai Unióból származó visszatérítés, beruházási támogatás

A központi kormányzat alrendszerének kiadásai:

 • az állam működési, jóléti, gazdasági funkcióinak megvalósítását szolgáló kiadások (pl.: lakásépítés, családi támogatások, szociális juttatások)
 • adósságszolgálat, kamattérítés kiadásai
 • befizetés az Európai Unióba

A költségvetési törvényjavaslatot a kormány terjeszti az Országgyűlés elé. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot megtárgyalja, és az állami költségvetésről törvényt alkot.

Bankközi devizaszámlák (nostro/loro) fajtái, számlavezetési kondíciók, a számlanyitás speciális szabályai, számlaegyeztetések

Bankközi devizaszámlák:
A bankok ügyfeleik részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolítására külön számlákat vezetnek. A számlák leggyakrabban az adott ország pénznemére szóló fizetésekre szolgálnak, de gyakori az idegen országok pénznemeire szóló számla is. A bankok külföldi ügyfelekkel lebonyolított fizetéseket két nagy számlakörben, az úgynevezett loro és nostro körben valósítják meg.

Loro számláknak nevezzük azokat a számlákat, amelyeket a bank vezet saját ügyfeleinek. A bank ügyfelei között vannak vállalatok, társaságok és más pénzintézetek egyaránt. A loro számlák egyenlege a bank és ügyfele közötti mindenkori vagyoni állapotát tükrözi. A számlakövetelés erejéig a bank végrehajtja ügyfele fizetési megbízásait, valamint jóváírásokat eszközöl a számlán, ha a számlatulajdonos partnerei valamilyen módon a bank javára történő fizetéseket hajtottak végre. Loro számlák között a bank anélkül tud fizetéseket teljesíteni, hogy készpénzt a fizetéshez igénybe kellene vennie.

Nostro számláknak azokat a számlákat nevezik, amelyeket a különféle pénzintézetek, különféle devizákban bankunknak vezetnek. A nostro számla egyenlege „a mi bankunk” és a számláját vezető bank közötti vagyon állapotot tükrözi. Követel egyenlege erejéig a bank teljesíti bankunk fizetési megbízásait. A nostro számlákon teljesített fizetések a fizetés összegének megfelelő nagyságban csökkentik a bank rendelkezésére álló pénzt.

• Számlanyitásnál vizsgálandó

 • Várható számlaforgalom
 • Fizetett kamat mértéke
 • Hitellehetőség
 • Megbízás – értéknap
 • Tranzakciós költségek
 • Számlakivonat jellemzői

• Mindkét számlatípusnál a számla eseményeit kétszer, egymástól függetlenül könyvelik

 • Számlavezetőnél 
 • Számla tulajdonosánál (tükörkönyvelés)

Számlavezetési kondíciók

A bank mérlegelési jogkörébe tartoznak:

 1. számlanyitási és számlavezetési feltételek
 2. bankműveletek (tranzakciók) díjtételei, és az alkalmazott árfolyamok
 3. betétlekötések
 4. kamatok és jutalékok elszámolása
 5. egyéb szerződési feltételek

1. számlanyitási és számlavezetési feltételek

 • üzletpolitikájában meghatározza és ezzel meghatározza, hogy kit céloz meg
 • fizessen-e látra szóló kamatot kamatozók, illetve nem kamatozó egyenleget meghatározzon-e
 • számlanyitáshoz, -fenntartáshoz kapcsolódjon-e minimum összeg
 • számlanyitási díj
 • számlanyitáshoz kapcsolódó feltételek devizanemenként legyenek-e értelmezve

2. bankműveletek (tranzakciók) díjtételei, és az alkalmazott árfolyamok

 • mekkorák legyenek a tranzakciós díjak (munkaigényességtől függ)
 • meghatározzák a minimum jutalékot
 • maximum-jutalékok meghatározása is lehetséges
 • díjfelszámítás módja
 • általános esetben tranzakciókkal paralel szokták
 • van havi, illetve negyedéves is
 • egyes tranzakciók árfolyamai (eladási-vételi, valuta-deviza)

3. betétlekötések

 • melyik devizanemre fizessen betéti kamatot és mekkorát
 • betétlekötés minimum-összegének meghatározása
 • milyen időszakra kösse le (1 hó, 3 hó, 6 hó, 12 hó)
 • automatikus meghosszabbítás lehetősége

