A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, jellemzői, szerepe a gazdálkodásban

Tárgyi eszközök megjelenése a mérlegben:

A. Befektetett eszközök

 • II. Tárgyi eszközök
 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12)
 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)
 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)
 4. Tenyészállatok (15)
 5. Beruházások, felújítások (161, 162)
 6. Beruházásokra adott előlegek (352)
 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (127-157)

Tárgyi eszközöknek azokat az anyagi (materiális) vagyontárgyakat (eszközöket) nevezzük, amelyek a vállalkozás tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten szolgálják legalább egy évnél hosszabb ideig. Használatuk során alakjukat nem változtatják, rendeltetésük többnyire állandó.

A tárgyi eszközök megjelenése a beszámolóban, értékcsökkenésének meghatározása, az amortizáció számításának módszerei

A tárgyi eszközök értékelési elvei

Bekerülési érték
- Terv szerinti értékcsökkenési leírás
- Terven felüli értékcsökkenési leírás
+ Terven felüli értékcsökkenési leírás
MÉRLEGÉRTÉK
+ Értékhelyesbítés*
- Értékhelyesbítés visszavezetése*
PIACI ÉRTÉK

* Értékhelyesbítés a beruházások kivételével valamennyi tárgyi eszközre elszámolható.

A terv szerinti értékcsökkenés meghatározható:

Értékcsökkenés: a tárgyi eszközök kopásának pénzben kifejezett értéke.
Értékcsökkenési leírás: az értékcsökkenés költségként történő elszámolása.
Hasznos élettartam: az az időszak, mely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.
Maradványérték: az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várható realizálható értéke.

 • időarányosan
 1. bruttó érték alapján (lineáris, degresszív, progresszív)
 2. nettó érték alapján (fix kulcs)
 3. abszolút összeggel
 • teljesítményarányosan
 • kisösszegű leírásként

Teljesítményarányos: a tárgyi eszköz életteljesítménye és az évenkénti kihasználás alapján kell megállapítani az elszámolandó értékcsökkenés összegét

Lineáris: évenként azonos összegű értékcsökkenést számolunk el
leírási kulcs = (1 / használati idő) *100
Degresszív:

 • leírási kulcsot évenként egy szorzószámmal módosítják
 • a használati időt szakaszokra osztják, és az értékcsökkenést az egyes szakaszokra külön megállapítják

Abszolút összegű: egy összegben határozzák meg az egyes évek elszámolandó értékcsökkenését, úgy hogy a használati idő végén nettó érték ne maradjon.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés olyan eszközökre, melyek értéke évről évre nő.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni:

 • ha a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a mérlegkészítéskori piaci értéke
 • ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, rendeltetésnek megfelelően nem használható, használhatatlan

A tárgyi eszközök nyilvántartási rendszere, az állományváltozások bizonylatolás, főkönyvi elszámolása

A tárgyi eszközök analitikája

Azonosításhoz szükséges adatok:

 • tárgyi eszköz megnevezése
 • kapcsolódó főkönyvi számla száma, megnevezése
 • eladó/szállító (saját előállítás) megnevezése, címe
 • beszerzés/előállítás időpontja; gyártás éve
 • leltári szám
 • tárgyi eszköz tartozékai
 • beszerzés, üzembe helyezés időpontja, pótlólagos beruházások, felújítások
 • egyéb állományba vételi jogcím

Nyilvántartási adatok:

 • értékcsökkenési leírás módszere
 • változtatások időpontja
 • terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
 • a használó költséghely és annak változásai

Állományi és értékadatok:

 • bruttó érték (bekerülési érték), annak változásai
 • tervezett maradványérték
 • elszámolt terv szerinti értékcsökkenések, halmozott értékcsökkenés
 • társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege
 • értékhelyesbítésre vonatkozó adatok
 • tárgyi eszköz nettó értéke

Tárgyi eszközök főkönyvi elszámolása

Állománynövekedési jogcímek

Beszerzés (számla, vételi jegy)
T 161. Befejezetlen beruházások
K 455. Beruházási szállítók

