A dologi jognak hagyományosan három nagy részterülete van: a birtok, a tulajdon és az idegen dologbeli jogok. Dolog: minden birtokba vehető testi tárgy. Tulajdonolni csak dolgot lehet.

A tulajdonjog megszerzése

A szerzésmód lényege legegyszerűbben a „technikában”, a cselekményben ragadható meg: a tulajdonjog tényleges megszerzésének csak a törvény által megengedett technikák alkalmazása, magatartás tanúsítás alapján van helye. A tulajdonjog keletkezéséről (létrejöttéről vagy megszerzéséről) csak akkor beszélhetünk, ha a törvény által ehhez megkövetelt teljes tényállás minden eleme hiánytalanul bekövetkezik, megvalósul.

Az eredeti szerzésmódok, az eredeti tulajdonszerzés esetében a törvény az egyes szerzésmódoknál meghatározott tényállások megvalósulását követeli meg ahhoz, hogy egy tulajdon-keletkeztetést elismerjen.

A származékos tulajdonszerzések esetében a jogelőd „juttatja”, származtatja a tulajdonjogát át a jogutódnak. A leggyakoribb szerzésmód az átruházás. Az átruházás mást jelent ingatlan, és mást ingó dolgok esetén. Az ingó dolog esetén az átruházás a birtokba adással fejeződik ki, a tulajdonátszállást ehhez a mozzanathoz kötjük. Az ingatlanok esetében az átruházást nem a birtokba adáshoz, hanem főszabályként az ingatlan-nyilvántartáshoz kötjük. Az ingatlan-nyilvántartás adat, bejegyzés lesz a biztos, bárki számára megismerhető, hiteles külső tény, amely nyilvánvalóvá teheti a forgalom számára is a tulajdonos személyét.

A tulajdonszerzéshez jogcímre is szükség van. A jogcímet az akarat jogi kifejeződésének szokás nevezni. Eredeti szerzésmód esetén az új tulajdonjog létrejöttét maga a jogalkotó kívánja, akarja, a jogalkotói szándék áll éppen ezért a tényállás jogkeletkeztető hatása mögött. A származékos szerzésnél viszont általában kötelmi jogi jellegű a jogcím, mégpedig az a szerződés, amely alapján a dolog tulajdona átruházásra kerül. A tulajdonátruházó szerződés a felek egyező akaratának kinyilvánítása, ezért a döntő a felek akarata, szándéka. A szerződés csak akkor jön létre, ha azt a felek megkötik. Ebben az esetben jogcímnek a jogelőd és jogutód egybehangzó, közös, átruházásra irányuló, kinyilvánított akaratát kell tekinteni. A szerződés fogalmilag a felek egyező akaratának kinyilvánítása. Ezért a szerződés a származékos szerzések tipikus jogcíme. Származékos szerzés esetén a jogcím bármilyen hibája, fogyatékossága a tulajdonszerzést, a tulajdonátszállást rendszerint meghiúsítja. A megkívánt szerzésmód bármilyen hibája, fogyatékossága (ingó dolognál a birtokba adás meghiúsulása, ingatlanok esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés elmaradása) a tulajdonszerzést, a tulajdonátszállást rendszerint meghiúsítja.

A tulajdonjog megszerzéséhez a magyar jog az ügyletegység elvét követi: az érvényes jogcímet és szerzésmódot egyaránt megköveteli. Ez a tulajdonszerzés két feltétele, ezért véletlenül senki nem válhat tulajdonossá.

Eredeti szerzésmód esetén új tulajdonjog keletkezik. A szerzés eredetisége lényegében azt jelenti, hogy új tulajdonjog jött létre, függetlenül attól, hogy korábban a dolgon állt-e fenn tulajdonjoga valakinek, s ha igen, az a jog milyen terjedelmű volt. Az új, megszerzett tulajdonjog korlátlan, azaz az esetleges korábbi tulajdont terhelő kötelezettségek az új tulajdonosra nem szállnak át, és semmiféle jogfolytonosság nincs a 2 tulajdonos között.

Származékos szerzésnél az új tulajdonjog a dolgon korábban már fennállt tulajdonjogon alapszik, a már fennálló tulajdonjog száll át az új tulajdonosra. Ebben az esetben jogutódlásról van szó, ezért a fennálló tulajdonjog tartalma a már létrejött terhekkel, korlátozásokkal együtt száll át az új tulajdonosra.

Ingóknál főszabályként a tulajdonszerzés időpontja az átadás.

Ingatlan tulajdonjoga átruházásának két feltétele van: érvényes szerződés vagy más jogcím, és a tulajdonosváltozásnak, illetve az új tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése.

Az adásvételi szerződés

Ezen szerződés alapján az eladó a dolog tulajdonát a vevőre átruházza és a dolgot a vevő birtokába bocsátja, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. A dolog tulajdonjogának pénz ellenében történő átruházása feltétele és az alapja az adásvételi szerződésnek, más szerződésektől való elhatárolásának.

Az adásvétel tárgya minden forgalomképes dolog.

Az adásvételi szerződés lényeges tartalmi elemei:

 • az eladó(k) és a vevő(k) személye,
 • az adásvétel tárgyát képező dolog meghatározása
 • a tulajdon-átruházási szándék
 • a vételár.

Az adásvételi szerződés általában nincs formakényszerhez kötve, tehát alakja a felek döntésétől függ, kivéve, ha jogszabály kötelező alakiságot ír elő.

A vételár meghatározása adásvételi szerződés esetén csak pénzben történhet.

Az adásvételi szerződések speciális alakzatai

Az adásvételi szerződésnek – tipikus modelljei mellett – ismerjük annak speciális alakzatait is.

