A vásárolt készletek fogalma, fajtái, szerepe a gazdálkodásban, nyilvántartási lehetőségei és értékelési szabályai

Vásárolt készletek azok a készletek, melyeket nem a vállalkozás állított elő, hanem alapvetően vásárlással jutnak a vállalkozás tulajdonába.

Fajtái:

 • Anyagok olyan munkatárgyak, melyek a termelési folyamatban egyszer vesznek részt, értékük teljes egészében átmegy az előállított termék vagy szolgáltatás értékébe. Eredeti formájukat általában elvesztik.
  Lehetnek:
 1. nyers és alapanyagok
 2. segédanyagok
 3. üzemanyagok
 4. fütőanyagok
 5. fenntartási anyagok
 6. egyéb anyagok
 • Áruk azok a termékek, szolgáltatások, melyeket a vállalkozó változatlan formában való továbbértékesítés céljából szerzett be.
  Lehetnek:
 1. kereskedelmi áruk: nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, vendéglátóipari
 2. közvetített szolgáltatások
 3. betétdíjas göngyölegek

Nyilvántartási lehetőségei:

 • év közben értéknyilvántartás nincs: ez azt jelenti, hogy a beszerzést azonnal költségként számoljuk el, év végén leltározunk, és a megtalált készletet a költségszámlával szemben készletre vesszük
 • év közben folyamatos mennyiségei és értéknyilvántartás van: ez azt jelenti, hogy beszerzéskor a vásárolt készlet a készletnyilvántartó kartonra kerül, illetve a megfelelő anyagszámlára

Az értékelés beszerzési áron történik a következőképpen:

 1. tényleges beszerzési áron
 2. elszámoló ár +/- árkülönbözet
 3. fogyasztói ár - árrés
 4. betétdíj - árkülönbözet

A készletcsökkenés értékelése többféle áron történhet:

 1. egyedi bekerülési áron
 2. átlagos súlyozott átlagáron
 3. FIFO-módszerrel

Értékelési szabályai:

A számviteli törvény szerint a vásárolt készleteket a vállalkozás bekerülési értéken vagy súlyozott bekerülési áron köteles nyilvántartani. A törvény szerint a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték - a levonható áfa kivételével - tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik.

A bekerülési értéken történő értékelés különböző értékelési eljárások alkalmazását teszi lehetővé:

 • átlagos (súlyozott) beszerzési ár: ha a mérlegben értékelendő készletből az adott év során többször is volt időben és árban változó beszerzés, illetve nyitókészlet is volt
  Lehet:
 1. csúsztatott átlagár: az átlagos beszerzési árat minden beszerzés után újra és újra kiszámítja és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján határozza meg
 2. időszak végi átlagár: az átlagos beszerzési árat időszakonként egyszer számítja ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számolja el
 • kifogyás sorrendjén alapuló eljárások:
 1. FIFO - a legelőször vásároltat használjuk fel legelőször
 2. HIFO - a legdrágábbat használjuk fel legelőször
 3. LOFO - a legolcsóbbat használjuk fel legelőször
 4. LIFO - a legutoljára vásároltat használjuk fel legelőször
 • egyedi beszerzési ár: ha a mérlegben értékelendő vásárolt készlet beszerzésből származik

A gazdasági események elszámolása és bizonylatolása a kettős könyvvitel rendszerében

Leltárhiány (leltárfelvételi ív)
T 869.
K 21-22.

Leltártöbblet (leltárfelvételi ív)
T 21-22.
K 511.

Térítés nélküli átadás (adományozási okmány)
T 8891.
K 21-22.

Áthárított áfa
T 3684.
K 467.

Vállalt áfa
T 8891.
K 467.

Térítés nélküli átvétel (átvételi bizonylat)
T 21-22.
K 989.

Passzív időbeli elhatárolás
T 989.
K 483.

Apportként átvett anyag (társasági szerződés)
T 21-22.
K 358.

Társasági szerződés szerinti érték
T 358.
K 411.

Cégbejegyzés szerint
T 358.
K 411.

