Kötelezettségek fogalma

Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak.

A kötelezettségek fajtái

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettség minden olyan kapott kölcsön, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe.

A kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni.

A kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy jövőbeli eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú. A kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.

Értékelése: szerződéssel dokumentált könyv szerinti értéken.

Hátrasorolt kötelezettségek csoportjai a mérlegben

 • Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a hitelezővel kötött szerződés szerint az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, az alapítókkal szembeni kötelezettség, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség.

Hosszú lejáratú kötelezettségek csoportjai a mérlegben

 • Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 • Átváltoztatható kötvények
 • Tartozások kötvénykibocsátásból
 • Beruházási és fejlesztési hitelek
 • Egyéb hosszú lejáratú hitelek
 • Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek analitikája

Mivel ezek a kötelezettségek 5 évtől akár 25 évig terjedő lejáratúak is lehetnek, analitikus nyilvántartásuk nagyon fontos.
Ezekről a kötelezettségekről fajtánként külön-külön nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás formája kötetlen, de mindenképp tartalmaznia kell, a következőket:

 • a felvétel vagy kibocsátás időpontja
 • a pénzintézet, illetve a kötvény tulajdonosok neve
 • a felvett vagy kibocsátott összeg
 • a törlesztés időpontja, összege
 • a tényleges törlesztés időpontja, összege

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek bizonylatai

 • hitelkérelem
 • hitelbírálat
 • hitelszerződés
 • bankszámla-kivonat

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket is.

Rövid lejáratú kötelezettségek csoportjai a mérlegben

 • Rövid lejáratú kölcsönök
 • Rövid lejáratú hitelek
 • Vevőktől kapott előlegek
 • Kötelezettségek áruszállításből és szolgáltatásból (szállítók)
 • Váltótartozások
 • Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
 • Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 • Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek bizonylatai, analitikája

a. Kölcsönök, hitelek

Minden felvett kölcsönről külön-külön analitikus nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalma:

 • hitelt, kölcsönt nyújtó megnevezése, azonosító adatai
 • a felvétel időpontja
 • összeg
 • futamidő vagy lejárat időpontja
 • kamat mértéke
 • törlesztőrészlet összege, időpontja

Bizonylata: a bankkivonat - jóváírási és terhelési értesítések.

b. Szállítói tartozások és váltótartozások

Részletesen a követelések nyilvántartása menüpontban.

c. Személyi jövedelemadó kötelezettség

Külön analitikára nincs szükség. 
Bizonylata: a bankkivonat - terhelési értesítés.

d. Költségvetéssel szembeni kötelezettség

Részletesen a Állami Költségvetéssel szembeni kötelezettség nyilvántartása menüpontban.

e. Általános forgalmi adó analitikája
 • külön analitikát kell vezetni a beérkezett számlák előzetesen felszámított adóiról
 • külön nyilvántartást a kimenő számlák fizetendő adóiról

Ezekből a nyilvántartásokból készül az adóbevallás (havonta, negyedévente, évente).

Bizonylata: áfabevallás, számlák, bankkivonat.

f. Helyi adók

Ha a 469. Helyi adók elszámolási számlát bontjuk, nem kell analitika.

g. Dolgozókkal és társadalom-biztosítással szembeni kötelezettség

Részletesen a jövedelem elszámolás nyilvántartása menüpontban.

h. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
 • a dolgozókat érintő kötelezettség (külső kártérítés, szakszervezeti díj, pénzintézet felé, bírói letiltás). Ezek a levonási jegyzékből leolvashatók.
 • a vállalkozót terhelő egyéb kötelezettség (biztosítóval szembeni kötelezettség, kártérítés). Külön-külön nyilvántartást kell vezetni.

Kötelezettségek könyveléséhez kapcsolódó számlaszámok

1. Befektetett eszközök
161. Befejezetlen beruházások
2. Készletek
311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
368. Különféle egyéb követelések
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét-számla
389. Átvezetési számla
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
45. Rövid lejáratú kötelezettségek
451. Rövid lejáratú kölcsönök
453. Vevőktől kapott előlegek
454. Szállítók
455. Beruházási szállítók
465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
5. Költségnemek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
93-94. Export értékesítés árbevétele
964. Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke

Kötelezettségek könyvelése

  Vevőktől kapott előleg
1. Jóváírási értesítés T 384 K 453
2. Áfa tartalom elszámolása T 368 K 467
3. Vevőnek kiszámláztunk T 311 K 91-92
4. Levonható áfa T 311 K 467
5. Előleg átvezetése vevőre T 453 K 311
6. Előleg áfájának sztornója T 467 K 368
  Devizás előlegek
1. Jóváírási értesítés vevőtől előlegről T 386 K 453
2. Külföldi vevőnek kiszámláztunk T 317 K 93-94
3. Előleg átvezetése külföldi vevőre T 453 K 317
4. Árfolyamkülönbség T 317 K 976
5. Külföldi vevőtől befolyt T 386 K 317
6. Árfolyamkülönbözetek
  Árfolyamnyereség T 317 K 976
  Árfolyamveszteség T 876 K 317
  Szállítói kötelezettségek
1. Tartozások T 1, 2, 5 K 454, 455
2. Levonható áfa T 466 K 454, 455
3. Számlában kapott engedmény, visszaküldés T 454, 455 K 1, 2, 5
4. Utólag kapott engedméy T 454, 455, 384 K 964
5. Kiegyenlítések T 454, 455 K 384, 385, 44, 45
6. Árfolyamveszteség T 876 K 454, 455
7. Árfolyamnyereség T 454 K 976
8. Tartozás elengedése T 454, 455 K 9893
9. Szállítónak fizetett előleg T 351, 352, 353 K 384
10. Levonható áfa T 351, 352, 353 K 467
11. Szállító teljesítésekor előleg áfa nélküli összegének átvezetése T 454, 455 K 351, 352, 353
  Hitelek, kölcsönök elszámolásai
1. Kapott pénzkölcsönök
  a. jóváírási értesítés szerint T 384 K 389
  b. terhelési értesítés szerint T 389 K 44-45
2. Kapott pénzkölcsönök törlesztése
  az 1. pontban lévő tételek fordítva
3. Kapcsolódó kamatok T 161 K 384, 872
4. Árfolyamkülönbözetek
  Árfolyamveszteség T 876 K 44-45
  Árfolyamnyereség T 44-45 K 976
5. Kölcsönnel kapcsolatos banki költség T 532 K 384
6. Tárgy évi fizetendő kaamat időbeli elhatárolása T 872 K 482
7. Jan. 1. sztornó T 482 K 872
8. Fordulónapi árfolyamkülönbözetek
  Fordulónapi árfolyamnyereség T 44-45 K 976
  Furdulónapi árfolyamveszteség T 876 K 44-45
9. Szállító kiegyenlítése hitelből, kölcsönből T 454, 455 K 44-45
10. Elengedett kölcsön, hiteltartozás T 44, 45 K 9893
  Vámhatósággal kapcsolatos elszámolások
1. Vám, vámterhek T 1, 2 K 465
2. Import áfa T 3683 K 465
3. Áfa a pénzügyi kiegyenlítés után vonható le T 466 K 3683