Az adóknak egy különleges formája, ellenszolgáltatás nélkül szedett köztartozás, amit az állam erre felhatalmazott szervezete (Vám- és Pénzügyőrség) útján jogszabályban meghatározott módon és mértékben az államhatáron átszállított áruk után szed be.
A vám gazdaság- és kereskedelem-politikai eszköz, ami árképző tényezőként funkcionál. Állami bevételnek minősül, a közszükségleti kiadások kielégítését szolgálja.

Csoportosítása

1. Forgalom iránya szerint:

 • behozatali vám (általános)
 • kiviteli vám
 • tranzit vám

2. Vám kiszabása szerint:

 • értékvám (az áru értéke után, pl.: 1000 € az áru értéke, a vám 10 % - így a vám 100 €)
 • mértékvám (valamilyen mértékegység alapján történik a kiszabása, pl.: 100 kg-ként x €)
 • vegyes vám (érték+mérték együttes alkalmazása)
 • alternatív vám (érték vagy mérték alkalmazása, amelyik a magasabb)

3. Időbeli hatálya szerint:

 • állandó vám (jan.1.-dec.31. alkalmazni kell)
 • időszakos vám (elsősorban zöldség- és gyümölcstermelésnél alkalmazzák, ha van az EU-ban termelés, akkor magasabb vámot szabnak ki az importra, ha nincs termelés, akkor alacsonyabbat)

4. Hatása szerint:

 • pénzügyi (fiskális) vám (állami bevétel biztosítása a cél, általában alacsony – 5 % alatti)
 • közgazdasági vám (kereskedelem-politikai eszköz) lehet:
  • fogyasztásterelő
  • kiegyenlítő vám
  • hazai termelés védelme
  • nevelő vám (elméleti lehetőség): büntető vámok – ha nem akarjuk, hogy valamelyik országból importáljanak, magas vámot szabnak ki (100-150 %)

5. Vámmegállapítás módja szerint:

 • autonóm vám (az egyes országok saját függetlenségükből adódóan alkalmazhatnak vámot)
 • szerződéses vám (2 vagy több oldalú nemzetközi szerződések alapján):
  • preferenciális vám (valamely országból vagy országcsoportból származó árura az általánosnál kedvezőbb vám kiszabása)
  • általános vám (a legnagyobb kedvezmény elvén alapuló vám)
   Legnagyobb kedvezmény elve: a szerződő felek egymásnak megadnak minden olyan kedvezményt, amit egy harmadik országnak már megadtak vagy a jövőben meg fognak adni (diszkrimináció tilalma)

Az EU vámjogszabálya

 • 2913/92./EGK rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Európai Tanács rendelete)
 • 2454/93./EGK rendelet a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról (Európai Bizottság rendelete)

A vámjogszabály területi hatálya

 • EU tagállamok területére terjed ki
 • nem terjed ki: Grönland, Nagy-Britannia csatornaszigetekre, stb.

A vámjogszabály személyi hatálya

 • természetes személyek
 • jogi személyek
 • jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülés (Kkt., Bt.)

A vámjogszabály tárgyi hatálya

 • a Közösség és a harmadik országok közötti áruforgalomra terjed ki

Vámtarifa

Tartalmazza:

 • vámtarifa számok, árumegnevezések
 • vámmentességek
 • kereskedelem-politikai intézkedések
 • preferenciális vámtételek
 • tiltó, korlátozó intézkedések

Az áruk vámjogi helyzete

1) Közösségi áruk:

 • amit teljes egészében az EU-ban állítanak elő
 • olyan termék, amit importanyagból, de az EU-ban állítanak elő
 • harmadik országos áru, szabadforgalmi vámeljáráson ment keresztül, közösségi áruként „viselkedik” utána

2) Nem közösségi áruk

 

1) Nem kereskedelmi forgalom:

 • természetes személy által behozott vagy részére beküldött áru, amely jellegénél fogva személyes vagy családi szükséglet kielégítésére szolgál, a bejuttatása és vámkezelése eseti jelleggel történik.

2) Kereskedelmi forgalom:

 • minden egyéb