Gazdasági társaságba vitt anyag (társasági szerződés)
Készletcsökkentés
T 881.
K 21-22.

Társasági szerződés szerinti érték
T 3688.
K 981.

Áthárított áfa
T 3684.
K 467.

Vállalt áfa
T 881.
K 467.

Cégbejegyzés szerint
T 17.
K 3688.

Értékvesztés (nincs bizonylat)
T 866.
K 229.

Értékvesztés visszaírása
T 229.
K 966.

Beszerzés (számla)
Vételáron
T 21-22.
K 454.

Levonható áfa
T 466.
K 454.

Értékesítés (számla, szállítólevél)
Eladási áron
T 311.
K 914.

Fizetendő áfa
T 311.
K 467.

Készletcsökkentés
T 814.
K 21-22.

Felhasználás (kivételezési jegy)
T 511.
K 21-22.

Selejtezés (selejtezési jegyzőkönyv)
T 8693.
K 21-22.

Káresemény (káreseti jegyzőkönyv)
T 8693.
K 21-22.

Biztosító megtérítette a kárt
T 384.
K 963.

Biztosító elismerte a kárt
T 3685.
K 968.

Elismerés utáni térít
T 384.
K 3685.

Az általános forgalmi adó jellemzői, alanya, tárgya, mértéke, alapja. Adólevonási jog tartalma, személyi és tárgyi feltételei

Általános forgalmi adó olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadottérték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli.

Jellemzői

 • általános: minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed
 • forgalmi: az értékesítésnél kell az adót fizetni
 • többfázisú: a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kell fizetni
 • nettó típusú: nem tartalmaz halmozódást
 • közvetett: az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz
 • hozzáadott értékadó: az eladási és beszerzési ár különbsége után kell megfizetni
 • fogyasztói adó: a végső felhasználót terheli
 • verseny semleges: független a piaci viszonyoktól
 • eredmény semleges: független a vállalkozás eredményességétől
 • szervezet semleges: független a vállalkozási formától
 • számlaadási kötelezettségre épül

Alanya

 • termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál
  • vállalkozás
  • intézmény
  • alapítvány
  • más szervezet
 • termékimportnál
  • importáló

Tárgya

Az adóalany által belföldön végzett termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, termékimport.
1. Termékértékesítés a birtokba vehető dolgoknak ellenérték fejében történő átadása.
Kivétel: pénz átadása, értékpapír adásvétele, betételhelyezés, hitelnyújtás
Termékértékesítésnek számít:

 • gazdasági tevékenységből történő termékkivonás
 • tárgyi adómentes felhasználás
 • üzemanyag-felhasználás
 • saját rezsis beruházás
 • vállalkozás megszűnésekor az olyan termék, ami után beszerzéskor az ÁFA-t levonták
 • ellenérték nélküli szolgáltatás, ha a tevékenységhez felhasznált dolog vagy szolgáltatás ÁFA-ja visszaigényelhető

Nem minősül termékértékesítésnek:

 • áruminta
 • kis értékű ajándék (5000 Ft alatti)
 • alapítványba befizetett közcélokra adott természetbeni adomány
 • ha az átadást jogszabály írja elő
 • vásárlási pontakció

2. Szolgáltatásnyújtás minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, ami nem minősül termékértékesítésnek.
3. Termékimport a termék külföldről belföldre történő behozatala vagy más módon történő bejuttatása.

Mértéke

 • általában 20 % --> visszaszámítása 16,67%
 • 5% --> gyógyszerek, tankönyvek, napilapok, bizonyos újságok
 • 0% (adómentesség levonási joggal)--> az export, ha a terméket 3 hónapon belül végleg kivisszük az országból, a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

Alapja

 • termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál

  • ellenérték
  • forgalmi érték (ha az ellenérték irreálisan alacsony, vagy magas)
  • előállítási költség
 • termékimportnál

  • vámérték + vám + vámkezelési ktg + adók, illetékek + az első belföldi rendeltetési helyig felmerült járulékos költségek

Adólevonási jog feltételei

1. személyi feltételek:

