{autotoc}

A gazdasági társaságok (GT) lehetnek:

 • Jogi személyiségű társaságok: kft., rt., közös vállalat
 • Jogi személyiség nélküli társaságok: kkt., bt.

A GT alapításához társasági szerződés megkötése, egyszemélyes GT-nál alapító okirat, nyilvánosan működő rt esetében alapszabály elfogadása szükséges. A GT vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségből és a vagyonnövekményből közösen részesülhetnek. Alapításkor a tagok pénzbeli hozzájárulásából és a nem pénzbeli hozzájárulásából áll. A tulajdonosi ellenőrzést:

 • A GT legfőbb szerve (taggyűlés, közgyűlés, igazgatótanács)
 • A felügyelőbizottság és
 • A választott könnyvizsgáló végzi.

A társaság legfőbb szervének fő funkciója, hogy döntéseket hozzon és beszámoltasson a tulajdonnal, a jövedelmezőséggel, a hosszabb távú stratégiai ügyekkel összefüggő alapvető kérdésekkel kapcsolatban. Felügyelőbizottságot kell létrehozni:

 • Rt esetében
 • Kft-nél, ha annak törzstőkéje meghaladja az 50M Ft-ot, ill.
 • Bármely GT-nál, ha a főfoglalkozású dolgozóinak száma éves átlagban meghaladja a 200 főt.

A legalább három, legfeljebb 15 főből álló felügyelőbizottság tagjait a GT legfőbb szerve (közgyűlés, taggyűlés) választja. Üléseit az elnök hívja össze. Ellenőrzi a GT ügyvezetésének tevékenységét. Köteles megvizsgálni valamennyi fontosabb jelentést, előterjesztést, az éves beszámolót. A felügyelőbizottság tagjait a megbízó nem utasíthatja. A felügyelőbizottság évente legalább egyszer beszámol tevékenységéről a GT legfőbb szervének. Kötelező könyvvizsgálót választani:

 • Rt-nél
 • Az 50M Ft-ot meghaladó törzstőkéjű kft-nél
 • Az egyszemélyes kft-nél
 • Ha azt a tv. előírja.

A választott könyvvizsgáló egyrészt tulajdonosi ellenőrzést végez, másrészt a hitelezői és a befektetői érdekek szolgálatára hivatott. Betekinthet a GT könyveibe és felvilágosítást kérhet. A GT legfőbb szerve elé terjesztett minden jelentést megvizsgál abból a szempontból, hogy valós adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgálói függetlenség biztosítása érdekében nem lehet könyvvizsgáló a GT alapítója, tagja, részvényese, ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója.

A következőkben a jogi személyiségű gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzésével ismerkedünk meg. A tulajdonosi ellenőrzést e társasági formák esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a választott könyvvizsgáló végzi.

A gazdasági társaság legfőbb szerve

A tulajdonosok jogaikat és kötelezettségeiket a társaság legfőbb szervének ülésein gyakorolhatják. A legfőbb szerv ülésein a tulajdonosok határozat formájában fejezik ki döntéseiket a hatáskörükbe utalt, illetve a társasági szerződésben rögzített ügyekben. A társaság legfőbb szervének fő funkciója, hogy döntéseket hozzon és beszámoltasson a tulajdonnal, a jövedelmezőséggel, a hosszabb távú stratégiai ügyekkel összefüggő alapvető kérdésekkel kapcsolatban.

A tulajdonosok azonban legtöbbször nem maguk irányítják a társaságot, hanem ezzel a feladattal a társaság ügyvezető szervét bízzák meg. Az ügyvezetés legtöbbször egy testület, mely vezető tisztségviselőkből áll, s elnevezése a társasági formától függ: kft-nél ügyvezetők, rt-nél igazgatóság, vezérigazgató vagy igazgatótanács, egyesülésnél igazgató vagy igazgatóság található.

Bár a tulajdonosok szabadon beszámoltathatják a megbízott ügyvezetőket, mindinkább előtérbe kerül a választott szervezetek révén végzett tulajdonosi ellenőrzés. Ennek szervezetei a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a választott könyvvizsgáló. Tekintettel arra, hogy ezek a testületek a tulajdonosok érdekeit védik, megválasztásuk is a legfőbb szerv kizárólagos feladatát képezik.

A felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság egy testület, mely a legfőbb szerv részére ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét. Létrehozásáról a társaság tulajdonosai döntenek. A felügyelőbizottság tagjait általában a legfőbb szerv választja.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetésének a tevékenységét. A tulajdonosok érdekeit szolgálja, hogy a számviteli beszámolót írásban köteles véleményezni, továbbá, hogy rendkívüli közgyűlés összehívását köteles kezdeményezni, ha úgy látja, hogy az igazgatóság tevékenysége jogszabálya, a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy sérti a társaság, illetve a részvényesek érdekeit.

A testület azon túl, hogy a vezető tisztségviselőktől, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, és a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, munkájához szakértőt is igénybe vehet. A testület tagjait e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

Az auditbizottság

Nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében kötelező létrehozásuk, az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság független tagjaiból. Az auditbizottság intézményére legfőképpen a pénzügyi, számviteli jelentések tisztasága feletti felügyelet biztosítása miatt van szükség. Így ellenőrzési feladatai a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezésére, a választott könyvvizsgáló függetlenségének, valamint a társaság pénzügyi beszámolási rendszerének felügyeletére is kiterjednek.

A választott könyvvizsgáló

A tulajdonosi ellenőrzés szempontjából alapvetően a könyvvizsgálói tevékenység azon típusa bír jelentőséggel, amelynek célja megállapítani, hogy a gazdasági társaság számviteli beszámolója a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, továbbá, hogy az megbízható és valós képet nyújt-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.