Mottó: „Megtaníthatsz egy pulykát fára mászni, de egyszerűbb, ha egyből egy mókussal kezdesz”

Kérdések / szervezeti, vezetői szempontból /

 • milyen a sikeres szervezeti egyén
 • hogyan befolyásolható magatartása szervezeti feltételek között

Vizsgálni szükséges

 • milyen képességek és készségek szükségesek a jó teljesítményhez
 • milyen tulajdonságok mentén írható le a szervezeti tagok személyisége
 • milyen hiedelmek, értékek és attitűdök hogyan befolyásolják a szereveti cselekvést
 • milyen tanulási módok vezetnek a magatartás megváltozáshoz, melyek ezek korlátai
 • hogyan érzékeljük, észleljük a szervezeti valóságot, ezek alapján hogyan alkotunk ítéletet dolgokról, eseményekről, emberekről
 • hogyan hozzuk döntéseinket
 • hogyan hatnak mindezek a teljesítményre és a megelégedettségre

Lényeges-> a szervezetek és vezetőik, csak a munkatársaik révén lehetnek sikeresek, eredményesek. (Kompetencia menedzsment)

Képességek, készségek, tudás

Minden munkához sokféle képességre, készségre és tudásra van szükség

 • született adottság szerepe
 • tanulás szerepe
 • fizikai – szellemi képességek
 • általános – speciális képességek
 • egyéni képességszintek összhangja
 • különböző képességeket követelő feladatok összhangja

Szervezeti, vezetői cél: megfelelő képességű emberek kiválasztása

 • milyen képességekre van szükség
 • az elvárt képességek mérési lehetősége
 • a várható teljesítmény előrejelzése, felvételi döntés, képzés

Személyiség

 • jellemző tulajdonságaink stabil szerveződése
 • meghatározza egyediségünket („milyenek vagyunk”)
 • hogyan reagálunk másokra, környezeti változásokra
 • hogyan lépünk interakcióba

Szervezeti, vezetői cél: „megfelelő embert a megfelelő helyre”

 • milyen személyiségjegyek (tulajdonságok) szükségesek egy feladat megoldásához
 • megfelelő személy megtalálása kiválasztása

Személyiségelméleti megközelítések

 • Központi kérdés
  • örökletes jellemzők szerepe
  • tanult jellemzők szerepeszemélyiség jellemzők magatartást befolyásoló szerepe
  • környezeti jellemzők magatartást befolyásoló szerepe
 • Két megközelítés:
 • Személyes vonásokra tulajdonságokra alapozott közelítés
  • Az első személyiségtipológia (Hippokratész)
   • melankolikus (depressziós)
   • kolerikus (ingerlékeny)
   • szangvinikus (derülátó)
   • flegmatikus (nyugodt, közönyös)
  • Kívülről, illetve belülről irányítottság (Extrovertált – Introvertált) /Riesman/
  • Megállapítás: nemcsak viselkedésünket, de személyiségünket is megváltoztathatja a társadalmi környezet
 • Személyiségszerkezeti közelítés
  • Freud :
   • felettes-én (személyiségünk lelkiismerete, átvett értékek, normák)
   • én (tudatos szint, közvetít)
   • ösztön-én (tudatalatti, a kielégítésére törekvés az örömelv alapján történik)Összegző megállapítások
  • személyiségünket meghatározzák:
   • örökletes tényezők
   • környezeti tényezők
  • viselkedésünket befolyásolja
   • személyiségünk
   • Környezetünk
   • személyiség ismerete         

Hiedelmek, értékek, attitűdök

 • szervezeti cselekvéseinkhez kialakítjuk személyes viszonyunkat is (jó- rossz, szeretjük vagy nem stb.)
 • ennek alapján
  • lelkesedünk
  • ellenkezünk
  • éppen megtesszük
 • ezen magatartásformák forrásai:
  • hiedelmeink
  • értékválasztásaink
  • attitűdjeink
 • az ismeret hasznosítása        

Hiedelmek (meggyőződések)

 • belső térképek, stabilitást kölcsönöznek mindennapi viselkedésünknek
 • összefüggések két dolog, vagy egy dolog és egy tulajdonság között
 • forrásaik:
  • szűkebb környezet (család)
  • tanulmányok, neveltetés
  • tapasztalatok, élmények stb.
 • Példa:
  • jó munka elnyeri jutalmát
  • hazug embert hamarabb utolérik …
  • a tőzsdén kölcsönpénzzel nem szabad befektetni
 • Típusok
  • alapvető hiedelmek (axiomatikusan elfogadott)
  • elsőszintű hiedelmek (észlelésre alapozottak)
  • magasabb szintű hiedelmek (logikus összefüggéseken alapulnak)
 • Megállapítások
  • magatartás fontos meghatározói
  • hiedelem, meggyőződés változtatás-> magatartás változás
  • viselkedés megértése, előrejelzése
  • nem velünk születettek, változnak, fejlődnek
  • változtatásuk nem egyszerű

