Állománycsökkenési jogcímekEredménykimutatás érintett sora
Immateriális javak állománycsökkenései
Terv szerinti értékcsökkenés értékcsökkenési leírás
Terven felüli értékcsökkenés egyéb ráfordítás
Apportálás rendkívüli ráfordítás
Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítás
Feleslegessé (használhatatlanná) válás miatti kivezetés egyéb ráfordítás
Értékesítés egyéb ráfordítás
Immateriális javakra adott előlegnél behajthatalanság miatti követelés leírása egyéb ráfordítás
Tárgyi eszközök közé történő átvezetés téves besorolás miatt (mérlegsort érint)
Műszaki gépek állománycsökkenései
Tervezett értékcsökkenési leírás elszámolása értékcsökkenési leírás
Értékesítés egyéb ráfordítás
Hiány egyéb ráfordítás
Selejtezés egyéb ráfordítás
Megrongálódás egyéb ráfordítás
Piaci áralakulás miatti terven felüli értékcsökkenés egyéb ráfordítás
Apportként átadás rendkívüli ráfordítás
Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítás
Átsorolás (mérlegsort érint)
Megsemmisülés egyéb ráfordítás
Befektetett eszközök között szereplő tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állománycsökkenései
Értékesítés pénzügyi eredmény
Beváltás pénzügyi eredmény
Értékvesztés és annak visszaírása pénzügyi eredmény
Térítés nélküli átadás rendkívüli eredmény
Apportként átadás rendkívüli eredmény
Vásárolt készletek állománycsökkenései
Felhasználás anyagköltség
Értékesítés eladott áruk beszerzési értéke
Hiány, selejtezés egyéb ráfordítás
Piaci ár tartós és jelentős csökkenése miatti értékvesztés egyéb ráfordítás
Káresemény miatti megsemmisülés egyéb ráfordítás
Apportként átadás rendkívüli ráfordítás
Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítás
Átsorolás tárgyi eszközök közé (mérlegsort érint)
Anyagkészletek állománycsökkenései
Felhasználás anyagköltség
Megsemmisülés egyéb ráfordítás
Hiány, selejtezés egyéb ráfordítás
Piaci áralakulás miatti értékvesztés egyéb ráfordítás
Apportként átadás rendkívüli ráfordítás
Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítás
Átsorolás tárgyi eszközök közé (mérlegsort érint)
Kereskedelmi árukészletek állománycsökkenései
Értékesített készletek értéke eladott áruk beszerzési értéke
Apportként átadás rendkívüli ráfordítás
Káresemény miatti megsemmisülés egyéb ráfordítás
Megsemmisülés egyéb ráfordítás
Hiány, selejtezés egyéb ráfordítás
Térítés nélküli átadás rendkívüli ráfordítás
Év végén piaci áralakulás miatti értékvesztés egyéb ráfordítás
Visszaküldés nincs eredményhatás
Utólag kapott számlázott engedmény nincs eredményhatás
Vevőkövetelések állománycsökkenései
Vevő átutalja tartozását nincs eredményhatás
Készpénzzel történő utólagos kiegyenlítés nincs eredményhatás
Barter ügylet keretében áruval történő kiegyenlítés nincs eredményhatás
Vevőkövetelés leírása behajtatlanság miatt egyéb ráfordítás
Vevőkövetelés elengedés értékesítés nettó árbevétele
Vevőkövetelés értékesítése egyéb ráfordítás
Utólag adott, számlázott engedmény nincs eredményhatás
Váltó elfogadása a követelés összegében nincs eredményhatás
Értékvesztés elszámolása egyéb ráfordítás
Bankbetétek állománycsökkenései
Szállító kiegyenlítése átutalással nincs eredményhatás
Saját váltó beváltása lejáratkor nincs eredményhatás
Kapott kölcsön, hitel törlesztése nincs eredményhatás
Hitelek, kapott kölcsönök után fizetett kamat pénzügyi műveletek ráfordításai
Vevőnek utólag adott, nem számlázott engedmény egyéb vagy pénzügyi ráfordítás
Készpénz felvétel pénztárba nincs eredményhatás
Átutalás más vállalkozásnak tőkeemelésre nincs eredményhatás
Elszámolandó adók átutalása nincs eredményhatás
Társaságiadó-előleg átutalása nincs eredményhatás
Osztalék kifizetése átutalással nincs eredményhatás
Levont bankköltség elszámolása egyéb szolgáltatások költségei
Állománynövekedési jogcímekBekerülési érték
Tárgyi eszközök állománynövekedései
Beszerzés (létesítés) üzembe helyezésig felmerült, bizonyíthatóan a létesítéshez kapcsolódó költségek
Apportként átvétel társasági szerződés szerinti érték
Térítés nélküli átvétel átadó által közölt könyv szerinti érték, maximum a piaci érték
Ajándékként, hagyatékként átvétel piaci érték
Felújítás bizonyíthatóan, a felújításhoz közvetlenül kapcsolódó költségek
Átminősítés befektetett eszközökből forgóeszközökbe nyilvántartás szerinti értéke
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása legfeljebb a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege
