Fogalmi meghatározás

 • Közüzemek: a közszolgáltatások vállalati formában való végzik (Kft, Zrt.)
 • Jellemzői:
  • A versenyszféra vállalataival egyező gazdálkodási rendszer szerint működnek (piaci szabályok, közszféra gazdálkodási szabályozásai, állami ellenőrzés alatt)
  • Sajátos érdekek: természetes monopólium jellemzi tevékenységüket:
   • Üzleti és társadalmi érdek egybe esik; tulajdoni szerkezet, döntési mechanizmus és gazdálkodás sajátossága tükröz
   • Olyan vállalat, mely valamely jószág, szolgáltatás kizárólagos ellátója és/vagy kormányzati ellenőrzés alatt áll; sajátos piaci szabályozással (vízmű, elektromos művek)

Kormányzati szabályozás

 • Kormányzati szabályozás kiterjed célja üzleti-társadalmi érdek összehangolása
 • Kiterjed: árszínvonal, minőség, ágazatba történő belépés/kilépés, pénzügyi struktúra
 • Monopolhatalom: vállalat azon képessége, hogy befolyásolni tudja az árakat

Közüzemek, településüzemeltetés

 • Szűkebb értelem:
  • Közvilágítás
  • Ivóvíz, szennyvíz, gáz
  • Csapadékelvezetés
  • Távhő, melegvíz
  • Egyéb energiaellátás
  • Települési közutak
  • Térségi utak
 • Tágabb értelem:
  • Köztemetők
  • Hulladék gyűjtés, lerakás
  • Szennyvíztisztítás
  • Közparkok, zöld területek
  • Kéményseprés, tüzeléstechnika
  • Helyi tömegközlekedés
  • (lakásgazdálkodás)

Közüzemek sajátosságai

 • Magyarországon a nagyobb területi koncentráció, alacsony gazdasági fejlettsége mellett ment végbe a városokban
 • Városi népesség növekedése-> városi közszolgáltatásokkal szemben támasztott fogyasztói igények növekedése
 • Szűk keresztmetszet
 • Fejlesztések, karbantartások elmaradása,
 • Forráshiány-> tűzoltó jellegű beruházások

Törvényi szabályozás

 • Rendszerváltás után differenciáció (méret, típus, pályázati hozzáférés)
 • 1990.C Tv.: települési és területi hálózatos infrastruktúra működése és tulajdoni rendje
  • Állami tulajdonból közüzemi és önkormányzati tulajdon lett
 • Piacliberalizáció-> állami szerep csökkenése
 • Közüzem: korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-> önk. Rendelettel szabályoz
  • Ötv.: 78§, 79§, 80§

Közüzemek sajátosságai 2.

 • Rendszerváltás után rurális terek felértékelődése
  • Finanszírozás kérdése
 • Fejlesztések
  • Nagyváros: jelentős, régi hálózat, nagy a fejlesztések költsége
  • Kisebb település:közszolgáltatások hiánya, elmaradottsága-> kiépítés és fejlesztés
 • A folyamatos, biztonságos ellátás többletköltséggel jár (+karbantartás)

Közüzemek sajátosságai 3.

 • A tulajdonosi struktúrától függetlenül a piacinál nagyobb tranzakciós költségek (oka: externáliák)
 • A piaci mechanizmus nem vezet társadalmi optimumhoz (közösségi szabályozás)
 • A finanszírozásban szükség volt az árrendszer átalakítására (fejlesztési pénzek integrálása); pozitívum a társadalmi önszerveződés
 • Önkormányzatok kapacitást finanszíroznak
  • Akkor jó, ha önfenntartó, önfejlesztő a rendszer (felső határköltségen történő finanszírozás)
  • Nyereség visszafordítása fejlesztésekre

Közüzemek sajátosságai 4.

 • A közüzemek kihasználtsága nem 100%-os (túlméretezett, fogyasztás ingadozása, karbantartás miatti kiesés)
 • Alacsony fogyasztásnál is kell finanszírozni
 • A tervezések, taktikai döntések fontosak a jövőbeni gazdaságosság és színvonal szempontjából-> együttműködés
  • gazdaságosság és műszaki tartalom vizsgálata
  • Földrajzi adottságok: urbanizáció szintje, felhasználók összetétele-> műszaki megoldások-> költségek
 • Árbevétel változása-> helyi konfliktus

Közüzemi sajátosságok 5.

 • Területi különbségek: megjelenés-fejelsztés
 • Magas fejlettség-> magas fenntartási költség; újabb közmű-> kevesebb ráfordítás
 • Fontos tényező az időjárás (villany, gáz, víz) a kapacitások kiépítésénél
 • Fontos az egyensúly a haszon és a társadalmi küszöb között
 • A vezetékes hálózatoknál az eszközarány költsége nagyobb a fogyasztásnál
 • Ki finanszírozza a kihasználatlan kapacitást??

