Adó fogalma

Az adó az állam által egyoldalúan megállapított, kényszer útján behajtható, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel.

Kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, amelyet az állam vagy más közjogi személy jogszabály alapján hajt be, amelyben meghatározzák az adó nagyságát, feltételét, esedékességét. (Josef Kaleta)

Adóalany

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társas vállalkozás és minden olyan szervezet, amelyet az adóhatóság adófizetésre kijelöl.

Adóalanyiság

 • Törvény hozza létre
 • Alá-, fölérendeltség jellemzi 
 • Kizárólag pénzszolgáltatásra irányul
 • Közvetlen kényszerítő eszköz nem teljesítés esetén 
 • Közvetlen ellenszolgáltatás nincs

Magánjogi alanyiság

 • Polgári jogügylet alapján jön létre
 • Mellérendeltségi viszony
 • Vagyoni jellegű kapcsolat
 • Közvetlen kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre nem teljesítés esetén 
 • A szolgáltatások egyenértékűek

Elsődleges adóalany

 • Azon adózó, akit adóköteles tevékenység folytatása miatt jelölnek ki adófizetővé.

Másodlagos adóalany

 • Adófizetési kötelezettsége akkor áll be, ha vele vagyoni kapcsolatban álló nem tesz eleget adófizetési kötelezettségének (örökös, megajándékozott, jogutód).

Egyéni adóalany

 • Azon magánszemély, akit az állam adófizetésre kötelez.

Kollektív adóalanyiság

 • Azon alanyok, akik egyetemlegesen kötelesek az adót megfizetni.

Szervezeti adóalanyiság

 • Azon jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyeket az állam adófizetésre kötelez.

Egyetemlegesség

 • Azon adóalanyok, akik a Ptk. szerint egyetemlegesen felelnek az adó megfizetéséért (örökösök, jogutódok, megajándékozottak).

Kezesség

 • Aki a Ptk. szerint a kezességet vállalja. (Az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.)

Tartozásátvállalás

 • Aki a Ptk. szerint a tartozást átvállalja. (Az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.)

Adóalap

Az adó alapja a pénzben vagy más mértékegységben kifejezett mennyiség, amelyre a fizetendő adót kiszámítják.

Adóbevallás

Az a kimutatás, amelyből pontosan megállapítható az adóalany adófizetési kötelezettsége.

Adóbírság fogalma

Adóbírságot adóhiány esetén kell fizetni. Mértéke az adóhiány 50%-a. Aakkor is kell fizetni, ha az adózó jogtalanul nyújtott be támogatási, adó-visszaigénylési, adóvisszatérítési kérelmet.

Adócsalás

Adómegkerülés a jogszabályok megsértésével.

Adóelkerülés

A jogszabály által lehetővé tett adóminimalizálás.

Adófizető

Az a természetes vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen fizeti.

Adóhatóság

Az adóztatást képviselő szervezet. Az adóhatóság az adót, a költségvetési támogatást megállapítja, nyilvántartja, az adót beszedi, végrehajtja, a költségvetési támogatást kiutalja.

Adóhiány

 • adóhiány esetén kell fizetni
 • az adóhiány 50%-a

Adójogi jogviszony

Az állam vagy az államot képviselő szervezet és az adófizetésre kötelezett között létrejött jogi kapcsolat.

Adókedvezmény

Az adóztató által az adóalanynak nyújtott preferencia, adókedvezmény.

Adókötelezettség

A törvény által előírt bejelentési, bevallási, nyilatkozattételi, adó megállapítási, adóelőleg fizetési, adófizetési, bizonylat kiállítási, adatszolgáltatási, nyilvántartási, bizonylat megőrzési, adó levonási és adó beszedési kötelezettség.

Adókulcs

Adómérték az adóalap %- ában.

Adómentesség

Az általános kötelezettség alól jogszabályban megengedett kivétel.

Adó mértéke

Az egységnyi adóalapra jutó adóösszeg.

Tételes adómegállapítás

Természetes mértékegység alapján forintban határozzák meg az adó összegét.

Százalékos adómegállapítás

 • Lineáris adókulcs: az adó, az alappal egyenes arányban változik
 • Progresszív adókulcs: az adó összege, az adóalap növekedésénél nagyobb mértékben nő

Adómentesség

Az adófizetési kötelezettség alóli kivétel jogszabály alapján.

Adóminimalizálás

Adott időszakra az adók, adó jellegű fizetési kötelezettségek és támogatások egyenlegének az adóalany szempontjából legkedvezőbb kombinációja.

Adópolitika

Az adórendszerrel kapcsolatos elvi döntések, gyakorlati eljárások, az adórendszer és egyéb pénzügyi rendszerek összhangját szabályozó elvek.

Adórendszer

Egy adott országban, egy adott időpontban alkalmazott adónemek összessége és az adóügyekkel kapcsolatos jogszabályok és intézmények rendszere.

Adótartozás

Esedékességkor meg nem fizetett adó és jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Adó tárgya

Az a dolog, vagyoni értékű jog, és tevékenység, amelynek megléte adófizetési kötelezettséget von maga után.

Általános forgalmi adó

Az áfa olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.
Tárgya az adóalany által belföldön végzett termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, termékimport.

Bevétel

Az adóévben elvégzett tevékenység ellenértéke.

Bruttó jövedelem fogalma

Bruttó jövedelemnek nevezzük az összes pénzjövedelmet levonások nélkül.

Helyi adó

A helyi adó az az adó, amelyet az önkormányzat a törvényben kapott felhatalmazás alapján, az illetékességi területen szedhet.

Helyi adó megállapítása az önkormányzat feladata.

Célja az önkormányzat önálló gazdasági feltételeinek megteremtése és a helyi adóztatási jog gyakorlása.

Helyi adó fajtái

 • Vagyoni típusú adó
 • Kommunális jellegű adó
 • Tevékenység típusú adó

Késedelmi pótlék

 • az adó késedelmes megfizetése esetén határozzák meg
 • mértéke: jegybanki alapkamatláb 365-öd részének kétszerese, minden naptári évre számolva (jegybanki alapkamatláb 2007. szeptember 25-től 7,50%)

Költség

Bevételszerző tevékenyéggel közvetlenül összefüggő kizárólag a bevétel megszerzése, illetve a tevékenység folytatása érdekében az adott évben kifizetett és bizonylattal igazolt kiadás.

Mulasztási bírság

Mulasztási bírságot a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén kell fizetni. Magánszemélyeknél 100 000 Ft-ig, más adózónál 200 000 Ft-ig terjedhet. Hibásan benyújtott bevallás esetén max. 100 000 Ft, magánszemélyeknél 10 000 Ft lehet. Ha az adóévi várható adót 90%-ig nem fizette meg, akkor a befizetett adóelőleg és a 90% különbségének a 20%-a.

Önellenőrzési pótlék

 • akkor fizet, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást helyesbíti
 • mértéke: a késedelmi pótlék 50%-a, ismételt önellenőrzéssel a késedelmi pótlék 70%-a

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó célja, hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára.

Szolgáltatásnyújtás

Minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem minősül termékértékesítésnek.

Társasági adó

A társasági adó olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű személy fizet, aki jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

Célja az állami költségvetés bevételeinek biztosítása, a gazdasági társaságok adóztatása, az Európai Uniós szempontok érvényesítése.

Termékértékesítés

A birtokba vehető dolgoknak ellenérték fejében történő átadása.
Kivétel: pénz átadása, értékpapír adásvétele, betételhelyezés, hitelnyújtás.

Termékimport

A termék külföldről belföldre történő behozatala vagy más módon történő bejuttatása.