Contents

Adott kölcsön

A vállalkozó által saját dolgozóinak, illetve más vállalkozónak egy évet meghaladóan kölcsönadott, illetve hitelintézetben tartósan lekötött pénzeszköze.

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások a megbízható valós összkép - ezen belül főképp az eredmény pontosítását célzó elszámolások.

Alapítás átszervezés aktivált értéke

Azok a közvetlen költségek, amelyek a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átszervezésével kapcsolatosan merültek fel. A vállalkozó dönt az ilyen jellegű költségeinek ilyen formában történő „elhatárolásáról". (pl.: Minőségbiztosítás)

Amortizáció (értékvesztés)

Különböző indokok miatt beálló értékcsökkenést a különböző eszközcsoportoknál (kivétel: immateriális javak, tárgyi eszközök) értékvesztésnek nevezzük.

Anyagjellegű költségek

A vásárolt és felhasznált anyagok értéke, az anyagköltség az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások értéke.

Anyagjellegű ráfordítások

Az eladott áruk beszerzési értéke, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke.

Anyagok

Olyan munkatárgyak, amelyek a termék előállítás vagy szolgálatásnyújtás során megjelenési formájukat elveszítik, értékük az előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás értékében jelenik meg, így költségként kerülnek elszámolásra, továbbá az elhasználódási idejük nem haladja meg az egy évet.

Áru

Az áruk csoportjában mutatja ki a vállalkozás a tulajdonában lévő, általában változatlan állapotban továbbadás céljából beszerzett termékeket, illetve saját előállítású – amelyek kereskedelmi egységbe kiszállított - termékeket. A termék állapota változatlannak tekinthető akkor is, ha a kereskedelmi forgalmazásnál szokásos módon az értékesítésre felkészítik.

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (vevőkkel szembeni) követelés

Az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből származó árbevétel (bevétel) és az árbevétel (bevétel) után felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) együttes összege, amelyet a vevő (adós) is elismer. Az adós általi elismertség kritériuma azt jelenti, hogy amennyiben az adós részben vagy egészben nem ismerte el a követelést, úgy ezt az értékét a beszámolót alátámasztó könyvvezetésben sem lehet kimutatni.

Befejezetlen termelés

Azon termékek minősülnek befejezetlenek, amelyek a számbavétel ideje alatt megmunkálás alatt vannak, illetve további megmunkálásra várnak, amelyek legalább egy munkaműveleten már átestek, jelenleg az üzemben találhatóak.

Befektetett eszközök

Olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 évnél hosszabb ideig szolgálják. Ezek értéke csak lassan, fokozatosan, több termelési ciklus alatt megy át az előállított termék, nyújtott szolgáltatás értékébe.

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök között azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál vagy adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Ezek az eszközök is tartósan szolgálják a vállalkozást.

Beruházás, felújítás

A rendeltetésszerű használatba, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb berendezések) beszerzési és előállítási költsége. Ebben a körben értelmezzük a már meglévő tárgyi eszközök bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, mint felújítási tevékenységet.

Beruházásra adott előlegek

A beruházási szállítónak, importbeszerzéseknél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegeket értjük.

Bevétel

Az adóévben elvégzett tevékenység ellenértéke.

Bizonylat

Minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági esemény megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja (számla, bevételi és kiadási bizonylat, nyugta, bérszámfejtő ív, bérfizetési jegyzék, tárgyi eszköz nyilvántartó lap).

Bizonylati elv

A gazdasági események feljegyzése, az esetleg feljegyzett adat módosítása csak bizonylat alapján történhet.

Bizonylati fegyelem

Minden gazdasági eseményről, amely az eszközök vagy a források állományát, összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.

Bizonylati szabályzat

Olyan leírás, mely tartalmazza a bizonylatok kiállításának módját, a bizonylatok aláírásának jogosultságát, alaki és tartalmi követelményeit, illetve megőrzésük helyét és idejét.

Céltartalék

Céltartalék az a forrás, amely az óvatosság elvéből kiindulva olyan lehetőséget biztosít a vállalkozás számára, hogy az adózás előtti eredményéből alapot különíthessen el a tárgyidőszakból eredő várható veszteségei és kötelezettségei fedezésére. A céltartalék pontosítja az eredményt, illetve valóssá teszi a saját tőkét. Nem tekinthető saját forrásnak, mivel a vállalkozás saját belátása szerint szabadon nem, csak az elkülönítés céljára használhatja fel.

