A munkaerőpiac állami intézményrendszere

Háromoldalú érdekegyeztetési mechanizmus irányítja:

1. Kormányzati szint

Bázisa a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
A szociális és munkaügyi miniszter feladata:

 • foglalkoztatáspolitikai irányelvek kidolgozása
 • munkaerő-piaci programok kidolgozása
 • Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása
 • rendelkezik a Munkaerő-piaci Alap felett
 • előkészíti és megalkotja a munkaerő-piacra vonatkozó jogszabályokat
 • meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályait

2. Állami Foglalkoztatási Szolgálat

A Kormány hozta létre.
Részei:
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal.
Feladatai:

 • végzi a regionális munkaügyi központok működésének szakmai irányítását
 • működteti a központi informatikai és számítógépes rendszereket
 • hatékonysági vizsgálatokat, elemzéseket készít
 • a központi munkaerő-piaci programokat tervezi, irányítja
 • szervezi a külföldi alapokból támogatott programok megvalósítását

Regionális Munkaügyi Központ
A munkaügyi központ központi szervezete

 • irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét
 • gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről
 • ellátja a régiószintű feladatokat
 • a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal

A regionális munkaügyi központ megyénként egy-egy kirendeltsége speciális, „kirendeltség és szolgáltató központ” státuszt kap. Ez a szervezet:

 • működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét
 • rehabilitációs munkacsoportot működtet

3. Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (OMMF) hozta létre. Az OMMF központi szervből és területi szervekből áll.
A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének és megszűnésének szabályszerűségére
 • az egyenlő bánásmód követelménye
 • a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok
 • a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, szabadságra, munkabérre vonatkozó rendelkezések
 • a külföldiek magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok
 • a szakszervezetek szervezését és működését biztosító szabályok
 • a munkavállalók tájékoztatásáról szóló törvény megtartására.

A foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezete

A foglalkoztatási törvény minden munkaerő-piaci szereplő számára kötelességeket fogalmaz meg, illetve megteremti annak a lehetőségét, hogy részt tudjanak venni a foglalkoztatáspolitikai kérdések döntésében.
Ezt az intézményrendszert hívjuk a foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezetének.

Az Országos Érdekegyeztető Tanács

Az OÉT tripartit felépítésű és alapvető funkciója a szereplők munkaerő-piaci, szociális érdekeinek egyeztetése. Lehetőség nyílik foglalkoztatáspolitikai kérdések egyeztetésére, törvény-tervezetek véleményezésére.

A Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete

A foglalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozása egy egységes Munkaerő-piaci Alapból történik. Az Alap élén álló szervezet a MAT. Ez is tripartit összetételű.

Munkaügyi Ellenőrzést Támogató Tanács

Ez a testület a munkaügyi ellenőrzés társadalmi értékelése, az érintett hatóságok munkájának összehangolása jött létre. A Tanács feladatai közé tartozik: rendszeres konzultáció a munkaügyi ellenőrzés aktuális kérdéseiről és helyzetéről, valamint ajánlások a munkaügyi ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos jogszabályok előkészítésére, illetve megalkotására.

Munkaügyi Tanács

Háromoldalú szervezet: a munkaadók és a munkavállalók képviselői és az önkormányzatok megegyezésével hoz határozatot. A három oldalt egy-egy szavazat illeti meg.

Az oldal tartalmát részletesen ld. László Gyula: Munkaerő-piaci politikák, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 2007.