Az ellenőrzés folyamata

Előkészítés   

 • az adózó kiválasztása (számítógép, korábbi tapasztalat, külső információk, adóvisszatérítés stb.)
 •     vizsgálati program összeállítása (ellenőrizendő terület és időszak)
 •     adatgyűjtés (folyószámla, bevallások, előző ellenőrzések jegyzőkönyvei stb.)
 •     megbízólevél kiállítás

Indítás     

 • kiértesítés az ellenőrzésről, vagy megbízólevél átadása, vagy egyszerűsített ellenőrzésnél a megbízólevél megküldése.
 • ha a megbízólevél átvételét megtagadják -> 2 tanú + jegyző­könyv­vel kezdődik az ellenőrzés
 • szolgálati igazolvány (kivéve. hivatali helyiség)+ megbízólevél
 • helyszíni ellenőrzés feltétele:   
  • adózó, képviselője, meghatalmazottja vagy
  • két hatósági tanú jelenléte   
 • próbavásárlásnál a befejezéskor kell igazolni a jogosultságot (áru visszavitele, áru ellenértékének visszafizetése) 

Helyszín   

 • vállalkozónál, hatóságnál csak munkaidőben, más személynél napközben 8-20 óra között (az adózó kérésére eltérhet)
 • iratokat, tárgyakat vizsgálhat, felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet, leltárfelvételt végezhet (nemcsak székhelyen)
 • ha a vállalkozást lakásban végzik, vagy az adókötelezettség a lakással kapcsolatos ott is ellenőrizhet
 • hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben az adózó munkaidején kívül is alkalmat kell adni   

Lefolytatása

Igazoltatás:   

 • Az adóhatóság jogosult személyazonosság igazolására felhívni (adóköteles tevékenység gyanúja esetén)
 • Igazoltatott köteles igazolni magát (személyi igazolvány, más okmány)
 • Megtagadás esetén rendőrség közreműködése kérhető
 • Csak az igazolásra szükséges ideig tarthat, az okot közölni kell.

Megjelenés:   

 • Nem jelenik meg és nem menti ki magát -> elővezetés
 • Az elővezetést a rendőrség végzi
 • Akadályoztatás esetén rendőri intézkedés.
 • Az adóhatóság a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások, számítások, egyéb tények, adatok (elektronikusak is), körülmények vizsgálatával ellenőriz
 • Adóhatóság kérésére az adatokat elektronikus úton is át kell adni az adóhatóság által közzétett formátumban.
 • Adóhatóság kérésére a nem magyar nyelvű bizonylat hiteles fordítását az adózónak kell biztosítani. 

Átvizsgálás:  

 • Vállalkozással összefüggő helyszín, helyiség, jármű átvizsgálható. Az ellenőrzést végző területi szerv vezetője végzéssel rendeli ki. Az ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. (Cél meghiúsulásának veszélye esetén utólagos.) Közjegyzői, ügyvédi, okleveles adószakértő, adószakértő, adótanácsadó, könyvviteli szolgáltatást végző iroda csak előzetes ügyészi engedéllyel.
 • Az átvizsgálás során talált bizonyítékot határozattal lefoglalhat, ha megsemmisítés, értékesítés stb. veszélye áll fenn. Kv: élelmiszer, élő állat
 • Átvizsgálásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
 • Anyag, eszköz, árukészlet akkor foglalható le, ha a nyilvántartásban nem szerepel.
 • A lefoglalt dolgot elszállítja, megőrzi vagy az adózó őrizetébe hagyja.
 • Adózó az iratokba betekinthet, másolatot kérhet.
 • Ha a lefoglalás oka megszűnt vissza kell adni a lefoglalt dolgokat, ha nem tart rá igényt -> értékesíteni kell.
 • Az intézkedésekkel szemben az adózó 8 napon belül panasszal élhet az ügyész által előzetesen jóváhagyott, átvizsgálást elrendelő végzés kivételével. A panaszt 15 napon belül kell elbírálni. Nincs halasztó hatálya.
 • A helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel iratokat, nyilvántartásokat átvételi elismervény ellenében (szükség esetén másolat hagyásával) bevonhat. Az iratok 60 napon túl csak az adóhatóság vezetőjének engedélyével tarthatók benn (adózót értesíteni kell).
 • Az adózó a szükséges felvilágosítást megadja
 • Az adóhatóság szakértőt vehet igénybe
 • Az önkormányzati adóhatóság könyvvizsgálót, adószakértőt vehet igénybe.

