Követelések fogalma, megjelenése a beszámolóban, analitikus nyilvántartási rendszere

Azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél átlal elfogadott, elismert, termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdonosi részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve az egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket.

Jellemzői:

 • a követelés elismert legyen, a partner nem kiforgásolta a számlát, a teljesítéssel kapcsolatban sem minőségi, sem mennyiségi kifogást nem emel
 • az elfogadott bizonylatok a törvényi előírásoknak megfelelnek
 • a követelés pénzértékben kifejezett legyen

Csoportjai a mérlegben

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által már teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelés, amely olyan vállalkozóval szemben áll fenn, amellyel semmiféle tulajdonosi kapcsolata nincs a vállalkozásnak.

Értékelés: a követeléseket a szerződés szerinti forint összegben, illetve devizás követelésnél a választott - a számviteli politikában rögzített - devizaárfolyamon számoljuk el. A mérlegérték megállapításánál figyelembe kell venni a hitelezési veszteségként leírt behajthatatlan követelések összegét, valamint az elszámolt értékvesztéseket és azok visszaírását. A devizás követeléseknél még korrekciót jelent az árfolyamkülönbözet is (veszteség vagy nyereség).

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

E mérlegtételben azokat a követeléseket kell szerepeltetni, amelyek kapcsolt vállalkozással szemben állnak fenn. Ezek lehetnek vevő, váltó és egyéb követelések.

Értékelés: ugyanaz, az előzőnél.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

E mérlegtételben azokat a követeléseket kell szerepeltetni, amelyek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben állnak fenn. Ezek lehetnek vevő, váltó és egyéb követelések.

Értékelés: ugyanaz, mint az előzőnél.

Váltókövetelés

A váltókövetelés egy speciális értékpapírként értelmezhető. Váltókövetelésként csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés mutatható ki.

Értékelés: a váltóköveteléseket a kiváltott követelés összegében, számoljuk el (alapösszegen). A mérlegérték meghatározásánál a követelésekre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

Egyéb követelések

Ide tartoznak a követelések, amelyeket az előző mérlegtételekbe nem lehet besorolni. Ezek jellemzően munkavállalókkal, költségvetéssel, önkormányzattal, más vállalkozóval szembeni követelések, de lehetnek különféle egyéb követelések is.

Értékelés: az itt kimutatott peresített követelést a ténylegesen befolyt összegben szerepeltetjük a mérlegben.

Követelések bizonylatolása

Vevőkkel szembeni követelések

 • célja, hogy a nyilvántartó kartonról bármikor leolvasható legyen, melyik vevővel szemben milyen összegű követelésünk van és az mikor esedékes
 • ha a vállalkozásnak 15 vevővel kevesebbel van kapcsolata, akkor elegendő egy nyilvántartó karton vezetése, melynek tartalma:
  • sorszám
  • vevő neve
  • számla kelte
  • számla száma
  • követelés összege
  • fizetési határidő
  • pénzügyi teljesítés ideje
 • ha a vállalkozó 15 vevőnél többel áll rendszeres kapcsolatban, akkor ugyanilyen nyilvántartó kartont kell vezetni vevőnként és a vevő neve a címbe kerül
 • külföldi vevőről mindenképpen külön nyilvántartást kell vezetni, amely a követelést Ft-ban és devizában is tartalmazza

Váltókövetelés

 • minden váltókövetelésről külön nyilvántartókartont kell vezetni, amelynek célja, hogy bármikor megállapítható legyen, hogy kivel szemben mekkora összegű váltókövetelésünk van és mikor esedékes
 • tartalma:
  • sorszám
  • váltókibocsátó neve
  • váltó alapösszege
  • kamat
  • váltó dátuma, elfogadásának napja
  • lejárat napja
  • teljesítés dátuma

