Tulajdon az, amiben mindenki megteheti mindazt, amivel mások jogát nem sérti. A tulajdonos jogát korlátozza mások jogsérelme. A tulajdon jog abszolút jog, mert a tulajdonossal szemben mindenki köteles a tulajdonjog megsértésétől tartózkodni, tűrni, hogy a tulajdonos jogosultságait gyakorolhassa.

A tulajdonjog formái

 1. köztulajdon
  • állami tulajdon,
  • önkormányzati tulajdon.
 2. magántulajdon
  1. személyes tulajdon (az enyém),
  2. közös tulajdon (egy dolognak több tulajdonosa is lehet),
  3. társas tulajdon (a tulajdonosok saját tulajdonuk egy részéből önálló tulajdont hoznak létre, pl. gazdasági társaságok, szövetkezetek stb.)

A tulajdonjog tárgya

Minden birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet. Ha a törvény kivételt nem tesz, a tulajdonjog szabályait megfelelően alkalmazni kell a pénzre és az értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre.

A tulajdonjog kiterjed mindarra, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne (alkotórész). A tulajdonjog kétség esetében kiterjed arra is, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti (tartozék).

A tulajdonos jogai és kötelezettségei

A tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem, a használat és a hasznok szedésének joga, a rendelkezés joga.

 1.  A birtoklás joga azt jelenti, hogy a tulajdonos hatalmában tarthatja. A birtokvédelem joga a tulajdonost megilleti akkor is, ha a dolog időlegesen más birtokába kerül vagy más személynek azon használati joga áll fenn.
 2. A használat és a hasznok szedésének joga alapján a tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznot szedni. A hasznok szedése jelenti azoknak az előnyöknek a megszerzését ami a dologból származik (a terméknek, a terménynek, a szaporulatnak, a használati díjnak, a kamatjövedelemnek stb. megszerzését).
  A használat joga kizárólag törvény által korlátozható (pl. szükséghelyzet, közérdekű korlátozások).
 3. A rendelkezés joga azt jelenti, hogy a tulajdonos
  • a dolog birtokát másnak átengedje,
  • a dolgot használatra átengedje másnak vagy hasznai szedésére jogosítson fel mást,
  • a dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje,
  • a dolog tulajdonjogát átruházza, vagy (az ingatlan kivételével) tulajdonjogával felhagyjon.

A rendelkezési jog gyakorlása

A rendelkezési jog gyakorlása általában szerződéssel történik. A rendelkezés joga elidegenítési és terhelési tilalommal korlátozható.

A tulajdonos viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. A terhek és a kárveszély viselésének kötelezettsége a tulajdonost a tulajdon megszerzésével egyidejűleg terhelik, jogszabály ettől eltérően nem rendelkezhet.