T 466. Előzetesen felszámított áfa
K 455. Beruházási szállítók

Saját előállítás (nyilvántartási lap, beruházás karton)
T 161. Befejezetlen beruházások
K 582. Saját előállításű eszközök aktivált értéke

Alapításkor, jegyzett tőke emelésekor apportként átvétel
T 161. Befejezetlen beruházások
K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Térítés nélküli átvétel, továbbá ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszköz (jegyzőkönyv)
T 161. Befejezetlen beruházások
K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevétel

T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevétel
K 483. Halasztott bevételek

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (csak értékbeni változást jelent - kalkuláció)
T 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
K 966. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

Értékhelyesbítés (csak értékbeni változást jelent - kalkuláció)
T 127-157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
K 417. Értékelési tartalék

Állománycsökkenési jogcímek

Terv szerinti értékcsökkenés (csak értékbeni változás - analitika)
T 571. Értékcsökkenési leírás
K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése

Terven felüli értékcsökkenés (csak értékbeni változás - kalkuláció)
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
K 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése

Értékesítés (számla)
T 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 861. Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
K 12-15. Tárgyi eszközök

Hiány, selejtezés, megsemmisülés (jegyzőkönyv)
T 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 866. Terven felüli értékcsökkenés
K 12-15. Tárgyi eszközök

Alapításkor, jegyzett tőke emelésekor apportként átadás (társasági szerződés)
T 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
K 12-15. Tárgyi eszközök

Térítés nélküli átadás (jegyzőkönyv, szerződés)
T 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 128-158. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
K 12-15. Tárgyi eszközök

T 889. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli ráfordítás
K 12-15. Tárgyi eszközök

Értékhelyesbítés csökkentése (kalkuláció)
T 417. Értékelési tartalék
K 127-157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Az ellenőrzések fajtái, az ellenőrzések csoportosítása

Az ellenőrzés a vizsgálandó jelenségekhez, folyamatokhoz való viszonyától, tartalmától, bonyolultságától függően sokféle lehet.

Az ellenőrzéseket különböző ismérvek szerint csoportosíthatjuk:

 • követelményrendszer
 • megbízó
 • ellenőrzés nagyságrendje
 • ellenőrzés ideje, időpontja
 • ellenőrzések gyakorisága
 • ellenőrzés részletessége

Többféle követelményrendszer érvényesülését vizsgálhatjuk:

 • Szabályszerűségi ellenőrzés
  Annak megállapítására szolgál, hogy a vizsgált szervezet vagy szervezeti egység működése, tevékenysége megfelelően szabályozott-e, illetve, hogy a vonatkozó szabályozás érvényre jut-e
 • Teljesítményellenőrzés
  Teljesítményelvárásokat vizsgál: a szervezet által ellátott tevékenységek, programok behatárolt részén a működés, illetve a források felhasználásának gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
  Gazdaságosság: egy adott tevékenység megfelelő színvonalon való ellátása mellett felhasznált erőforrások költségének minimalizálása
  Hatékonyság: egy adott tevékenység eredményei és az eredmény elérése érdekében felhasznált források közötti kapcsolat
  Eredményesség: egy tevékenység tervezett és tényleges eredményének viszonya, azaz a tevékenység céljai megvalósításának mértéke

Attól függően, hogy ki a megbízó, illetve kinek a részére végzik az ellenőrzést megkülönböztetünk:

 • Belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervvel áll munk- vagy megbízásos viszonyban. Az ellenőrzést a vizsgált szerv megbízásából és részére végzi.
 • Külső ellenőrzést valamely külső szerv megbízásából és részére végzik. Az ellenőrzést végző személyek, szervezetek az ellenőrzött szervezettől függetlenek.