4. kamatok és jutalékok elszámolása

 • jutalékfelszámítás gyakorisága
 • látra szóló kamat elszámolásának gyakorisága

5. egyéb szerződési feltételek

 • értesítési gyakorlat a devizaszámla feltételeinek változtatására (bankon belül hirdetmény, vagy újságban stb.)
 • milyen módon, értesítés mellett lehet a szerződést módosítani
 • minimum összeg elérése vagy az alá kerülés esetén mi történjék
 • mekkora legyen a felmondási idő

A számlanyitás speciális szabályai

8. tétel

Számlaegyeztetések

Folyószámla kivonat segítségével történik, amely az ügyfelek tájékoztatására szolgál.
Tartalmazza:

 • az ügyfél adatait
 • számlamozgás napját és módját
 • kamatozás kezdőnapját
 • számla forgalmát, egyenlegét

Készíthető napi, havi és negyedéves bontásban.

Hitelmonitoring tevékenysége

Hitelmonitoring: hitelfigyelés, hitelgondozás a bank által kihelyezett összegek és a hitelkapcsolatba került ügyfelek folyamatos figyelemmel kísérését, értékelését jelenti, a kinnlevőségek biztonsága, visszatérülése érdekében.

A monitoring a hitel felhasználásának ellenőrzésével kezdődik.

Fokozottabb ellenőrzés indokolt:

 • változik az ügyfél jogi formája, főbb tulajdonosa
 • lényegi változás történik a vezetésben
 • a szektort vagy az értékesítési piacot jelentős hatás éri
 • a vállalkozás partnereivel gondok támadnak
 • a versenyképesség romlása észlelhető

A hitelmonitoring rendszeres tevékenység, melynek keretében ismételten elvégzik az ügyfél- és ügyletminősítést, valamint a fedezetértékelést, figyelemmel kísérheti a hitelfelvevő vagyoni helyzetének alakulását. Pótlólagos biztosítékokat vonhat be. Egyoldalúan felbonthatja a szerződést, ha ügyfele vagyoni helyzetében olyan változás következett be, amely veszélyezteti a hitel visszafizetését, vagy ha az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit.

A mezőgazdasági termelés főbb jellemzői

A mezőgazdasági termelés nyílt területen, a természet erőinek kitéve, szorosan a termőföldhöz kötődve folyik. A gazdálkodásban elsődleges a termőföld, a ráfordítások nagy része ezen keresztül érvényesül.

A mezőgazdasági termelés főbb jellemzői

 1. élő szervezetekkel dolgozik
 2. a létrehozott termékeknek csak egy része alkalmas emberi fogyasztásra (pl. a takarmányokat az állatok alakítják át tejjé, tojássá…)
 3. a mezőgazdasági folyamatot a fotoszintézis jellemzi: itt történik a szerves anyagok felépítése, és a melléktermékek lebontása
 4. a termelési folyamatot a termelési tényezők döntően befolyásolják: ezeket a folyamatokat az ember nem képes megváltoztatni, csak alkalmazkodni lehet hozzájuk
 5. a termelés kiterjedt területen folyik
 6. a termelés termőtalajon folyik: a termőtalaj nem fogy el, nem helyezhető át, termőképessége differenciált
 7. éghajlati tényezők befolyásolók (főleg a növénytermesztésben)

A természeti tényezők meghatározzák a termelési folyamatok. Ilyen tényezők:

1. éghajlati viszonyok (helyi időjárás menete, változása)

 • fény: a zöld növények fény nélkül nem léteznek. A fény nélkülözhetetlen erőforrás. Szükséges a szerves anyag előállításához, hat a növények növekedésére, alakjára…
 • hőmérséklet: meghatározza a termeszthető növények számát és összetételét
 • levegő: összetétele és áramlása hat a növényekre. A levegő oxigénje a légzéshez szükséges
 • szél: iránya, mozgása, erőssége a különböző éghajlati tényezőket befolyásolja, így a hőmérsékletet, a csapadék viszonyokat
 • víz: a víz csapadék formájában kerül természetes úton a termőtalajra. A növények 50-90%-a víz, ha azonban sok víz van a talajban, akkor a növény elpusztul a talajlégzés hiánya miatt

2. talajviszonyok (a növénytermesztés alapvető természeti feltétele)
Talajok fizikai tényezői
Talajtípusok: kötött, közép kötött, laza (talaj típusa) réti, mezőségi, erdőségi talajok (genetika szerint) homok, vályog, agyag, tőzeg talajok (fizikai alkotórész szerint).