Adott előlegek

 • külön-külön analitikus nyilvántartást kell vezetni az immateriális javakra adott, a beruházásra adott és a készletekre adott előlegekre
 • tartalma:
  • sorszám
  • megnevezés
  • előleg összege
  • fizetési határidő

Egyéb követelések

 • a munkavállalókkal szemben: ennek vezetése a gyakorlatban nagyon fontos, mert egyébként megállapíthatatlan, hogy kivel szemben milyen összegű követelésünk van, ezt a nyilvántartást dolgozónként kell vezetni
 • költségvetéssel szembeni követelések analitikája: a vállalat a 362-363 számlát tovább bontja, akkor nincs szükség külön analitikus nyilvántartásra

Belföldi fizetési módok és jellemzőik

 • készpénzforgalom
 • készpénz nélküli forgalom
 • pénzhelyettesítők

Készpénzforgalom

Bankjegyekkel és érmékkel lebonyolított pénzforgalom.

Iránya:

 • gazdálkodó egységek és a lakosság között
 • lakosság körében
 • gazdálkodó egységek között

Lebonyolítói pénztárak: olyan területileg elhatárolt hely, ahol a készpénzforgalom lebonyolítása végbe megy.

 • banki pénztárak
 • vállalkozások házi pénztára
 • posta

Előnye: a fizetés a teljesítéssel egy időben történik.
Hátránya:

 • a pénzkezelés bizonyos összeghatár felett nehézkes
 • többlet költséggel jár
 • nagyobb biztonságot igényel

Módozatai:

 • az ellenérték készpénzben történő azonnali kifizetése
 • posta utáni vételezés
 • pénzmozgás egyik végén készpénz, a másik végén számlapénz áll
  Bankszámlán történő befizetés:
  • befizetés személye: számlatulajdonos, magánszemély, más gazdálkodó szervezet
  • befizetés helye: banknál (befizetési lap), más bankpénztárnál (átutalási megbízás), posta (belföldi vagy átutalási postautalvány)
  Bankszámláról történő kifizetés
  • készpénz kifizetés: készpénzfelvét (készpénz felvételi utalvány), esetenkénti megbízás (más banknál), pénzforgalmi betétkönyvvel
  • kiutalás: kiutalási utalvány, távirati utalvány

Vállalkozások házi pénztára: a vállalkozások készpénz forgalmának lebonyolítása

Szereplői:

 • pénztáros
 • pénztári számfejtő (a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése, bizonylatok alaki ellenőrzése)
 • pénztári utalványozó (ő az aki, a pénz kifizetését és beszedését elrendeli)
 • pénztár ellenőr
  feladatai:
  • a bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálata
  • a pénzkészlet vizsgálata
  • pénztár jelentés készítésének ellenőrzése

Házi pénztár kere: az a pénzösszeg, ami pénztárzárás után a pénztárban maradhat (a vállalkozás vezetője határozza meg).

Készpénz nélküli forgalom

Bankjegyek és érmék nélkül lebonyolított pénzforgalom.

Fajtái:

1. ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS
A számlatulajdonos (vevő) azzal bízza meg a számlavezető bankját, hogy a fizetendő összeggel a számláját terhelje meg és az összeget a jogosult (eladó) számláján írja jóvá.

2. BESZEDÉSI MEGBÍZÁS (INKASSZÓ)
A jogosult azzal bízza meg a bankját, hogy a vevővel szembeni követelését bankszámlák közötti átírással a fizetendő összeget a számláján írja jóvá.
Fajtái:

 • Határidős beszedési megbízás
  Az eladó és a vevő meghatározott fizetési határidőben állapodik meg. Nincs kötelező összeghatár. A vevő 8 napig kifogással élhet.
 • Azonnali beszedési megbízás
  A vevőnek nincs lehetősége kifogásra. Alkamazását jogszabály írja el, az üzletszabályzat tartalmazza vagy a felek ebben a fizetési módban állapodnak meg. Az összeghatár minimum 20.000 Ft.
 • Váltón alapuló beszedési megbízás
  A váltó ellenértékének beszedése azonnali beszedési megbízással történik. A beszedési megbízás benyújtásával együtt a váltót is eljuttatják a bankhoz. A fizetés teljesítésekor a vevő terhelési értesítésével együtt a váltót is megkapja. A fizetés elmaradottságakor a váltót a bank a megbízással együtt visszaküldi az eladónak.
 • Okmányos inkasszó
  Alkalmazása általában nemzetközi fizetési forgalomban történik. Az áruk ellenértékének kifizetése meghatározott okmányok benyújtásával történik.
  Fajtái:
  1. Sima okmányos inkasszó: az eladó elküldi az árut a vevőnek, és az okmányokat a banknak. Majd a bank megküldi a vevőneka terhelési értesítést.
  2. Vinkulált okmányos inkasszó: az eladó elküldi az árut és az okmányokat a banknak. A bank kiküldi a terhelési értesítést a vevőnek és ezután a vevő átveheti az árut a bankban.
  3. Direkt inkasszó: az eladó az árut a bankba szállítja, ahol az áru átvételéig a bank tárolja.
  4. Indirekt inkasszó: az áru tárolását egy szállítmányozó végzi, de a bank rendelkezik vele. A vevő az árut bankigazolás ellenében kapja meg.
  5. Speditőr inkasszó: az áruk tárolását és az feletti rendelkezést is egy szállítmányozó végzi. A vevő az okmányok bemutatásával kapja meg az árut.
 • Csoportos inkasszó
  A fizetés egyik oldalán egy számlatulajdonos (a jogosult), a másik oldalon az adósok állnak.
  pl. villanyszámla esetén: egyik oldal DÉDÁSZ (jogosult), másik oldal lakosság (adósok)

3. OKMÁNYOS MEGHITELEZÉS (AKKREDITÍV)
A bank fizetési ígéretet tesz arra, hogy a vevők megbízásából meghatározott időn belül meghatározott okmányok ellenében az eladónak az áruk ellenértékét kifizetik.
Az akkreditív lehet számlakeret (elkülönített számla nyitásával) vagy hitelkeret. Alkalmazása a nemzetközi pénzforgalomban történik.

Pénzhelyettesítők

CSEKK

Olyan fizetési felszólítás, amelyben a csekk kiállítása azzal bízza meg a bankját, hogy a csekk bemutatójának a csekken szereplő összeget fizesse ki vagy, számláján írja jóvá.

Kellékei:

 • 'csekk' megnevezés
 • címzett, ha névre szóló
 • összeg számmal, betűvel
 • fizetési meghagyás
 • pénzintézet megjelölése
 • aláírás, dátum

Fajtái:

 • névre szóló
 • bemutatóra szóló
 • rendeletre szóló (Magyarországon nincs)
 • fizetési csekk (készpénzben történő kifizetés)
 • elszámoló csekk (bankszámlák közötti elszámolás)
 • átírási csekk (készpénzben nem vehető fel)
 • okmányos csekk (más fizetési módhoz kapcsolódó és annak okmányai szükségesek)
 • utazási csekk
 • keresztezett csekk (2 párhuzamos vonallal áthúzott; a bank saját ügyfelei részére bocsátja ki)

Beváltása:

 • határozott időhöz kötött (belföldön 8, Európában 20, más kontinensen 70 nap)
 • határozott időn túl a csekk visszaváltható, vagy pedig a bank 30 napig beválhatja

Nem váltható be, ha:

 • nincs rá fedezet
 • hiányosan van kitöltve
 • hiányosan van kitöltve
 • határidőn túl akarják beváltani
 • megrongálódott
 • aláírása helytelen
 • kibocsátó visszavonta
 • közjegyző megsemmisítette

BANKKÁRTYA

Egy szabványméretű műanyag lap, amelyet a pénzintézet bocsát ki és segítségével banki számlához vagy hitelkerethez lehet hozzáférni.

