{autotoc}

Aktív feldolgozás

Gazdasági és felfüggesztő vámeljárások csoportjába is sorolható. Nem végleges, technikai jellegű megoldás. Lehetővé teszi, hogy bizonyos árukat a Közösség vámterületén egy vagy több feldolgozási eljárásnak vessék alá.

Általános preferenciális rendszer

Egyoldalúan nyújtott kedvezmény, a fejlett ország adja a fejlődő országnak. Feltétele: az áru származását A formátumú származási bizonyítvánnyal (FORM A) kell igazolni. Az exportőr ország kereskedelmi kamarája adja ki és hitelesíti is.

Áruk származása

A származási szabály annak az eszköze, hogy megállapítsuk, hogy mely ország állítja elő a terméket.

Azonnali vámfizetés

A vám kiszabását és közlését követő 10 naptári napon belül kell megfizetni. A vámfizetés akkor teljesült ha az összeg bevételként megjelenik a VPOP számlavezető szervezeténél. Késedelmes fizetés esetén a vámhatóság a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365öd részét számolja fel.

Azonos áruk ügyleti értéke

Ha az előző nem alkalmazható. Azonos kereskedelmi szinten, ugyanazon országok között, azonos vagy közel azonos időben (+ / - 90 nap) ugyanolyan árut mennyiért értékesítettek

Belső árutovábbítási eljárás

Lehetővé teszi, hogy közösségi helyzetű áruk a közösség egyik pontjáról eljusson a közösség másik pontjára 3. országon keresztül történő szállítással, úgy, hogy az áru vámjogi státusza nem változik meg.

Bérmunka tevékenység

A bérmunkáltató (3. ország), bérmunkát végző (EU tag). Megmunkálásnak minősül az áru feldolgozása, összeállítása, összeszerelése, más áruhoz történő hozzáillesztése, javítása, beszabályozása, illetve olyan áruk felhasználása, amelyek nem épülnek bele a végtermékbe, de lehetővé teszik vagy megkönnyítik a végtermék előállítását.

Egységáron alapuló ügyleti érték

Ha az előzőek nem alkalmazhatók. Az EU-ban a legnagyobb tömegben milyen egységáron adták el az adott terméket, a különböző korrekciókat figyelembe kell venni.

Halasztott vámfizetés

A vám kiszabását és közlését követő 30 napon belül kell megfizetni. Külön kérelemre lehet szerezni. Az engedélyt az kaphatja meg, aki megbízható vámadós.

Hasonló áruk ügyleti értéke

Ha az előzőek nem alkalmazhatók. Azonos kereskedelmi szinten, ugyanazon országok között, azonos vagy közel azonos időben (+ / - 90 nap) hasonló árut mennyiért értékesítettek (a 2 termék helyettesíthető).

Ideiglenes behozatal

Olyan vámeljárás, amely lehetővé teszi az újrakivitelre szánt, nem közösségi termék felhasználását a Közösség területén anélkül, hogy a használat miatti szokásos értékcsökkenést kivéve bármilyen változáson menjen keresztül.

Ideiglenes kivitel

Ideiglenes céllal szállítják ki az árut visszahozatali szándékkal, a végleges eladás lehetősége is fennáll. Ha visszahozzák az árut, akkor a kiviteli és behozatali papíroknak ki kell egyenlíteniük egymást (pl.: festmény kiállításra). Ha nem hozzák vissza az árut, akkor az eljárást le kell módosíttatni 1-re (pl.: vásárra valamilyen áru, amit eladnak).

Kiviteli vámeljárás (export)

A közösségi áru végleges rendeltetéssel elhagyja az EU vámterületét (nem közösségi árura is vonatkozik). Magába foglalja a különböző kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását és bizonyos esetekben a vámok kiszabását is.

Közvámraktár

Bérraktár, bárki tárolhat benne árut, akinek az üzemeltető megengedte.

Külső árutovábbítási eljárás

Lehetővé teszi, hogy egy 3. országból származó áru eljusson a közösség egyik pontjától a másikig, anélkül, hogy vámokat vagy ker.poli intézekedéseket tennének az áruval kapcsolatban.
Az áru fölött vámfelügyeletet kell gyakorolni és vámeljárás alá kell vonni. Belépéskor megfelelő mértékű garanciát kell nyújtani és azután kezdhető meg az áru szállítása.

Magánvámraktár

Csak a raktár engedélyes, saját áruja tárolható benne; célja, hogy ne kelljen egy összegben, azonnal megfizetni a vámot, csak akkor majd, ha szükség van az árura.