Zárás:   

 • Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv  készül
 • Tartalma: adóhatóság, időpont, jelenlévők, tényállás és bizonyítása (adózó javára is), enyhítő és súlyosbító körülmények, aláírás.
 • A jegyzőkönyvet ismertetik és átadják. Ezzel az ellenőrzés befejeződik.
 • Az adózó 15 napon belül észrevételt tehet.
 • Az ellenőrzést az észrevételtől számított 15 napig (kétszer meghosszabbítható) lehet folytatni. Új (kiegészítő) jegyzőkönyvet kell felvenni.
 • Az utólagos, ismételt, felül, ill. a garancia beváltás ellenőrzéséről a hatóság határozatot hoz. Egyéb esetben csak akkor indul hatósági eljárás, ha jogkövetkezményt állapít meg.
 • A megállapítás alapján az adóhatóság    
  • megkeresi az intézkedésre illetékes szervezetet
  • hatósági eljárást indíthat     
 • Fellebbezés esetén másodfokon  az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jár el, döntéséről határozatot hoz  
 • Ha  a  felettes  szerv  megállapítja,  hogy  a  határozata önálló fellebbezéssel megtámadható, végzése jogszabálysértő, vagy annak meghozatalára jogszabálysértő módon nem került sor, felügyeleti intézkedést tesz
 • Bíróság, felülvizsgálati kérelem

Az ellenőrzés jogkövetkezményei

Késedelmi pótlék  

 • Mértéke: (jegybanki alapkamat x 2)/ 365             
 • (naponta az esedékességtől a jegyzőkönyv keltéig, max 3év)             
 • Kivéve: ha késedelmét igazolta (elháríthatatlan külső ok).
 • Kérelemre a késedelmi pótlék mérsékelhető illetve elengedhető, ha az esedékesség előtt kérelmezi + kérelemre v. hivatalból más kezdő időpont határozható meg.
 • Kivéve.: olyan adóhiány, amikre a bírság nem mérsékelhető.
 • Az alapot más adónem túlfizetésével csökkenteni nem lehet (adóhiánynál).
 • A késedelmi pótlékra késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

Önellenőrzési pótlék 

 • Mértéke: késedelmi pótlék 50%-a ismételt ellenőrzés esetén   75 %-a ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetést nem eredményez, akkor max. 1.000 Ft magánszemély, és max. 5.000 Ft egyéb esetben.
 • Ebben az esetben az adózó mentesül az adóbírság, a késedelmi pótlék és mulasztási bírság alól.
 • Kérelemre a pótlék mérsékelhető illetve elengedhető.
 • Adózói pótlék mérséklés göngyölítése esetén.

Adóbírság

Mértéke:

 • adóhiány 50%-a(adókülönbözet ± adóhiány, adótartozás)    akkor is, ha jogosulatlanul igényelt vissza támogatást, adó visszaigénylést, adó visszatérítést.
 • Ha az adót a munkáltató állapította meg, az adóbírságot, késedelmi pótlékot  a munkáltató fizeti.
 • Kivéve.: adózó jogszerűtlen nyilatkozata - utolsó alkalommal 2005. év vonatkozásában 2006-ban
 • Adóbírság hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, ill. mellőzhető, ha elvárható körültekintéssel járt el.

Mulasztási bírság

 • magánszemély 100 eFt
 • más adózó 200 eFt.
 • Bírság végrehajtható, ha:
  • bejelentési kötelezettséget, adatszolgáltatást késedelmesen, hibásan, hiányosan teljesít
  • ha a bevallási kötelezettséget késedelmesen, de a hatóság felszólítása előtt, a késedelem kimentése nélkül teljesíti
 • Bejelentési, változás bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségétnem teljesíti (pótlásra felszólítás, majd kétszeres bírság)
   • be nem jelentett alkal­mazott foglalkoztatása,
   • igazolatlan eredetű áru forgalmazása stb.

Intézkedések

 • Engedély nélkül végzett tevékenység esetén mulasztási bírság kiszabása mellett a tevékenység eszközét, eredményét, az árukészletét lefoglalják (2 hatósági tanú, jegyzőkönyv) -> zár alá veszi vagy elszállíttatja és megőrzi az adózó költségére. Kivéve: élő állat, romlandó árukészlet  
 • A biztosítékként lefoglalt ingóságokat a végrehajtásra vonatkozó szabályok szerint értékesíti. (Ha a bírságot 15 napon belül nem fizetik ki.) 
 • Igazolatlan eredetű áru, be nem jelentett alkalmazott jelenlegi vagy korábbi foglalkoztatása esetén, illetve ha az adóköteles tevékenység célját szolgáló ugyanazon helyiségben mulasztotta el számlaadási kötelezettségét: -> mulasztási bírság + 12, egy éven belül második alkalommal  30, harmadik alkalommal 60 nyitvatartási napra lezárja a helyiséget ill. tevékenységét felfüggeszteni.     

A kiszabott bírságról és a lezárásról, illetőleg a tevékenység gyakorlásának felfüggesztéséről az adóhatóság fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatot hoz. A határozatban rendelkezni kell a lezárás, illetőleg a felfüggesztés időtartamáról, egyidejűleg az adóhatóság értesíti az adózót a határozatban foglaltak végrehajtásának kezdő időpontjáról. (Időt kell adni a romlandó készletek elszállítására, tárolás biztosítására. A 3. személyt ért kárért az adózó felel.) Az üzletet az adóhatóság zárja le, feltüntetve a zárva tartás időtartamát. Nem alkalmazható lakás esetén, vagy ha a lezárás helyi szükségletek kielégítését veszélyezteti.