Értékek

 • alapvető meggyőződések
  • az emberi élet végső céljaira (önmegvalósítás, szabadság, egyenlőség)
  • az életvitel módjára (becsületesség, erkölcsösség, barátság) vonatkozó választásokat, preferenciákat tükrözik
 • általuk határozódik meg, hogy mit tartunk jónak, fontosnak, követendőnek

Beállítódás (attitűd)

 • értékelő megállapítások, érzelmi irányultsággal
  • konkrétumokkal kapcsolatban
  • kedvező vagy elutasító reagálások
  • (pl. szeretem a munkámat, nem szeretem a főnökömet)
 • gyökerei (összetevői)
  • értelmi (kognitív)-> logikai következtetés alapján
  • érzelmi (affektív)
 • két eltérő pszichológiai alap
  • behaviorista (azt választja, ami vonzza)
  • kognitivista (az vonzza, amint választott)
 • Szervezeti közegben legfontosabb attitűdök
  • munkatársakkal való elégedettség
  • munkával való azonosulás
  • a szervezet iránti elkötelezettség
 • Következmények
  • elégedettség-> jobb teljesítmény
  • elégedetlenség->
   • kivonulás (a szervezet elhagyása)
   • tiltakozás (aktív, konstruktív erőfeszítés)
   • hűség (passzív, optimista várakozás)
   • tagadás (csökkenő erőfeszítés, passzív kivárás)

Tanulás-> magatartás változtatás

 • legtöbb viselkedésünk tanult
 • tanulás eredményeként fejlődtek ki:
  • hiedelmek
  • értékek
  • attitűdök is
 • Értelmezése
 • tapasztalatok eredményeként
 • a magatartás tartós változása következik be
 • Következtetések
  • un. tapasztalati tanulás (gyakorlati kipróbálás) fontossága (experiential learning)
  • vezethet kedvező és kedvezőtlen magatartás kialakulásához (pl. piackonform viselkedés – „sunnyogás”)
  • a visszarendeződés veszélye

Miként tanulunk?

 • un. klasszikus kondicionálás elmélete (inger – válasz  reflexszerű kapcsolata) /Pavlov/
 • az operáns kondicionálás elmélete  (  magatartás-> következmény)

Skinner un. megerősítés elméletea

 • társas tanulás (un. behelyettesítő tanulás)
  • megfigyelés („utánzás”)
  • szervezetben gyakori (szocializáció)
 • komplex tanulás (intelligens)
 • un. gondolati szimulációk alapján
 • a változások tanulása
 • kiolvasztás – változtatás-visszafagyasztás

A tanulás korlátai, az egy és kéthurkos tanulás

 • Általános gyakorlati probléma: azt vizsgálja, hogy
  • egy magatartás miért nem hatékony
  • hogyan lehetne hatékonyabbal kicserélni
 • Nem vizsgáljuk
  • miért alakulnak ki az adott magatartások
  • miért maradtak fenn eddig
 • Következmény
  • hibás gyakorlat korrekciója
  • generáló okok megszűntetése nem történik meg

Következtetés:

 • tanulásról akkor beszélünk, ha a várt eredmény is teljesül
 • csoportos tanulás, szervezeti tanulás (kéthurkos)

Érzékelés, észlelés, ítéletalkotás (különbözőség)

 • érzékelés -> egyszerű ingerek érzékszervi tapasztalat
 • észlelés -> folyamat, érzékszervi tapasztalatainkat egységes képpé rendezi (értelemmel bíró belső kép.)
 • téletalkotás:
  • oksági tulajdonítás (attribuciós elmélet)
  • az észlelés szerepe (különbözőségek)
  • viselkedés okainak megítélése (teljesítményértékelés)
   • saját erőfeszítés
   • külső feltételek
  • attribuciós hiba (vezetői)
   • kizárólag belső okokra (személyes) visszavezetés (siker – kudarc)
  • Egyéni döntés, probléma megoldás
   • mi a probléma (értelmezés)
   • hagyományos értelmezés

Megállapítások

 • annyi probléma ahány résztvevő oka:
  • kívánatos állapot mássága
  • észlelt helyzet mássága
 • problémamegoldás lényege
  • a szervezetet átvezetni a jelenlegi helyzetből a kívánatos állapotba
 • vezetői problémák
  • célok bizonytalansága
  • észlelt és tényleges állapot eltérése
 • a problémák okait feltárni és megszűntetni