Ellenőrzés

Önellenőrzés

 • Az adózó helyesbítése. Kivéve: illeték, késedelmes bevallás, 1000 Ft (SZJA 100) alatti összeg  
 • Időpont: az ellenőrzés megkezdéséig  (megbízólevél bemutatása, értesítés kézhezvétele) az elévülési időn belül
 • Forma: nyilvántartásba vétel = önellenőrzés kezdete, szöveges indoklás  
 • Bevallás: 15 napon belül, önellenőrzési lapon  
 • Rendezés:   bevallással   egy   időpontban, önellenőrzési pótlékkal együtt fizetés vagy kiutalás, átvezetés (tartozásnyilatkozat)  
 • Adóhatósági adómegállapítás: az adózó kérelmére történő korrigálása = önellenőrzés (jogkövetkezményt tekintve)

Adóellenőrzés fajtái  

 • Bevallások utólagos ellenőrzése
  • egy-egy adó, költségvetési támo¬ga¬tás bevallással lezárt időszaka
  • több adó, költségvetési támogatás bevallással lezárt időszaka
  • egy vagy több bevallással lezárt időszakminden adó, költségve¬té¬si támogatás tekintetben
  • egyszerűsített ellenőrzés
  • ismételt ellenőrzés     
   • Utóvizsgálat
   • az adózó kérelmére
  • felülellenőrzés
   • társadalombiztosítási szerv megkeresésére
   • elrendelésre (ÁSZ elnök, pénzügyminiszter, képviselő testület, APEH elnök, VPOP parancsnok
   • törvényességi vizsgálat
   • új tény, körülmény vizsgálata
  • alkalmazható bizonyítási módszer a becslés is
  • időtartam 90 nap (legnagyobb adóteljesítményűeknél 120 nap)
  • áfa előzetes 500 eFt felett 45 nap
  • felszámolás, végelszámolás 60 nap
 • állami garancia beváltása
 • egyes adókötelezettségek teljesíté¬sé¬re  irányuló (bejelentés, nyilvántartás, iratmegőrzés, adatszolgáltatás, stb.)
 • adatgyűjtésre irányuló
  • nyugtaadási kötelezettség
  • leltárellenőrzés (árukészlet, anyag, félkész termék eredete, bizonylatai
  • kapacitások, forgalmi viszonyok jegyzőkönyvezése
  • alkalmazottak bejelentése, foglalkoztatásuk jogszerűsége
  • statisztikai létszámadatok vizsgálata

Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során

Adóhatóság jogai

 • a helységekbe beléphet
 • vállalkozással összefüggő járművet, rakományt, helyiséget átvizsgálhat
 • iratokat, tárgyakat, munkafolyamatokat vizsgálhat
 • felvilágosítást, nyilatkozatot kérhet
 • személyazonosságot, részvételi jogcímet tisztázhat
 • próbavásárlást, leltárfelvételt végezhet
 • próbagyártást kérhet
 • kapcsolt vizsgálatot folytathat
 • egyéb bizonyítás
 • az ingatlan tulajdonos köteles tűrni az ellenőrzést (ha az adózó más ingatlanán tevékenykedik). Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély esetén lakást vizsgálhat, ha:
  • az adókötelezettség a lakással összefügg, vagy
  • jövedelme a lakás hasznosításából származik, vagy
  • tevékenységét bejelentés nélkül végezte.

Adóhatóság kötelezettségei

 • adóellenőrzéskor igazolja magát és tájékoztat (terület, tárgy, időtartam)  
 • az adózó gazdasági tevékenységét a lehető legkisebb módon korlátozza a megállapításokról folyamatosan tájékoztatni kell az adózót
 • a bizonyítási indítvány megtagadását szóban és jegyzőkönyvben is indokolni kell  
 • a bizonyítási teher az adóhatóságon van, kivév: tv. másképp nem rendeli.
 • Az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni!
 • bizonyítási eszközök: irat, szakértői vélemény, nyilatkozat, tanú, helyszíni szemle, próbavásárlás, leltározás, próbagyártás, más adózók adatai.

Adózó jogai

 • szolgálati igazolványt, megbízólevelet elkérheti
 • jelen lehet
 • képviselőt állíthat
 • akadályoztatás esetén kérheti az ellenőrzés elhalasztását, szüneteltetését max. 60 napig
 • Iratba tekintés, másolatkészítés, felvilágosítás kérés
 • észrevételt tehet
 • bizonyítási eljárást kezdeményezhet
 • jegyzőkönyvet megismerheti, 15 napon belül észrevételt tehet
 • kapcsolódó vizsgálat jegyzőkönyvét megismerheti
 • ellenőrzési határidő túllépés esetén kifogással élhet  

Adózó kötelezettségei

 • együttműködés
 • adókedvezményt, mentességet igazolni kell
 • ellenőrzés feltételeit biztosítani
 • adatszolgáltatás az APEH által kért formában