Az adózás rendjéről (Art.)

Cél:

 • Az adózók és adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása.
 • Adott területen egységes normák alkalmazása minden adónemre.

Alapelvek:

 • az adóhatóság mérlegelési joga (csak törvényes keretek között)
 • megkülönböztetés nélküli eljárás (állampolgárság stb. szerint)
 • tájékoztatási kötelezettség (adóhatóság részéről)
 • jóhiszemű joggyakorlás (adózó részéről)
 • méltányosság (a törvényi feltételek megléte esetén)
 • szerződést, ügyletet valódi tartalmuk szerint kell minősíteni
 • kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapján kell minősíteni
 • az adókötelezettséget nem érinti a jogellenesség vagy a jó erkölcs sérelme
 • adójogviszonyban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni (rendeltetésellenes joggyakorlás-becslésre adhat alapot)

A törvény hatálya

Területi

 • Magyar Köztársaság területén
  • székhellyel, telephellyel rendelkező vagy gazdasági tevékenységet folytató jogi személy
  • lakóhellyel rendelkező magánszemély
  • vagyonnal rendelkező vagy bevételt elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet
  • államigazgatási vagy bírósági eljárásban résztvevő személy
 • Vámszabad területre
  • ha tv. másként nem rendelkezik

Adó és támogatási forma

 • Adók
  • adó, járulék
  • illeték
  • befizetés
   • központi költségvetés
   • elkülönített állami pénzalap
   • Nyugdíjbiztosítási Alap
   • Egészségbiztosítási Alap számára
   • önkormányzatok javára törvényen alapuló befizetéseik
 • Költségvetési támogatás
  • központi költségvetés
  • elkülönített állami pénzalap terhére
 • Adók módjára behajtandó köztartozások
  • köztartozások
  • igazgatási és bírósági szolgáltatások díjai

Az Art személyi hatálya

 • Adózó → akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, költségvetési támogatási igényét törvény írja elő.
 • Pénzügyminiszter
 • Adóhatóságok   
  • Állami adóhatóság - APEH és területi szervei
  • Vámhatóság Vám- és Pénzügy-őrség
  • Önkormányzati adóhatóság
  • Illetékhivatal

Bizonylat és igazolás  

Kiállítás

 • ÁFA - adóalany értékesítésről bizonylatot állít ki
 • kifizető és munkáltató a kifizetéskor bizonylatot állít ki, és erről nyilvántartást vezet
 • állami vagy más végkielégítésről igazolás
 • a TB szerv az általa kifizetett ellátásról igazolást ad
 • bevételt, adóalapot vagy adót csökkentő tételeknél összesített igazolást a jogosultság - keletkezésekor, de legkésőbb a követő év január 31-ig  kell kiadni ® összesített igazolás
 • munkaviszony megszűnése időpontjában, valamint nyugdíjazás, halál esetén a munkáltató igazolást, adatlapot köteles kiadni
 • az adóbeszedésre kötelezett nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad
 • kifizető a levont osztalékról a személynek és külföldi szervezetnek igazolást ad (azonosító, alap, adó stb.)     Ha az osztalék és társasági adót a kifizető nem vonta le, adó visszatérítésre igazolás nem adható.
 • Külföldi illetőség igazolása, nyilatkozata

Megőrzés

 • bejelentett helyen
 • felhívásra 3 munkanapon belül be kell mutatni
 • időben: elévülésig
 • Kv : adózó, munkáltató, jogutód, jogszabályban, határozatban erre kötelezett.  Magánszemély halála esetén közös háztartásban élő vagy örökös továbbítja az adóhatósághoz.
 • A bizonylatok minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel elektronikus dokumentumként is megőrizhetők.