A pénzügyi műveletek, valamint a rendkívüli bevételek és - ráfordítások számviteli törvény szerint nevesített tartalma. A pénzügyi műveletekkel, valamint a rendkívüli bevételekkel és ráfordításokkal kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása, az elszámolás bizonylatai

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbözete. Az eredmény-kimutatáson belül a pénzügyi műveletek eredménye külön eredménykategória.

Bevételek

 • a kapott (járó) osztalék és részesedés
 • a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
 • a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • az egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek
 • a pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Ráfordítások

 • a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 • a fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
 • a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
 • a részesedés, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek bevételeinek elszámolása

 • Kapott osztalék, részesedés
  T 38. Pénzeszközök
  K 971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
  • Járó osztalék és részesedés, ha a nagysága a mérlegkészítésig ismert:
   T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
   K. 971. Kapott járó osztalék és részesedés
 • Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
  • Értékesítés
   T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
   K 972. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
  • Könyv szerinti érték kivezetése
   T 871. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
   K 17.Tulajdonosi részesedést jelentő befektetések (könyv szerinti érték)
  • Ráfordítás átvezetése
   T 972. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
   K 871. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
 • Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök (bankbetétek) kapott kamatai
  T 38. Pénzeszközök
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök járó kamatai
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása (amit a tárgyévet követő nyitáskor meg kell szüntetni)
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Értékpapírok eladásakor az eladási árban lévő kamat elkülönítése, árfolyamnyeresége, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részesedések, valamint saját részvények, üzletrészek értékesítésének árfolyamnyeresége
  T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
 • Kamatozó értékpapírok vásárlásakor a vételárban lévő kamat elkülönítése
  T 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
  • Vásárlás elszámolása vételáron
   T 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
   K 38/478. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 • Kamatozó értékpapír, kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott kamat
  T 38. Pénzeszközök
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír, kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után járó kamat
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat elkülönítése
  T 38/366. Pénzeszközök, Részesedéssel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
 • Kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételárban lévő kamat elkülönítése
  T 974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
  K 374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 • Valuta- és devizakészletek forintra történő átváltásának árfolyamnyeresége
  T 381/382. Pénztár, Valutapénztár
  K 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség
 • Névérték alatt vásárolt kamatozó értékpapír nyereségjellegű különbözetének időarányos elszámolása
  T 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  K 977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
 • Devizás részesedések, értékpapírok eladásának devizaárfolyam-változás miatti árfolyamnyeresége
  T 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek ráfordításainak elszámolása

 • Részesedések eladásának árfolyamvesztesége
  T 38/366/871. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
  K 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
 • Értékpapírok eladásakor keletkező árfolyamveszteség
  T 38/366/871. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége
  K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 • Kölcsönök, hitelek, kötvények és váltó után fizetett kamatok
  T 872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  K 38. Pénzeszközök
 • Kölcsönök, hitelek, kötvények és váltók után fizetendő kamatok elhatárolása
  T 872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 • Befektetett pénzügyi eszközök részesedésének értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 179. Részesedések értékvesztése és visszaírása
 • Forgóeszközök részesedésének értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 8729. Egyéb részesedés értékvesztése és annak visszaírása
 • Befektetett pénzügyi eszközöknél nyilvántartott értékpapírok értékvesztése
  T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  K 3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
 • Részesedések, saját részvények, saját üzletrészek eladásának árfolyamvesztesége
  T 38/366/875. Pénzeszközök, Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamvesztesége
  K 37. Értékpapírok
 • Értékpapírok eladásának árfolyamvesztesége
  T 366/875. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések, Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamvesztesége
  K 37. Értékpapírok
 • Valuta forintra történő átváltásának árfolyamvesztesége
  T 381/876. Pénztár, Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 382. Valutapénztár
 • Deviza forintra történő átváltásának árfolyamnyeresége
  T 384/876. Elszámolási betétszámla, Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 386. Devizabetét-számla
 • Devizás követelés pénzügyi teljesítéskori árfolyamvesztesége
  T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 312. Belföldi követelések (devizában)
 • Devizás kötelezettség pénzügyi teljesítéskori árfolyamveszteség
  T 876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
  K 454. Szállítók
 • Névérték felett vásárolt kamatozó értékpapír veszteségjellegű különbözetének időarányos elszámolása
  T 875-879. Pénzügyi művetelek egyéb ráfordításai
  K 482. Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Rendkívüli bevételek és ráfordítások

