A helyi feladatok finanszírozásának lehetőségei

 1. Kizárólag állami támogatással
  • Az állam szedi be a pénzt és célhoz kötött támogatásként adja vissza az önkormányzatoknak (pántlikázott pénzek)
  • Az önkormányzat függ az államtól, csak végrehajtó szervként működik
  • Az önigazgatás nem valósul meg
 2. Kizárólag saját bevételekből
  • Megvalósul a teljes önállóság
  • Korlátozott állami befolyási eszközök-> feszültségek a helyi és a központi politika között
  • Erősíti az eltérő adottságokból következő differenciálódást
 3. Duális rendszer
  • Az állam bizonyos területeken átengedi az adóztatás jogát az önkormányzatoknak
  • A nagy bevételt jelentő adónemeknél az összeget megosztják.
  • Utóbbi esetben az önkormányzat mentesül a terhek egy részétől (tv. alkotás, adóigazgatás), egyszerűsödik az adóbevallás
  • Csökken a lehetséges feszültségpontok száma
  • Korlátozottan, de érvényesül az önálló gazdálkodás

Nemzetközi gyakorlat (Németország)

 • Az állam, a tartományok és az önkormányzatok a közös adókat részesítik előnyben
 • Figyelembe veszik a piacgazdasági igényeket
 • A helyi adók, csak részei az önkormányzatok finanszírozásának
 • A helyi adók kivetésére joguk van, a közös adók esetében az arányról a tartomány dönt
 • Az adóbevételek megoszlása:
 • Iparűzési adó (80%)
 • Általában a üzleti eredmény 5%-a és a vagyon 0,2%-a
 • Ingatlan adó
 • forgalmi érték lapján számolják, 3,5-6‰
 • Ingatlan átruházási adó
 • A magyar vagyonátruházási illetéknek felel meg
 • Megosztott adók
 • Béradó és jövedelemadó
 • Összességében 15% az önkormányzat részesedése
 • Jelentős stabilizáló szerep
 • Az iparűzési adó hullámzását mérsékli
 • Visszaosztása a helyben „megtervezett” jövedelem alapjánkedvez a kis önkormányzatoknak
 • Egyéb adók
 • helyi fogyasztási és luxusadók:
 • Ebédadó, vadászati adó, italmérési adó, második lakás utáni adó stb.

Nemzetközi gyakorlat (USA)

 • Legfontosabb jellegzetessége, hogy az önkormányzatok a  helyi erőforrásoknak megfelelő adófajtákat választják
 • A helyi önkormányzat saját adókat nem vethet ki, csak a szövetségi állam által ajánlottakat

Adófajták

 • Jövedelem adó
 • Az államok és községek saját tarifa alapján szedik, igazodva a kiszámított jövedelemhez
 • Társasági adó
 • Községek saját társasági adót is kivethetnek
 • Mértéke 1-2%, de New Yorkban 8,85%
 • Nyereség alapján határozzák meg
 • Iparűzési adó (franchise tax)
 • Alapja: nyereség, tőke, engedélyezett koncesszió, bérösszeg
 • Vállalkozásforma szerinti differenciáció engedélyezett
 • Vagyonforgalmi adó
 • Az adóalany a birtokai alapján fizet, amit a helyi adóhatóság vet ki
 • Az állandó lakhellyel rendelkező lakosok fizetik
 • Vagyonadó
 • A községek vetik ki    
 • Az iparűzési-, a testületi, vagy telekadó jegyeit hordozzák
 • Az adó az ingóvagyonra is kiterjed
 • Telekadó (property tax), a franchise tax-el együtt a pénzügyi rendszer alapját képzi
 • Az adóalapot autonóm módon állapítják meg, de az alkotmány és a törvények figyelembe vételével
 • Erősen ingadozó mértékű
 • Egyéb helyi adók: gépjárműadó, söradó, dohányadó

A magyar rendszer sajátosságai

Tanácsi adórendszer jellemzői:

 • Az alanyok természetes személyek voltak
 • Az adók tárgyi jellegűek voltak
 • A tanácsok mozgástere minimális volt
 • A tárgyév eleji állapotot vették figyelembe
 • Kikényszeríthető volt

Adóalany:

 • magánszemély,
 • jogi személy,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
 • magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülete

Nem adóalany:

 • MNB,
 • ÁPV Rt.,
 • BV vállalat,
 • külföldön tevékenységet végző társaság

Feltételesen adómentes:

 • társadalmi szervezet,
 • egyház,
 • alapítvány,
 • közszolgáltató szervezet,
 • köztestület,
 • kht.,
 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • magán-nyugdíjpénztár,
 • költségvetési szerv

Adófajták

 • Házadó
  • Alapja a lakás alapterülete, mértéke az elhelyezkedéstől függött
 • Nem lakásra vonatkozó adó (1986-1992)
  • Tárgya: üdülő vagy más nem lakáscélú épület
  • Alany: az épület tulajdonosa
  •  Alapja az ingatlan alapterülete
  • Mértékét az elhelyezkedés és a méret határozta meg

Adófajták II.

 • Földadó (1976-1992)
  • Alanya a terület használója
 • Telekadó (1970-1992)
  • Tárgya: beépítetlen telek
  • Alanya: tulajdonos és részben a haszonélvező
  • Alapja: alapterület
 • Gépjárműadó (1966-tól)
  • Tárgya: gépjármű és a pótkocsi
  • Alanya: tulajdonos, vagy üzemeltető
  • Alapja: teljesítmény (szgk.), önsúly (tgk.,busz),

Adó jellegű bevételek

 • Út és közműfejlesztési hozzájárulás (1983-1992)
 • Településfejlesztési hozzájárulás (1984-1992)
 • Gyógy- és üdülőhelyi díj (1984-1992)

Önkormányzati törvény

 • 1990. C törvény: megteremti az önkormányzatok adóztatási jogát
 • Célja: az önkormányzatok finanszírozásának biztosítása
 • A helyi adó kivetése az önkormányzatoknak csak lehetősége

A helyi adóztatás jellemzői

 • A jogot az Alkotmány, a keretet a Htv. biztosítja
 • Az önkormányzat jogalkotó lesz, végrehajtásról az adóapparátus gondoskodik
 • A Htv-ből a közterhekhez való hozzájárulási kötelezettség nem következik
 • Az önkormányzat, csak saját területére vonatkoztathatja
 • A befizetett adó az önkormányzatot illeti, nagyságáról tájékoztatást kell adni
 • A Htv. csak az adó maximumát határozza meg  

Az önkormányzatok adómegállapítási joga kiterjed

 • A Htv-ben meghatározott adókra
 • A bevezetés időpontjára, tartamára
 • Az adó mértékére, helyi körülményekhez igazítására
 • Mentességek, kedvezmények biztosítására
 • Részletes szabályozás megalkotására

Adó megállapítás korlátai

 • Adótöbbszörözés tilalma
 • Vagyoni típusú adók egységes adóalapja
 • Az adó maximumát nem lehet átlépni
 • Évközi adórendelet módosítás nem növelheti az alanyok terheit