Aktív bankműveletek

A bank pénzkihelyezése a forgalomba, jövedelemszerzés céljából (ügyfelekkel szembeni követelés).

Államháztartás

Az államháztartás egyrészt gazdálkodási tevékenység, amely során az állam a bevételeit beszedi, a költségvetés összegyűjti és a társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználja. Másrészt gazdálkodási rendszer, amelyben a társadalmi szükségletek kielégítése végbemegy.

Árfolyampolitika

  • külföldi pénznem Ft-ra szóló árfolyam jegyzése ill.,
  • a Ft külföldi pénznemre szóló árfolyam jegyzése

Árfolyam megállapítása: az euro árfolyama alapján történik.

Bank

Olyan vállalkozás, amely üzletszerűen pénzügyi szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

Bankkártya

Egy szabványméretű műanyag lap, amelyet a pénzintézet bocsát ki és segítségével banki számlához vagy hitelkerethez lehet hozzáférni.

Bankrendszer

Bankrendszer egy adott ország bankjainak összessége. A magyar bankrendszer 1987. január 1-től kétszintű.

Beruházás

Olyan tevékenység, melynek célja az új tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, létesítése, az elhasználódott tárgyi eszközök és immmateriális javak, cseréje, pótlása, a meglévő eszközök korszerűsítése, kapacitásuk bővítése.
Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás. Tárgyi eszközök, immateriális javak megvalósítása (beszerzéssel vagy saját előállítással).

Bevétel

Az adóévben elvégzett tevékenység ellenértéke.

Cash-flow

A cash flow - általánosan elfogadott értelmezés szerint - nem más, mint pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott időszak alatt.
Az angol terminológiánál maradva a cash flow a következő egyenlet segítségével értelmezhető:

cash flow = cash in-flow - cash out-flow,

azaz a cash flow értéke megegyezik a pénzbevételek és a pénzkiadások különbségével, végső soron tehát a pénzeszközök állományváltozását jelzi.

Csekk

Olyan fizetési felszólítás, amelyben a csekk kiállítása azzal bízza meg a bankját, hogy a csekk bemutatójának a csekken szereplő összeget fizesse ki vagy, számláján írja jóvá.

Egyszintű bankrendszer

Egy központi bank végzi a pénzügyi műveleteket (valamennyit) – monopóliumai a bankjegy kibocsátás, hitelnyújtás, számlavezetés és devizagazdálkodás.
Ez a bankrendszer kizárja a piac, illetve a gazdasági hatékonyság követelményét és így a központi akarat (politikai, gazdasági) végrehajtója lesz.
Magyarországon 1947-87-ig működött.

Értékmérő/Értékarány mérő funkció

Képes összehasonlítani az egyes áruk hasznosságát, értékességét, minőségét – ezeket a különbségeket az ár segítségével fejezi ki (a mai pénz értékarányt mér).

Felhalmozási funkció

A pénz ilyenkor a vagyontartás formája, aminek feltétele a pénz értékállósága.

Finanszírozás

Adott cég működésének biztosításához pénzbefektetésre, és naponként meghozott pénzügyi döntésekre van szükség. A pénzügyi döntések a cég eszközeinek, forrásainak vagy mindkettőnek a változásait hozzák. Mivel a döntések naponként igen sokféle formában jelennek meg, ezek csak típusokba soroltan értelmezhetőek.

Fizetési eszköz funkció

Ha a vásárlás ellenértékét hitelből fedezi a vevő – a vásárlás és az ellenérték megfizetése szétválik (pl. váltó).

Forgalmi eszköz funkció

Az áruk cseréjét közvetíti (pl. adás-vétel).

Hitelintézet

Olyan pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez.
Fajtái:

  • Bankok
  • Szakosított hitelintézetek
  • Szövetkezeti hitelintézetek

Illeszkedési elv

Adott cég tőkeszükségletét tartós forrásokkal és rövid lejáratú forrásokkal lehet kielégíteni.
Az elv kimondja, hogy tartós eszközlekötés finanszírozása tartós forrásból történjen, azaz másképpen, hogy a források esedékessége (lejárata) és az eszközök megtérülése között összhang legyen.

