A, Á - B

C, Cs - D

E, É - F

G, Gy - H

I, Í - J

K - L, Ly

M - N, Ny

O, Ó - Ö, Ő

P - Q - R

S, Sz - T, Ty

U, Ú - Ü, Ű

V, W - X, Y - Z, Zs

Akut vállalati válság
A vállalat teljes összeomlásával fenyeget --> jól összehangolt intézkedések sorozatával talán még megmenthető.
Alaptőke
Alapításkor illetve tőkeemeléskor rendelkezésre bocsátott vagyon.
Átlagkészlet
A biztonsági és a folyókészlet felének az összege.
Átváltoztatható kötvény
A kötvény tulajdonosa a kötvény lejártakor kérheti a kötvény átváltoztatását részvényre. A Rt. köteles átváltani. Csak névre szóló lehet.
Befektetési folyamatok
A pénztőke anyagi javakká, erőforrásokká történő átalakítása az input oldalon. Célja, hogy a vállalati bevételek haladják meg a kiadásokat.
Beszerzési logisztika
A vállalat számára szükséges anyagok, alkatrészek, stb. külső forrásokból történő biztosítása, vagyis a folyó termelés anyagi inputjainak beszerzése.
Betéti társaság
A betéti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ahol a tagok a társasági szerződésben vállalják, hogy közös gazdasági tevékenységet végeznek üzletszerűen (haszonszerzés céljából).
Legalább egy beltag, és legalább egy kültagja van.
A szükséges vagyoni hozzájárulást, melynek nincs min. korlátja, a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére.
Legfőbb szerve: a taggyűlés.
Biztonsági készlet
Olyan készletmennyiség, ami alá a készletszint tartósan nem süllyedhet.
Célpiac kiválasztása
A részpiacokra bontás alapján a vállalkozás kiválasztja azokat a célpiacokat, melyek számára a legígéretesebbeknek mutatkoznak.
Csődeljárás
A csődeljárás lényege, olyan egyezség létrehozásának megkísérlése a hitelezők bevonásával és hozzájárulásával, amely várhatóan helyreállítja az adós fizetőképtelenségét.
Egyéni vállalkozás
Egyéni vállalkozás a belföldi természetes személy üzletszerű, saját nevében és kockázatára, rendszeres, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenysége.
Tevékenységéért teljes vagyonával korlátlanul felel.
Egyesülés
Az egyesülés jogi személyek által saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, illetve szakmai érdekeik képviseletére alapított gazdasági társaság.
Elkötelezettség
Hangsúlyozása arra a feltételre épül, hogy a gazdálkodó szervezet ügyei iránt elkötelezett dolgozók elégedettebbek, magasabb teljesítményt nyújtanak, könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz.
Elővásárlási jogot biztosító kötvény
Az alaptőke emelésekor elővásárlási jogot biztosít az új részvényre. Csak névre szóló lehet.
Értékesítési logisztika
A vevői igények kielégítésének technikai lebonyolítása.
Fedezeti pont
A kibocsátott, illetve az értékesítési árbevétel olyan szintje, mely mellett a bevétel az összes költségre fedezetet nyújt.
Fenyegető vállalati válság
Figyelmeztető jelek utalnak arra, hogy a közeljövőben bekövetkezhet a válság --> elkerülése érdekében még lehet intézkedni.
Folyókészlet
Két utánpótlási időpont között biztosítja az anyagellátást.
Fúzió
Célja a pénzügyi részesedés megszerzése más vállalkozásnál (egyik formája a felvásárlás).
Horizontális tőkeszerkezet
Amikor a forrásokat lejáratuk, esedékességük szerint vizsgáljuk. Aranyszabály: tartósan lekötött eszközöket csak tartósan rendelkezésre álló forrásokból lehet finanszírozni, illetve rövid lejáratú forrásokból csak rövid távon megtérülő eszközöket lehet finanszírozni.
