A beruházás fogalma, lényege, osztályozása, a ráfordítások és hozamok értelmezése a beruházási gazdaságossági számításoknál

Olyan tevékenység, melynek célja az új tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, létesítése, az elhasználódott tárgyi eszközök és immmateriális javak, cseréje, pótlása, a meglévő eszközök korszerűsítése, kapacitásuk bővítése.
Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás. Tárgyi eszközök, immateriális javak megvalósítása (beszerzéssel vagy saját előállítással).

A beruházás alapelemei

 • bevétel
 • költség
 • várakozás

Megvalósulása

 • keresletkorlátos feltételek között
 • erőforráskorlátos gazdasági feltételek között

Részegységei

 1. beruházás előkészítése (döntések, tervezés)
 2. beruházás megvalósítása
 3. üzembehelyezés
 4. eredménytermelés: a beruházás hasznos munkaideje

Jellemzői

 • pénzigényes
 • környezetformáló
 • gazdaságot befolyásoló: pozitív, negatív

Beruházás osztályozása

1. Rendeltetésük szerint

 • termelő
 • nem termelő

2. Szintje szerint

 • nemzetgazdasági
 • üzemgazdasági

3. Célja szerint

 • szintentartó
 • rekonstrukciós
 • bővítő

  vagy

 • vállakozást létesítő
 • vállalkozást fenntartó

4. Beruházást létrehozók közötti kapcsolat szerint

 • alap
 • kapcsolódó
 • közös

5. Pénzügyi forrás szerint

 • saját pénzeszközökből
 • vegyes pénzeszközökből

6. A döntés szabadságfoka szerint

 • önálló döntésű beruházás
 • indukált döntésű beruházás

7. A kivitelezés módja szerint

 • saját vállalkozásban megvalósított beruházás
 • idegen kivitelezővel megvalósított beruházás

8. Piaci kapcsolat szerint

 • piaci viszonyokhoz igazodó
 • piacot formáló

9. Vállalkozás célja szerint

 • bevételt növelő beruházás
 • költségcsökkentő beruházás
 • az előírásoknak történő megfelelés alapján végzett beruházás

A beruházási döntés formái

 1. Független projekt: a vállalkozás önálló döntése alapján saját vállalkozásban megvalósított beruházás
 2. Egymást kölcsönösen kizáró beruházás: azonos célú beruházás több változata közüli vállalkozás saját beruházását
 3. Más vállalkozástól függő beruházás: más vállalkozás beruházása befolyásolja a vállalkozás saját beruházását

A beruházási döntés folyamata

1. Javaslatok összegyűjtése

 • vállalkozáson belüli
 • vállalkozáson kívüli: ha nem saját beruházásról van szó

2. A javaslatok ráfordításainak és hozamainak becslése

Vizsgálják:

 • beruházás időtartamát
  • kivitelezési szakasz
  • üzemeltetési idő (a bevételek és a folyamatos ráfordításainak különbsége adja meg a hozamot)
 • beruházás nettó jövedelmét (adózott eredmény + amortizáció)

3. A javaslatok értékelése

Elfogadható a javaslat, ha a ráfordítások a hozamokból megtérülnek.
Ha több egyforma javaslat közül kell választani:

 • kedvezőbb tőkeszerkezet, vagy
 • nagyobb vagyongyarapodás

A döntésekhez számításokat kell végezni.
A beruházás megvalósítása most vagy később történik.

4. A megvalósítandó beruházás kiválasztása

5. A megvalósítás szakaszai

 • Tervezés

  • hálóterv készítése
  • műveletek sorrendje
  • létszám
  • dolgozók elhelyezése
  • a gépek szállítási, tárolási feltételei
  • a beszerzési források
  • a szállítási módok
 • Kivitelezés

  • a kivitelezők kiválasztása
   • saját maga valósítja meg a beruházást
   • fővállalkozót bíz meg
  • közös beruházás esetén a költségek megosztásának és az üzemeltetés megszervezésének eldöntése
 • Üzembehelyezés

  • jegyzőkönyv készítése (hatósági engedélyek beszerzése)
  • időpontja
   • az adásvétel napja
   • a próbaüzemelés utolsó napját követő nap
   • a tulajdonjog bejegyzésének időpontja
  • elszámolása a könyvvitelben aktiváláskor

6. Felülvizsgálat, ellenőrzés

A megvalósítás során történő ellenőrzés. Az üzembe helyezés utáni ellenőrzés.

