Kötelezettségek fogalma, fajtái, megjelenése a beszámolóban

Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vafgyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak.
A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak lehetnek.

Megjelenése a beszámolóban

A. Hátrasorolt kötelezettségek

 • Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

B. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 • Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 • Átváltoztatható kötvények
 • Tartozások kötvénykibocsátásból
 • Beruházási és fejlesztési hitelek
 • Egyéb hosszú lejáratú hitelek
 • Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

C. Rövid lejáratú kötelezettségek

 • Rövid lejáratú kölcsönök
 • Rövid lejáratú hitelek
 • Vevőktől kapott előlegek
 • Kötelezettségek áruszállításből és szolgáltatásból (szállítók)
 • Váltótartozások
 • Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek fogalma

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettség minden olyan kapott kölcsön, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe.
A kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni.
A kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy jövőbeli eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú. A kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.
Értékelése: szerződéssel dokumentált könyv szerinti értéken.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a hitelezővel kötött szerződés szerint az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, az alapítókkal szembeni kötelezettség, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is.

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek bizonylatai, analitikája

Mivel ezek nagyon hosszú lejáratúak (akár 20-25 év), analitikus nyilvántartásuk nagyon fontos.
A hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségekről külön-külön fajtánként kell nyilvántartást vezetni.

Nyilvántartásának formája kötetlen, de tartalmaznia kell

 • a felvétel vagy kibocsátás időpontja
 • a pénzintézet, illetve a kötvény tulajdonosok neve
 • felvett vagy kibocsátott összeg
 • törlesztések időpontja és összege
 • tényleges törlesztések

Bizonylatai

 • hitelkérelem
 • hitelbírálat
 • bankkivonat

A gazdasági események elszámolása

Hosszú lejáratú kötelezettségek állománynövekedései

 • Kölcsönfelvétel (szerződés, bankszámlakivonat)
  T 384. Elszámolási betétszámla
  K 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsön
 • Kötvénykibocsátás (bankszámlakivonat, pénzintézeti szerződés)
  T 384. Elszámolási betétszámla
  K 443. Tartozások kötvénykibocsátásból
 • Beruházási hitelfelvétel (hitelszerződés, folyósítási értesítés)
  T 455. Beruházási szállító
  K 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
 • Pénzügyi lízing (lízingszerződés)
  T 455. Beruházási szállító
  K 448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek állománycsökkenései

 • Kölcsöntörlesztés (bankszámlakivonat)
  T 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsön
  K 384. Elszámolási betétszámla
 • Hiteltörlesztés (hitelszámla-kivonat, jóváírási értesítés)
  T 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
  K 389. Átvezetési számla
 • Éven belül esedékes törlesztőrészlet átsorolása (analitika)
  T 451. Rövid lejáratú kölcsönök
  K 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Aktív bankműveletek

A bank pénzkihelyezése a forgalomba, jövedelemszerzés céljából (ügyfelekkel szembeni követelés).

Fajtái

 • hitelnyújtás: pénzeszközök, áruk és szolgáltatások átengedése meghatározott időtartamra, kamatfizetés ellenében és visszafizetési követelés mellett
 • betételhelyezés: lehet jegybanknál vagy más bankoknál
 • követelést megtestesítő értékpapírok vásárlása: kötvény, állampapír
 • követelés megvásárlása
  • váltó leszámitolás: a váltót a váltó tulajdonosa a lejárati határidő előtt eladja a banknak, ezért a bank leszámitolási kamatot számít fel
  • faktorálás: az áruvásárlásból és szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú követelések megvásárlása
  • forfetírozás: a közép és hosszú lejáratú követelések megvásárlása
 • bankgarancia nyújtása, kezességvállalás
  • bankgarancia nyújtása: olyan kötelezettség vállalás, amely szerződésen alapul, feltétel nélküli, visszavonhatatlan
  • kezességvállalás: a biztosítékok egyik formája, amely kezességi szerződés alapján, járulékos kötelezettségvállalást jelent
 • lízing: bérleti, hitelezési és kereskedelmi tevékenység egy időben történő megjelenése
 • befektetések: tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok vásárlása
 • bankközi hitelkihelyezés: más banknak, általában rövid lejáratú hitel nyújtása
 • nemzetközi közvetlen hitelkihelyezés
  • kettős deviza adásvétel
  • bankhitel
  • konzorciális hitel: több bank együttesen nyújt hitelt
  • szindikált hitel
  • klub hitel: előre meghatározott csoport nyújt hitelt
 • tőkekivonás