Csúsztatott átlagár

Év során felmerülő felhasználásokat minden alkalommal elszámoljuk.

Egyéb bevételek

Az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.

Egyéb követelések

Olyan rövid lejáratú követelések és követelés jellegű elszámolások, amelyek kiemelt tételként a mérlegben nem szerepelnek.
Pl.: munkavállalókkal szembeni követelés, költségvetéssel szembeni követelés, rövid lejáratú adott kölcsön, stb.

Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek

A vállalkozás szolgáltató, igazgatási - tehát nem a termelő tevékenységét tartósan, de közvetetten szolgáló berendezések, felszerelések, járművek. E csoportba sorolhatók az előző csoportba nem sorolt berendezések, irodai felszerelések, járművek, berendezési tárgyak.

Egyszerűsített beszámoló

Egyszeres könyvvitellel alátámasztott beszámolóforma. Jogi személyiséggel nem rendelkező (Kkt, Bt) gazdasági társaságok, amelyek egymás követő két évben a nettó árbevétel nem haladja meg az 50 millió Ft-ot, akkor egyszeres könyvvitelt vezethet, illetve egyszerűsített mérleget, eredménylevezetést készíthet.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás készítheti. Három mutatószámból egymás követő két évben 2 mutató értéke nem haladja meg a következő küszöb értékeket:

 • Mérlegfő összeg 500 millió
 • Értékesítés nettó árbevétele 1 000 millió
 • Tárgy évi átlagos foglalkoztatottak száma 50 fő

Nem kell üzleti jelentés!

Élőmunka

Munkavállalók bére és annak járulékai.

Eredmény elv

A számlarend tegye lehetővé az eredmény megállapítását.

Eredménytartalék

Az a rész, amely az előző évek tevékenységének a saját tőkéhez való hozzájárulását, illetve arra gyakorolt hatását jelenti (rövidebben: az előző évek halmozott eredménye).

Értékcsökkenési leírás

Az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása költségként.

 • Évente az adott évi használati idő alapján.
 • Negyedévente, havonta, dekádonként stb.

Egyösszegű elszámolás (100 ezer Ft alatti vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz)

Értékelési tartalék

A befektetett eszközök meghatározott körére vonatkozóan a vállalkozás által megítélt tartalék (a piaci és a könyv szerinti érték között) saját tőkeként való kezelése.

Értékesítés nettó árbevétele

Az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, teljesített szolgáltatások ellenértéke, amely árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó.

Értékhelyesbítés

Ha az eszköz piaci értéke egy tartós tendencia eredményeképpen jelentősen magasabb, mint a könyvekben kimutatott érték, a vállalkozó értékhelyesbítés elszámolásával az eszköz értékét felfelé módosíthatja.

Értékpapírok

Értékpapírok között tartjuk nyilván az (egy évnél rövidebb befektetési céllal vásárolt) eladási célra megvásárolt értékpapírokat.
Tartalma:

 • Részesedések kapcsolt vállalkozásban
 • Egyéb részesedések
 • Saját részvények, saját üzletrészek
 • Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztés

Különböző indokok miatt beálló értékcsökkenést a különböző eszközcsoportoknál (kivétel: immateriális javak, tárgyi eszközök) értékvesztésnek nevezzük.

Eszközök

Az eszközök azt fejezik ki, hogy a vállalkozás milyen javakkal (épületekkel, gépekkel, készletekkel, pénzzel stb.) rendelkezik.

Éves átlagár

Készletfelhasználásokat az üzleti év végén, összesítetten könyveljük

Éves beszámoló

Köteles készíteni mindazon kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, mely az egyszerűsített éves beszámoló készítés által támasztott követelményrendszernek nem felel meg. Az általános beszámolási forma!
Részei:

 1. mérleg
 2. eredménykimutatás
 3. kiegészítő melléklet
  + Üzleti jelentés

Félkész termékek

Minden olyan termék, amely a már néhány megmunkálási folyamaton átment, ilyen címen (félkész termékként) raktáron van vagy raktárra vehető, illetve értékesíthető.

FIFO (First In, First Out)

Azt a készletet használjuk fel elsőként, amelyet a legkorábban szerzett be a vállalkozás.