 • Az eladott dolog visszavásárlásának joga (legfeljebb 5 évre).
 • A felek megállapodhatnak részletvételben.
 • Megtekintésre vétel (a vevő olyan dolgot vásárol, amelyet az adásvételt megelőzően nem volt módja megtekinteni)
 • Próbára vétel
 • Minta szerinti vétel
 • Elővásárlási jog

A csere

Csereszerződés esetén kölcsönös tulajdon átruházásra kerül sor, csak míg az adásvételi szerződésnél pénz és dolog cserélt gazdát, itt a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget.

Ajándékozási szerződés

Az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Az ajándék ellenében semmifajta ellenszolgáltatás nem járhat.

A vállalkozási és megbízási szerződés összehasonlítása

 

Megbízási viszony

Vállalkozási jogviszony
Jogi szabályozás helye

PTJK, Magánjogi jogviszony

PTJK, Magánjogi jogviszony
Jogviszony létrejötte

Szóban vagy írásban megkötött megbízási szerződéssel

Szóban vagy írásban megkötött vállalkozási szerződéssel
Jogviszony alanyai Megbízó – Megbízott Megrendelő – Vállalkozó

Felek egymáshoz való viszonya

Mellérendelt, egyenjogú felek

Mellérendelt, egyenjogú felek
Ki/mit vállal?

A rá bízott ügy gondos ellátását (általában ellenszolgáltatás fejében) MEGBÍZOTT

A megbízó díj fizetésére köteles (kivéve ingyenes szolgáltatásnál)

Egy munkával elérhető eredmény létrehozását, ellenszolgáltatás fejében VÁLLALKOZÓ

Szolgáltatás átvételét és díj fizetését MEGRENDELŐ

Időbeliség

Megbízott maga osztja be a munkát, az elvégzendő munkához igazodva.

Az eredmény eléréséhez igazodva a vállalkozó maga osztja be a munkát.

A munkavégzés személyhez kötöttsége

A megbízott személyesen köteles eljárni, de igénybe vehet mást is, akinek a magatartásáért ő felel.

Nincs személyes munkavégzési kötelezettsége. A vállalkozó maga is elvégezheti, de mással is elvégeztetheti. A lényeg a vállalt eredmény produkálása

Munkavégzés helye, ideje

Nincs meghatározva, de az ellátandó ügy jellegéből adódhat kötöttség.

Nincs meghatározva hely, kivéve, ha ez a munka jellegéből következik. Időpont sincs meghatározva, lényeg, hogy határidőre elkészüljön.

Utasítási jogkör

A megbízott az ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően látja el, a megbízó célszerű és szakszerű utasításait köteles teljesíteni.

A megrendelőnek a munkavégzésre nincs, csak az eredmény tekintetében van utasítási és ellenőrzési joga.

Kapcsolatok

A megbízottnak nincs szervezeti kapcsolata a megbízóval, és viszonylag független is tőle.

A vállalkozónak nincs szervezeti kapcsolata a megrendelővel és független tőle.

Ellenszolgáltatás Ingyenes is lehet, de ha visszterhes, akkor a megbízási díj magába foglalja a munka ellenértékét és a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerült költségeket is. Ingyenes vállalkozás nincs.

A vállalkozói díj magába foglalja a vállalkozó munkájának eredményét, és az eredmény előállítása során felmerült költségeket is.

Kártérítési felelősség Teljes polgári jogi felelősség Teljes polgári jogi felelősség
Jellemző Bizalmi elem

Szakmai elem

A megbízási és vállalkozási szerződést meghatározó minősítő jegyek:

 • nem feltétel a személyes közreműködés
 • jellemző a mellérendeltségi viszony
 • az irányítási, utasítási, ellenőrzési jog nem terjed ki minden részletre, csak az ügy ellátására, a szolgáltatás nyújtására, az ellenőrzés esetenkénti
 • a feladat ellátásához szükséges időt maga szervezi és határozza meg
 • saját eszközeit veszi igénybe a tevékenység ellátásához, ezek költségét a díj magában foglalja
 • a jogbiztonság szempontjából érdemes írásba foglalni
 • a feladat elvégzésének, teljesítésének helyéről általában maga dönt
 • a díjfizetésre az elvégzett feladat teljesítését követően kerül sor

Kivitelezési szerződés

Ezen szerződés alapján a kivitelező építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles.

Az építési, szerelési és más hasonló munkák jogi szempontból közös, lényegi vonása, hogy a felek ennél a szerződéstípusnál a szolgáltatást tervdokumentációra utalással határozzák meg. A vállalkozó nem általában valamilyen építmény, hanem mindig konkrétan megtervezett építmény előállítását vállalja, a szolgáltatása a tervdokumentáció kivitelezésében áll. A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő kötelezettsége.

A kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről e megrendelőt tájékoztatni.

Tervezési szerződés

Tervezési szerződésről olyan vállalkozási szerződések esetén beszélhetünk, ahol a vállalkozó kötelezettsége műszaki-gazdasági tervező munka elvégzése, a tervdokumentáció átadása, a megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles. A tervezési szerződés akkor megy teljesedésbe, amikor a megrendelő a tervet átveszi. A megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja.

Utazási szerződés

Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. A szerződést írásba kell foglalni. Új szabály szerint a megrendelőt az utazás megkezdése előtt megilleti a szerződési pozíció átruházásnak joga. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt.

· tétel: Ismertesse a különbséget a szállítási, a szállítmányozási és a fuvarozási szerződés között! Hasonlítsa össze a bérleti szerződés és a haszonbérleti szerződést! Mutassa be, hogy milyen egyezőségeket és különbségeket tartalmaz a Polgári Törvénykönyv!