Európai Unió harmonizáció

Adóügyi együttműködés

Információ szolgáltatás

 • megkeresésre
 • EMOGA visszatérítésnél
 • jövedelem-, nyereség- és vagyonadónál
 • általános forgalmi adónál
 • biztosítási adónál
 • előbbiek végrehajtásánál
 • kamat, különbözet megállapításánál
 • önként (hivatalból), ha
  • másik államban adóvesztés keletkezhet
  • másik államban adófizetési kötelezettség keletkezhet
  • adóelkerülés harmadik tagállam bekapcsolásával
  • kapcsolt vállalkozások közötti nyereség újraelosztás
  • új tények, körülmények merülnek fel
 • az adózót kérelmére az információ átadásról tájékoztatni kell
 • harmadik tagállamnak továbbítható
 • viszonosság alapján más adatok is átadhatók
 • egyidejű ellenőrzésnél megállapodhatnak
 • kézbesítési kötelezettség
 • haszonhúzónál a haszonhúzó államának követő év június 20.-ig adatszolgáltatás
 • korlátok (megtagadhatja az információ átadást)
  • adóhatóságok között tiltott az átadás
  • aránytalanul nagy teherrel jár
  • feladatai teljesítését gátolja a megkereső a saját lehetőségeit még nem merítette ki
  • üzleti, szakmai titkokat sért
  • nem tudna teljesíteni.
 • a KKI tudomására jutott adatok titkoknak minősülnek
  • csak közvetlenül közreműködők használhatják fel
  • a tájékoztatási jog megilleti az adózót.

Behajtási jogsegély

 • tárgy: más tagállamot megillető tartozás végrehajtása EMOGA, jöv., nyereség, vagyon, áfa, bizt. adó költség, kamat, büntetés.
 • Adatokat megismerheti: érintett, adóhatóság, bíróság.    Megkeresés elévülési idő után (5 év), üzleti titok vagy jogszabályba ütközik elutasítható.
 • A tartozást a külföldi forintban fizeti meg, késedelmi pótlék felszámítható.
 • adatszolgáltatás a megkeresésére
 • kézbesítés iránti megkeresés
 • biztosítási intézkedés iránti megkeresés
 • behajtás iránti megkeresés
  • végrehajtási okiratban foglalt közreműködés
  • a körülmények változásáról információk
  • illetékes adóhatóság végzést ad ki a végrehajtásra
  • a befolyt összeg csak a megjelölt célra használható  
 • Kérelem elutasítása:
  • ha a tartozás nem jogerős
  • a végrehajtás hazai jog alapján nem vezetett eredményre
  • az adózó gazdasági tevékenységét ellehetetlenítené és ez Magyarországon jelentős gazdasági-társadalmi nehézséget okozna
 • felfüggesztés
  • megkereső országban jogorvoslati eljárás indult
  • bírósági döntésig
  • a határozat jogerőre emelkedett
  • a jogorvoslatok végrehajtásáért az adóhatóság felel
 • elévülés
  • a megkereső állam joga az irányadó
 • tartozás kiegyenlítés – forintban, késedelmi pótlékkal
 • költségek
  • a belföldi adóhatóságot terheli
  • megállapodhat a megtérítésről
 • a KKI az illetékes adóhatóságot (külföldi) megkeresheti