Forgóeszközök

A forgóeszközök csoportjába soroljuk azokat az eszközöket, amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják. A "nem tartós" időbeli behatárolás az egy éven belüli hasznosítást, illetve lekötést jelenti. Ennek a besorolásnak az alapja kizárólagosan az előbbiekből következően csak időbeli szempont. Nem vesszük figyelembe a beszerzési vagy előállítási érték nagyságát.

Források

A források azt szemléltetik, hogy a vállalkozás az eszközeit milyen finanszírozási struktúra mellett (saját tőkéből vagy kölcsöntőkéből) szerezte meg.

Göngyöleg

A betétdíjas göngyöleg az a csomagolási eszköz vagy edényzet, amely a rendeltetésszerű használat mellett többször is felhasználható, továbbá a terméket a szállítás közben a természeti és egyéb hatásoktól megóvja. A göngyöleg kibocsátója vagy forgalmazója visszaváltási kötelezettséget vállal betétdíj ellenében.
Pl.: láda, hordó, zsák, üveg, raklap, kanna, stb.

Hátrasorolt kötelezettségek

Minden olyan kapott kölcsön, amely ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, a szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll hitelezői listán, felszámolás vagy csőd esetén (csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni), a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.

HIFO (High In, First Out)

Azt a készletet használjuk fel először, amit a legdrágábban vásárolt a vállalkozás.

Holtmunka

Anyag-, energiafelhasználás, szolgáltatás igénybevétele, értékcsökkenés.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, továbbá az alapítókkal szembeni kötelezettség, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. A mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztéseket nem vesszük figyelembe ebben a kategóriában.
Tartalma:

 • Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
 • Saját kötvénytartozás, átváltható kötvények
 • Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Immateriális javak

Azok a forgalomképességgel bíró, nem anyagi javak, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét.

Immateriális javakra adott előlegek

A vállalkozás jövőbeli befektetési szándékát (immateriális javak jövőbeli vásárlása miatt) kívánja jelezni azzal, hogy külön tűnteti fel az ilyen címen adott előlegeket

Ingatlanok

Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét foglalja magában.

Leltár

A leltározási tevékenységünk végeredménye a leltár. A leltár egy olyan részletes kimutatás, amely egy meghatározott időpontban a vállalkozás eszközeinek a mennyiségét, minőségét és értékét, továbbá az eszközök forrásait csak értékben részletesen felsorolja.

Leltározás

Azt a tevékenységet, amely során egy meghatározott időpontban a vállalat eszközeit és forrásait ténylegesen a valóságnak megfelelően számba veszi leltározásnak nevezzük.

LIFO (Last In, First Out)

Azt a készletet használjuk fel először, amit legutoljára vásárolt a vállalkozás.

LOFO (Low In, First Out)

Azt a készletet használjuk fel először, amit a legolcsóbban vásárolt a vállalkozás.

Mérleg

Olyan számviteli okmány, amely az eszközöket és forrásokat, adott időpontra vonatkozóan, megfelelően értékelve, pénzértékben összesítve előírt struktúrában tartalmazza.

Mérleg elv

Tartalmazza azokat a számlákat, amelyek szükségesek a mérleg összeállításához.

Mérleg szerinti eredmény

A tárgyév realizált adózott eredménynek azon része, amelyet a tulajdonosok a vállalkozásnál hagynak. Az adott év gazdálkodásának tiszta jövedelme.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

A növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló

Amely egy vagy több másik vállalkozáshoz fűződő viszonya tekintetében anyavállalatnak minősül. Három mutatószámból egymás követő két évben 2 mutató értéke nem haladja meg a következő küszöb értékeket:

 • Mérlegfő összeg 2,7 milliárd
 • Értékesítés nettó árbevétele 4 milliárd Ft
 • Tárgy évi átlagos foglalkoztatottak száma 250 fő

Nemzetközi számviteli standardok.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások, az aktív időbeli elhatárolásokhoz hasonlóan az elszámolások ezen belül főképp az eredmény pontosítását szolgálják.

Pénzeszközök

Pénzeszközök a tartósan le nem kötött, különféle pénznemben (forint, valuta, deviza) megjelenő, fizetési eszközként felhasználható eszközök.
Tartalma:

 • Pénztárak
 • Csekk
 • Bankbetét

Pénzügyi műveletek bevételei

A kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

A befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a részesedések, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése stb.

Rendkívüli bevételek

A térítés nélkül kapott eszközök, szolgáltatások piaci értéke, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök piaci értéke, a térítés nélkül igénybevett szolgáltatás a társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke stb.