Beruházásgazdaságossági mutatók

I. Statikus mutatók

 • Ráfordítások összehasonlítása
  • Termékegységre jutó költség = (egyszeri ráfordítás + folyamatos ráfordítás) / termelés mennyisége
  • Termelési értékre jutó költség = [ (egyszeri ráfordítás / megtérülési idő) + folyamatos ráfordítás ] / termelési érték
 • Eredmények összehasonlítása
  • Eredményhatékonyság = eredmény / termelés mennyisége
 • Jövedelmezőség (nyereségráta) = átlagos évi hozam / egyszeri ráfordítás
 • Megtérülési idő = egyszeri ráfordítás / átlagos évi hozam
 • Beruházás pénzeszközeinek forgási sebessége = beruházás használati ideje / átlagos megtérülési idő
 • Beruházás átlagos jövedelmezősége =
  beruházás élettartama alatt keletkező jövedelem éves átlaga / beruházás eredeti költsége vagy a beruházás átlagos könyv szerinti értéke

II. Dinamikus mutatók

 • Jövőérték számítása
  • Egyszerű kamat = FV = C0 + ( C0 * r )
   jövőérték = induló tőke + (induló tőke * kamatláb)
  • Kamatos kamat = FV = C0 * ( 1 + r )t ahol t az idő, és (1+r)t a kamattényező
  • Folytonos kamat = FV = C0 * e t*r ahol e = 2,718
  • Effektív kamatláb = FV = ( 1 + r/m )m - 1 ahol, m az időszak
 • Jelenérték számítása PV = Ct * 1 / ( 1+ r )t ahol Ct az adott időszak tőkeértéke és (1+r)t a diszkonttényező
 • Együttes jelenérték PV = össz [ Ct * 1 / (1+r)t ]
 • Örökjáradék jelenértéke
  • végtelen számú és egyenlő nagyságú összegek esetén PVperp = c / r
  • végtelen számú és növekvő összegű járadék esetén PVperp = c1 / ( r - g ) ahol g az évi növekedési ütem
 • Annuitás
  • Jelenértéke: határozott idejű, egyenlő összegű pénzáramokat juttatunk
   PVA = C * PVIFA ahol PVIFA az annuitási tényező
   PVIFA = 1 / r - [ 1 / r * 1 / (1+r)t ]
  • Jövőértéke: határozott idejű, egyenlő összegű betéteket helyezünk el
   FVA = C * FVIFA ahol FVIFA = [ (1+r)t -1 ] / r
 • Nettó jelenérték NPV = -C0 + össz [ Ct * { 1 / (1+r)t } ] ahol Ct a hozamok
  Ha az NPV > 0, akkor érdemes megvalósítani
  Ha az NPV = 0, akkor megvalósítható
  Ha az NPV < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást
 • Jövedelmezőségi index PI = [ össz Ct * [ 1 / (1+r)t ] ] / C0
  Ha a PI > 0, akkor érdemes megvalósítani
  Ha a PI = 0, akkor megvalósítható
  Ha a PI < 0, akkor nem szabad megvalósítani a beruházást
 • Belső megtérülési ráta (közelítéses módszerrel)
  Ha IRR > r, akkor NPV > 0 - érdemes megvalósítani
  Ha IRR = r, akkor NPV = 0 - megvalósítható
  Ha IRR < r, akkor NPV < 0 - nem szabad megvalósítani a beruházást
 • Diszkontált megtérülési idő
  i = C0 / C
  i = ráfordítás / átlagos hozam

 

Beruházások könyvviteli elszámolása, analitikus nyilvántartási rendszere, a nyilvántartások adatállományai és azok kapcsolata

Tárgyi eszközök: azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok stb..) tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetetten - szolgálják a vállalkozó tevékenységét.
Üzembe helyezett tárgyi eszköz (12-15): azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó rendeltetésszerűen használatba vett. Az üzembe helyezés feltételeinek teljesülésekor üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az okmányon feltüntetett értéken kell a tárgyi eszközt aktiválni, azaz bruttó értéken állományba venni.
Üzembe nem helyezett tárgyi eszköz: beruházások közé a beszerzett, de még használatba nem vett eszközöket kell sorolni. A beruházások között kell kimutatni a felújítás költségeit is.

Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz

 • beszerzése, előállítása
 • bővítése
 • rendeltetésének megváltoztatása
 • átalakítása
 • élettartamának növelése

Beruházásnak számít minden, az átvétellel kapcsolatos pótlólagos munka is, amely a tárgyi eszköz üzembe helyezéséhez szükséges (mellékköltségek).
Beruházásra adott előlegek címén a szállítóknak átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni.

A bekerülési érték

A törvény szerint tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyeket a vállalkozást adott eszköz beszerzésével (előállításával) kapcsolatban terhelik.