Közüzemek sajátosságai  6.

 • A fenntartáshoz szükséges vagyon fejlesztés és beruházás-igényes, karbantartás is költséges
 • Pénz hiányában-> fejlesztések elmaradása-> karbantartás költségének növekedése szolgáltatás minőségének csökkenése-> konfliktusok-> állami támogatás kell

Közüzemek sajátosságai 7.

 • A jelentősebb (jövőbeni) kapacitás kiépítése hitelből.
 • Ötv. 88§-a szabályoz: önk. hitelt vehet fel, kötvény bocsát ki. Fedezet nem lehet törzsvagyon és likvid vagyon.
 • Külön kérdés az amortizációs politika  

Közüzemek sajátosságai 8.

 • A közszolgáltatóknál fontos a tulajdon
  • Köztulajdon: az árak a működésség költségigényét mutatják
  • Haszonelvű működés: a magántőkéhez illeszkedő árak
 • A hatósági áraknál fontos, hogy annak meghatározója annak megállapítója tulajdonos legyen az adott cégben
 • Vegyes és magán vállalatok esetében az árban a szükséges költség és a méltányos nyereség elvét kell követni. A magántőkés jogtalan gazdagodása miatt

Közüzemek sajátosságai  9.

 • Áremelést meghatározza: lakosság fizetőképessége, inkasszálási lehetőség korlátozott a közüzemek esetében
 • Áremelések következményei: kintlévőség növekedés, inflációt gerjeszti és nem teremt forrást a fejlesztéshez-> közpénz bevonása szükséges-> pályázatok

Közüzemi szerződés sajátosságai

 • Ptk. XXXIV. 387§: A közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a felhasználó igény szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást – így különösen gázt, villamos energiát és vizet – nyújtani, a felhasználó pedig köteles időszakonként díjat fizetni.
 • Közüzemi szerződés: a fogyasztó közszolgáltatásokkal való ellátásnak biztosítása
 • Jellemzők:
  • Alanya: fogyasztó és szolgáltató
  • A szerződés a szolgáltatás igénybevételétől él
  • A szolgáltató csak a jsz-ban foglaltak szerint korlátozhatja a szolgáltatást
  • A szerződés már ráutaló magatartással is megköthető (jellemző az írásos forma)
  • A közüzemi szolgáltató szerződéskötési kötelezettség terheli (oka: monopol helyzet)
  • A fogyasztót is szerződéskötési kötelezettség terheli pl.: hulladékszállítás, kéményseprés (helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló Tv.)
 • A közszolgáltatások szakmai követelményeit az ágazati miniszter szabályozza
 • A részleteket a helyi önkormányzat szabályozza:
  • Helyi közszolgáltatás megnevezése
  • Pályázat nyertese, működési terület határa
  • Közszolgáltatás rendjét, módját, jogokat és kötelezettségeket
  • Szolgáltatás igénybevételének módját, feltételeit
  • A fogyasztót terhelő díj mértékét, fizetés rendjét, kedvezményeket
 • Villamos energia szolgáltatás szereplői működés és szabályozás szempontjából:
 • Versenypiaci szereplők: erőművek, kereskedők, feljogosított fogyasztó
 • Közüzemi szereplők: szolgáltató, nagykereskedő, közüzemi fogyasztó
 • A piac „közös” szereplői: rendszerirányító és elosztó társaságok
 • Villamos-energiapiaci szabályozás szempontjából:
 • Versenypiaci szereplők esetén az 50 MW-ot meghaladó telj. erőmű esetén létesítési engedélyköteles; ármegkötés, csak a közüzemek részére lekötött mennyiség esetén
 • Közüzemi szereplők: természetes monopol helyzet-> piacnyitás előtti szabályozás
 • A piac „közös” szereplői a természetes monopolhelyzet miatt ágazati szabályozást igényelnek
 • Tehát saját kockázatra bárki építhet erőművet, ha van engedélye
 • Szabályozó hatóság megköveteli a vonatkozó prognózisokat, de biztosítja a forrásoldali terveket (nem lehet a piacliberalizációra hagyatkozni)
 • Az új szabályozások alapján egyre többen lesznek a feljogosított fogyasztók: akik szabadon köthetnek szerződést az erőművek szabad kapacitásaira
 • A szabályozás szempontjából fontos a versenypiaci  és közüzemi szereplők elválasztása a monopolhelyzetben lévő szereplőktől
 • Leggyakoribb gazdálkodási forma: Kft, Rt.
 • Az önkormányzat többségi tulajdonos
 • A tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzést a felügyelő bizottság végzi:
  • Nyrt. Esetén, kivéve, ha egységes irányítási rendszer szerint működik
  • Zrt. esetén, ha az 5%-nál nagyobb tulajdonnal rendelkezők kérik
  • Tekintet nélkül, ha azt a törvény előírja