Az árut az államhatáron átszállítani csak vámúton vagy mellékúton szabad. Mellékúton való szállítás külön engedélyhez kötött.

A vámutak:

 • a vámhatárt átszelő, közforgalmú vasúti pályák
 • nemzetközi vízi utak
 • határvízi utak
 • nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőterek
 • nemzetközi áruszállításra létesített cső- és távvezetékek, pl.: gázvezeték
 • vámúttá nyilvánított közutak, pl.: 56-os főút

Vámfelügyelet

A vámhatóság vámjogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedéseinek összessége. Két formája:

 • közvetlen (az árut a vámhatóság a saját raktárában tárolja, őrzi vagy kíséri)
 • közvetett (az előzőek kivételével minden egyéb intézkedési forma, pl.: nyilvántartásba vétel)

A vámhatóság feladata az áru azonosságának biztosítása. Ez különböző azonosítási jelekkel történhet. pl.: vámzár (=plomba), függő pecsét (viaszpecsét, gumibélyegző), mintavétel (általában vegyi anyagok és mezőgazdasági termékek esetében), áruról készült fénykép, tervrajz, egyéb műszaki dokumentáció
Az áru azonosságát mindaddig biztosítani kell, amíg vámjogi sorsa véglegesen nem rendeződik. Addig vámfelügyelet alatt áll az áru. Az áruk helyzetét a szabadforgalomba (belföldi forgalom számára történő vámkezelés) bocsátás rendezi véglegesen.

Vámellenőrzés

Vámhatóság által tett különleges intézkedések összessége, amelybe beletartozik:

 • az áru megvizsgálása
 • dokumentumok meglétének és hitelességének ellenőrzése
 • vállalkozások könyvvitelének és egyéb nyilvántartásainak megvizsgálása
 • közlekedési eszközök átvizsgálása
 • poggyász átvizsgálása
 • személyek által szállított áruk vizsgálata
 • hivatalos vizsgálatok lefolytatása.

Az áru vámjogi sorsának rendezése

 • az áru vámeljárás alá vonása
 • az áru beléptetése vámszabad területre vagy vámszabad raktárra
 • az áru újra kivitele az EU területéről
 • az áru megsemmisítése
 • az áru felajánlása az államkincstár javára

Vámeljárások

Vámeljárás kezdeményezése

 • (vám)árunyilatkozattal kell kérni, ennek 2 fajtája van: írásbeli és szóbeli
 • szóbeli árunyilatkozatot lehet adni az utasok által vám- és engedélymentesen behozható árukról és a személyes úti holmiról
 • minden egyéb esetben írásbeli árunyilatkozatot kell adni, kivéve az 1000 € értéket meg nem haladó értékű árumintákat és eseti jelleggel szállított egyéb árukat, kiviteli irányban
 • az írásbeli árunyilatkozat: az egységes (vám)árunyilatkozat

 

--------------------Behozatali irányú vámeljárások----------------------------------------------------------

1. szabadforgalomba bocsátás (végleges)
2. vámraktározás (lehet kiviteli irányú is)
3. aktív feldolgozás (külföldi ország bérmunkát végeztet Magyarországon, a kész árut külföldre szállítják vissza)
4. vámfelügyelet melletti feldolgozás (a folyamat végén az eredmény végleges)
5. ideiglenes behozatal

--------------------Kiviteli irányú vámeljárások--------------------------------------------------------------

6. passzív feldolgozás (Magyarország végeztet külföldön bérmunkát, majd a készterméket Mo-ra hozzák vissza) – kapcsolódik hozzá egy későbbi behozatal is
7. kiviteli eljárás

Kiviteli vámeljárások

Kiléptetés: ez nem vámeljárás, csak vámigazgatási intézkedés. Kiléptetés áll vám eléállításból (bemutatják és bejelentik a vámhivatalnál), az áru azonosságának megállapításából (tartanak egy vámvizsgálatot és összehasonlítják azt ami a nyilatkozaton van és ami a valóságban), a kiléptetés feltételeinek vizsgálatából és az egységes vám árunyilatkozat (EV) 3. példányának hitelesítéséből (minden feltétel adott a kiléptetéshez, akkor a vámhivatal a 3. példányra ráírja, hogy kilépett, egy azonosítási számot vezet rá és lepecsételi). A kiléptetés zárja le az egyéb kiviteli eljárásokat.