Beruházásoknál a bekerülési érték része

 • biztosítási díj
 • árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamvesztesége
 • a beruházás tervezés, a beruházőás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költsége
 • üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke
 • a beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét

Csökkenti a bekerülési értéket

 • a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége
 • a bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti
  • a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig
  • a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat

Nem része a bekerülési értéknek a karbantartási költség.

Beruházások csoportosítása

 1. kivitelezés módja szerint

  • idegen kivitelezővel megvalósított (vállalkozásba adott) beruházás
  • saját vállalkozásban megvalósított (saját rezsis) beruházás
  • vegyes kivitelezésű (idegen és saját) beruházás
 2. pénzügyi forrás szerint

  • kizárólag saját pénzeszközből megvalósított beruházás
  • vegyes pénzügyi forrásból (elkülönített betétszámla és hitel felhasználásával) megvalósított beruházá

Analitikus nyilvántartása

Az analitikus nyilvántartás a szerződéskötések nyilvántartásával indul, melynek tartalma a következő:

 • szerződésszám
 • partner neve, címe, telefonszáma, telephelye és más azonosítók
 • szerződés dátuma
 • szerződés tárgya
 • végrehajtás dátuma
 • végrehajtási határidő
 • szerződés szerinti érték
 • aláírások

Ha a szerződésben foglaltakat a szállító teljesíti - megérkezik a számla, ekkor az eszközt a beruházások egyedi nyilvántartó lapjára kell felvezetni.

Tartalma:

 • beruházás kódja
 • partner kódja
 • szerződésszám
 • beruházás pontos megnevezése
 • beruházás nettó értéke, áfa, bruttó értéke

A beruházás teljesítése során a beérkező számlákat tételesen fel kell vezetni erre a nyilvántartó kartonra.
Ha a gazdálkodó szervezet saját kivitelezésben hajt végre beruházást, akkor természetesen nincs szerződés, ilyenkor a szerződés összegéhez a költségvetés tervezett összege kerül.

Aktiváláskor az eszközt, a beruházás egyedi nyilvántartó lapjáról ki kell vezetni és a tárgyi eszköz nyilvántartó lapjára fel kell vezetni.

A nyilvántartások logikai kapcsolata:

 1. Szerződések nyilvántartása (bizonylata a szerződés)
 2. Beruházások nyilvántartása (bizonylata a számla)
 3. Tárgyi eszközök nyilvántartása (bizonylata az aktiválási jegyzőkönyv)

A beruházások könyvviteli elszámolása folyamatban!!!!

Az eredményelemzés egyes szakaszai és módszerei

Az eredményelemzés feladata, hogy az eredményváltozást előidéző tényezőknek és előidéző okainak feltárása.

Módszerei

 • fedezeti hányadot alkalmazó módszer
 • valamely erőforrás egységére jutó fedezeti összeg mutató alkalmazása
 • egy normaórára jutó mutató alkalmazása
 • egy gépórára jutó mutató alkalmazása
Szakaszai
I. szakasz II. szakasz III. szakasz
Tervezés Végrehajtás Utólagos elemzés
Ki kell elégíteniük a tulajdonosi, vezetői, dolgozói és vállalkozási érdekeltségből származó elvárásokat.   Történhet az előző évhez viszonyítva, az eredménytervhez viszonyítva
Cél: optimális terv (döntés) Cél: a kitűzött cél teljesítésének biztosítása Cél: a gazdálkodás eredményességének értékelése
Módszerei
1. Nagyvonalú:
a. minimális nyereségkövetelményt meghatározó módszer
b. nyereségre ható tényezők várható hatásainak elemzése
1. Élő rendelésállomány fedezeti összegének évközi folyamatos vizsgálata 1. Az eredmény változását előidéző fő tényezők nagyvonalú elemzése
2. Optimális tervezést segítő számítások:
a. gyártmánykarakterisztikákkal
b. operációkutatási módszerekkel
2. Szabad kapacitások folyamatos vizsgálata 2. Az eredmény változását előidéző fő tényezők részletes elemzése
3. Részletes, a komplex terv tartalmára épített:
a. termékek, tevékenységek szerint: Á-K-F struktúrában
b. önelszámoló egységek szerint
c. teljes Á-K-N tervezés
d. költségnemek szerinti vezetés
3. Az Á-K-N struktúra évközi elemzése számviteli adatok alapján 3. Az anyagi érdekeltség színvonalának elemzése:
a. tulajdonosi
b. vezetői
c. dolgozói
d. kollektív vállalkozási érdekeltség szempontjából
4. Az üzleti terv értékelése (tervbírálat). Az üzleti eredmény befolyásolja:
-árváltozás
-volumenváltozás
-önköltségváltozás
-összetételváltozás
-----

-----