A gazdaságpolitika célja, feladatai

Gazdaságpolitika a gazdasági célok eléréséhez szükséges eszközök, módszerek és intézkedések összességét jelenti. A politika a csoporton belüli döntéshozási folyamat.
az általános politika egyik eleme, ezért az elérendő célokat az állam irányozza elő. Megvalósítása az állami vezetés feladata.

Célja: A gazdaság működésképességének biztosítása, a társadalmi szükségletek magasabb szintű kielégítése és a társadalmi jólét kielégítése. Ezeknek a céloknak az elérését elsősorban a költségvetési (fiskális) politika, valamint a monetáris politika szolgálja.

Feladatai:

 1. Az intézményi és jogi feltételek biztosítása: A gazdaság zavartalan működéséhez szükség van olyan szabályokra, amik meghatározzák a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat.
 2. Gazdasági stabilitás biztosítása: Pl. árstabilitás, foglalkoztatás, egyenletes gazdasági növekedés biztosítása.
 3. Monopolista (piacot egyedül uraló) törekvések korlátozása:
  Az állam szabályozási módja:
  • Piacépítő tevékenység: a verseny általános feltételeinek biztosítása, pl. verseny korlátozásának tiltása
  • Piacszabályozás, pl. mennyiségi meghatározás
 4. Külső gazdasági hatás kezelése (externáliák): Externália akkor lép fel, ha egy tevékenységből származó előnyök, hasznok vagy költségek egy másik szereplőnél is megjelennek anélkül, hogy megállapodtak volna. - pozitív externália: a másik szereplőnek is hasznot hoz a gazdasági tevékenység, melyet nem fizetnek meg - negatív externália: a gazdasági tevékenység másnak károkat okoz Kezelésének módja: Az állam eszköze a jogi szabályozás (adóztatás, kedvezmény.
 5. Közjavak előállítása: Közjavak fogyasztásából nem zárható ki senki.
 6. Társadalmi és egyéni értékrend különbözősége: Vannak javak, melyekből túl sokat vagy keveset fogyasztunk a társadalmi optimumhoz képest.
 7. Jövedelemkülönbségek mérséklése: A piac jövedelemátcsoportosítást hajt végre az adórendszeren és a támogatások rendszerén keresztül.

A gazdaságpolitika, a monetáris politika és a költségvetési politika összefüggései

Monetáris politika: gazdaságpolitikai Egy tevékenység, melynek során az állam a gazdaságban lévő pénzmennyiség mértékét befolyásolja.
Költségvetési politika: a költségvetési politika azoknak az intézkedéseknek az összessége, amelyek az állam kiadásain és bevételein keresztül szabályozzák a gazdaságot.
A piac hosszú távon kialakít ja a gazdaságban az egyensúlyt, de rövidtávon, főleg a
munkapiacon egyensúlytalansággal jár, ez munkanélküliséget okoz ..Ha viszont beavatkozik, akkor a munkanélküliséget csökkenti, de a beavatkozás infláció lesz, költségvetési deficitet okozhat. A 'kormánynak el kell döntenie, hogy beavatkozik-e vagy csak a feltételeket biztosítja és kivárja az egyensúly kialakulását. Azt kell mérlegelnie, hogy melyik választás jelent kisebb kárt a gazdaság számára.
Ennek kezelésére a '80-as években kialakult egy új gazdaságpolitika, a kínálatorientált
gazdaságpolitika.
Forrás: http://www.doksi.hu
A kínálat növelésének eszközei:

 1. bérek csökkentése: ez nem használható
 2. adók csökkentése, melyek a vállalatok költségei között szerepelnek (pl. TBJ, osztalékadó, nyereségadó
 3. adókedvezmények

Alkalmazásának korlátja, hogy csak stabil költségvetés mellett lehet alkalmazni és akkor a leghatásosabb, ha az árszínvonal és a kereslet nem változik.

A valutaváltási tevékenység eljárási rendje, ügyviteli és biztonsági szabályai

Pénzváltási tevékenységnek minősül a külföldi fizetőeszköz adás-vétele a törvényes fizetőeszköz (forint) ellenében.

Pénzváltási tevékenység:

 • külföldi fizetőeszköz megvétele természetes személytől
 • külföldi fizetőeszköz eladása természetes személynek
 • külföldi fizetőeszköznek más külföldi fizetőeszközre történő átváltása természetes személy részére

Nem minősül pénzváltási tevékenységnek a belkereskedelemben árúval és szolgáltatással kapcsolatos ügyletekre vonatkozó fizetések teljesítése. Valamint árúért, szolgáltatásért fizetett külföldi fizetőeszközből való visszaadás.

A valutaváltási tevékenység feltételei

 • Tárgyi feltételek: - A pénzváltási tevékenység végzésére alkalmas helység ( meghatározott biztonsági feltételeknek megfelelő legyen ) - valuták és csekkek forgalomképességének ellenőrzéséhez szükséges berendezések - telefonvonal, internet, árfolyamtábla, árfolyamjegyzék. - kötelező kamerát üzemeltetni és a felvételeket 50 napig megőrizni, majd ezután megsemmisíteni.
 • Személyi feltételek: Ügynöknek a pénzváltás irányításáért felelős személynek és a valutapénztárosnak igazolni kell: - büntetlen előélet - nem követett el tulajdon elleni és pénzügyi bűncselekményt, illetve szabálysértést. - nem volt olyan vállalkozás vezetője, amely engedély nélkül pénzváltási, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtott - a valutapénztárosnak rendelkeznie kell szakirányú végzettséggel és idegen nyelv ismerettel.

A valutaváltási tevékenységgel foglalkozó szervezet összesen 2 000 000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó készpénzforgalommal együtt járó megbízásokat csak attól az ügyféltől fogadhatja el aki az azonosítását igazoló okmányokat bemutatja és elvégezhető az azonosítása. A következő adatokat rögzítik természetes személynél:

 • családi és utónév
 • születési hely, idő
 • lakcím
 • személyigazolvány szám
 • anyja lánykori neve
 • állampolgárság

A Hpt. szerint a pénzváltás kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak minősül, s e tevékenységre 2002. január 1-jét követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban PSZÁF) ad engedélyt.

Eljárási rend

 • Kötelező váltási készletet tartani, illetve a megbízó hitelintézetnek kötelessége a váltási készletet folyamatosan biztosítani.
 • Ha ugyanazon helyiségben több tevékenységet folytatnak, akkor egy elkerített helyiséget kell kijelölni a valuta, devizaváltásra
 • Amennyiben a pénzváltó szünetelteti tevékenységét, be kell jelenteni a PSZÁF-nak
 • Rendelkeznie kell a PSZÁF által jóváhagyott üzletszabályzattal, pénz és értékelési szabályzattal, belső szakmai szabályzatokkal

Forrás: http://www.doksi.hu