Passzív feldolgozás

A közösségi áru kivitelét teszi lehetővé feldolgozási műveletek céljából, a feldolgozott áru visszahozatalának lehetőségével. Tulajdonképpen külföldi bérmunka, ahol a belföldi fél a megbízó és a külföldi fél a megbízott.

Szabadkereskedelmi megállapodások rendszere

Kölcsönös kedvezmények mindkét fél számára. EUR1 szállítási bizonyítvánnyal igazolják az áruk származását, az EU bármely tagállamának nyelvén el lehet készíteni. Géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. Az exportőr tölti ki, a vámhatóság hitelesíti. Szerepel rajta: mely országok között, áru származása. 6000 € alatt elegendő a számlanyilatkozat, amelynek pontos szövegezése van, de bármely nyelven készülhet. 3 évre visszamenőleg lehet ellenőrizni.

Számított érték

Ha az előzőek nem alkalmazhatók. Kiszámolják az adott termék előállításának költségét vagy levonják a járulékokat és meghatározzák a nettó árat.

Származási szabály

Kedvezőbb vámtételt lehessen igénybe venni. Tarifáris kedvezmény a normál árvételnél, lehet egyoldalú vagy kétoldalú.

TIR igazolvánnyal történő árutovábbítás

A TIR egy nemzetközi vámokmány. A 3. országokkal történő áruszállítási vámokmány. Csak közúti áruforgalomra lehet alkalmazni. Nem hozzájuk külön garancia, ez magában foglalja – 60.000$ értékig biztosítja. Nemzetközi fuvarozók egyesülete vállalja a háttérgaranciát.

Ügyleti vámérték

Az az érték, amit az áruért ténylegesen fizettek vagy fizetni fognak az esetleges kiigazítások (szállítási költségek: a külföldi szállítási ktg-et kell figyelembe venni, a belföldi fuvarktg. az ÁFA alapot növeli) figyelembe vételével (nettó értéket kell figyelembe venni)

Vám

Az adóknak egy különleges formája, ellenszolgáltatás nélkül szedett köztartozás, amit az állam erre felhatalmazott szervezete (Vám- és Pénzügyőrség) útján jogszabályban meghatározott módon és mértékben az államhatáron átszállított áruk után szed be.
A vám gazdaság- és kereskedelem-politikai eszköz, ami árképző tényezőként funkcionál. Állami bevételnek minősül, a közszükségleti kiadások kielégítését szolgálja.

Vámellenőrzés

Vámhatóság által tett különleges intézkedések összessége, amelybe beletartozik:

  • az áru megvizsgálása
  • dokumentumok meglétének és hitelességének ellenőrzése
  • vállalkozások könyvvitelének és egyéb nyilvántartásainak megvizsgálása
  • közlekedési eszközök átvizsgálása
  • poggyász átvizsgálása
  • személyek által szállított áruk vizsgálata
  • hivatalos vizsgálatok lefolytatása.

Vámfelügyelet

A vámhatóság vámjogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedéseinek összessége. Két formája a közvetlen és közvetett vámfelügyelet.

Vámfelügyelet melletti feldolgozás

Lehetővé teszi, hogy nem közösségi helyzetű áruk olyan feldolgozáson megy keresztül a közösség területén, ami megváltoztatja az áru jellegét, állapotát anélkül, hogy vámok vagy kereskedelem-politikai intézkedések alkalmazásra kerülnének.
Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a feldolgozás eredményeként létrejött termékeket a rájuk vonatkozó vámtételek alkalmazásával bocsássák szabad forgalomba.

Vámraktározás

A gazdasági vámeljárás (olyan eljárás, ahol az áruval valamilyen szándék van) csoportjába és a felfüggesztő eljárások (a behozatallal kapcsolatos vámokat nem kell megfizetni, míg az áru raktárban van) csoportjába is besorolható. Engedélyköteles, az engedélyt a raktár helye szerint illetékes fővámhivataltól kell kérni. Vámbiztosítékot kell adni, melynek összege a raktárban 1 hónapig tárolt áru vámja.

Vámtartozás

Egy adott árura vonatkozó vámfizetési kötelezettség.
Az áruval kapcsolatban kiszabható és megfizetendő vámot és nem közösségi adókat, illetékeket és díjakat értjük.Nem közösségi díjak és adók
A vámhatóság által, vámeljárás során kiszabásra kerülő nemzeti adók, illetékek és díjak. pl.: ÁFA, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj Ezeket a vámmal együtt kell megfizetni. A vámjogszabály minden értéket euróban határoz meg, amihez valamilyen jogkövetkezmény kötődik.