Az ellenőrzés nagyságrendje szempontjából lehet:

 • Átfogó vizsgálat: egy szervezetre, egy komplett szervezeti egységre vagy tevékenység egészére irányuló ellenőrzés, mely keretében sor kerül a legfontosabb feladatok egymással összefüggő vizsgálatára. Ezeket az ellenőrzéseket képzett szakemberek végzik. Komplex képet nyújtanak a vizsgált szervezetről.
 • Témavizsgálat: egy időben több szervezetnél vagy szervezeti egységnél végrehajtott azonos tartalmú ellenőrzés, mely valamely előtérbe kerülő fontos tényhelyzetre irányul. Célja, hogy a vizsgált témában általánosítható következetéseket lehessen levonni, és ennek megfelelő intézkedéseket lehessen tenni.
 • Célellenőrzés: valamely körülhatárolt eseti kérdésre, egy-egy feladatra vagy részterületre irányuló ellenőrzés, amelyet általában egy szervezeti egységnél kell lefolytatni.

Az ellenőrzés időpontja szerint beszélhetünk:

 • Előzetes ellenőrzés: megelőzi a vizsgálandó esemény bekövetkezését, a rendelkezések kiadását vagy működését. Gazdasági, műszaki vagy más esemény végrehajtását megelőzően hajtják végre
 • Egyidejű ellenőrzés: menet közbeni ellenőrzés. Célja feltárni a végrehajtásban tapasztalható akadályokat, eltéréseket, hogy megfelelő időben intézkedni lehessen az akadályok megszüntetéséről.
 • Utólagos ellenőrzés: a gazdasági, műszaki cselekmény, művelet, illetve tevékenység bekövetkezése után végzik. Az ellenőrzések döntő többsége az utólagos ellenőrzések közé tartozik.

Az ellenőrzés gyakorisága szerint lehet:

 • Folyamatos: lényege, hogy az ellenőrzés folyamatosan, megszakítás nélkül követi az ellenőrzött tevékenységet
 • Ismétlődő: a rendszeres ismétlődés jellemzi; a visszatérő, feladatok, tevékenységek vizsgálatát jelenti
 • Esetenkénti: a szükségszerűen meghatározott ügyben felmerülő ellenőrzés

A vizsgálat részletességét tekintve lehet:

 • Teljeskörű: minden esemény, tárgy, művelet vizsgálandó. Időigényes, ezért fontos ügyleteknél kivételesen alkamazzák. Rendszerint mintavételes vagy próbaszerű ellenőrzést végeznek.
 • Mintavételes: valamilyen elv alapján kivesznek az ellenőrizendő sokaságból egy kisebb mennyiséget, részsokaságot és azt tételesen megvizsgálják.
 • Próbaszerű: a sokaság egy-egy elemét emelik ki, és azt vizsgálják meg. Ügyelni kell arra, hogy az ellenőrzésbe bevont jelenségek, termékek stb. alapján a vizsgálat eredménye általánosítható legyen, vagyis tükrözze a valóságot

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás üzemgazdasági szerepe

A tárgyi eszközök alkotják a vállalkozások legfontosabb vagyoni bázisát. A tárgyi eszközök éveken át, több termelési folyamaton keresztül működnek.

A tágyi eszközök főbb csoportjai a következők:

 • Ingatlanok közé tartozik a termőföld, a telek, az erdő, az építmények, az épületek, a használatukhoz szükséges felszerelések
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolják a számítástechnikai eszközöket, de a szállítóeszközöket is.
 • A beruházások csoportjába azok a fejlesztések tartoznak, melyek ingatlanok, gépek, berendezések létrehozásával, illetve vásárlásával kapcsolatosak, de még nem helyezték üzembe őket.

A tárgyi eszközök közül az ingatlanok, gépek, berendezések a vállalatok fontos erőforrásai, amelyek meghatározzák a termelési folyamat műszaki-technikai színvonalát, a termék minőségét, a munkaerő termelékenységét.
A tágyi eszközök a vállalkozás részéről jelentős tőkebefektetéseket igényelnek. Ezek bővétése, cseréje, a velük való gazdálkodás jelentős műszaki-gazdasági előkészítést, az eszközök folyamatos nyilávntartását teszi szükségesség, megvalósulási, átfutási idejük rendszerint hosszú.
A tárgyieszköz-fejlesztési stratégiát egyfelől azért tekintjük az innováció részének, mert egyenes folytatását jelenti az innovációs láncnak, a termék- és technológiafejlesztésnek. Másfelől e stratégia fontos tulajdonsága, hogy nehéz elválasztani a vállalat egészének stratégiájától, mivel a terméktechnológiai stratégiai döntés születik a szükséges tárgyieszköz-fejlesztésekről is.