 1. Kiviteli eljárás (export): a közösségi áru végleges rendeltetéssel elhagyja az EU vámterületét (nem közösségi árura is vonatkozik). Magába foglalja a különböző kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását és bizonyos esetekben a vámok kiszabását is. EV 1es, 2es, 3as példányainak kitöltésével kell kérni az eljárást – elektronikus úton. Ott kell kérni az eljárást, ahol az export székhelye van, vagy ahol az árut becsomagolták. Ha a vámvizsgálat megnyugtató módon elvégezhető, a kiviteli vámkezelést bármely erre illetékes vámhivatalnál elvégezhető (ha a vámhivatal el is vállalja). Alkalmazandó eljáráskód 1-sel kezdődik.
 2. Ideiglenes kivitel: ideiglenes céllal szállítják ki az árut visszahozatali szándékkal, a végleges eladás lehetősége is fennáll. Ha visszahozzák az árut, akkor a kiviteli és behozatali papíroknak ki kell egyenlíteniük egymást (pl.: festmény kiállításra). Ha nem hozzák vissza az árut, akkor az eljárást le kell módosíttatni 1-re (pl.: vásárra valamilyen áru, amit eladnak). Az EV-n kívül van még egy okmány, amellyel ideiglenes kivitelt lehet kérni, de csak nemzetközi rendezvények esetén (pl.: kiállítás, vásár, verseny) használható – ATA igazolvány (nemzetközi vámokmány). Minden eljárásra (kivitel, tranzit, behozatal) alkalmazható. Az alkalmazandó eljáráskód 2-es.
 3. Passzív feldolgozás: a közösségi áru kivitelét teszi lehetővé feldolgozási műveletek céljából, a feldolgozott áru visszahozatalának lehetőségével. Tulajdonképpen külföldi bérmunka, ahol a belföldi fél a megbízó és a külföldi fél a megbízott. A kiviteli szakaszban a kiviteli vámokat és a kereskedelem-politikai intézkedéseket alkalmazni kell. A készárut visszahozatalkor teljes vagy részleges vámmentességgel lehet vámkezelni. Engedélyköteles tevékenység, annak adható engedély, aki a feldolgozást végzi vagy, aki arról intézkedik. Az engedély kiadását a gazdasági cég székhelye vagy főszámviteli hely szerint illetékes fővámhivatalatól kell kérni.
  Az eljárás menete:
  1. visszahozatali kötelezettség – a visszahozatali határidőt a vámhatóság határozza meg (a szerződéssel összhangban). Meghosszabbítható.
  2. a vámhatóság megállapítja az elszámolási kulcsot, amely azt mutatja meg, hogy mennyi késztermék állítható elő optimálisan a kivitt nyersanyagból. Két fajtája van: mennyiségi kulcs (mennyiségben határozza meg) és érték kulcs (értékben határozza meg).
  3. késztermék visszahozatala, az áru szabadforgalomba bocsátása teljes (pl.: garanciális javítás) vagy részleges (pl.: kiszállított szövet, amelyből kabát készült) vámmentességgel. Részleges vámmentesség esetén a késztermék nem teljes értéke után kell megfizetni a vámot, csak a külföldi hozadék vámköteles, az eredetileg belföldi nem. Lehetőség van helyettesítő termék alkalmazására, ekkor hamarabb visszaszállítják a készterméket, minthogy kiszállítják az alapanyagot. A megbízott a saját forrásából dolgozott. A vámhatóság jóváhagyása szükséges hozzá. A keletkezett hulladék, maradék is visszakerülhet.
   Kétféleképp lehet eljárni:
   • le kell vámkezelni, szabadforgalomba bocsátani és az értéke után megfizetni a vámot;
   • az áru megsemmisítését kérik (a kérelmező költségére!).

Behozatallal kapcsolatos szabályok

Beléptetés: nem vámeljárás, hanem vámhatósági intézkedés. Az eljárás:

 1. Három kötelezettsége van az utasnak (gyűjtőnév, nemcsak az utasokra vonatkozik, hanem pl. a kamionvezetőre is):
  • jelentkezési kötelezettség
  • árubejelentési kötelezettség
  • árubemutatási kötelezettség, majd a bemutatott áru további vámeljárását kell kérni
  A vámhatóság az árut, az árut kísérő okmányok meglétét és hitelességét ellenőrizheti; átvizsgálhatja a járműveket, az utasok által szállított csomagokat (személyes poggyászt); személyellenőrzést is végezhet (=motozás).
  A kötelezettségek alóli mentességek:
  • külföldi államok magyarországi diplomáciai képviselői, konzuli tisztviselői, valamint ezek hozzátartozói
  • külföldi államfők, kormányfők, parlamenti elnökök
  • külföldi államok nem Magyarországon állomásozó diplomatái
 2. Vám elé állítás: kitöltött vám-árunyilatkozatot is benyújtanak. Az áru szállítóeszközről való kirakodását kérheti a vámhatóság (utas csinálja).
  Az utas lépései:
  • valamilyen vámeljárás alá vonás
  • beléptetés vámszabad területre vagy raktárba
  • a Közösség területére való újrakivitel
  • megsemmisítés
  • felajánlás az államkincstár javára

Az utas szabadon választhat, hogy melyiket kérvényezi.