 • legyen adóalany
 • vezessen könyvelést
 • az eredmény megállapítása bevétel - ráfordítással történik

2. tárgyi feltételek:

 • rendelkezzen számlával, egyszerűsített számlával, számlát helyettesítő okmánnyal, vagy vámhatározattal

Az elszámolandó adó visszaigénylésére, bevallására vonatkozó szabályok

Visszaigénylés

Az ÁFA általában visszaigényelhető, ha a beszerzett termék vagy szolgáltatás továbbértékesítésre kerül, vagy olyan tevékenységhez használják fel. De az ÁFA nem igényelhető vissza, ha adómentes tevékenységhez vagy értékesítéshez használják fel a terméket, illetve ha a törvény nem engedélyezi a visszaigénylését.

Le nem vonható ÁFA pl:

 • üzemanyag-használat személygépkocsihoz,
 • személygépkocsi beszerzése,
 • élelmiszerek és italok beszerzése,
 • parkolás igénybevétele,
 • stb

Bevallás

 • az adózónak kell az adóbevallást elkészítenie
 • ha az adózó nyilatkozatot tesz, akkor az adót a munkáltató is bevallhatja
 • a munkáltató a megállapított adót, illetve a levont adóelőleget a saját adóbevallásában vallja be

Adóbevallás gyakorisága

 • havi
 • negyedévi
 • éves

Az adó megfizetésével, illetve a támogatás igénybevételével nem pótolható az adóbevallás.

A leltár, leltározás, a leltározás ellenőrzése. A leltárkészítési kötelezettség.

Leltár

Olyan részletes kimutatás, amely egy meghatározott időpontban a vállalat vagyonát, annak mennyiségét, minőségét, értékét tételesen felsorolja. A vagyonkimutatás egyik eszköze. Elkészítése megelőzi a mérlegkészítést.

Leltár bizonylatai:

 • leltározási jegy
 • leltárfelvételi ív
 • leltárfelvételi összesítő

Leltár készítésének időpontja:

 • nyitóleltár (megalakulás)
 • záróleltár (felszámolás)
 • ellenőrző leltár (bármikor)

Leltárkészítés menete:

 • az eszközök mennyiségi felvétele
 • az eszközök értékelése (az értékelés során, a leltározási jegyen feltüntetett mennyiségek és a beszerzési ár szorzatát értjük)

A leltárnak biztosítania kell:

 • a teljes körűséget (összes eszközt és forrást tartalmazza)
 • a valós állapot bemutatását
 • az áttekinthetőséget

A leltárnak lehetővé kell tennie:

 • az éves beszámoló tételeinek alátámasztását, a mérleg valódiságának biztosítását
 • a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyezőségének ellenőrzését
 • a bizonylati fegyelem megszilárdulásának elősegítését
 • az eltérések kimutatását, a nyilvántartások tényleges vagyoni helyzetnek megfelelő rendezését
 • a vagyon védelmét, az anyagi felelősök elszámoltatását
 • a csökkent értékű, valamint a használaton kívüli eszközök feltárását

Ha összevetjük a vagyonkimutatás két eszközét, akkor:

 • a mérleg és a leltár megegyező ismérvei:
 1. adott időpontra vonatkoznak
 2. teljes körűek, mindenre kiterjedők
 3. felelős személyeknek aláírással kell igazolni a valódiságukat
 • a leltár mérlegtől megkülönböztető ismérvei:
 1. mérésmód: a leltár mennyiségben és értékben is mér, a mérleg csak értékben
 2. felépítés: kötetlen sorrendben, teljes részletességgel tartalmazza a vagyont, a mérleg kötött sorrendben, összevontan

Leltározás

Egy meghatározott időpontban elvégzett munk, tevékenység, melynek során a vállalat összes eszközeit és forrásait fajta, mennyiség és érték szerint számba vesznek. Megelőzi a leltár elkészítését.
Célja: a vállalat vagyonának számbavétele. A vállalat tartós használatába adott befektetett és forgóeszközök, valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévő idegen eszközök valóságban meglévő mennyiségének megállapítása.

