A monetáris politika célja, eszközrendszere

A forgalomban levő pénz mennyiségét szabályozza /szűkíti, vagy bővíti/.
Olyan pénzügyi politika, amely a pénz és hitelkínálat, valamint a pénz és hitelkereslet
befolyásolására irányul.

Célja: a pénzügyi egyensúly megteremtése, megőrzése a nemzetgazdaság stabilitása érdekében.

Eszközrendszere

A monetáris politika eszközein értjük azokat a sajátos jegybanki eszközöket, amelyek összehangolt gyakorlati alkalmazásuk során képesek a monetáris politika célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő.

Csoportjai 

Indirekt és direkt eszközök

Indirekt eszközök: Azon jegybanki eszközök, amelyek a piaci működés logikájával próbálnak hatni a pénzügyi folyamatokra, a pénzmennyiségre.

 • Viszontleszámítolás
 • Nyílt piaci műveletek

Direkt eszközök: Azon jegybanki eszközök, amelyek szabályozási szinten jelennek meg, adminisztratív korlátot képeznek, közvetlenül hatnak a pénzmennyiségre.

 • Kötelező tartalék előírások
 • Hitelkontingentálás
 • Irányított hitelek
 • Erkölcsi ráhatás

A spot devizaügyletek jellemzése, az árfolyamjegyzés sajátosságai, a spot ügyletek lebonyolításának banküzemtani lépései

A spot (azonnali, vagy prompt üzlet) devizaügylet bizonyos mennyiségű deviza vétele vagy eladása más deviza fejében, megegyezett árfolyamon, miközben az esedékesség napja legkorábban az üzletkötést követő második munkanap lehet. Ha az ügylettárgy deviza vagy értékpapír, akkor devizaspot ügyleteknek nevezzük.
Árfolyamjegyzés sajátosságai:
Árfolyam: Az a belföldi pénznemben kifejezett, adott időpontra vonatkozó árösszeg, amelyet a külföldi pénzért vásárláskor, vagy eladáskor fizetni kell.

 1. Direkt árfolyamjegyzés: külföldi valuta egységét fejezik ki hazai pénzeszközben.
 2. Indirekt árfolyamjegyzés: hazai valuta 1 egységét fejezik ki más devizában.

A direkt árfolyamok az indirekt árfolyamok reciprokai.
Spot ügyletek lebonyolításának banküzemtani lépései:
A SPOT-ügylet lépései KÉP


Mi a hitelkérelem és milyen tartalmi illetve formai követelményei vannak?

Hitel fogalma: pénzeszközök tulajdonjogának átengedése kamat fejében.
Hitelkérelem: Az az irat, amely alapján a bank elindítja azokat a vizsgálatokat,
amelyek a hitel folyósításához szükségesek. A hitelkérelmet írásban, a bank által előírt
példányszámban kell benyújtani. A hitelkérelem tartalmi követelményei függnek a hitel típusától, összegétől. Nagyobb összegű hitelkérelemnél részletesebb adatszolgáltatásra van szükség. Forrás: http://www.doksi.hu
Hitelkérelem célja: a bank meggyőződése arról, hogy az adós hiteligénye megalapozott és a bank számíthat a hitel visszafizetésére
A hitelkérelem tartalmi és formai követelményeit a bankok saját hatáskörben alakítják ki

Tartalmi és formai követelmények:

Valamennyi hitelkérelemnek - függetlenül a kérelmező jogi státusától, illetve a hitel típusától - az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

I. Alapadatok

 • Vállalkozó megnevezése, gazdálkodási formája,
  - székhelye, telephelye (i)
  - telefon, fax
 • Pénzforgalmi jelzőszám
 • Adószám
 • Ügyvezető (tulajdonos) neve, szakképzettsége
 • Tulajdonosi struktúra
 • Tulajdonosok más gazdasági társaságban lévő részesedései
 • Tevékenységi kör bemutatása

II. Vállalkozás bemutatása
Ebben a részben a számszaki adatok ismertetésén túl rövid szöveges értékelést kell adni a vállalkozás eddigi tevékenységéről, jövőbeni terveiről, célkitűzéseiről.