Behozatali vámeljárások:

 1. Vámraktározás: a gazdasági vámeljárás (olyan eljárás, ahol az áruval valamilyen szándék van) csoportjába és a felfüggesztő eljárások (a behozatallal kapcsolatos vámokat nem kell megfizetni, míg az áru raktárban van) csoportjába is besorolható. Engedélyköteles, az engedélyt a raktár helye szerint illetékes fővámhivataltól kell kérni. Vámbiztosítékot kell adni, melynek összege a raktárban 1 hónapig tárolt áru vámja.
  Vámraktárak csoportosítása:
  • vámhatóság által üzemeltetett
  • vámhatóság által engedélyezett: ennek 2 fajtája van: a közvámraktár (bérraktár, bárki tárolhat benne árut, akinek az üzemeltető megengedte) és a magánvámraktár (csak a raktár engedélyes, saját áruja tárolható benne; célja, hogy ne kelljen egy összegben, azonnal megfizetni a vámot, csak akkor majd, ha szükség van az árura).
  Korlátlan ideig lehet vámraktárban árut tárolni (addig érdemes amíg az áru az értékét el nem veszíti). Vámhatósági engedély kell hozzá, amelyet meg lehet kérni egy vagy több tagállamra is (egységes engedély). Egynél a raktár helye szerint illetékes fővámhivatal, többnél a cég számvitelének helye szerint illetékes fővámhivatal adja ki. Az engedélyt megkaphatja: EU-ban letelepedett személy, megbízható vámadós, megfelelő összegű vámbiztosítékkal rendelkezik (raktár forgalmának 1 havi összege), a vámraktározással kapcsolatos ellenőrzési tevékenység aránytalanul nagy adminisztratív terhet nem róhat a vámhatóságra.
  Közvámraktárak típusai:
  > A : felelősséget a raktár üzemeltetője viseli
  > B : felelősséget a beraktározó viseli (raktárbérlő)
  > F : vámhatóság üzemelteti a raktárat (Mo-n nincs)
  Magánvámraktárak típusai:
  > D : szabadforgalomba bocsátást helyi vámkezeléssel végzik
  Valamennyi vámeljárás végezhető normál és egyszerűsített eljárásban. Normál eljárás: a vámkezelést kérő EV kitöltésével kéri a vámkezelés elvégzését a vámhatóságtól. Az árunyilatkozat elfogadása esetén a vámhatóság vámvizsgálatot tart és elvégzi a kért vámkezelést. A teljes vámeljárás lefolytatását a vámhatóság végzi. Egyszerűsített eljárás: a vámhivatali közreműködés elmarad vagy csak korlátozott mértékű. Formái:
  • hiányos árunyilatkozat (EV kitöltése csak az árura vonatkozó adatokkal. A vámhatóság vámvizsgálat nélkül elfogadja a bejelentést.)
  • helyettesítő okmány (EV helyett pl. fuvarlevél vagy számla benyújtása is elegendő. A vámhatóság vámvizsgálat nélkül elfogadja a bejelentést.)
  • helyi vámkezelés (A vámkezelést kérő EV-t tölt ki és a kitöltés után a vámhatóság helyett saját maga elvégzi a vámeljárás lefolytatását.)
   Mindegyikhez utólagos elszámolási kötelezettség tartozik. Ezek a tevékenységek külön vámhatósági engedély birtokában végezhetők.
  > E : ahol a raktározás vámeljárás elvégezhető, de az árut nem szükséges raktárként nyilvántartott helyen tárolni (pl.: élőállat esetén)
  > C : minden olyan raktár, amely az előző kettőbe nem sorolható
  A raktár nyilvántartója olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható az áruforgalom. Formához nem kötött, jóvá kell hagynia a vámhatóságnak.
 2. Aktív feldolgozás: gazdasági és felfüggesztő vámeljárások csoportjába is sorolható. Nem végleges, technikai jellegű megoldás. Lehetővé teszi, hogy bizonyos árukat a Közösség vámterületén egy vagy több feldolgozási eljárásnak vessék alá. Kétféleképpen csoportosíthatjuk:
  • közösség vámterületéről végtermékként újrakivitelre szánt nem közösségi termék anélkül, hogy arra behozatali vámot vagy kereskedelempolitikai intézkedést kellene alkalmazni – felfüggesztéses eljárás
  • felszámítható behozatali vámok visszatérítésével vagy fizetés alóli mentesítésével szabadforgalomba bocsátott áru, ha azt a Közösség vámterületéről exportálják végtermék formájában – vámvisszatérítéses eljárás
  Klasszikus formája a bérmunka tevékenység: a bérmunkáltató (3. ország), bérmunkát végző (EU tag). Megmunkálásnak minősül az áru feldolgozása, összeállítása, összeszerelése, más áruhoz történő hozzáillesztése, javítása, beszabályozása, illetve olyan áruk felhasználása, amelyek nem épülnek bele a végtermékbe, de lehetővé teszik vagy megkönnyítik a végtermék előállítását. Az eljárás tevékenységi engedély köteles. Gazdaságilag indokolt esetben (vámjogszabály tartalmazza) az engedélyezés EV kitöltésével kérhető, egyéb esetben formanyomtatványon kell kérni. A vámhatóság megállapítja azt a határidőt, amelyen belül a végterméket exportálni, re-exportálni vagy vámjogi sorsát egyéb módon rendezni kell (alapesetben 12 hónap) – indokolt esetben meghosszabbítható. Az eljárás lezárásához a vámhatóság megállapítja az elszámolási kulcsot (érték vagy mennyiség).
 3. Ideiglenes behozatal: olyan vámeljárás, amely lehetővé teszi az újrakivitelre szánt, nem közösségi termék felhasználását a Közösség területén anélkül, hogy a használat miatti szokásos értékcsökkenést kivéve bármilyen változáson menjen keresztül. Az áru azonosságát minden esetben biztosítani kell (valamilyen azonosítási adat – pl. gépeknél a gyári szám). Ideiglenes használat céljára érkezik az áru (kiállításra, vásárra, bemutatóra, nemzetközi rendezvényre behozott áru), a végleges eladás lehetősége adott, ekkor szabadforgalomba kell bocsátani az árut. Az eljárás lezárására határidőt állapít meg a vámhatóság (24 hónap), amely meghosszabbítható. A behozatal kétféle módon történhet: teljes (kiállítás, vásár, verseny, stb.) vagy részleges (bérleti, haszonbérleti, haszonkölcsön szerződés) vámmentességgel. A kiszabott vám 3 %-át kell megfizetni minden használati hónap után (a teljes vámösszeget nem haladhatja meg). Az eljárás elvégezhető EV-vel vagy ATA igazolvánnyal. Az ATA egy évig érvényes, a kamara adja ki, csak azokba az országokba érvényes, amelyek fel vannak tüntetve az előlapján. Az eljáráshoz vámbiztosítékot kell fizetni, kivéve ATA igazolvány esetén, akkor maga az okmány a biztosíték.