A pénzügyi intézmények és főbb ellenőrzési feladataik, a tulajdonosi ellenőrzés

A hazai bankrendszer kétszintű, így az ellenőrzések is egymástól elkülönítetten jelennek meg az egyes szinteken.

A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési feladatai

Elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, alapvető feladatainak körében elősegíti a hitelintézetek prudenciális (ügyfelek érdekeit képviselő) felügyeletének megvalósítását.

A Bank mint az ország jegybankja a feladataihoz kapcsolódóan többrétű ellenőrzési tevékenységet lát el:

 • a hatáskörébe tartozó, pénzkibocsátó tevékenysége kapcsán a Bank ellátja a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos feladatokat
 • vizsgálja a törvények által a hatáskörébe tartozó kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésének feltételeire vonatkozó rendelkezések, továbbá a jegybankelnök rendeleteinek megtartását. A jegybanki ellenőrzés keretében a MNB jogosult helyszíni ellenrőzésre, továbbá adatok, beszámolók, mérlegek, bizonylatok és vizsgálati anyagok bekérésére. Jogszabálysértés, illetve a jegybanki előírások megsértésének megállapítása esetén a MNB köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. Az érintett szerv pedig köteles a megkeresés tárgyát képező ügyet érdemben megvizsgálni és saját intézkedéséről a Magyar Nemzeti Bankot tájékoztatni.

A Bank feladatainak ellátása során együttműködik a Pénzügy Szervezetek Állami Felügyeletével, melynek keretében a két szervezet adatokat és információkat egymás rendelkezésére bocsátja. A MNB elnöke az Országgyűlés előtt évente beszámol az intézmény tevékenységéről és monetáris politikájáról, de köteles az Országgyűlés eseti tájékoztatási igényének is eleget tenni.

A hitelintézetek ellenőrzései

A piacgazdaságban a hitelintézetek a fizetési forgalom lebonyolítása mellett hitelnyújtással, befektetési és értékpapírügyletekkel, továbbá letéti, deviza-, nemesfém ügyletekkel stb. is üzletszerűen foglalkoznak.
Az üzleti pénzintézeteknek feladata a pénzforgalommal és főként a hitelezéssel összefüggő ellenőrzés.

A hitelintézet (bank)

 • mint számlavezető ellenőrzi a készpénzforgalom és az elszámolási forgalom általános szabályainak, valamint a pénzforgalomra és az elszámolási forgalomra vonatkozó előírások megtartását, figyelemmel kíséri a bankszámlákon a pénzeszközök és a hitelek alakulását, továbbá ellátja a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglaltakat
 • mint hitelező ellenőrzi az ügyfél hitelképességét, a hitelek fedezetét és a hitel rendeltetésszerű felhasználását. A hitelintézet elsősorban a rendelkezésre álló adatok és információk alapján végzi az ellenőrzést, de helyszíni ellenőrzést is végez. A hitelintézetek ellenőrzési feladataikat a hitelkérelem benyújtásától kezdve, a hitelszerződés lejártáig látják el.

A gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése

A következőkben a jogi személyiségű gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzésével ismerkedünk meg. A tulajdonosi ellenőrzést e társasági formák esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve , a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a választott könyvvizsgáló végzi.