Folyamata:

 • az eszközök mennyiségének természetes mértékegységben való megállapítása
 • a leltározott mennyiségen értékelése

A leltározási szabályzat célja, hogy az adott vállalatnál a leltározási feladatokat egységes elvek alapján hajtsák végre.

Alapelvei:

 • az eszközöknek és az eszközök forrásainak mindig a tényleges mennyiségét és értékét kell feltüntetni
 • egy azonos időpontra vonatkoztatva az ún. fordulónapra
 • a követeléseket és tartozásokat a könyvviteli számlák egyeztetett analitikus nyilvántartása alapján kell számba venni
 • a leltárt a leltárfelelősöknek alá kell írniuk

A leltározási munka szakaszai:

 • leltározási bizottság
 • leltári időpontok
 • leltár értékelése, felelősségrevonás

A leltározási tevékenységhez tartozik a nyilvántartások szerinti állomány és a tényleges állomány közötti különbözet - hiány, többlet - megállapítása és rendezése is.

A kereskedelem helye, szerepe a piacgazdaságban, értékesítési formái

Egyrészt tevékenység, mely összekötő kapocs a termelés és a fogyasztás között biztosítja a termelés folyamatosságát és a szükségletek kielégítését. Másrészt szervezet, mely magában foglalja a tevékenység lebonyolításának tárgyi és személyi feltételeit.

Feladata: a lakosság ellátása a szükségletek kielégítését szolgáló eszközzel és szolgáltatásokkal.

Helye és szerepe:

 • a gazdálkodási folyamat forgalmazási szakaszának lebonyolítója
 • a megtermelt termékek minél gyorsabb eljuttatása a felhasználás helyére, és a felhasználó személyéhez

Tagozódása:

 • termelőeszköz-kereskedelem
 • fogyasztókat ellátó kereskedelem

Formái:

 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelem

Alkalmazott eladási formák:

 • nagykereskedelmi értékesítés
 • kiskereskedelmi értékesítés
 • demigrosz kereskedelem (a nagy- és a kiskereskedelem keveréke)

Az áru útja:

 • közvetlen: a termelőtől rögtön a fogyasztóhoz jut el az áru
 • közvetett
  • a termelőtől a nagykerbe kerül az áru, és onnan jut el a fogyasztóhoz
  • a termelőtől a kiskerbe kerül az áru, és onnan jut el a fogyasztóhoz
 • hagyományos: termelő -- nagyker -- kisker -- fogyasztó

A nagy- és kiskereskedelem funkciója, jellemzői, szervezeti megoldásai

Nagykereskedelem

Összekapcsolja a termelőket és a kiskereskedelmet, a termelői választékot kiskereskedelmi választékká alakítja.

Funkciója:

 • a beszedett áru eladása viszonteladóknak
 • a termelés és a fogyasztás térbeli időbeli áthidalása
 • áruk tárolása
 • megfelelő választék kialakítása

Jellemzői:

 • a termelőktől nagy mennyiségben szerez be
 • kis mennyiségben ad el a kiskereskedelemnek
 • kevés árucsoportot, de azt teljes választékban raktároz

Szervezeti egységei:

 • nagykereskedelmi raktár
 • mintaterem
 • lerakat

Kiskereskedelem

A fogyasztók igényeinek, megfelelő választékú termékek eladása.

Funkciója:

 • áruk értékesítése a fogyasztóknak
 • fogyasztói választék kialakítása
 • megfelelő eladási körülmények biztosítása

Jellemzői:

 • kisebb mennyiségű áruk beszerzése
 • nagykereskedelemnél kevésbé szakosított a fogyasztók igényeinek megfelelő vásárlási környezet biztosítása

Szervezeti egységei:

 • bolt
 • áruház
 • bevásárlóközpont

Alkalmazott eladási módok:

 • hagyományos
 • önkiszolgáló
 • önkiválasztó
 • minta utáni (egy kiválasztott minta alapján, az ellenérték kifizetése után, a vevő eredeti csomagolásban raktárból kapja meg az árut)
 • csomagküldő
 • automata
 • mozgó árusítás