A saját tőke (41) fogalma

A gazdálkodó vagyonának saját forrása, amelyek az alapítók, tulajdonosok bocsátottak véglegesen rendelkezésre. A gazdálkodó valós vagyoni helyzetét mutatja be. A tevékenység során szabadon felhasználható.

A saját tőke tartalmi elemei

 • 1. Jegyzett tőke (külön a be nem fizetett)
 • 2. Tartalékok
 • 3. Tárgy évi vagyonváltozás (mérleg szerinti eredmény)

A saját tőkének finanszíroznia kell a társaság gazdálkodását. A törvény csak átmeneti állapotként engedi meg, hogy a saját tőke a jegyzett tőke meghatározott szintje alá csökkenjen (Részvénytársaságnál 2/3-a alá, Korlátolt felelősségű társaságnál 50% alá).

Ha két egymást követő évben ez mégis bekövetkezik, akkor a tulajdonosok a következő döntések valamelyikét kötelesek meghozni:

 • jegyzett tőke megemelése pótlólagos tőkebevonással
 • jegyzett tőke leszállítása a tartalékok javára
 • átalakulhat más társasági formává
 • megszüntetés
 • pótbefizetés

A saját tőke részei (tagolása)

411. Jegyzett tőke

Fogalma: A Cégbíróságon bejegyzett tőke, mely a létesítő okirat (társasági szerződés) szerinti saját tőkével egyezik meg.

Lehet

 • törzstőke
 • részvénytőke
 • részjegy tőke
 • üzletrész tőke
 • vagyoni betét
 • vagyoni hozzájárulás
 • alapítói vagyon
 • vagyonjegy

A jegyzett tőke változásának számviteli elszámolására a cégbírósági bejegyzés szolgál (pl: a társasági szerződés nem elégséges a könyvelés okmányának). Amíg nincs cégbírósági bejegyzés, addig alapítókkal szemben kötelezettségként kell kimutatni a 458 és a 459 számlán.

Ha ez vállalkozással szemben van vagy a 476 számlán a munkavállalókkal, tagokkal szembeni kötelezettségként

358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

A jegyzett tőke egy része nem kerül megfizetésre, rendelkezésre bocsátásra, de a jogszabály megengedi, hogy a források között a saját tőkén belül negatív előjellel kerüljön kimutatásra. Tehát ez tartalmában egy követelés, mely még az alapítóval, tulajdonossal szemben fennáll.

Az osztalék alapjának meghatározásánál nem lehet figyelembe venni.

412. Tőketartalék

Fogalma: Alapvetően olyan elemeket tartalmaz, melyek függetlenek a gazdálkodó tevékenységének eredményességétől, azaz tőkeérték változásából származnak.

A tőketartalék növekményei

 • a részvények jegyzési ellenértéke és névértéke közötti pozitív különbözet (ázsió)
 • jegyzett tőke emelésekor a jegyzési ellenérték és a névérték közötti pozitív különbözet
 • az alapítók, tulajdonosok által alapításkor illetve tőkeemeléskor ilyen címen véglegesen adott eszközök
 • jegyzett tőke leszállítása a tőketartalékkal szemben
 • tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege
 • szövetkezeti üzletrész levonás miatt képzett fel nem osztható vagyon összegét

A tőketartalék csökkenései

 • jegyzett tőke emelése tőketartalékkal szemben
 • veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeg
 • tőketartalékból lekötött tartalékba átvezetett összeg

Ha egy tulajdonos kilép, akkor nem csak a jegyzett tőke leszállított értéke illeti meg, hanem a kapcsolódó felhalmozott vagyon (szabad tőketartalék és eredménytartalék) arányos része is.

413. Eredménytartalék

Fogalma: Az előző évek felhalmozott mérleg szerinti eredmény, mely a vállalkozási tevékenység eredményességétől függő saját tőke változást mutatja (saját tőke növekedését és csökkenését egyaránt kifejezheti).

Az eredménytartalék növekményei

 • előző évek mérleg szerinti nyeresége
 • jogszabály alapján eredménytartalékba helyezett pénzeszközök, illetve átvett eszközök
 • ellenőrzés és önellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét növelő módosítása
 • jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben
 • veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőke- illetve lekötött tartalék
 • eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összege a lekötés feloldása alapján
 • a gazdasági társaság tulajdonosánál a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetés visszakapott összege

Az eredménytartalék csökkenései

 • előző évek mérleg szerinti vesztesége
 • jogszabály alapján eredménytartalékkal szemben átadott eszközök illetve pénzeszközök
 • ellenőrzés és önellenőrzés előző évek mérleg szerinti eredményét csökkentő módosítása
 • jegyzett tőke növelésére felhasznált eredménytartalék
 • tárgy év végén osztalékra részesedére kamatozó részvény kamatára és ezek adójára igénybevett eredménytartalék összege
 • az eredménytartalék lekötött tartalékba vezetése