Készpénzforgalom

Bankjegyekkel és érmékkel lebonyolított pénzforgalom.

Készpénz nélküli forgalom

Bankjegyek és érmék nélkül lebonyolított pénzforgalom.

Kétszintű bankrendszer

Elemei

  • jegybank: az állam bankja. Feladata a pénzmennyiség szabályozása, a kereskedelmi bankok irányítása a tanult eszközökkel
  • kereskedelmi bankok: magántulajdonban vannak – profit érdekeltek – hitelnyújtásnál, betételhelyezésnél, devizaműveletnél biztonságra, nyereségre törekednek. Jegybanktól függnek, áru és pénzforgalom zavartalansága érdekében működnek

Ennek a bankrendszernek előnye, hogy a pénz áramlását piaci szempontok irányítják, azaz a kereskedelmi bankok az ügyfeleknek csak akkor fognak hitelt nyújtani, ha annak visszafizetése biztosítottnak látszik – az állami akarat közvetlenül nem tud érvényesülni, mert a jegybank nincs közvetlen kapcsolatban az ügyfelekkel.

Költség

Bevételszerző tevékenyéggel közvetlenül összefüggő kizárólag a bevétel megszerzése, illetve a tevékenység folytatása érdekében az adott évben kifizetett és bizonylattal igazolt kiadás.

Központi költségvetés

Olyan pénzügyi terv, amelyben az állam egy adott időszakra megtervezi az állami feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, formailag a bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítása.

Monetáris politika

Olyan pénzügyi politika, mely a pénz-, és hitelkínálat, valamint a pénz-, és hitelkereslet befolyásolására irányul, a pénzügyi egyensúly megteremtése, megőrzése, ezáltal a nemzetgazdaság stabilitása érdekében.

Nyílt piaci műveletek

Értékpapírok eladása és vásárlása.

Passzív bankműveletek

A bank pénzforrásokat szerez, külső forrásokat vesz igénybe - fundingolás.
Célja a megfelelő mértékű és szerkezetű források biztosítása, amelyek biztosítják az ügyfelek pénz és hiteligényeinek kielégítését.

Pénz

Az árakat megjelenítő kategória = az árakat kifejező termék – képes különböző termékek cserearányait összehasonlítani.

Pénzforgalom

A pénz állandó körforgása, amely közvetíti az árucserét és az egyéb fizetéseket; a pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összessége.
Lebonyolítása fizetőeszközökkel történik.

Pénzgazdálkodás

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi műveletek összessége, ehhez kapcsolódó jogszabályok és intézmények rendszere.

Pénzügyi vállalkozás

Olyan hitelintézeten kívüli jogi személy, amely a hitelintézeti törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül csak egyet vagy azok csak meghatározott körét végezheti. A betétgyűjtésen és számlavezetésen kívül minden egyéb pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult. Pénzügyi ügynöki tevékenységet a bankközi piacon pénzügyi vállalkozás csak kizárólagos tevékenységként végezhet.

Rediszkontálás

A bankok pénzzel való ellátása értékpapír fedezet mellett (értékpapír leszámítolása vagy viszont-leszámítolása).

Refinanszírozás

A bankok pénzzel való ellátása, mely rövidtávú vagy középtávú refinanszírozási hitelnyújtással történik.
Ha a refinanszírozási hitel nő a bank pénzmennyisége nagyobb lesz és több pénzt tud a gazdaságba kihelyezni (és fordítva).

Váltó

Olyan fizetési ígérvény, amelyben a váltó kiállítója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott időpontban a váltón szereplő összeget a váltó bemutatójának kifizeti.

A pénz szerepe a nemzetközi elszámolásokban

Ilyenkor a pénz ára az árfolyam, amely megmutatja, hogy hány belföldi pénzegységet kell egy külföldi pénzegységért adni (valuta, deviza).