Idegen forrás
Az a vállalati tőkerész, amelyet visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terhel.
Innováció
A termelési tényezők új kombinációját jelenti.
Innovációs lánc
Az innovációs lánc nem más, mint a vállalkozási tevékenységrendszer különböző elemeinek az innováció folyamata szerinti összekapcsolása.
Jelzőkészlet
A készletek olyan szintje, amelynek az elérésekor gondoskodni kell az utánpótlásról. Kiszámítása: utánpótlási idő * napi felhasználás + biztonsági készlet.
Kamatozó részvény
Az alapító okiratban meghatározott mértékű kamatra és osztalékra jogosít. Az összes névértékük nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át. Csak névre szóló lehet. A kamat akkor is megilleti a tulajdonost, ha a társaságnak adott évben nincs nyeresége.
Kartell
Olyan gazdasági szövetség, amelyben az adott ágazathoz tartozó vállalkozások megegyezése a verseny korlátozását a piacon kialakult pozíció megerősödését célozza.
Kifejlett vállalati válság
Az egész vállalatot áthatja, a termelési és pénzügyi folyamatokat egyaránt --> részletes zavar elhárítási akciótervet igényel.
Konkrét vállalati válság
Már mélyen érinti a vállalatot --> változtatni kell a vállalati tevékenység struktúrájában, vagy a gyártmány szerkezetén, technológiáján.
Korlátolt felelősségű társaság
A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott törzsbetétekből álló, törzstőkével alakuló gazdasági társaság, amelynél a tagok felelőssége a társasággal szemben törzsbetéteik szolgáltatásra és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki.
Közkereseti társaság
A közkereseti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, melyben a tagok egyetemleges és korlátlan felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet végeznek, üzletszerűen, vagyis vagyonszerzés céljából. A szükséges vagyoni hozzájárulást, melynek nincs min korlátja a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére.
Közös vállalat
A közös vállalat jogi személyek által alapított, olyan gazdasági társaság, amely a tagjai által rendelkezésre bocsátott alaptőkével és egyéb vagyonával felel kötelezettségeiért.
Célja: minél nagyobb profit elérése.
Alapítása: társasági szerződéssel történik.
Lappangó vállalati válság
Már elérte a válság a vállalatot, de még nem terebélyesedett el, még leküzdhető nagyobb megrázkódtatások nélkül.
Likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény
A jogutód nélkül megszűnő társaság vagyonfelosztásakor először részesülnek a felosztásra kerülő vagyonból.
Likviditás
A vállalatnak az a képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek az esedékesség pillanatában eleget tud tenni.
Likviditási folyamatok
Az anyagi javak újbóli pénzzé tétele az output oldalon. Célja, hogy a vállalat fizetőképességének folyamatos fenntartása.
Logisztika
Alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó informáicók származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, irányítási és megvalósulási folyamata a vevői elvárásoknak való megfelelés szándékával.
Marketing
A marketing fogalma nehezen meghatározható. A sikeres marketing lényeges összetevői, ha sikerül eladni