Jellemzői:

 • megfelelő folyószámlával kell rendelkezni
 • pin-kóddal használható
 • a bank tulajdona
 • nem ruházható át
 • letiltható

Előnyei:

 • kényelmes
 • gyors
 • biztonságos
 • ellenőrizhető
 • kis helyen is elfér
 • kamatozó
 • sokoldalú
 • szolgáltatás kiegészítő
 • letiltható

Csoportosítása:

 • A fizetés és vásárlás időbeli viszonya szerint
  1. a fizetés a vásárlással egy időben történik
  2. a fizetés haladékkal történik
  3. a fizetés utólag történik
 • A fizetés helye szerint
  1. saját elfogadói körben használható
  2. határozott korlátok között elfogadói körben használható
  3. belföldön használható
  4. külföldön is használható
 • Igénylők köre szerint
  1. jogi személyek körében igényelhető
  2. magánszemélyek által igényelhető
 • Használható környezet szerint
  1. onlein (elektronikusan)
  2. offlein (dombor nyomás)

Alkalmazása:

 • pénzfelvét
 • vásárlás
 • pénz befizetés

Tartalma:

 • a kibocsátó bank neve és emblémája
 • kártya társaság emblémája
 • kártya száma
 • kártya birtokosának a neve
 • lejárat időpontja
 • kártya birtokosának az aláírása

VÁLTÓ

Olyan fizetési igérvény, amelyben a váltó kiállítója kötelezettséget vállal arra, hogy a váltón meghatározott időpontban a váltón szereplő összeget a váltó bemutatójának kifizeti.

Fajtái:

 • saját váltó: a váltó kiállítója vállalja a fizetési kötelezettséget
 • idegen váltó: a váltó kibocsátója egy 3. személyt szólít fel a fizetési kötelezettség teljesítésére

Törvényes kellékei:

 • "váltó" szó
 • a kiállító, a címzett és a kedvezményezett megjelőlése
 • fizetendő összeg
 • fizetési felszólítás
 • az esedékesség napja
 • fizetés helye
 • váltó kibocsátásának helyét, időpontját
 • a kibocsátó aláírása

Váltó szerepe:

 • fizetési eszköz
 • pénzkibocsátási eszköz
 • hiteleszköz
 • biztosíték
 • befektetési eszköz

Váltó alkalmazása:

 • értékpapírként való forgatás
 • leszámitolás
 • viszontleszámitolás

Jellemzői:

 • rendeletre szóló értékpapír
 • követelést testesít meg
 • nem kamatozó értékpapírként működik
 • átruházása forgatásként működik

Résztvevők:

 • kibocsátó: az a természetes vagy jogi személy, aki a fizetési igéretet tesz vagy a fizetési utasítást adja
 • címzett: az a személy, akit a kibocsátó fizetésre felszólít
 • kedvezményezett vagy rendelvényes: a váltó első jogosultja
 • forgatványos: az a személy, aki a váltó átruházás során szerzi meg a váltón szereplő követelést

Saját termelésű készletek értékelésének ellenőrzése; raktárra vétel, értékelés, kiszállítás és a számlázás ellenőrzése, a kapuellenőrzés

A késztermék az, amely a vállalkozásnál átment valamennyi megmunkálási folyamaton, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, és melyet a minőségi átvétel után raktárra vettek, illetve mely késztermékként értékesíthető.

A raktárra vétellel és a készletekkel kapcsolatos ellenőrzési feladat azt megvizsgálni, hogy azok minőségi ellenőrzését maradéktalanul és megfelelően elvégezték-e. Vizsgálandó azt is, hogy a raktárban a saját termelésű készletek értéke és összetétele hogyan alakul. A késztermékek raktári készleteit szükséges részletesebben is megvizsgálni. Az analitikus nyilvántartások vizsgálatát a raktárak helyszíni ellenőrzéséval is ki kell egészíteni. A nyilvántartások adatai elfedhetik a nem mozduló (immobil) készleteket. Vizsgálni kell, hogy az immobiliák miből származnak, hogy nem termeltek-e szerződés nélkül raktárra. Ha igen, akkor miért és ebből nem származtak-e elfekvőségek, minőségromlások, leértékelések.