A gazdasági társaság legfőbb szerve

A tulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket a társaság legfőbb szervének ülésein gyakorolhatják. A legfőbb szerv ülésein a tulajdonosok határozat formájában fejezik ki döntéseiket a hatáskörükbe utalt, illetve a társasági szerződésben rögzített ügyekben. A társaság legfőbb szervének fő funkciója, hogy döntéseket hozzon és beszámoltasson a tulajdonnal, a jövedelmezőséggel, a hosszabb távú stratégiai ügyekkel összefüggő alapvető kérdésekkel kapcsolatban.

A tulajdonosok azonban legtöbbször nem maguk irányítják a társaságot, hanem ezzel a feladattal a társaság ügyvezető szervét bízzák meg. Az ügyvezetés legtöbbször egy testület, mely vezető tisztségviselőkből áll, s elnevezése a társasági formától függ: kft-nél ügyvezetők, rt-nél igazgatóság, vezérigazgató vagy igazgatótanács, egyesülésnél igazgató vagy igazgatóság található.

Bár a tulajdonosok szabadon beszámoltathatják a megbízott ügyvezetőket, mindinkább előtérbe kerül a választott szervezetek révén végzett tulajdonosi ellenőrzés. Ennek szervezetei a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a választott könyvvizsgáló. Tekintettel arra, hogy ezek a testületek a tulajdonosok érdekeit védik, megválasztásuk is a legfőbb szerv kizárólagos feladatát képezik.

A felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság egy testület, mely a legfőbb szerv részére ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét. Létrehozásáról a társaság tulajdonosai döntenek. A felügyelőbizottság tagjait általában a legfőbb szerv választja.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetésének a tevékenységét. A tulajdonosok érdekeit szolgálja, hogy a számviteli beszámolót írásban köteles véleményezni, továbbá, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását köteles kezdeményezni, ha úgy látja, hogy az igazgatóság tevékenysége jogszabálya, a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy sérti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit.

A testület azon túl, hogy a vezető tisztségviselőktől, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, és a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, munkájához szakértőt is igénybe vehet. A testület tagjait e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

Az auditbizottság

Nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében kötelező létrehozásuk, az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság független tagjaiból. Az auditbizottság intézményére legfőképpen a pénzügyi, számviteli jelentések tisztasága feletti felügyelet biztosítása miatt van szükség. Így ellenőrzési feladatai a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezésére, a választott könyvvizsgáló függetlenségének, valamint a társaság pénzügyi beszámolási rendszerének felügyeletére is kiterjednek.

A választott könyvvizsgáló

A tulajdonosi ellenőrzés szempontjából alapvetően a könyvvizsgálói tevékenység azon típusa bír jelentőséggel, amelynek célja megállapítani, hogy a gazdasági társaság számviteli beszámolója a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, továbbá, hogy az megbízható és valós képet nyújt-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A hitel fogalma, csoportosítása, a hitelezési eljárás

Pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások határozott időszakra történő átengedése, visszafizetési, illetve visszaszolgáltatási kötelezettség mellett, kamat ellenében.

Csoportosítása

Lejárat szerint

 • rövid lejáratú
 • közép lejáratú
 • hosszú lejáratú

Tárgya szerint

 • forgó eszköz hitel
 • beruházási hitel

Fedezete szerint

 • fedezet nélküli (bianko) hitel
 • fedezettel bíró hitel

Visszafizetés forrása szerint

 • árbevétel
 • jövedelem
 • egyéb

Hitelezési tartalma szerint

 • üzleti feltételek alapján nyújtott hitel
 • kedvezményes feltételekkel nyújtott hitel

Hitelszerződés tartalma szerint

1. Pénzhitel

 • személyi hitelek
  • bianko hitel
   • kis hitelek
   • szezonális hitelek
   • üzemvitel hitelek
  • kezes hitel
  • váltó leszámitolási hitel
 • reálhitelek
  • lombard hitel
  • kézi zálog hitel
  • cessziós hitel
  • jelzálog hitel