Ezek olyan tételek, melyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

Rendkívüli bevételek tartalma

 • Növekedésként kell kimutatni:
  • gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban meghatározott értéke
  • saját részvény, saját üzletrész bevonásakor azok névértéke
  • jegyzett tőkén felüli vagyon terhére kibocsátott részvények ellenében elengedett hiteltartozás összege
  • elengedett, illetve elévült kötelezettség összege, ha nem kapcsolódott hozzá eszközbeszerzés
 • Halasztott bevételként időben el kell határolni:
  • elengedett kötelezettség értékét, ha beszerzett eszköz kapcsolódik
  • fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz értékét
  • térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értékét
  • átvállalt kötelezettség értékét, ha az eszközbeszerzéshez kapcsolódik

Rendkívüli bevételek elszámolása

 • Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgyak létesítő okirat szerinti értéke
  T 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
  K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okirat szerinti értéke
  • Cégbírósági bejegyzést követően
   T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
   K 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 • Átalakuló gazdasági társaságnál az új részesedés értéke
  T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
  K 985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó- végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
 • Saját részvény, saját üzletrész bevonása névértéken
  T 411. Jegyzett tőke
  K 987. Visszavásárolt saját részvény, üzletrész bevonásakor a névérték
 • Eszközbeszerzéshez nem kapcsolódó elengedett, illetve elévült kötelezettség
  T 44-47. Kötelezettség
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
 • Elengedett kötelezettség, ha beszerzett eszközhöz kapcsolódik
  T 44-45. Kötelezettségek
  K 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettségek összege
 • Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök
  T 1-3. Eszközök
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
 • Átvállalt kötelezettség, ha az eszköz beszerzéséhez kapcsolódik
  T 44-45. Kötelezettségek
  K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
  • Rendkívüli bevétel elszámolása halasztott bevételként
   T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
   K 483. Halasztott bevételek
  • Halasztott bevételek feloldása egyezően a költséggel, ráfordítással
   T 483. Halasztott bevételek
   K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

Rendkívüli ráfordítások tartalma

Növekedésként kell kimutatni:

 • gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nylvántartás szerinti értéke
 • saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén azok visszavásárlási értéke
 • átalakuló gazdasági társaságnál a megszűnő részesedés könyv szerinti értéke
 • jegyzett tőke leszállításakor a bevont részesedések könyv szerinti értéke
 • térítés nélkül átadott eszköz, nyújtott szolgáltatás könyv szerinti értéke a felszámított áfával együtt
 • elengedett követelés könyv szerinti értéke
 • átvállalt kötelezettség szerződés szerinti értéke
 • fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül - átadott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átadott pénzeszköz értéke

Rendkívüli ráfordítások elszámolása

 • Gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
  T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
  K 1-3. Eszközök
 • Saját részvény, saját üzletrész bevonása esetén azok visszavásárlási értéke
  T 887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti értéke
  K 373. Saját részvénye, üzletrészek
 • Átalakuló gazdasági társaságnál a megszűnő részesedés könyv szerinti értéke
  T 885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értéke
  K 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
 • Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 1-3. Eszközök
  • Ha mi vállaljuk az áfát:
   T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
   K 467. Fizetendő áfa
 • Elengedett követelés könyv szerinti értéke
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 31-36. Követelések
 • Átvállalt kötelezettség szerződés szerinti értéke
  T 888. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 31-36. Követelések
 • Fejlesztési célra- visszafizetési kötelezettség nélkül - átadott, pénzügyileg rendezett támogatás
  T 889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
  K 38. Pénzeszközök

Pénzügyi műveletek és rendkívüli bevételek és ráfordítások bizonylatai

Pénzügyi műveletek bizonylatai:

 • készpénzben történő fizetés esetén: bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylat
 • átutalás esetén: bankkivonat (terhelési, illetve jóváírási értesítés)

Rendkívüli bevételek, ráfordítások bizonylatai

 • adásvételi szerződés, illetve adományozási okmány - térítés nélküli átadás, átvétel
 • társasági szerződés - apport

A passzív bankügyletek fogalma, típusai

A bank pénzforrásokat szerez, külső forrásokat vesz igénybe - fundingolás.
Célja a megfelelő mértékű és szerkezetű források biztosítása, amelyek biztosítják az ügyfelek pénz és hiteligényeinek kielégítését.

