• Szó latin eredete: rego, regere, regno, regnare
 • eredeti jelentése: a szuverén államnál kisebb, annak részét képező uralmi, kormányzati terület.

Régiótípusok

Régióképzés típusai:

 • homogenitáson alapuló: közös tulajdonságok, adottságok, (elemzés, felülről irányított regionális politika)
  1. természeti földrajzi
  2. demográfiai
  3. gazdasági
  • (fejlett térségek régiója, agrár térségek régiója stb.
  • Az EU támogatási célterületei: azonos jellegű fejlesztési beavatkozást igényelnek.
 • nodális régió vagy csomópont régió: belső kapcsolatok jellege, gyakorisága, intenzitása (területszervezés, alulról kezdeményezett regionális politika): addig tart, amíg a csomópont vonzáskörzete
 • programozási régió (kettő kombinációja, komplex fejlesztés), kritériumai:
  • statisztika és információ rendelkezésre állása;
  • teljes közigazgatási egységek, vagy azok csoportosítása (EUROSTAT NUTS egységei megfelelnek ennek);
  • irányító, koordináló és ellenőrző szervezet megléte.

Regionalizmus és regionalizáció

Régió-kialakulás módjai:

 • alulról létrejövő szerveződés. Állam alulról is épül (USA, Svájc), vagy a szerveződés kölcsönös kötelezettségen alapul (feudális hierarchia, nemesi vármegye).
  Jellemzője: alkalmazkodik a helyi viszonyokhoz, nem egészen egységes
 • kizárólag felülről való szerveződés: modern nemzeti állam területi egységei, először francia département. Teljesen a központi hatalomtól függtek, a nemzetállam homogenitásának érdekében

Nemzetállami centralizáció kialakulása 19. században. ↔ II. VH utáni törekvés: decentralizáció (mint a demokrácia egyik eleme)

 • Szubszidiaritás: eredetileg katolikus dogmatikában kidolgozott elv: minden döntést és hatáskört arra a legalacsonyabb szintre kell helyezni, ahol az még szakszerűen ellátható
 • Regionalizáció: az az állami, törvényhozási aktus, amely a hagyományos régiók identitásának és autonómiájának helyreállítására irányul
 • Regionalizmus: az a mozgalom, amely a hagyományos régiók identitásának és autonómiájának helyreállítását tűzte ki célul

EU tagállamai a regionalizáció és decentralizáció szempontjából 4 fő csoportba sorolhatók:

 • föderalizált (Németország, Ausztria, Belgium): a régióknak állami jellege van, saját kormánnyal, parlamenttel, adózással, törvényhozási kompetenciákkal
 • regionalizált (Olaszország, Spanyolország, Nagy Britannia) országok: alkotmányos jogú régiók állami jelleg nélkül; politikai hatáskör megoszlás a központ és a régiók között
 • decentralizált (Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország) nem alkotmányos jogú régiókkal, ahol a régiókban vannak választott szervezetek, és azok bizonyos politikai hatáskörrel rendelkeznek
 • unitáris (Görögország, Portugália, Írország) Ahol a régiókban csak közigazgatási szervek vannak, mindenféle politikai autonómia nélkül.

Európai Unió: a „régiók Európája” törekvés. csúcsa: 1993: Maastricht-i Szerződés:

 1. Régiók Bizottsága létrehozása: az Európai Tanács és az Európai Bizottság mellett tanácsadó, véleményező szervezet
 2. szubszidiaritás elvének explicit megjelenése
 3. régiók részvétele az Európai Tanácsban.

Régiók és decentralizáció

 • regionális politika jellegének megváltozása a hetvenes évek második felétől Nyugat Európában: a fejlődés hajtóereje a mikrostruktúra, a műszaki fejlesztés, az innováció lesz, ezt központilag nehéz átlátni. egyedi mérlegelés, diszkrecionális döntések terjedése » regionalizáció belülről és alulról vezéreltté válik » csomóponti régiók előtérbe kerülnek
 • decentralizáció előnyei és veszélyei Kelet-Európában: vonzáskörzet nem egyértelmű, vannak fehér foltok és átfedések. Körzeteket milyen típus szerinti szerveződéssel csoportosítunk?

Decentralizáció és demokrácia összefüggései

 • Decentralizáció és gazdasági hatékonyság
 • A decentralizációból nem következik egyenesen demokrácia, bár segítheti azt.
 • Előnyök:
  • helyi ismeretek, információk
  • részvétel és azonosulás, helyi forrásteremtés nagyobb lehetősége
  • hatalmi ellensúly a központi irányítással szemben
 • Hátrányok:
  • koordinálatlanság és párhuzamosság veszélyei,
  • gyakran szakképzettség és felkészültség hiányai
  • nemzeti (regionális) érdek és helyi érdek konfliktusai (adózás, környezet, stb.)
 • Magyarországi fejlemények.

Megyék, régiók, kistérségek Magyarországon

Megye jellege és szerepe

 • 1000-1350királyi vármegye
 • 1350 – 1848nemesi vármegye
 • 1867-1950törvényhatósági vármegye
 • 1950-1990megyei tanács
 • 1990 –önkormányzati megye

Pártok szerepe az önkormányzati megye „legyengítésében.
 A felmerülő problémák (koordináció, tervezés, határmenti együttműködés) és a megye kismértékű megerősítése 1994.
A megye jelenlegi gazdasági, politikai problémái.

Megyei Területfejlesztési Tanács: korporatív és delegációs alapon szerveződő testület, funkciója a területfejlesztés és az ezzel járó támogatás kezelése

Kistérségek

 • Kistérségi szerveződések 1990 után: statisztikai és alulról szerveződő kistérségek.
 • Szerepük a területfejlesztésben és a közigazgatásban.
 • A kistérségek előzményei a járások. Létrejöttük a helyi, községi tanácsok szétaprózódása és bizonyos közös gondok, fejlesztések koordinációjának szükséglete hozta létre.

Régió

 • Magyarországi tradíciók, ill. tradíciók hiánya
 • Tervezési régiók a tervgazdaságban. Ellenpólusok.
 • Köztársasági megbízotti régiók.
 • Az 1996. évi területfejlesztési törvény, majd annak módosítása útján létrehozott régiók.
 • Az Európai Unió befolyása és annak értelmezése.
 • Regionális Fejlesztési Tanácsok
 • Területfejlesztés és közigazgatás.
 • A városrégiók (Bíbó István, Erdei Ferenc)