2. Kötelezettség vállalási hitel

 • okmányos meghitelezés (akkreditív nyitása)
 • kauciós hitel: a bank kezességet vállal a hitelre (egyszerú kezesség, ha az adóson nem lehet, akkor rögtön hozzá fordulnak)
 • elfogadvány hitel: a bank engedélyezi a váltó kiállítójának, hogy a váltó ellenében meghatározott összegig kifizeti az ügyfél számláját
 • rembours hitel (okmányos elfogadvány hitel): az okmányos meghitelezés és az elfogadvány hitel ötvözése (az akkreditív nyitása azzal a feltétellel történik, hogy meghatározott összegig az ügyfél váltóit elfogadja)

Hitelfelvevők köre szerint

 • vállalati hitel

  • nyitott hitelkerettel nyújtott hitel
  • rulirozó hitel
  • forgó tőke hitel: forgó eszköz finanszírozásra szolgál
  • hosszú lejáratú hitel: nagyobb beruházásoknál
  • áthidalási hitel: valamilyen eszközszükséglet kielégítésére
 • fogyasztói hitel

  • részletfizetéses hitel
  • rulirozó hitel
  • hitelkártyához kapcsolódó hitel
 • jelzálog hitel

  • hosszú lejáratú hitelek: építési hitelek, bankoknak nyújtott hitelek

Pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint

 • jegybanki hitel
 • kereskedelmi banki hitel
 • bankközi hitel

Hitelezés feltételei

 • saját forrás aránya
 • kamatláb
 • lejárati idő
 • lebonyolítási hitel
 • kamatfizetési kötelezettség
 • költségfizetési kötelezettség
  • hitelbírálati díj
  • szerződéskötési díj
  • szerződésmódosítási díj
  • kezelési költség
  • rendelkezésre tartási jutalék
  • késedelmi kamat
 • biztosítékok

Hitelezés alapelvei

 • céljelleg: mindig meghatározott célra adható hitel
 • hitelképesség: a bank, a hitel nyújtásakor mérlegeli a vállalkozás fizetőképességét (nem egyenlo a fizetőkézséggel)
 • fedezeti elv követelmény: legalább két visszafizetési forrás álljon rendelkezésre
 • saját forrás kiegészítésének elve: a vállalkozásnak hitelfelvételkor saját forrással kell rendelkeznie és eloször azt kell felhasználnia
 • lejárati elv: minden hitelt meghatározott időtartamra nyújt a bank
 • kamatfizetési elv: a hitelek után meghatározott mértékű kamatot kell fizetni

Hitelképesség követelményei

 • a vállalkozás jövedelmezően gazdálkodjon
 • folyamatosan termeljen
 • rendszeresen értékesítsen
 • fizetési kötelezettségeit teljesítse

Hitelezési eljárás

Tartalmazza

 • a bankügylet szabályzata (általánosan)
 • a hitelszerződés tervezet (konkrétan)

Folyamata: kérelem benyújtása ----- eljárás ------ utolsó részlet visszafizetése

Szakaszai

 • kapcsolatfelvétel a bankkal
 • a hitelezési normatív feltételek megismerése
 • a hitelkérelem benyújtása
 • hitelbírálat
 • hitel engedélyezése
 • szerzódés megkötése
 • hitel folyósítása
 • hitellel kapcsolatos ellenőrzés
 • kölcsön visszafizetése

A hitelkérelem benyújtása

Mindig írásban

 • formanyomtatványon
 • kötetlen formában

Tartalma

 • kérelmező adatai
 • hitelcél-indoklás
 • összeg
 • lejárati idő
 • törlesztés gyakorisága
 • biztosítékok
 • kérelmező vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete
 • egyéb adatok
 • saját forrás
 • dátum, aláírás, pecsét
 • melléklet