 • vállalkozás pénzügyi-gazdasági helyzete
 • mérleg-és eredmény adatok rövid értékelése
 • saját tőke alakulása
 • pénzügyi helyzet, fizetőképesség
 • munkaerő ellátottság, szakképzettség
 • foglalkoztatottak száma
 • működési terület
 • pénzintézeti kapcsolatok
  - számlát vezető egyéb pénzintézetek
  - más pénzintézettel szemben fennálló tartozás(ok)
 • egyéb fennálló tartozások (APEH, TB, VPOP)

III. Hitelkérelem adatai:

 • igényelt kölcsön összege, célja, futamideje
 • visszafizetés ütemezése
 • visszafizetés forrásainak bemutatása (futamidőre szóló pénzügyi, likviditási terv )
 • felajánlott biztosítékok bemutatása szükséges dokumentumokkal együtt (tulajdoni lap, forgalmi engedély, árbevétel engedményezés visszaigazolása, leltár stb.),
 • saját erő igazolása

A hitelkérelem egyik legfontosabb része a vállalat üzleti terve: ez alapján ismeri meg a vállalkozás tevékenységét, működési környezetét, piaci helyzetét. A bank szempontjából ez akkor jó, ha tartalmaz olyan kimutatásokat, amelyekből megállapítható a vállalkozás hitel-visszafizető képessége. (pl: likviditási terv).
A hitelkérelemhez továbbá néhány jogi-pénzügyi dokumentum csatolandó:

 • cégkivonat
 • alapító okirat
 • hitelfelvételről szóló taggyűlési határozat
 • a vállalkozás előző 2 évi mérlege és eredmény-kimutatása
 • igazolás, hogy nincs tartozás

Az ipari termelés fogalma, csoportosítási lehetőségei, azok jellemzői

Termelés: Olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával, javakból, javakkal, szükséglet kielégítésére alkalmas javakat állít elő.
Forrás: http://www.doksi.hu

Csoportosítási lehetőségei, azok jellemzői

a, A termelés méretnagysága szerint:

 • tömeggyártás: egyszerűbb termékeket állítanak elő nagy mennyiségben, a termékek iránti szükséglet tömegméretben és rendszeresen jelentkezik. A dolgozók tipikus, begyakorolt munkát végeznek. Pl: élelmiszerek, ruházati cikkek, háztartási eszközök gyártása
 • sorozatgyártás: olyan termékeket állítanak elő, amelyekkel kapcsolatban adott időszakban kevesebb mennyiségi igény, gyakran a választéki skála szélesebb. Fajtái: Kis sorozat, nagy sorozat Pl: gépipar, bútorgyártás
 • egyedi gyártás: egyes termékfajtákat egyedileg vagy egészen kis mennyiségben állítják elő Pl: ékszerek, épületek, hidak autók

b, A gyártási rendszer jellege szerint:

 • folyamatrendszerű: A termelőegységek valamilyen termék vagy termék részegység előállítására specializálódtak, ugyanakkor berendezések, illetve a munkahelyek a technológiai műveletek sorrendjében vannak elhelyezve. Pl: autóipar, számítástechnikai berendezések
 • csoportos, zárt rendszerű vagy ciklusos gyártási rendszer: egy műhelyben olyan gépeket, berendezéseket vonnak össze, amelyek a gyártási folyamat egy technikailag körülhatárolható szakaszához szükséges. Pl: szabóság, kárpitos műhely
 • projekt rendszerű termelés: egyedi, egyszeri előállítás a jellemző. A termeléshez szükséges eszközöket és munkaerőt viszik a munkavégzés helyére. Pl: építkezésekés a hozzá kapcsolódó tevékenységek

c, A termék jellege szerint:

 • szabványosított (egyszerű termékek): Tipizált tömegszerű termékek gyártásánál alkalmazzák. Pl: élelmiszeripar, ruhaipar, építőipar
 • összetett: Több részből álló termékek gyártása. Pl: gépek, berendezések előállítása, közlekedési járművek, eszközök gyártása