Követelések fogalma

Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél átlal elfogadott, elismert, termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket.

Követelések jellemzői

 • a követelés elismert legyen, a partner nem kiforgásolta a számlát, a teljesítéssel kapcsolatban sem minőségi, sem mennyiségi kifogást nem emel
 • az elfogadott bizonylatok a törvényi előírásoknak megfelelnek
 • a követelés pénzértékben kifejezett legyen

Követelések csoportjai és azok értékelése a mérlegben

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által már teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelés, amely olyan vállalkozóval szemben áll fenn, amellyel semmiféle tulajdonosi kapcsolata nincs a vállalkozásnak.

Értékelés

A követeléseket a szerződés szerinti forint összegben, illetve devizás követelésnél a választott - a számviteli politikában rögzített - devizaárfolyamon számoljuk el. A mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni a hitelezési veszteségként leírt behajthatatlan követelések összegét, valamint az elszámolt értékvesztéseket és azok visszaírását. A devizás követeléseknél még korrekciót jelent az árfolyam-különbözet is (veszteség vagy nyereség).

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

E mérlegtételben azokat a követeléseket kell szerepeltetni, amelyek kapcsolt vállalkozással szemben állnak fenn. Ezek lehetnek vevő, váltó és egyéb követelések.

Értékelés

A követeléseket a szerződés szerinti forint összegben, illetve devizás követelésnél a választott - a számviteli politikában rögzített - devizaárfolyamon számoljuk el. A mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni a hitelezési veszteségként leírt behajthatatlan követelések összegét, valamint az elszámolt értékvesztéseket és azok visszaírását. A devizás követeléseknél még korrekciót jelent az árfolyam-különbözet is (veszteség vagy nyereség).

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

E mérlegtételben azokat a követeléseket kell szerepeltetni, amelyek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben állnak fenn. Ezek lehetnek vevő, váltó és egyéb követelések.

Értékelés

A követeléseket a szerződés szerinti forint összegben, illetve devizás követelésnél a választott - a számviteli politikában rögzített - devizaárfolyamon számoljuk el. A mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni a hitelezési veszteségként leírt behajthatatlan követelések összegét, valamint az elszámolt értékvesztéseket és azok visszaírását. A devizás követeléseknél még korrekciót jelent az árfolyam-különbözet is (veszteség vagy nyereség).

Váltókövetelés

A váltókövetelés egy speciális értékpapírként értelmezhető. Váltókövetelésként csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés mutatható ki.

Értékelés

A váltóköveteléseket a kiváltott követelés összegében, számoljuk el (alapösszegen). A mérlegérték meghatározásánál a követelésekre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

Egyéb követelések

Ide tartoznak a követelések, amelyeket az előző mérlegtételekbe nem lehet besorolni. Ezek jellemzően munkavállalókkal, költségvetéssel, önkormányzattal, más vállalkozóval szembeni követelések, de lehetnek különféle egyéb követelések is.

Értékelés

Az itt kimutatott peresített követelést a ténylegesen befolyt összegben szerepeltetjük a mérlegben.

Követelések bizonylatolása

Vevőkkel szembeni követelések nyilvántartása

 • célja, hogy a nyilvántartó kartonról bármikor leolvasható legyen, melyik vevővel szemben milyen összegű követelésünk van és az mikor esedékes
 • ha a vállalkozásnak 15 vevővel kevesebbel van kapcsolata, akkor elegendő egy nyilvántartó karton vezetése, melynek tartalma:
  • sorszám
  • vevő neve
  • számla kelte
  • számla száma
  • követelés összege
  • fizetési határidő
  • pénzügyi teljesítés ideje
 • ha a vállalkozó 15 vevőnél többel áll rendszeres kapcsolatban, akkor ugyanilyen nyilvántartó kartont kell vezetni vevőnként és a vevő neve a címbe kerül
 • külföldi vevőről mindenképpen külön nyilvántartást kell vezetni, amely a követelést Ft-ban és devizában is tartalmazza

Váltókövetelés nyilvántartása

 • minden váltókövetelésről külön nyilvántartókartont kell vezetni, amelynek célja, hogy bármikor megállapítható legyen, hogy kivel szemben mekkora összegű váltókövetelésünk van és mikor esedékes
 • tartalma:
  • sorszám
  • váltókibocsátó neve
  • váltó alapösszege
  • kamat
  • váltó dátuma, elfogadásának napja
  • lejárat napja
  • teljesítés dátuma

Adott előlegek nyilvántartása

 • külön-külön analitikus nyilvántartást kell vezetni az immateriális javakra adott, a beruházásra adott és a készletekre adott előlegekre
 • tartalma:
  • cím: ...-re adott előleg
  • sorszám
  • megnevezés
  • előleg összege
  • fizetési határidő

Egyéb követelések nyilvántartása

 • a munkavállalókkal szemben: ennek vezetése a gyakorlatban nagyon fontos, mert egyébként megállapíthatatlan, hogy kivel szemben milyen összegű követelésünk van, ezt a nyilvántartást dolgozónként kell vezetni
 • költségvetéssel szembeni követelések analitikája: a vállalat a 362-363 számlát tovább bontja, akkor nincs szükség külön analitikus nyilvántartásra

Ezt a nyilvántartást dolgozónként kell vezetni

 • cím: ..... dolgozóval szembeni követelés
 • követelés jogcíme
 • követelés összege
 • teljesítés határideje

Követelésekhez kapcsolódó számlaszámok

19. Tartósan adott kölcsönök
21-22. Anyagok
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
353. Készletekre adott előlegek
364. Rövid lejáratú pénzeszközök
368. Különféle egyéb követelések
384. Elszámolási betétszámla
386. Devizabetét-számla
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
453. Vevőktől kapott előlegek
454. Szállítók
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
864. Utólag adott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
93-94. Exportértékesítés árbevétele
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

Követelések könyvelése

  Kölcsön adott pénzeszközök
1. folyósítás terhelési értesítés T 19, 364 K 384, 386
2. törlesztés jóváírási értesítés T 384, 386 K 19, 364
3. befolyt kamat T 384, 386 K 973,974
4. dec. 31. tárgy évi kamat aktív időbeli elhatárolás T 391 K 973, 974
5. jan. 1. sztornó T 973, 974 K 391
6. devizásnál árfolyamkülönbözet
  árfolyamveszteség T 876 K 19, 364
  árfolyamnyereség T 19, 364 K 976
7. követelés behajthatatlan T 8691 K 19, 364
8. elengedett kölcsön T 8893 K 19, 364
  Vevőkkel kapcsolatos elszámolás
1. követelés áruszállításból, szolgáltatásból T 311, 317 K 91-92, 93-94
2. árengedmény, visszaküldés - a. pontban lévő fordítva
3. vevőnek utólag adott engedmény - veszteség T 864 K 311, 384
4. kiegyenlítések T 384, 386 K 311, 317
6. árfolyamkülönbözet
  árfolyamveszteség T 876 K 317
  árfolyamnyereség T 317 K 976
6. behajthatatlan követelés T 8691 K 311, 317
7. elengedett követelés T 8893 K 311, 317
8. követelés értékvesztése T 8662 K 311, 317
9. behajthatatlannak minősített követelés T 384, 386 K 9693
  Szállítónak adott előleg követelésként
1. szállítónak adott előleg (nettó összegen) T 353 K 384
2. levonható áfa T 466 K 384
3. vásárlás számla szerint T 21-22  K 454
4. levonható áfa T 466 K 454
5. előleg átvezetése T 454 K 353
6. levonható áfa átvezetése T 466 K 454
7. különbözet rendezése T 454 K 384