Saját termelésű készletek fogalma

Mindazok a készletek, melyeket a vállalkozó maga állított elő. A növendék-, a hízó-, és egyéb állatok az elszámolás és értékelés szempontjából saját termelésű készletnek minősülnek abban az esetben is, ha vásárolt azt.

Saját termelésű készletek fajtái

 • Befejezetlen termelés:
  A megmunkálás alatt álló, a vállalkozó termelő egységein belül további megmunkálásra váró termékek összessége. Olyan termékek, melyeken legalább egy számottevő munkaműveletet elvégeztek.
 • Félkész termék:
  Minden olyan termék, mely a vállalkozónál egy teljes megmunkálási folyamaton keresztülment, ilyen címen raktárra vették, illetőleg raktárra vehető.
 • Késztermék:
  Minden olyan termék, amely a vállalkozónál valamennyi megmunkálási folyamaton átment, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, megfelelő minőségű átvétel után raktárra vették, illetve késztermékként értékesíthető.

Saját termelésű készletek megjelenése a beszámolóban

B) Forgóeszközök/I.Készletek/2., 3., 4.

Saját termelésű készletek nyilvántartási lehetőségei

A saját termelésű készletekből és azokban bekövetkezett változásokról mennyiségi és értékbeni, vagy csak mennyiségi adatokat tartalmazó analitikus nyilvántartást kell kialakítani. Ennek szoros kapcsolatban kell lennie a főkönyvi könyveléssel és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.
Ha a vállalkozás folyamatosan vezeti az analitikus nyilvántartásait, akkor a készletekben bekövetkezett változásokat elsődlegesen az analitikus nyilvántartásban mutatja ki.
Ha a vállalkozás az analitikus nyilvántartásokat nem, vagy nem teljes körűen vezeti, akkor az alábbiak közül választhat:

 • Év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás van: beszerzéskor a vásárolt készlet a készletnyilvántartó kartonra kerül, illetve a megfelelő anyaszámlára. Így a költségeit csak az 5. Költségnemek számlaosztályban számolja el
 • Év közben értéknyilvántartás nincs: a beszerzést azonnal költségként számoljuk el - év végén leltározunk és a készleteket a költségszámlával szemben készletre vesszük. (év végén nyitókészlet ki, zárókészlet be)

Saját termelésű készletek értékelési rendszere

Állományba vételkor előállítási költségen: lehet ténylegesen felmerült, utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség, vagy normák és egységköltségek alapján meghatározott közvetlen önköltség.

Mérlegkészítéskor:

 • az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki
 • ha a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár alacsonyabb az előállíátsi költségnél, akkor a várható eladási árból számított értéken kell kimutatni. Az összehasonlíthatóság a várható eladási ár, illetve az előállítási költség tekintetében csak azonos szinten értelmezhető

Saját termelésű készletek bizonylatai

 • készlet bevételezési jegy
 • készlet kiadási jegy
 • készlet visszavételezéi jegy
 • készletnyilvántartó karton

Egyéb gazdasági események bizonylatai

 1. leltár - leltárfelvételi ív
 2. átminősítés - átminősítési bizonylat
 3. átvétel apportként - társasági szerződés
 4. térítés nélküli átadás, átvétel - adományozási okmány
 5. értékvesztés
 6. átvétel más egységtől - átadási, átvételi bizonylat
 7. beszerzés - számla
 8. értékesítés - számla, szállítólevél
 9. felhasználás - kivételezési jegy
 10. selejtezés - selejtezési jegyzőkönyv
 11. káresemény - káreseti jegyzőkönyv

Előállítási költség

A saját előállítású eszközöket, a saját termelésű készleteket és a vállalkozás által nyújtott, teljesített szolgáltatásokat azok előállítási költségén kell értékelni. Az előállítási költségnek része minden olyan, az eszköz, termék és szolgáltatás előállítása érdekében felmerült költség, amely

 • arra (a kalkulációs egységre) utalványozható (azaz az előállítás során közvetlenül felmerült), vagy
 • azzal bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van, illetve
 • amely megfelelő mutatók segítségével felosztva arra elszámolható

A számviteli törvény szerint előállítási költségként (közvetlen költségként) azokat a ráfordításokat lehet elszámolni, amelyek az eszköz/termék

 • előállítása, üzembe helyezése,
 • bővítése,
 • rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása,
 • eredeti állagának helyreállítása (felújítása) során

közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, amelyek megfelelő mutatók, jellemzők segítségével az eszközre elszámolhatóak.
A tárgyi eszköz bekerülési értékét, illetve könyv szerinti értékét a beszámolási időszakban az alábbi (bekövetkezett) változások módosíthatják

Az értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés)

A visszaírás:

A számviteli törvény előírásai szerint a beszámolónak a vállalkozás vagyonáról, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós összképet kell mutatnia. A törvény tehát a visszaírás elszámolásának szabályozásakor a valódiság elvét tekinti fontosnak.
Ha az üzleti év mérlegfordulónapján az eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja - a terven felüli értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel csökkentett - könyv szerinti értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, illetve az elszámolt értékvesztés összegét. Ebben az esetben meg kell növelni az adott eszköz könyv szerinti értékét az eszköz piaci értékének megfelelő összegig. A visszaírt értékvesztés, illetve terven felüli értékcsökkenés után azonban az eszköz mérlegértéke nem lehet több, mint az eredeti bekerülési értéke.
Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során a visszaírás alkalmazása nem kötelező.