Kérhető

 • azonnali hitel felvételre
 • hitelkeretként

Htelbírálat

1. Előkészítés

 • formai ellenőrzés
 • tartalmi ellenőrzés

2. Informáciszerzés forrásai

 • ügyfél
 • bank
 • más gazdálkodó szerv (külső forrás)
 • egyéb állami intézmény (külső forrás)

3. Adós minősítés

Cél: az adós kockázatainak felmérése, a hitelképesség megállapítása

Részei

 • az objektív értékelés: különböző pénzügyi mutatók számítása (pl. tőkeellátottság, adósságszolgálati mutató)
 • szubjektív értékelés

Folyamat lépései

 • előszúrés
 • alapminősítés
 • tényleges hitelképesség vizsgálata
 • végső minősítés
 • fedezet értékelés

4. Kockázat mérséklés

Hitelkeret: meghatározzák, hogy max. mekkora összegű hitel nyújtható

 • országos hitelkeret
 • ágazati hitelkeret
 • ügyfeli hitelkeret

Hitelfedezet

 • közvetlen hitelfedezet
 • közvetett hitelfedezet

5. Hitel biztosításának adottságai a bank részéről

6. Döntésre történő előterjesztés

A hitel engedélyezése

 • a cenzúra bizottság dönt, a döntési határidő 5 nap
 • a döntés határozatba foglalása

A szerződés megkötése

 • a bank szerződési ajánlatot tesz (írásban)
  • kérelemmel megegyező
  • kérelemtől eltérő (egyeztetés)
 • szerződés tényleges megkötése
 • szerződés tartalma
  • szerződő felek adatai
  • hitelnyújtás feltétele: hitelösszeg, kamatláb, futamidő, törlesztés, biztosítékok
 • szerződés jogi előírása: szerződő felek jogai, kötelezettségei, jogszabályra történő hivatkozás
 • igazoló rész (dátum, aláírás, pecsét)
 • szerződések fajtái
  • hitelszerződés (keretszerződés)
  • kölcsönszerződés

Hitel folyósítása

Módjai

 • készpénzben
 • pénzforgalmi számlán történő jóváírás
 • hitellevél kiadása
 • hitel közvetlenül a tartozás kiegyenlítésére történő átutalása

Hitelkamat és jutalékok felszámítása

 • jutalék, biztosítási díj (beleszámít a hitelköltségbe)
 • kezelési költség
 • hitelkamat
 • prolongálási költség
 • késedelmi kamat

A prolongálási költség és késedelmi kamat nem számít bele a hitelköltségbe, csak meghatározott esetekben alkalmazzák.

Hitellel kapcsolatos ellenőrzések

Tartalma

 • hitel felhasználásának ellenőrzése
 • kölcsön gondozása

Feladatai

 • a cél megvalósításának ellenőrzése
 • kockázat menedzselés
  • fedezet ellenőrzése
   • fedezet alapja szerint
   • minőségi osztályozás szerint: elsődleges vagy másodlagos
  • hitelgondozás (hitelmonitoring) feladatai
   • kölcsön rendeltetésszerű használatának folyamatos követése
   • az adós pénzügyi helyzetének folyamatos fegyelemmel kísérése
   • jogi biztosítékok meglétének meghatározott rendszerességgel történő vizsgálata
   • hiteltörlesztés és kamatfizetés rendszerességének ellenőrzése
 • kockázatviselés
  • tartalékképzés
   • általános tartalékképzés
   • kockázati tartalékképzés
  • hitel minősítés
   • problémamentes (késedelem 3 és 30 nap közötti)
   • külön figyelendő (31 és 60 nap közötti késedelem)
   • átlag feletti (61 és 90 nap közötti)
   • kétes (91 és 180 nap közötti)
   • rossz (180 nap feletti késedelmet jelent)

Ellenőzés módszerei

 • okmányok alapján
 • helyszíni ellenőrzés

Negatív tapasztalatok esetén a szerződés felmondása és a hitel azonnali visszafizetése.
Az ellenőrzést végző személy a hitelügyi előadó.