  • a megfelelő terméket,
  • a megfelelő helyen,
  • a megfelelő áron,
  • a megfelelő módon kínálva,
  • a megfelelő embereknek (vevőknek).

A marketing tartalma röviden összefoglalva: olyan tevékenységrendszer, eszköz- és módszertár, amely érvényesíti a vállalkozás fogyasztó- és piacorientált szemléletét.
Marketingmix
Azoknak az elveknek és tevékenységeknek a rendszere, amelyek a marketing szemlélet érvényesülését szolgálják ill azoknak a marketing eszközöknek az összessége, melyet a vállalat a célpiacokra vonatkozó tervek megvalósításához használ fel.
Marketingstratégia
A marketingstratégia mint funkcionális stratégia a vállalkozás stratégiájának integráns része. Ugyanakkor a marketing a vállalkozás működését a fogyasztói igényekre orientáltan is integrálja, hiszen minden vállalkozói tevékenység arra irányul, hogy aállalkozás a fogyasztó igényeinek megfelelő termékkel jelenjen meg a piacon.
Maximális készlet
A folyókészlet és a biztonsági készlet összege.
Minőség
Termékminőség és a személyi állomány minősége.
Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítási tevékenységek az elkészült termékek minőségének megóvására irányulnak.
Minőségtervezés
A minőségtervezés keretében meg kell határozni, hogy a minőség ellenőrzést milyen módszerekkel és technikai eszközökkel valósítják meg.
Osztalék elsőbbségi részvény
A többi részvényeket megelőzően vagy annál kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra. Együtt járhat a szavazati jog korlátozásával.
Önfinanszírozás
A fel nem osztott nyereségből illetve a befektetett eszközök újbóli felhasználásából.
Piac
A piac a javak (termelés, szolgáltatás) realizálásának színtere, a tényleges és a lehetséges eladók és vevők között cserekapcsolatok összessége.
Piacszegmentálás
A piaci stratégia kidolgozásának folyamatában el kell végezni a piac részekre bontását. Mivel a fogyasztók érdekei, céljai, életmódja stb. különbözőek, így igényeik is eltérőek. Ebből kiindulva az egyes termékekhez fogyasztói csoportok rendelhetők. Ily módon a piac részpiacokra bontását nevezzük szegmentálásnak.
Pozícionálás
A fogyasztói szükséglet meghatározásának harmadik eleme a helyzetbe hozás (pozicionálás). Ennek során a vállalkozás meghatározza, hogy az egyes célpiacokon megjelenő termékei milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a versenytárs termékekhez képest, és megfogalmazza azokat a tényezőket, melyek a fogyasztó előnyhöz juthat, ha a mi termékünket vásárolja meg.
Profit
A befektetett tőke hozadéka, amely a vállalat tulajdonosai számára osztalék vagy osztalék jellegű jövedelem formájában jelenik meg.
Részvénytársaság
A részvénytársaság előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakuló gazdasági társaság. A tagok (részvényesek) felelőssége a társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel.
Rugalmasság
A munkaerő gyors reagálási képessége a változásokra és átcsoportosíthatósága.
Saját részvény
Előfordulhat, hogy Rt. megveszi saját részvényeinek egy részét (max. 10%). Szavazati jog nem jár vele. A részvényt egy éven belül el kell idegeníteni.
Szavazatelsőbbségi részvény
Többszörös szavazati jogot vagy vétójogot is biztosít (max a névértékhez viszonyított szavazati jog tízszerese lehet).
Szolgáltatás
A szolgáltatás elvégzése nyomán új anyagi jószág nem keletkezik.
Termelés
Olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával javakból javakkal társadalmi szükséglet kielégítésére alkalmas javakat állít elő.
A termelés végső célját a fogyasztás, mint szükséglet kielégítés adja.
Termelési logisztika
A termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatokat oldja meg.
Tőkeszükséglet
A tőkeszükséglet (pénz és tőkepiaci kereslet) kielégítésének feltételeit a pénz- és tőkepiaci kínálat határozza meg (kamatok, hozadékok). Másrészt meghatározható a vállalat termelési céljainak alakulása szempontjából. Alapvetően meghatározza a vállalat pénzügyi céljainak elérését, azt, hogy mekkora vagyonnal potenciális bevétel- és jövedelem termelő képességgel rendelkezik.
Törzsrészvény
Legtipikusabb, mert nem fűződik hozzá különleges jog - legforgalomképesebb. Minden részvény törzsrészvény, amely nem tartozik a további kategóriák egyikébe sem.
Vállalat
Olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amelyet saját kockázatra, nyereség elérése érdekében fogyasztói igény kielégítésével érünk el.
Társaság csak a törvényben szabályozott formában alapítható, csak a törvényben előírt módon működtethető. A törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el.
Cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, azaz tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhet.
Vállalati stratégia
Stratégia szerepe a környezeti lehetőségek és az erőforrások összehasonlítás a minél eredményesebb működés érdekében.
Végelszámolás
Amikor a gazdálkodó szervezet befejezi a tevékenységét jogutód nélkül, de fizetőképes.
Versenystratégia
A vállalkozásnak természetes törekvése, hogy a piaci versenyben minél nagyobb versenyelőnybe kerüljön versenytársaival szemben, minél magasabb jövedelmezőséget és piaci részesedést érjen el. A vállalati versenystratégia azt foglalja össze, hogy a vállalkozás milyen piaci pozíciót kíván elérni az erőforrások háttere, a piacon elfoglalt helye és egyéb adottságai alapján.
A célpiacon elfoglalt helyük alapján a vállalkozások négy lehetséges stratégia közül választhatnak: piacvezető, piackihívó, piackövető, meghúzódó.
Vertikális tőkeszerkezet
Amikor az össztőkét eredete, származása szerint vizsgáljuk.