Befektetett eszközök között szereplő tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állománynövekedései
Alapításban, jegyzett tőke emelésben való részvétel társasági szerződés szerinti érték
Vásárlás vételi árfolyam
Apportként átvétel társasági szerződés szerinti érték
Forgóeszk közüli átsorolás nyilvántartási érték
Követelés ellenében átvétel csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték
Térítés nélküli átvétel átadó által közölt érték, de maximum a piaci ár
Vásárolt készletek állománynövekedései
Vásárlás vételár
Követelés fejében átvétel csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték
Termelésből hulladékként visszavételezés hulladékérték
Apportként átvétel társasági szerződés szerinti érték
Térítés nélküli átvétel átadó által közölt könyv szerinti érték, max piaci érték
Leltártöbblet (ajándékként átvétel) piaci érték
Tárgyi eszközök közül átsorolás tárgyi eszközök nyilvántartási értéke
Értékvesztés visszaírása maximum a korábban elszámolt értékvesztés összege
ÁllománynövekedésekÁllománycsökkenések
Értékpapírok állományváltozásai
Értékpapír vásárlás Értékpapír értékesítés
Apportként átvétel Apportként átadás
Térítés nélküli átvétel Térítés nélküli átadás
Követelés fejében átvétel Tartozás fejében átadás
Értékvesztés visszaírása (csak értékbeni változás) Értékvesztés (csak értékbeni változás)
Átsorolás befektetett pénzügyi eszközök közül Átsorolás befektett pénzügyi eszközök közé
Többlet Hiány
Hagyatékként, ajándékként történő átvétel Beváltás
Kapott törlesztő részlet
Eredménytartalék állományváltozásai
Előző évi mérleg szerinti eredmény nyereség átvezetése Előző évi mérleg szerinti veszteség átvezetése
Előző évi ellenőrzések, önellenőrzések nyereséghatása Előző évek ellenőrzéseinek, önellenőrzéseinek veszteséghatása
Jegyzett tőke leszállítása eredménytartalék javára Jegyzett tőke emelése eredménytartalék terhére
Veszteség miatti negatív eredménytartalék rendezése tőketartalékból Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetésre
Lekötött tartalékból visszavezetés Lekötött tartalékba történő átvezetés
Jogszabály alapján eredménytartalék javára történő eszközátvétel Jogszabály alapján eredménytartalék terhére történő eszközátadás
Kötelezettségek állományváltozásai
Hitelfelvétel Hiteltörlesztés
Kölcsönfelvétel Kölcstörlesztés
Kötvénykibocsátás Kötvény beváltása
Vevőtől kapott előleg Előleg visszafizetése, elszámolása
Pénzügyi lízing Lízingtartozás törlesztése
Szállítói kötelezettség Szállítói kötelezettség pénzügyi rendezése
Váltó kibocsátás (saját) Szállító által történő elengedés
Év végi átértékelés állománynövelő hatása Saját váltó kifizetése
Év végi átértékelés állománycsökkentő hatása
Jegyzett tőke állományváltozásai
Tőkeemelés külső tőke bevonásával Tőkekivonás a tulajdonos kiválása miatt
Tőkeemelés a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére Tőkeleszállítás veszteség rendezése miatt
Tőkeemelés az átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával Tőkeleszállítás saját részvény, üzletrészek bevonásával
Tőkeleszállítás a saját tőke más elemeivel szemben
Céltartalékok állományváltozásai
Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre Várható kötelezettségekre képzett céltartalék-felesleg feloldása
Céltartalék képzés a jövőbeni költségekre Jövőbeni költségekre képzett céltartalék-felesleg feloldása
Elhatárolt, nem realizált árfolyam veszteségre képzett céltartalék Elhatárolt, nem realizált árfolyam veszteségre képzett céltartalék törlesztés arányos feloldása
Egyéb céltartalék Egyéb címen képzett céltartalék feloldása az előíró jogszabály alapján
Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok állományváltozásai
Jogszabályi előírási kötelezettségen alapuló jótállási kötelezettségre a garancia teljes időtartamára Jótállási kötelezettségre képzett céltartalék-felesleg feloldása
Függő kötelezettségre (kezességvállalás,opciós ügyletek,váltókezesi kötelezettség) Függő kötelezettségre képzett céltartalék felesleg feloldása
Környezetvédelmi kötelezettségre való céltartalék képzés Környezetvédelmi terv alapján környezetvédelmi célra képzett céltartalék-felesleg feloldása
Korengedményes nyugdíj miatti eredménytartalék kötelezettségre képzett céltartalék Korengedményes nyugdíjazásra képzett céltartalék feloldása
Végkielégítés miatti fizetési kötelezettségre képzett céltartalék Végkielégítésre képzett céltartalék feloldása a végkielégítés kifizetésekor