Fajtái

 • számlanyitás és betétgyűjtés
 • saját értékpapír kibocsátása: a bank a saját ügyfélkörén kívüli pénzforrások szerzési módja
 • jegybanktól származó források: a hitelintézet rövid vagy hosszú távú forrásainak pótlása a jegybanktól történik
 • bankközi hitelfelvétel: általában rövid lejáratú, de lehet közép és hosszú lejáratú is
 • nemzetközi közvetlen hitelfelvétel: a bank közvetlen kapcsolatot hoz létre külföldi bankkal
 • tőkeemelés: ha a bank részvénytársaságként működik, akkor a saját tőke emelése bankműveletként értelmezhető

Az adóellenőrzés célja, feladata, szervzete, formái. Adóhatóságok és feladataik

Célja

Az adótörvényben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása.

Területei

 • az egyes adókötelezettségek teljesítése
 • az illetékkötelezettségek teljesítése
 • az adatok gyűjtése

Az adóhatóság jogköre

A hatáskörébe tartozó ügyekben az illetékességi területen folytathat ellenőrzést.

Az adóellenőrzés alapja

 • a törvény szerinti szempontok
 • az évente kiadott ellenőrzési irányelvek
  • az adott év kiemelt céljai
  • az ellenőrizendő főbb tevékenységi körök
  • az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

Kötelező az ellenőrzés lefolytatása

 • a vállalkozásoknál, ha elrendelték a felszámolást
 • az állami számvevőszék elnökének felhívására
 • a pénzügyminiszter utasítására
 • helyi adóknál az önkormányzat képviselőtestületének határozatának alapján

Az adóellenőrzés kiterjed

 • bejelentése, bevallása, bizonylati rendre, könyvvezetésre, nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartása
 • adók és költségvetési támogatások alapjának és összegének megállapítására és bevallására
 • adók és költségvetési támogatások határidőben és helyes összegben történő megfizetésére, illetve igénylésére
 • az illetékkötelezettség teljesítésére

Az adóellenőrzés helye

 • az adózó székhelye, telephelye
 • az adózó ingatlana
 • az adóhatóság hivatalos helységében

Az adóellenőrzés módja

 • próbavásárlás
 • leltár felvétel
 • az adókötelezettséget érintő adatok, tények és körülmények megvizsgálása

Az adóellenőrzést végző személy

Az adóhatóság megbízólevelével rendelkező személy

Az adóhatóságok

 • APEH (az adók, költségvetési támogatások meghatározása, beszedése, illetve kiutalása, a tartozások behajtása)
 • önkormányzati adóhatóság (helyi adók és közszolgáltatások elszámolása)
 • VPOP (a vámokkal és importtal kapcsolatos elszámolások)
 • illetékhivatal (az illetékek kiszabása és behajtása)

Adóhatóság feladatai:

 • az adó és költségvetési támogatás megállapítása és nyilvántartása
 • az adók beszedése és az adóhatósági végrehajtás lebonyolítása
 • a költségvetési támogatás kiutalása
 • az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése
 • egymás tájékoztatása
 • az adókötelezettség megsértésének feltárása
 • a számlaszámok és a nyomtatványok közzététele

Jogkövetkezmények az adózás rendszerében

1. Késedelmi pótlék

 • az adó késedelmes megfizetése esetén határozzák meg
 • mértéke: jegybanki alapkamatláb 365-öd részének kétszerese, minden naptári évre számolva (jegybanki alapkamatláb 2008. október 22-től 11,50%)
 • utólagos adóellenőrzés során megállapított adóhiány után legfeljebb 3 évre számolható fel
 • nem kell megfizetni arra az időszakra, amelyre az adózó a késedelmet igazolta (elháríthatatlan külső okból)
 • a pótlék alapját adónként külön kell figyelembe venni

2. Önellenőrzési pótlék

 • akkor fizet, ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást helyesbíti
 • mértéke: a késedelmi pótlék 50%-a, ismételt önellenőrzéssel a késedelmi pótlék 70%-a
 • időtartama a bevallás benyújtására előírt nap leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásába vételéig

3. Adóbírság

 • adóhiány esetén kell fizetni
 • az adóhiány 50%-a
 • akkor is kell fizetni, ha az adózó jogtalanul nyújtott be támogatási, adó-visszaigénylési, adóvisszatérítési kérelmet

4. Mulasztási bírság

 • bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmesen, hibásan, vagy nem teljesíti
  • magánszemélyeknél 100 000 Ft-ig, más adózónál 200 000 Ft-ig
  • hibásan benyújtott bevallás esetén max. 100 000 Ft, magánszemélyeknél 10 000 Ft
  • az adóévi várható adót 90%-ig nem fizette meg, akkor a befizetett adóelőleg és a 90% különbségének a 20%-áig

A minőség fogalma, értelmezései, a minőség-ellenőrzés célja, alkalmazható módszerei típusai, azok jellemzői

Minőség a termékkel kapcsolatos tulajdonságok összessége, melyek képessé teszik arra, hogy bizonyos vevői igényeket kielégítsen. Napjaink nagyon fontos vizsgálati területe a minőség kérdése, a termékek mennyiségi meglétén túl azok minősége kerül előtérbe.