Eredménytartalék felhasználási lehetősége korlátozással lehetséges

 • csak pozitív eredménytartalékból lehet pénzeszközt, eszközt átadni (413 KE)
 • csak akkor lehet felhasználni, ha a tulajdonosok nem kötötték le illetve jogszabály nem korlátozza
 • az adózott eredménytartalékot csak addig a szintig lehet bevonni az osztalékfizetésbe (részesedés fizetésbe, kamatozó részvény kamatának kiegészítésére) valamint jegyzett tőke emelésébe, saját részvény visszavásárlásába, amíg az eredménytartalék igénybevétele után a lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege még meghaladja a jegyzett tőke összegét Az eredménytartalék igénybevétele után a lekötött tőkével (414) és az értékelési tartalékkal (417) csökkentett saját tőke (41) nagyobb, mint a jegyzett tőke (411)

414. Lekötött tartalék

Fogalma: A lekötött tartalékban kimutatott tőkeértéket szabadon a gazdálkodó döntése sz nem használhatók fel, ezeket csak a törvényben nevesített esetekben lehet felszabadítani, igénybevenni.

A lekötött tartalék összetétele

 • tőketartalékból,
 • eredménytartalékból,
 • kapott pótbefizetés összegéből

417. Értékelési tartalék

Számviteli törvény szerint az értékelési tartalék két jogcímen mutatható ki

 • az értékhelyesbítés értékelési tartalékba és a
 • valós értékelés értékelési tartaléka

419. Mérleg szerinti eredmény (+/-)

Az osztalékra, a részesedésre, a kamatozó részvény kamatára igénybevett eredmény tartalékkal növelt, valamint a megállapított (kifizetett) osztalék, részesedés, kamatozó részvény kamatának összegével csökkentett adózott eredmény összege.

Saját forrásokhoz kapcsolódó számlaszámok

1. Befektetett eszközök
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
2. Készletek
3. Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól, magánszemélytől
373. Saját részvények, saját üzletrészek
38. Pénzeszközök
384. Elszámolási betétszámla
4. Források
411. Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
417. Értékelési tartalék
418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eredmény (MSZE)
458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
467. Fizetendő általános forgalmi adó
476. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a munkavállalókka és tagokkal szemben
477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek
493. Tárgyévi eredmény elszámolása
887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

Saját források könyvelése

1. Alapítás, bejövő apport, tőkeemelés okirat sz összegének nyt értéke T 1, 2, 3, 4 K 458, 459, 476, 358, 32, 33
2. Jegyzett, de be nem fizetett rész T 358, 32, 33 K 458, 459, 476
3. Be nem fizetett tőke befizetése T 38 K 358, 32, 33
4. Ha többlet befizetés történt akkor
  a. visszakönyveljük T 358 K 458, 459, 476
  b. visszafizetjük T 458, 459, 476 K 38
  c. nem kéri - elengedjük T 458, 459, 476 K 411
5. Cégbírósági bejegyzés szerinti tőkeemelés T 458, 459, 476 K 411
6. Névérték feletti kötvény kibocsátás pozitív különbözete (ázsió)
  a. befolyt összeg T 38 K 458, 459, 476
  b. cégbírósági bejegyzés névértékről T 458, 459, 476 K 411
  c. ázsió elszámolása T 458, 459, 476 K 412
7. Tőkeemlés tőke- vagy eredménytartalék terhére T 412, 413 K 411
8. Tőkeleszállítás
  a. tőke- vagy eredménytartalék javára T 411 K 412, 413
  b. tulajdonosok javára visszafizetési kötelezettség T 411 K 458, 459, 476
  c. teljesítés pénzátutalással T 458, 459, 476 K 384
  d. eszköz kiadás eladásként T 458, 459, 476 K 91-92, 961
  e. fizetendő áfa T 458, 459, 476 K 467
9. Tőkeleszállítás lekötött tartalékkal szemben T 411 K 414
10. Tőkeemlés lekötött tartalékból T 414 K 411
11. Saját részvény visszavásárlás utáni bevonása
  a. visszavásárlási értéken T 887 K 373
  b. névértéken T 411 K 987
12. Tőketartalék növelés jogszabály alapján T 1, 2, 3 K 412
13. Tőketartalékból eredménytartalék feltöltése, ha negatív volt T 412 K 413
14. Tőketartalék terhére átadott eszköz T 412 K 1, 2, 3
15. MSZE, nyereség átvezetése T 419 K 413
16. Ellenőrzés, önellenőrzés hatásainak elszámolása
  a. ha nyereség akkor T 498 K 418
  b. ha veszteség akkor T 418 K 498
  utána eredménytartalékba vezetem
  c. nyereség T 418 K 413
  d. veszteség T 413 K 418
17 Eredménytartalék felhasználás osztalék kiegészítésre T 413 K 493
18. Értékelési tartalék elszámolása T 117, 127, 137, 147, 157 K 417