Saját termelésű készletek érintett számlaszámai

129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
21-22. Anyagok
217-227. Hulladék
231. Befejezetlen termelés
236. Félkész termékek
238. Félkész termékek készletérték-különbözete (KÉK)
239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása
25. Késztermékek
251. Késztermékek
258. Késztermékek készletérték-különbözete (KÉK)
259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
381. Pénztár
384. Elszámolás betétszámla
454. Szállítók
467. Fizetendő általános forgalmi adó
471. Jövedelemelszámolási számla
473. Társadalombiztosítási kötelezettség
48. Passzív időbeli elhatárolások
5. Költségnemek
51. Anyagköltség
52. Igénybevett szolgáltatások
53. Egyéb szolgáltatások
54. Bérköltség
55. Személyi jellegű ráfordítások
56. Bérjárulékok
57. Értékcsökkenés
581. Saját termelésű készletek állományváltozása
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
93-94. Exportértékesítés árbevétele
966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

Saját termelésű készletek könyvelése

  Saját termelésű készletek tényleges önköltségen
1. Nyitó befejezetlen termelés kivezetése T 581 K 231
2. Összes költség elszámolása (közvetlen + közvetett)
  a. anyagköltség T 51 K 21-22
  b. igénybevett szolgáltatások T 52 K 454, 381, 384
  c. egyéb szolgáltatások T 53 K 454, 381, 384
  d. bérköltség T 54 K 471
  e. személyi jellegű ráfordítások T 55 K 471
  f. bérjárulékok T 56 K 463, 473
  g. értékcsökkenés T 57 K 129, 139, 149
3. Korrekciók
  a. hulladék T 217-227 K 51
  b. aktív időbeli elhatárolás T 39 K 5
  c. passzív időbeli elhatárolás T 5 K 48
4. Elkészült félkésztermék állománybavétele T 236 K 581
5. Továbbfelhasznált félkésztermék T 581 K 236
6. Elkészült késztermék állománybavétele T 25 K 581
7. Záró befejezetlen termelés állománybavétele T 231 K 581
  Saját termelésű készletek tervezett önköltségen
  Az első három tétel ugyanaz, mint tényleges önköltségen!
4. Elkészült félkésztermék állománybavétele
  a. tervezett önköltségen T 236 K 238
  b. tényleges önköltségen T 238 K 581
5. Továbbfelhasznált félkésztermék
  a. tervezett önköltségen T 581 K 236
  b. kedvező KÉK elszámolása T 238 K 581
  c. kedvezőtlen KÉK elszámolása T 581 K 238
6. Elkészült késztermék állománybavétele
  a. tervezett önköltségen T 25 K 258
  b. tényleges önköltségen T 258 K 581
7. Záró befejezetlen termelés állománybavétele T 231 K 581
  Saját termelésű készletek egyéb elszámolása
1. Belföldi eladás
  a. eladási áron T 311 K 91-92
  b. fizetendő áfa T 311 K 467
  c. készletcsökkenés T 581 K 25, 236
  d. kedvező KÉK T 238, 258 K 581
  e. kedvezőtlen KÉK T 581 K 238, 258
2. Visszaküldés
  a. eladási áron T 91-92 K 311
  b. fizetendő áfa T 467 K 311
  c. készletnövekedés T 25, 236 K 581
  d. visszaküldésre jutó KÉK
  kedvező KÉK T 581 K 238,258
  kedvezőtlen KÉK T 238, 258 K 581
3. Engedmény
  a. eladási áron T 91-92 K 311
  b. fizetendő áfa T 467 K 311
4. Külföldi eladás
  a. külföldi árbevétel T 317 K 93-94
  b. külföldi fuvar T 93-94 K 4542
  c. készletcsökkenés T 581 K 25, 236
  d. kedvező KÉK T 238, 258 K 581
  e. kedvezőtlen KÉK T 581 K 238, 258
5. Kiegyenlítés
  a. Vevő jóváírási értesítés szerint T 384 K 317
  árfolyamveszteség T 876 K 317
  árfolyamnyereség T 317 K 976
  b. Külföldi fuvarozó T 4542 K 384
  árfolyamveszteség T 876 K 4542
  árfolyamnyereség T 4542 K 976