{autotoc}

Minden tervezés alapja annak a helyzetnek az átgondolása, amelyben az adott vállalkozás működik, ahonnan tovább akar fejlődni. A helyzetelemzés során a információkat változatlanul vagy feldolgozva használja a menedzsment. A helyzetelemzés a szükséges adatok és információk kijelölésével kezdődik. Ezek egy része számszerűsíthető, másik része nem. A menedzsment az információk kijelölése után tudja csak megállapítani, hogy az információk közül mi áll rendelkezésre, mit kell még megszerezni, illetve mit kell előzetesen feldolgozni.

Az adatokat, információkat rendszerezni kell. A rendszerező munka során állapítható meg, hogy az összegyűjtött adatok megfelelnek-e a menedzsment céljainak.

Ezután a számszaki adatok összehasonlításának vizsgálata következik. Az összehasonlíthatóság a valóság feltárásának egyik legfontosabb feltétele. Az adatok akkor összehasonlíthatók, ha azonos időtartamra vonatkoznak, hasonlóak a területek, amelyekről származnak, és az adatszolgáltató egységek valamilyen szempontból összefüggenek. A helyzetelemzés során elemezni kell a vállalkozás számára nehezen befolyásolható, legtöbb esetben külső környezeti tényezőket és a vállalkozáson belüli, alakítható tényezőket.

Piaci helyzet elemzése

A marketingtervezés kezdő lépése a vállalati makro- és mikrokörnyezet elemzése. Ebbe beletartoznak a vállalat belső viszonyai, a külső környezet hatásai, a piaci hatások valamint a versenytársak vállalathoz viszonyított helyzetének elemzése.

Makrokörnyezet elemzése

Vizsgálni kell, hogy milyen az erőviszony

 • a vállalat és a vevők,
 • a vállalat és a versenytársak,
 • a vállalat és a szállítók között?

A versenytársakat is elemezni kell

 • Elégedettek-e?
 • Mit fognak tenni?
 • Hol és mennyire sebezhetők?
 • Milyen lépések váltanak ki heves ellenreakciókat a versenytársakból?

STEEP tényezők vizsgálata is lehetséges. Fel kell mérni a vállalatra ható alábbi tényezőket:

 • Social (szociális tényezők)
 • Technical (technikai tényezők)
 • Economical (gazdasági tényezők)
 • Environmental (környezeti tényezők)
 • Political (politikai tényezők)

Mikrokörnyezet elemzése

A vállalat belső környezetének elemzésére gyakran alkalmazott módszer a vállalati SWOT analízis.

SWOT analízis (GYELV elemzés)

 • Strength (Erősségek)
 • Weakness (Gyengeségek)
 • Opportunities (Lehetőségek)
 • Threats (Veszélyek)

A SWOT-analízis a külső és belső helyzet felmérésére egyaránt használható. Arra szolgál, hogy a elemző meg tudja határozni, melyek szervezetének azon tulajdonságai, melyekre építhet, melyek megőrzendők, és melyek azok, amelyeken javítani kell. A külső tényezők közül pedig melyek azok, amelyek célja elérésében segítik, és melyek jelentenek veszélyt a siker eléréséhez vezető úton. A SWOT – analízishez tehát a gazdálkodó szervezeteknek tudniuk kell, mit akarnak, milyen értékek mentén kívánnak dolgozni, s ehhez hozzá kell rendelniük a meglévő, begyűjtött információkat. Csoportban dolgozva brainstorming technikával először az erősségekkel és a gyengeségekkel célszerű a munkát kezdeni, mert ez erősíti a részvevőkben a szervezeti azonosságot. A mátrix másik két rubrikájának kitöltése némileg különböző technikát igényel. A lehetőségek és veszélyek cella ugyanis nem a gazdálkodó szervezetről, hanem annak környezetéről való ismereteket igényel. Ezek tartalma két elemből tevődik össze: egyrészt az erősségekből és gyengeségekből való következtetések csoportjából, másrészt pedig a tágabb gazdaságpolitikai, demográfiai, piaci, gazdasági ismeretekből.

A piaci előrejelzések módosulásakor folyamatosan elemzik a változásokat a kapacitások kiterheltségére, a munkaerő összetételére, a készletszintekre és a szükséges egyéb eszközökre gyakorolt hatásait és rögzítik a hatásokból eredő új akciók terveit és teendőit.

Termék/szolgáltatás versenyhelyzetének elemzése

Az egyes üzleti egységek (termékek vagy szolgáltatások) helyzetének elemzésére több elterjedt módszer létezik. 

BCG-mátrix (portfólió analízis egyik módszere)

 • Relatív piaci részesedés (a saját termék értékesítéi volumenét viszonyítják a legnagyobb versenytárséhoz)
 • Piaci növekedés (az értékesítés növekedési üteme)

Ezek alapján értékeli az üzleti egységek helyzetét:

A BCG-mátrix egyes tartományainak jellemzői
 • Sztárok
 • a legjobb stratégiai pozíciójú termékek
 • nagy beruházást érdemelnek
 • ha már nem szükséges a beruházás, akkor a megszerzett pozíció megtartása a cél
 • Fejőstehenek
 • "öregedő sztárok"
 • a belőlük nyert forrásokat a sztárokra illetve a kérdőjelekre lehet fordítani
 • az elérhető előnyöket maximálisan igyekszenek kihasználni a piaci pozíció várható gyengülése árán is (aratási stratégia)
 • Kérdőjelek
 • viszonylag új termékek, még gyenge piaci pozícióval
 • befektetést igényelnek
 • ki kell választani közülük a majdani sztárokat
 • Döglött kutyák
 • már értéktelenek, meg kell szabadulni tőlük

A sikeres termék végigjár minden mezőt!

