Az adópolitika tárgya

 • adórendszerrel kapcsolatos elvi döntések
 • adóügyi gyakorlati eljárások
 • adórendszer és egyéb pénzügyi rendszer összhangja

Az adótan alapfogalmai

 • Adó: kényszer jellegű, vissza nem térülő, visszafizetés nélküli, általános pénzbeli szolgáltatás, amelyet az állam vagy más közjogi személy jogszabály alapján hajt be, amelyben meghatározzák az adó nagyságát, feltételét, esedékességét (Josef Kaleta)
 • Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társas vállalkozás, minden olyan szervezet, amelyre adókötelezettség vonatkozik.
 • Az adó tárgya: az a dolog, jog, jogosultság, tevékenység, amely után az adót ténylegesen fizetik.
 • Az adó alapja: az adó tárgyának mennyisége, amelyre a fizetendő adót kiszámítják.
 • Adótartozás: esedékességkor meg nem fizetett adó és jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.
 • Adófizető: az a természetes vagy jogi személy, aki az adót ténylegesen fizeti.
 • Az adó mértéke: az adóalap vagy annak egységére jutó adó.
 • Adókulcs: adómérték az adóalap %- ában.
 • Adókedvezmény: az adóztató által az adóalanynak nyújtott  preferencia,  adókedvezmény £ adó.
 • Adómentesség: az általános kötelezettség alól jogszabályban megengedett kivétel.
 • Adóhatóság: az adóztatót képviselő szervezetek.
 • Adóbevallás: olyan kimutatás, amelyből pontosan megállapítható az adózó adókötelezettsége.
 • Adóelkerülés: a jogszabály által lehetővé tett adóminimalizálás1.
 • (Adó minimalizálás: adott időszakra az adók, adó jellegű fizetési kötelezettségek és támogatások egyenlegének az adóalany szempontjából legkedvezőbb kombinációja.)
 • Adócsalás: adómegkerülés a jogszabályok megsértésével.

Adóalany

 • Adóalanyiság:
  • Törvény hozza létre
  • Alá-, fölérendeltség jellemzi
  • Kizárólag pénzszolgáltatásra irányul
  • Közvetlen kényszerítő eszköz nem teljesítés esetén  
  • Közvetlen ellenszolgáltatás nincs
 • Magánjogi alanyiság:
  • Polgári jogügylet alapján jön létre
  • Mellérendeltségi viszony
  • Vagyoni jellegű kapcsolat
  • Közvetlen kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre nem teljesítés esetén  
  • A szolgáltatások egyenértékűek•    
 • Elsődleges adóalany
  • Azon adózó, akit adóköteles tevékenység folytatása miatt jelölnek ki adófizetővé.
 • Másodlagos adóalany
  • Adófizetési kötelezettsége akkor áll be, ha vele vagyoni kapcsolatban álló nem tesz eleget adófizetési kötelezettségének (örökös, megajándékozott, jogutód).
 • Egyéni adóalany
  • Azon magánszemély, akit az állam adófizetésre kötelez.  
 • Kollektív adóalanyiság  
  • Azon alanyok, akik egyetemlegesen kötelesek az adót megfizetni.   
 • Szervezeti adóalanyiság  
  • Azon jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyeket az állam adófizetésre kötelez.
 • Egyetemlegesség  
  • Azon adóalanyok, akik a Ptk. szerint egyetemlegesen felelnek az adó megfizetéséért (örökösök, jogutódok, megajándékozottak).
 • Kezesség
  • Aki a Ptk. szerint a kezességet vállalja. (Az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.)
 • Tartozásátvállalás
  • Aki a Ptk. szerint a tartozást átvállalja. (Az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.)