A termelési kapacitás fogalma, meghatározásának módszere

A vállalat teljesítőképességét elsősorban a tárgyi eszközök, de ezen belül is a gépek, berendezések kapacitása határozza meg. A termelési kapacitás a termelőberendezések teljesítőképességének olyan határértéke, mely korszerű termelésszervezés és gazdaságos működtetés mellett érhető el. A kapacitás mértékét általában az a termékmennyiség fejezi ki, melyet a termelőberendezéseken egy év alatt elő lehet állítani.

Befolyásoló tényezők:

 • termelőberendezések száma
 • kapacitás norma
 • a termelőberendezések időalapja (üzemidő)

A kapacitásnorma kifejezhető teljesítménynorma vagy időnorma formájában. Teljesítménynorma azt mutatja meg, hogy egységnyi idő alatt a termelő berendezésen mennyi termék állítható elő, az időnorma pedig azt, hogy mennyi idő szükséges valamely termék előállításához egy adott termelőberendezésen.

Kapacitás kiszámítása: K = (Gsz * H) / N, ahol

K = termelési kapacitás termékmennyiségben
Gsz = termelőberendezések száma
H = termelőberendezés időalapja
Ni = kapacitás időnorma (pl. idő/db)

Beruházások

A beruházás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tárgyi eszközök létesítésére, a tárgyieszköz-állomány bővítésére irányul.
A beruházási folyamatban ellátandó tevékenységek az előkészítés megkezdésétől a létesítmény teljes üzembe helyezéséig tartanak.
Az előkészítés és a megvalósítás konkrét tartalma, tevékenységei jelentős mértékben függnek a beruházás céljától, nagyságától, sajátosságaitól.
A vállalkozás életében egyre többször fordul elő, hogy a napi rutinfeladatokon kívül egyedi feladatokat kell megoldani. Gondoljunk csak a ma már nélkülözhetetlen tendereztetésre, közbeszerzési pályázatokra stb. Ilyen egyedi feladatnak tekinthető pl. az új termék kifejlesztése, a technológiai újítás vagy az új telephely létesítése (beruházás). Az ilyen természetű, egyre szaporodó kihívásokra adható egyik lehetséges válasz a vállalkozások részéről az egyedi feladatok projekteken keresztül történő megvalósítása.
A projekt egyedi feladat megvalósítására létrehozott csoport, mely elkülönült erőforrásokkal dolgozik, önálló költségvetése van, tagjai különböző szervzetekből jöhetnek.

Az üzemfenntartás funkciója, alapvető formái

Az üzemfenntartás rendeltetése a vállalatnál a tárgyi eszközök műszaki állapotának folyamatos fenntartása. Az üzemfenntartás a tárgyi eszközök működőképességén keresztül gondoskodik a termelés fenntartásáról

 • rendszeres ellenőrzés,
 • karbantartás, javítás, felújítás,
 • pótlólagos korszerűsítések útján.

A rendszeres ellenőrzés azt a célt szolgálja, hogy a gépek, berendezések, épületek állaga az üzemfenntartás tervezése érdekében nyilvántartható legyen.

Karbantartás, javítás, felújítás tevékenységei kétféle módon valósulhatnak meg:

Hibajavító karbantartás keretében megvárják a meghibásodást, majd ezt követően végzik el a szükséges munkálatokat.

A megelőző karbantartás a megválasztott időpontok függvényében többféle is lehet:

 • felülvizsgálat utáni
 • naptári időszakonként végzett
 • használati idő szerinti
 • műszaki paraméterek alapján végzett
 • tervszerű megelőző (TMK)

A javítás célja a tárgyi eszköz minőségének lehető legteljesebb visszaállítása. A javítás a hiba mértékétől függően lehet: kis, közepes és nagyjavítás.

A felújítás során a gép átfogó, általános javítása, generáljavítása valósul meg. Valamennyi gépi berendezés új állapota és első általános javítása (felújítása), illetve két általános javítása közti időt karbantartási (felújítási) ciklusnak nevezzük.