A szerkezetes talajok morzsás szerkezetűek, ezek között elegendő víz és levegő van. A szerkezet nélküli talajok porosak, rögösek, mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmasak.

Talajok kémiai jellemzői
Fontos szerepe van a talajsavanyúságnak. A növénytermesztésre semleges, vagy enyhén savanyú talaj a kedvező. A kalcium felelős a morzsalékos talaj kialakításáért. A káros sók jelenléte befolyásolja a termesztést, ilyenek a szikes talajok.

Talajok rétegezettsége, termőréteg mélysége
A növények a tápanyagot a termőrétegből veszik fel, ezért a termőréteg mélysége befolyásolja a növénytermesztés hozamait.

Talajok vízgazdálkodása
Fontos a talajvíz mélysége, a pórus-viszonyok, a vízáteresztő, vízmegtartó képesség

Talajok tápanyag-gazdálkodása
Nitrogén, foszfor, kálium, kalcium, magnézium…

3. földfelszíni viszonyok
Domborzat, földrajzi elhelyezkedés, tengerszint feletti magasság.

 • Domborzat: ezt a lejtőmeredekség százalékos értékével jellemezzük (sík 0-5%, enyhén lejtős 5-12%, lejtős 12-17%, erősen lejtős 17-25%)
 • Kitettség: a lejtő égtájak szerinti irányának megfelelően beszélhetünk kitettségű területekről. Legkedvezőbb a déli égtáj, legkedvezőtlenebb az északi.

A mezőgazdasági termelés sajátosságai:

 • A föld és a hozzá tartozó klíma sajátosságai (termelékenység, csapadék) befolyásolják a ráfordítások hatékonyságát
 • Területi differenciáltság, regionális politika, támogatás
 • Időjárás változása
 • Fajok, fajták biológiai potenciálja a hozamnövelés limitálása
 • A termelés és munkafolyamat időben elkülönül egymástól (a munkaműveletek elvégzésének időpontja biológiailag adott)
 • A termelési folyamat hosszú, biológiailag meghatározott
 • A piaci igényekhez nehéz alkalmazkodni
 • A csúcsmunkákat úgy kell szervezni, hogy lehetőleg ne minden ágazatban egyszerre lépjen fel
 • A csúcsmunkákra kell koncentrálni, de úgy hogy az eszközök kihasználása ne romoljon lényegesen, hogy jövedelmezőség se romoljon
 • Hosszú távra kell tervezni a biológiai folyamatok miatt, nagy tőkelekötés, rossz hatékonyság, a telephelyekhez szorosan kapcsolódnak, kötődnek

A befektetett-, illetve a forgó eszközök főbb tényezői a mezőgazdaságban

Befektetett eszközök a termelési folyamatban több ciklus alatt használódnak el.

Befektetett eszközök főbb csoportja a mezőgazdaságban:
1. termőföld: ez a mezőgazdasági termelés egyik alapfeltétele, tárgya és eszköze is. A föld termékenységgel rendelkezik. Termőföld részei:

 1. szántó
 2. kert
 3. gyümölcsös
 4. szőlő
 5. gyep
 6. erdő
 7. nádas, halastó

2. melioráció: a föld termékenységében végrehajtott emberi beavatkozás, a termékenységét, hasznos tulajdonságait, felszínét kedvezően, tartósan változtatja meg
3. ültetvények: hosszú élettartalmú, és nagy értékű mezőgazdasági termékeket szolgáló létesítmények. Leggyakoribb megjelenési formája a szőlő, gyümölcsös, komló. Az ültetvény telepítése pénzigényes, de hosszú ideig megmarad a termelésben.
4. épületek és építmények: ide soroljuk a növénytermesztési, állattenyésztési és egyéb célú termelőhelyeket, munkahelyeket, tároló helyeket, közműveket (vetőmagtisztító, magtár, szérük, istálló…)
5. gépek, berendezések: ezek az erőgépek, munkagépek, járművek és egyéb gépek (talajművelő gépek, eke, borona, tárcsa, traktorok, öntözőgépek, fejőberendezések, takarmánykiosztók)

Forgóeszközök: fontos elemei a vásárolt anyagok (vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek, takarmányok, gépalkatrészek, építési anyagok)
A termelés szakaszossága miatt célszerű úgy vásárolni, hogy rövid ideig kelljen raktározni. A készletek jelentős részénél gondos tárolásra van szükség (időjárás, minőségromlások).
Az állatok egy részét tenyésztési céllal, a másik részét hízlalási céllal tartják. A tenyészállatokat darabban, súlyban tartják nyílván.
A mezei leltárba az őszi vetéseket, a tavaszi vetések alá végzett talaj-előkészítést, trágyázást stb. soroljuk. Ezek költségei a következő év, vagy évek termelését terhelik.