Generál Electric - McKinsey féle portfólió mátrix 

 • külső tényezőket (piaci vonzerő) vizsgál, melyek kevésbé befolyásolhatók
 • belső tényezőket (az üzletág versenyképessége) vizsgál, melyek módosíthatók, fejleszthetők

A mátrix elemzése

 • minden tényezőt 1-5 fokozatú skálával minősítenek
 • minden üzletág pontszámot kap, minden tényezőre
  alacsony 1 - 2,33
  közepes 2,34 - 3,67
  magas 3,68 - 5
 • az így kialakított zónákhoz más-más stratégiai alternatíva rendelhető

Konkurencia-elemzés

A konkurens cégek termékeinek elhelyezkedését és a saját termékünk lehetséges helyét a márkatérképen lehet felvázolni:

Konkurenciaelemzés

 • Piaclefedés szerinti stratégiák
 • Piacválasztás szerinti stratégiák
 • Piaci részesedés szerinti stratégiák
 • Versenystratégiák

Piacszegmentáció

A piac egynemű, homogén csoportokra való tudatos felbontása

A felosztás történhet

 • földrajzi jellemzők alapján
 • demográfiai jellemzők alapján
 • társadalmi, gazdasági fejlettség alapján
 • egyéb fogyasztói szokások alapján

A vállalat a szegmentációból kiindulva választhatja ki azokat a célpiacokat, amelyek számára a legkedvezőbbnek ígérkeznek.

A piac típusai

 • potenciális: akik bizonyos érdeklődést mutatnak egy meghatározott kínálat iránt
 • elérhető: akik érdeklődnek valamilyen termék iránt, elegendő jövedelmük is van és meg is tudják venni a terméket
 • célpiac: az elérhető piacnak az a része, amelyet a vállalkozó ki akar szolgálni

A vállalat piaci pozíciója lehet

 • piacvezető
  • az adott piacon a legnagyobb a részesedése
  • az árak alakításában meghatározó szerepe van
  • megelőzi a többieket az új termék bevezetésében
  • hatékony reklámot folytat
 • piaci kihívó
  • piaci részesedésének aggresszív növelésére törekszik
  • megtámadhatja a vezető céget, célja egy bizonyos piaci részesedés elhódítása
  • eszközei az árleszállítás, választékbővítés
 • piaci követő
  • elégedett a piaci helyzetével, nem rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyek a kihívó szerephez szükségesek
  • nagy mértékben ki van téve a kihívó támadásainak ezért költségeit minél alacsonyabban, szolgáltatásainak színvonalát minél magasabban kell tartania
 • piaci meghúzódó
  • kisebb cég, amely viszonylag kis méretű piaci részre specializálódik, melyben elsősorban a minőségi és kis terjedelmű munkát részesíti előnyben

Versenystratégia

A vállalkozásnak természetes törekvése, hogy a piaci versenyben minél nagyobb versenyelőnybe kerüljön versenytársaival szemben, minél magasabb jövedelmezőséget és piaci részesedést érjen el.

Versenystratégia típusai

 • A költségvezető stratégia: 
  lényege, hogy a vállalkozás széles piaci skálán működik, alacsony költségei következtében az árai alacsonyak és így viszonylag magas piaci részesedést képes elérni.
 • A megkülönböztető stratégia: 
  jellemzője, hogy a vállalkozás által kínált termék valamilyen fontos tulajdonsága tekintetében kiemelkedően jó, ezért a fogyasztók hajlandóak érte széles körben magas árat fizetni.
 • A koncentráló stratégia: 
  jellemző rá, hogy a vállalkozás minden versenytársnál hatékonyabban igyekszik alkalmazkodni egy meghatározott piaci területen a fogyasztók igényéhez. A koncentráló stratégiának két változata ismert: a költségfókuszú és a megkülönböztető fókuszú stratégia. A költségfókuszú stratégia lényege, hogy a vállalkozás viszonylag szűk piaci területen alacsony költségek révén törekszik előnyhöz jutni a versenytársakkal szemben, alacsony árakat alkalmazva. A megkülönböztető fókuszú stratégia esetében a vállalkozás a fogyasztók igényeit szűk körben a termékek kiemelkedően kedvező tulajdonságaival igyekszik kielégíteni.

Helyzetelemzés után

 • terv készül a kapacitások kihasználására vonatkozóan. Tisztázzák, hogy a kihasználtság milyen mértékű lesz a következő időszak egyes részeiben. Vannak-e időszakosan, vagy tartósan kihasználatlan kapacitások, melyek kiterhelésére célszerű intézkedéseket tenni, illetve nincsen-e olyan szűk keresztmetszet, amelynek bővítése nélkül nem lehet a fogyasztói igényeket megfelelően kielégíteni. Ha van ilyen, akkor meg kell határozni a kapacitásbővítés érdekében megteendő intézkedések, pl.: gyártás helyett beszerzés, létszámbővítés, szerszámozás, alvállalkozók bevonása, stb.
 • Megvizsgálják, hogy az előrejelzésekben megfogalmazott fogyasztói igények kielégítésére milyen szakképzettségű munkaerőre van szükség, illetve, hogy szakmánként hány főre. Ezt összevetik a rendelkezésre álló munkaerő összetétellel. Eltérés esetén meghatározzák a teendőket: képzés, munkaerő felvétele, leépítés.
 • Értékben és mennyiségben tételesen kidolgozzák és időben ütemezik a szükséges készletek szintjét, illetve megállapítják ezek biztosításának feltételeit (finanszírozás, beszerzési források, stb…)
 • Megállapítják a szükséges egyéb eszközöket és összehasonlítják a rendelkezésre álló eszközökkel. Eltérés esetén rögzítik a szükséges teendőket a pótlásra vonatkozóan.