Hitel visszafizetése

Módjai

 • készpénzben
 • átutalással

Gyakorisága

 • havonta
 • negyedévente
 • félévente
 • évente

Formái

 • szerződésben előírtak szerint
 • előtörlesztési lehetőség
 • prolongálási lehetőség

Hiteladminisztráció

 • ügyiratkezelés
 • számítógépes nyilvántartás
 • hitel folyósításának teljesítése
 • hitellejáratok érvényesítése
 • hitellel kapcsolatos költségek elszámolása az ügyfél felé
 • információ szolgáltatás

A logisztika fogalma, a logisztikai tevékenység részei. A logisztikai szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők köre, azok tartalma

Alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó informáicók származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, irányítási és megvalósulási folyamata a vevői elvárásoknak való megfelelés szándékával.

Lényege

 • megfelelő termék
 • megfelelő minőségben
 • megfelelő állapotban
 • megfelelő helyen
 • megfelelő időben
 • megfelelő felhasználónál
 • megfelelő költségen

A logisztikai rendszer részei

 • beszerzési logisztika: a vállalat számára szükséges anyagok, alkatrészek, stb. külső forrásokból történő biztosítása, vagyis a folyó termelés anyagi inputjainak beszerzése
 • termelési logisztika: a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatokat oldja meg
 • értékesítési logisztika: a vevői igények kielégítésének technikai lebonyolítása

A logisztika stratégiai kérdései

   • szállító kiválasztási elveinek meghatározása
   • szállítókkal szembeni igények megfogalmazása (szállítások gyakorisága, minősége és a kísérő szolgáltatások terén)
   • "venni vagy termelni?"
   • "egy vagy több szállítóval tartson kapcsolatot?"
   • rendelkezésre gyártás vagy készletre gyártás?
   • készletezési pontok (raktárak) száma, helye és a közöttük működő szállítások rendszerének meghatározása
   • piacorientált raktárhálózatot választ-e (a jelentősebb felvevőpiacok közelében elhelyezett raktárak)
   • termelőorientált raktárhálózatot választ-e (gyártó közelébe telepített raktárak)
   • kombinált raktárhálózat elhelyezése szorosan összefügg az alkalmazott szállítási módokkal (vasúti, légi, közúti, vízi, csővezetékes)
   • készletekbe befektetett tőkeállomány nagysága (se több, se kevesebb)
   • készletszint növelési lehetőségei
   • rugalmas működés feltételének biztosítása
   • készletekkel kapcsolatos folyamatos ráfordítások minimalizálása

1. beszerzéssel kapcsolatos stratégia

2. értékesítéssel és a fizikai elosztással kapcsolatos stratégia

3. készletgazdálkodással kapcsolatos stratégia

Anyagi folyamatok lebonyolításának részei

1. szállítás

 • területei

  • termékeknél a szállítóktól a vállalathoz való eljuttatása
  • termékeknek a vevőkhöz való eljuttatása
 • kérdései

  • technikai lebonyolítás módja
  • az alkalmazott szállítóeszközök esetleges kombinációi
  • döntés a szállítást végző szervezetről
   • sok raktár = magas készletezési költségek, alacsonyabb szállítási költségek
   • kevés raktár = alacsonyabb készletezési költség, magasabb szállítási költség

2. anyagmozgatás

 • elemei

  • a vállalat telephelyei közötti anyagmozgatás
  • üzemek közötti anyagmozgatás
  • üzemen belüli anyagmozgatás
  • raktári anyagmozgatás (átrendezés, betárolás, tárolás
 • jellemzői

  • magas szinten gépesített = jelentős költségigény, magas színvonalú teljesítmény (gyorsaság, pontosság, áruvédelem)

3. tárolás

raktárban történik

 • formái

  • fixhelyes: az egyes készletfajtákat mindig egy meghatározott helyen tárolják
  • szabadhelyes: mindent a legközelebbi szabad helyre raknak, nyilvántartják, hogy mit hova helyeztek el