Értékpapír fogalma, fajtái

KÉP

Az értékpapír vagyonjogot vagy kötelezettséget megtestesítő okirat (olyan okirat, melyet a törvény annak minősít).
Értékpapírt bemutatóra és névre szólóan lehet kiállítani. A bemutatóra szóló értékpapír, ha nem tartalmazza a jogosult személyének megjelölését vagy tartalmazza ugyan, de az értékpapír tartalma szerint az értékpapír kötelezettje nem csak a megjelölt személynek, hanem az értékpapír bármely bemutatójának köteles teljesíteni. Magyarországon törvény tiltja a bemutatóra szóló értékpapír nyilvános forgalomba hozatalát, tőzsdei forgalmazását.
A névre szóló értékpapír egyszerű átadással nem ruházható át. A forgatható értékpapír eredeti tulajdonosa, az okirat hátoldalán hitelezői jogokat más személyre forgatással ruházza át.

Csoportosítás

1. értékpapírban foglalt jog szerint

 1. követelést megtestesítő értékpapír: egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását és vállalja azt meghatározott időben és módon ki fogja egyenlíteni. Legismertebb fajtái: váltó, csekk, kötvény, letéti jegy
 2. részesedési jogot megtestesítő értékpapír: tagságot megtestesítő értékpapír. A tulajdonosok valamely vállalkozása alaptőkéjéhez járult hozzá, és a befektetett pénze után jogosult a kiosztott nyereség arányos részére az osztalékra. Alaptípusa: részvény, befektetési jegy
 3. áruval kapcsolatos jogokat megtestesítő értékpapír: áru feletti rendelkezési jogokat biztosítanak a tulajdonosuknak. Alaptípusa: közraktárjegy, zálogjegy
 4. egyéb jogot megtestesítő értékpapír: pl. kárpótlási jegy

2. lejárat szerint

 1. rövid lejáratú (0-1 év) – váltó
 2. középlejáratú (1-5 év) – kötvény
 3. hosszú lejáratú (5 év felett) – kötvény, záloglevél
 4. lejárat nélküli: végleges pénzlekötést jelentenek és a vállalat működéséhez (elvileg az idők végezetéig) állandó forrást biztosítanak - részvény

3. átruházási lehetőség szerint

 1. bemutatóra szóló
 2. névre szóló, ami átruházási nyilatkozattal történik
 3. rendeletre szóló, ahol az átruházás forgatással történik

4. hozam alapján

 1. kötött hozamú értékpapír
  i. nem kamatozó: kibocsátása névérték alatt történik (diszkonttal) pl. zérókupon kötvény, váltó
  ii. fix hozamú
 2. változó hozamú értékpapír: pl. részvény
 3. átmeneti formák: különböző konstrukciók, pénzügyi innovációk igen sokszínűek, a konkrét kibocsátástól függő feltételűek
  i. átváltható kötvények: teljesen hétköznapi hitelviszonyok, részvényre történő átváltási joggal kiegészítve. A befektető már kibocsátáskor biztosítja magának a jogot, hogy a kialkudott feltételekkel juthat majd részvényekhez, de ha mégsem kíván azt átváltási lehetőséggel élni, az eltelt évekre sem marad hozam nélkül (kötvénykamat). Kamata kisebb, mint a normál kötvényeké.
  ii. Lebegő (mozgó) kamatozású kötvény: a hitelek után fizetett kamat nagyságát a jövőbeni piaci kamatok arányában határozzák meg.

5. forgalomba hozatal feltétele szerint

 1. zárt: pl. zrt részvényei
 2. nyílt: nyílt körűen forgalomba hozott pl. államkötvény

forgalmazása:

 • elsődleges piacon (tőzsde, OTC)
 • másodlagos piacon (a termékek gazdát cserélnek – megtakarítók, befektetők piaca)
 • zárt/nyilvános piacon