A saját előállítású készletek értékelését a számviteli törvény előírásainak megfelelően kidolgozott számviteli politika és az értékelési szabályzat előírásai alapján kell megvizsgálni. A saját termelésű készleteket év közben és a mérlegben előállítási költségen, közvetlen önköltségen kell értékelni. Ennek ellenőrzése során az előállítási költségeket a vállalkozó értékelési szabályzata alapján kell vizsgálni. A saját termelésű készletek értékének vizsgálatainál az értékelési szabályzat előírásain kívül az önköltségszámítási szabályzatot is figyelembe kell venni. Az ellenőrzéskor vizsgálni kell, hogy az előállítási költségek értékesítési költségeket nem tartalmaznak-e.

Az értékesítésnek a kapcsolatos kiszállítási feladatokra fel kell készülnie. A kiszállítások megtörténte az értékesítési bizonylatok alapján vizsgálható. Meg kell győződni, hogy a késztermékek raktári bevételezésénél kielégítően érvényesült-e a bizonylati és a nyilvántartási fegyelem. Az első ellenőrzési feladat a készáru kiszállítására való előkészítésének vizsgálata. Ezt a csomagoló, a kiszerelő részlegekben vizsgálhatjuk.

Ellenőrizni kell, hogy

 • a raktárak a megrendelések, a szerződések adatainak ismeretében időben és megfelelően felkészülnek-e a késztermékek átvételére
 • a raktárra vétel és az elszállítás között biztosítják-e az előkészítéshez szükséges időt
 • használják-e a korszerű csomagolóanyagokat
 • miként biztosítják a késztermékek raktári rendjét, a raktári és a diszpozíciós nyilvántartások összhangját.

A kiszállítás történhet saját fuvareszközzel vagy külső fuvarozóval. A vállalkozás szállításokkal foglalkozó szervezti egységének tevékenységét több irányban is koordinálni kell. A szállítások szervezettsége a szállítási ütemtervek alapján vizsgálható, hogy megfelelő-e a koordináció az anyagbeszerzési tervekkel, a szállítási kötelezettségekkel, a termelési programokkal stb. Meg kell azt is vizsgálni, hogy ehhez a szállítási igényeket időben felmérték-e, illetve kielégítették-e, időben gondoskodtak-e a szükséges szállítási kapacitások kiállításáról. A szállítási tevékenység gazdaságosságát a bérelt és saját tehergépkocsipark kapacitásainak kihasználása és költségei lényegesen befolyásolják. Ezért vizsgálni kell a többletfuvardíjak, a kihasználatlan rakodó és szállító kapacitások fenntartási és üzemeltetési költségeit is. A fenntartási és üzemeltetési költségek ellenőrzése keretében a gépkocsipark állapotát, a javítási és karbantartási költségek alakulását, továbbá az üzemanyag-fogyasztást kell vizsgálni.
Az értékesítési folyamat része a készáruraktárból való kiszállítás, az átvétel, a teljesítés igazolása, a fuvarokmányok kiállítása, illetve a szállító telephelyén történő átadás esetén az áru átvételének igazoltatása.

A teljesítést igazoló okmányok képezik a számlázás alapját.
Ennek keretében ellenőrizendő, hogy

 • a kialakított rendszer zárt-e, biztosítja-e minden tétel hiánytalan és időben történő számlázását, nem fordulnak-e elő számlázatlan tételek, kétszeres számlázások stb.
 • a teljesítés (átvétel) igazolásának okmányait a számlázás és árukönyvelés időben megkapta-e, a szállított áru leszámlázása és ellenértékének beszedése megtörtént-e.

A raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatai alapján vizsgálni kell a kiment számlákat, a számlák számszerű helyességét, az egységárak helyességét, a leltárakat, az engedményeket, a felszámított szállítási költségek indokoltságát, a számszaki műveletek helyességét, az áfa felszámítását stb.

A készletek ellenőrzésénél figyelemmel kell lenni a számviteli törvény és annak alapján elkészített értékelési szabályzat kapcsolatos előírásainak betartása legmegfelelőbb nyilvántartási rendszer kialakítására, továbbá az értékvesztések pontos meghatározására és elszámolási rendjére.

A saját termelésű készletek értékesítése, kiszállítása kapcsán folyamatos feladat lehet a kapuellenőrzés. A kapuellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a gyár, üzem, üzlet, telep, részleg, raktár stb, tehát a vállalkozás területét illegálisan anyagi értékek ne hagyhasság el. Ellenőrizni kell, hogy a kiszállításra szánt rakományból van-e szállítási okmány, a rakomány tartalma ténylegesen megegyezik-e az okmány adataival, a szállítási diszpozíciót arra jogosult írta-e alá.
Mindezek mellett megjegyezzük, hogy a kapuellenőrzéshez tartozik a személyek ellenőrzése is, beleértve az illetéktelen személyek belépésének megakadályozását is.

A termelési és szolgáltatási tevékenység eltérései, különbségei

Termelés

Olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával javakból javakkal társadalmi szükséglet kielégítésére alkalmas javakat állít elő.
A termelés végső célját a fogyasztás, mint szükséglet kielégítés adja.

A termelő folyamatok fajtái

 • Termék jellege szerint
 1. szabványosított: többnyire egynemű tömegtermékeket előállító termelés (élelmiszerek)
 2. összetett, több részből álló terméket gyártó folyamat (bútorfajták, közlekedési eszközök, műszerek)
 • Termelés tömegszerűsége szerint
 1. tömeggyártás: egyszerűbb termékeket gyártanak
 2. sorozatgyártás: kisebb mennyiségű, mint a tömeggyártás, de mégis nagy mennyiségben és választékban készülő termékek sokasága (gépipar, ruhaipar)
 3. egyedi gyártás: speciális rendelésre történik (híd, hajó, épület)
 • Gyártási rendszer jellege szerint
 1. folyamatrendszerű: egymás után rendezett, különböző speciális munkaműveleteket végző gépek során halad keresztül a termék pl. autógyártás, vegyipar
 2. csoportrendszerű (zártrendszerű vagy ciklikus): a gyártási folyamat egy technológiailag jól körülhatárolható szakaszához szükséges gépeket egy műhelybe csoportosítanak
 3. műhelyrendszerű: azonos gépek vannak egy-egy műhelyben és azon keresztül párhuzamosan halad a termék műhelyről műhelyre
 4. projektrendszerű: egyedi vagy egyszeri gyártást illetve szolgáltatást végeznek, általában a munkaeszközöket és a munkaerőt viszik a munkahelyhez pl. építkezés
 5. számítógéppel integrált

Szolgáltatások

A szolgáltatás elvégzése nyomán új anyagi jószág nem keletkezik.

Csoportjai

 • dolgokra irányuló (javítás, tisztítás, szállítás)
  személyekre irányuló - lehet egyéni (fodrászat, kozmetika) és csoportos (honvédelem, közbiztonság)
 • fizikai-anyagi jellegű (szállítás, hírközlés, energia)
  nem anyagi, szellemi (oktatás, kultúrális szolgáltatás)
 • termelő
  nem termelő vagy fogyasztói (fodrászat)
 • piacosítható
  nem piacosítható
 • folyamatosan megvalósuló (biztosítás, jogvédelem)
  ismétlődő (karbantartás)
  egyéni, alkalmilag előforduló (jogi szolgáltatás)