Készletfogalmak

Biztonsági készlet: olyan készletmennyiség, ami alá a készletszint tartósan nem süllyedhet.
Folyókészlet: két utánpótlási időpont között biztosítja az anyagellátást
Átlagkészlet: a biztonsági és a folyókészlet felének az összege
Maximális készlet: a folyókészlet és a biztonsági készlet összege
Jelzőkészlet: a készletek olyan szintje, amelynek az elérésekor gondoskodni kell az utánpótlásról. Kiszámítása: utánpótlási idő * napi felhasználás + biztonsági készlet

Készletnormák:

 1. időnorma: tükrözi, hogy a megállapított készlet hány napi felhasználás fedezéséhez elegendő
 2. mennyiségi norma: a készletmennyiség természetes mértékegységben
 3. értékbeni normák: azt jelzik, hogy a készletekben milyen pénzösszeg köthető le

Anyagnormák:

 1. anyag felhasználási
 2. anyag kihozatali
 3. beszerzési = bruttó + szállítási és tárolási veszteségek

Anyagnormák megállapíthatók

 • becsléssel
 • műszaki-gazdasági számításokkal
 • statisztikai módszerrel

Vállalati készletgazdálkodás

A készletgazdálkodás hatásai a vállalat működésére

 • készletezés a marketing területén a fogyasztó orientált marketing megvalósításának fontos feltétele
 • a termelési folyamatok inputjai és outputjai készletekkel vannak összefüggésben. Továbbá a termelési folyamatokban, valamint a termelési folyamat egyes fázisai között is készletek találhatók
 • a készletezésnek fontos pü-i összefüggései vannak. A készletezési tevékenység egyfelől a vállalati pénzeszközök egyik befektetési területe, másfelől a folyamatos ráfordítások lényeges csatornája

A készletgazdálkodás legfontosabb kérdései

 • milyen termékekből tartsunk készletet?
 • a vállalat által kívánatos készletezési tekintet igény-kielégítést mekkora készlettel lehet megvalósítani?
 • a kívánatosnak tekintet készletezési szintet milyen döntési-szabályozási folyamatokkal lehet hatékonyan megoldani?
 • a vállalat készletgazdálkodása milyen tőkebefektetéssel és folyamatos ktg-kel jár, és az ehhez szükséges pü-i források hogyan biztosíthatók?

A "mikor rendeljünk" kérdésre két alapvető válasz adható

 • előre rögzített időközönként adjuk fel a rendeléseket
 • a rendelés időpontjáról akkor döntünk, amikor a készlet valamilyen meghatározott szint alá csökken

A "mennyit rendeljünk" kérdésre két alapvető válasz adható

 • előre rögzített a rendelési tétel nagysága
 • olyan mennyiséget kell mindig rendelni, hogy beérkezés után a készlet egy előre meghatáro- zott szintet érjen el

A készletgazdálkodási modellek alapváltozatai

 • fűrészfog-modell: a rendelési időköz és a rendelt mennyiség is állandó
 • ciklikus modell: a rendelési időköz állandó, a beérkező rendelés pedig a készletet egy meghatározott szintre tölti fel
 • készletrendelés fix: mindig akkor rendelünk, amikor a készlet egy meghatározott szintre csökken, rendelési mennyiség állandó
 • szint-készlet: a készletek bizonyos szintre történő csökkenés esetén azokat egy meghatározott szintre tölti fel

A készletgazdálkodás módszere (MRP)

Célja

 • a készletszint szabályozása a készletek beérkezésének megfelelő ütemezése útján
 • a készletgazdálkodás hatékonyságának javítása a készletszint szabályozása révén

Egységes rendszerként kezeli a beszerzés, készletezés, termelés folyamatait. A végtermék iránti keresletből indul ki. Vizsgálja a visszacsatolást.