Minőség ellenőrzése a termékre jellemző tulajdonságok összességének elemzését jelenti. A késztermékek végső minősítésénél osztályba sorolást alkalmaznak: I., II., III., illetve szavakkal kifejezve.

Minőséggel kapcsolatos résztevékenységek

 • minőség irányítás
 • minőség biztosítás
 • minőség ellenőrzés
 • minőség utólagos elemzése, számszerű vizsgálata

Vizsgálati területek

 • Vevői elégedettség vizsgálata

  1. vizsgálni kell a termékek azon hasznos tulajdonságait, melyeket a vevő igényel
  2. vevői elégedettség-vizsgálat vonatkozik még
   • betartaja-e a vállalat a szállítási határidőket
   • milyen összhang vana termék ára és minősége között
   • hogyan alakulnak a vevő költségei a termék megvásárlása után
   • milyen színvonalú a vevőszolgálat
   • környezetkímélő-e a termék
  3. módszere: benchmarking, melynek során a vállalkozás összehasonlítja a saját teljesítményeit a versenytársakéval
  4. elemzéshez használható mutatók: reklamációk aránya, minőség miatti veszteségek aránya
 • Gyártási folyamat, késztermékek minőségének vizsgálata

  1. értékeléséhez gyakran használják a selejt adatait, és vizsgálják a selejt nagyságának, valamint arányának alakulását
  2. mutatószámok
   • selejt% = selejt mennyiség / termelés mennyisége
   • átlagos selejt% = bruttó selejtkár / termelési érték
   • selejtkár a selejtté válásig ráfordított költség
 • Elkészült termékek minősége

  1. az ismert osztályba sorolás adatait vizsgálják
   • legegyszerűbb a megoszlás számítása
   • átlagos minőségi kategória (számtani átlag)
   • átlagos minőségi együttható: viszonyszám, ahol a számláló a tényleges termelési érték, a nevezője pedig az első osztályú áron számított termelés
 • Minőséggel kapcsolatos költségek

  1. a termelőnél az ellenőrzés során
  2. a felhasználónál is felmerülhetnek

A jó minőség biztosításával kapcsolatos vállalati tevékenységek

 • Minőségtervezés

  A terméktervezés során a minőségellenőrzési módszerek tervezésével együtt valósul meg
 • Minőség-ellenőrzés

  • gyártás feltételeinek ellenőrzése
  • gyártásközi termékellenőrzés
  • végellenőrzés
 • Minőségbiztosítás

  A minőség megóvása érdekében
  • piaci visszajelzések gyűjtése és feldolgozása
  • a vállalati tevékenység értékelése minőségi szempontból
  • a szükséges korrekciók, fejlesztések kezdeményezése

A betétek fajtái és csoportosítása

A bankbetétek a megtakarításoknak azt a részét jelentik, melyet a bankoknál a jövedelemtulajdono-
sok jövedelemszerzés érdekében helyeznek el. A bank szempontjából a betét nem más, mint betétszerződés vagy takarék-betétszerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámla szerződés alapján fennálló pozitív számla egyenleget is.
A betétgyűtjés alatt mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra vagy meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel történő elfogadását értjük.

A betéteket többféle szempont szerint lehet csoportosítani:

a. lejárat szerint

- rövid lejáratú (ezek elhelyezési ideje max. 1 év)
- közép lejáratú (elhelyezési idejük 1-5 éves idotartam)
- hosszú lejáratú (5 éven túli elhelyezésuek)

b. tulajdonosok szerint

- háztartások megtakarításai
- gazdálkodó szervezetek megtakarításai
- egyéb szervezetek megtakarításai
c. betét lekötési időtartama, illetve a felmondás szerint

- látra szóló betétek

- lekötöttbetétek
- takarékbetétek

d. betét feletti rendelkezési jog szerint

- bemutatóra szóló
- fenntartásos/névre szóló

e. megtakarítások kezelési formáját tekintve

- folyószámlabetét
- takarékbetét
- értékpapír
- egyéb betét

f. pénznemek szerint

- hazai pénzben elhelyezett
- devizabetét

g. aszerint, hogy az ügyfél önként vagy előírás okán helyezte el a betétet

- saját elhatározásból elhelyezett
- előírások alapján keletkezett