A vagyoni viszonyokon belül 3 nagy jogviszonycsoportot különböztetünk meg:

 1. dologi - a vagyonjog statikája
 2. kötelmi - (szerződéses) viszonyok a vagyonjog dinamikája
 3. öröklési - az ember halála esetére rendezik a fennálló vagyoni viszonyokat

A dologi jogviszony főbb jellemzői:

 • uralmi jelleg
 • védett (vagyonjogi) status
 • viszonylag teljes jogi hatalom, kizárolagosság

Birtok, birtoklással összefüggő jog. 5. könyv

A tulajdon - jogviszony ---------dologi jogviszony: Jogosultja a tulajdonos , kötelezettje mindenki más

Ha a tulajdonos az állam akkor köztulajdonról beszélünk, minden más esetben magántulajdonról..

A tulajdonjog tárgyai a dolgok. Dolog az ami birtokba vehető, azaz az anyagi világ önálló testi tárgyai.

A Ptk értelmében dolognak minősül még a pénz, az értékpapir és a dolog módjára hasznositható természeti energia.

A dologi jog három nagy részterülete:

1) a BIRTOK - birtokvédelem (jogos birtoklás esetén), jogalap nélküli birtoklás (nincs érvényes jogcíme

2) a TULAJDON - általános szabályai – abszolút szerkezetű és relativ tartalom

 • tulajdonjog tartalma és védelme
 • tulajdonjog megszerzési mód :

---- eredeti pl. elbirtoklás, árverés, találás

---- származékos – tulajdon átruházás, öröklés

3) az IDEGEN DOLOGBÉLI JOGOK - földhasználat

 • haszonélvezet
 • használat
 • telki szolgalom
 • zálogjog --- dologi biztositék ingó és ingatlan vagyon

Közös jellemzőjük, hogy MÁS TULAJDONÁBAN álló dolgokon állnak fenn.

Az aedificium solo cedit elve: (ezt az ősi jogelvet a Ptk is, mint főszabályt megerősíti)

A föld tulajdonjoga kiterjed az épületre is, a föld tulajdonosa szükségéképpen az épület tulajdonosa is egyben.

Ezt az elvet kivételesen és a szerződés is áttörheti, vagyis kivételesen az épület tulajdonjoga az építkezőt illetheti meg.

A ráépitő szerzi meg a föld tulajdonjogát, ha az épület értéke meghaladja a föld értékét, de a föld tulajdonosa irásban lemondhat az épülő épület tulajdonjogáról az épitkező javára, ill. kérheti az épület önálló dologként történő feltüntetését.

Ha a föld és az épület tulajdonosa nem azonos személy, akkor a másik felet elővásárlási jog illeti meg.

Közös tulajdon ==========Tulajdonközösség

Ha a dologra vonatkozó tulajdonjog – eszmei hányadrészének arányában – több személyt illet meg. A közös tulajdon tehát a tulajdonjog és nem a dolog megosztását jelenti. Mindegyik tulajdonos jogosult a dolog birtokolására és használatára, ezt azonban nem gyakorolhatja a tulajdonostárs sérelmére. A birtoklás, a használat, a hasznosítás és a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében többségi határozat, a rendes gazdálkodás körét meghaladókiadásokhoz és az egész dolog feletti rendelkezéshez egyhangú határozat szükséges.

Jogtalan birtok és a párhuzamos birtoklás

A birtoklás felosztása: jogos birtoklás - jogos birtokos / jogtalan birtoklás – jogtalan birtokos

Jogtalan birtoklás --- jogalap nélküli birtokló, azaz akinek se tulajdonjoga, sem jogcíme nincs a birtoklásra.

A törvénytelen birtokon belül megkülönböztethetünk jóhiszemű (úgy tudja, és kellő alappal feltételezheti, hogy a birtokláshoz érvényes jogcíme van) és rosszhiszemű birtokost ( aki tudja, vagy a körülményekből tudnia kellene, hogy a birtokláshoz nincs érvényes jogcíme.

Párhuzamos birtoklás ----ugyanaz a dolog egyidőben több személy birtokában is lehet. Ez a birtoklás fogalmából következik, ugy hogy a birtoklásuk tartalma nem azonos (ellentétben a közös birtoklással)

Tulajdonvédelmi eszközök

1) ÖNHATALOM Jogos önhatalom: a leghatékonyabb védelmet elsődlegesen közvetlenül maga a tulajdonos nyújthatja a saját tulajdona számára.

Esetei: - főszabály tulajdona ellen irányuló támadás (tilos önhatalom) elhárítása érdekében, szükséges mértékű saját erővel történő elhárítás

Az elhárítás adott esetben erőszak alkalmazását is jelentheti, de csak arányosan a tulajdon megvédéséhez szükséges mértékű lehet.

· elveszett birtok visszaszerzése érdekében A tulajdonos a jogos önhatalommal csak akkor léphet fel, ha a másik birtokvédelmi eszközök (igazgatási vagy bírói út) eredménytelen

2) TULAJDONI PER - TELJES tulajdont érő jogsérelem (rei vindikatio)

- tulajdonjog tárgyának a tulajdonos hatalma alól való teljes elvonásában

- elvonás nélkül a tulajdonjog gyakorlásának teljes ellehetetlenítésében áll nem követelheti a tulajdonos a dolog kiadását attól, akinek akár a tulajdonostól származó, akár a tulajdonostól származó, akár közvetlenül a törvényből folyó joga van a dolog birtoklására (pl. bérlő, haszonélvező, stb)

A tulajdonosnak kell bizonyítania azt, hogy ő a dolog tulajdonosa.

A TULAJDONJOG HÁBORÍTATLANSÁGÁT VÉDŐ PER ( negotaria in rém actio)

Ha a tulajdont érő jogsérelem csak részleges, azaz a tulajdonost nem fosztják meg teljesen a dologtól, de valaki a tulajdonost a birtoklásban megzavarja, akadályozza, korlátozza

A tulajdoni pertől eltérően

NEMO PLUS IURIS alapelve

Senki nem ruházhat át másra több jogot, mint amennyi magának van.

Ingatlannyilvántartás szerepe

Az ingatlan tulajdonjogának átruházásához szükség van a szerződés irásba foglalására is, illetve az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is szükséges.

Az igatlan-nyilvántartási adat, bejegyzés lesz a biztos, bárki számára megismerhető, hiteles külső tény, amely nyilvánvalóvá teheti a forgalom számára is a tulajdonos személyét.

Az ingatlan-nyilvántartás hivatalos ADATGYŰJTEMÉNY.

1970-ig Magyarországon Telekkönyvi rendszer működött, melyet a földhivatalok, mint államigazgatási szervek által vezetett EGYSÉGES INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS váltott fel.

Magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer legfőbb jellemzője:

Reálfólium elve: a nyilvántartás alapja maga az ingatlan nem pedig az ezzel bármilyen jogcímen rendelkező személyek

Az egységes ingatlan –nyilvántartás jellemzője: -

--- TELJESSÉG - Magyarország valamennyi területét lefedi

--- ELEKTRONIKUS (országos hálózat) –(korábban manuális)

Az ingatlan-nyilvántartás elvei:

pl -nyilvánosság

-közhitelesség

-rangsor

Az ingatlan-nyilvántartást végző földhivatalok szervezeti felépítése:

 • központi szerv: FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet, mint központi hivatal az ingatlannyilvántartásért, térképészetért, földügyért felelős miniszter irányit
 • területi szervek: megyei földhivatalok, Budapesten a Fővárosi Földhivatal
 • helyi szervek: JÁRÁSI FÖLDHIVATALOK