Vámfelügyelet melletti feldolgozás

Gazdasági vámeljárások és felfüggesztő eljárások csoportjába sorolható.
Lehetővé teszi, hogy nem közösségi helyzetű áruk olyan feldolgozáson megy keresztül a közösség területén, ami megváltoztatja az áru jellegét, állapotát anélkül, hogy vámok vagy kereskedelem-politikai intézkedések alkalmazásra kerülnének.
Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a feldolgozás eredményeként létrejött termékeket a rájuk vonatkozó vámtételek alkalmazásával bocsássák szabad forgalomba.
Csak a külön jogszab-ban meghat. áruk vonhatók a vámeljárás alá.

 1. Vámellenőrzés
 2. Azonosság biztosítása
 3. Vámfizetési kötelezettség megállapítása
  Kötelezett az a személy, aki maga vagy a megbízója útján az áru vámkezelését kéri (aki az első belföldi tulajdonosa, aki először rendelkezik felette)
 4. Vámteher biztosítása
  Vámbiztosíték
 5. Feldolgozási határidő megállapítása
  Egy év, indokolt esetben hosszabítható.
 6. Az áru feldolgozásra történő átadása
 7. Eljárás lezárása
  Az elkészült végtermék szabad forgalomba bocsátásával valósul meg a lezárás.

Állandó vámfelügyelet mellett történik – gyakorlatilag a vámhivatal határozza meg a felügyelet formáját.
A szükséges vámokmány az EV.
Csatolni kell: az árura vonatkozó számlát, az áru azonosításához szükséges egyéb okmányokat.
Történhet normál (állandó vámhivatali felügyelet mellett) vagy egyszerűsített (háromféle lehet) eljárásban.