Rendkívüli ráfordítások

A tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke, a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értéke, térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke, véglegesen átadott pénzeszközök.

Részesedések

A gazdasági társaság, leányvállalat jegyzet tőkéjében (törzstőkéjében, alapító vagyonában) való pénzügyileg vagy apporttal teljesített vagyoni hozzájárulás. Megjelenési formájában lehet: részvény, törzsbetét, üzletrész stb.
Csoportosíthatjuk:

 • Tartósrészesedés kapcsolt vállalakozásban
 • Tartós részesedés egyéb részesedésű vállalkozásban

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket.
Tartalma:

 • A vevőtől kapott előleg
 • Az áruszállításból és szolgáltatásteljesítésből
 • Származó kötelezettség
 • Váltótartozás
 • Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Saját tőke

A saját tőke a tulajdonosok által az általuk alapított gazdasági szervezet részére időbeli megkötés nélkül rendelkezésre bocsátott, illetve az adózott eredményből a vállalkozásnál hagyott, a vállalkozó által szabadon felhasználható saját forrás.

Számvitel

A számvitel, olyan tevékenységek összessége, amely objektív információt szolgáltat az adott vállalkozás és non-profit szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről mind a belső, mind a külső információigénylők számára.

Számviteli politika

A számviteli politika keretében rögzíteni kell többek között azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából:

 • lényeges információnak,
 • a lényegesség elvének évvényesítéséhez,
 • a beszámoló ismételt közzétételéhez,
 • az ellenőrzés, az önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának,
 • nem jelentősnek a devizás eszközök/források értékeléséhez,
 • az értékvesztés elszámolásának módját.

Szellemi termékek

Azok a nem anyagi javak, amelyek felhasználásával (alkalmazásával) hasznosítható anyagi és / vagy nem anyagi javak állíthatók elő, illetve legalább egy évig szolgálják az adott vállalkozást
pl.: szoftver, találmány, szabadalom

Személyi jellegű költségek

Az alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összeg, a szövetkezetek tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, a személyi jellegű egyéb kifizetések, a bérjárulékok.

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök közé soroljuk azokat az anyagi eszközöket, amelyek tartósan - közvetlenül és közvetett módon szolgálják a vállalkozás tevékenységét függetlenül attól, hogy rendeltetésszerű használatba kerültek-e vagy sem.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként azokat a befektetési céllal beszerzett értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és a vállalkozó azokat a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik értékesíteni.
Pl.: kötvények, letéti jegyek, határozott idejű befektetési jegyek, záloglevél, stb.

Tenyészállatok

Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat,lovagoltatás) hasznosítás biztosítja az előbbi költségtételek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

Terven felüli értékcsökkenési leírás

Az eszközök értéke nemcsak a tervezett, normálisnak tekinthet (kopás illetve avulás miatt csökkenhet, hanem olyan váratlan külső körülmények hatására, mint például a piaci érték nagymértékű lecsökkenése, vagy megrongálódás, megsemmisülés, stb. miatt.

Tőketartalék

A saját tőkének azon elemei, amely a vállalkozó számára tehermenetesen,véglegesen rendelkezésre bocsátott általában pénzeszköz vagyontárgyak,amelyeket a tulajdonos a cégbíróságon nem jegyzett be. A tőketartalék mindig külső forrásból származik.

Vagyoni értékű jogok

Azok az önálló forgalomképességgel rendelkező javak, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozást.
pl.: bérleti jog, védjegy, márkanév, játékjog, licence

Vállalkozás vagyona

A vállalat vagyonán a tulajdonában és birtokában lévő (rendelkezésre álló) anyagi és nem anyagi javak összességét értjük.

Váltókövetelés

A követelés fedezetére kapott, valamint a követelés fejében kiállított, idegen váltó követelés értéke. A váltó olyan fizetési ígérvény, illetve fizetési felszólítás, amely egy későbbi időpontban válik esedékessé.

Vevőkkel szembeni (áruszállításból és szolgáltatásból származó) követelés

Az áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből származó árbevétel (bevétel) és az árbevétel (bevétel) után felszámított általános forgalmi adó (ÁFA) együttes összege, amelyet a vevő (adós) is elismer. Az adós általi elismertség kritériuma azt jelenti, hogy amennyiben az adós részben vagy egészben nem ismerte el a követelést, úgy ezt az értékét a beszámolót alátámasztó könyvvezetésben sem lehet kimutatni.