Az adórendszer kialakulása, fejlődése

Az emberiség korán felismerte, hogy az emberi szükségletek bizonyos köre közösségi szervezeti formában racionálisabban elégíthető ki. A közösségi célok finanszírozására vezették be az adókat.
Először az egyetlen adónemmel pl. adott időszakban a gazdagságot jellemző vagyontárgy adóztatásával (házadó, földadó) kísérleteztek, majd folyamatosan tértek át a több adónem együttes alkalmazására (kevésbé érezhető adóteher) ->kialakult az adórendszer.

Adórendszer

 • Föderatív államszerkezetben: szövetségi adók, tagállami adók, helyi adók
 • Unitárius államszerkezetben: központi adók, helyi adók

Az adó megítélése térben és időben igen szélsőségesen alakult.
(Az alábbiakban néhány - önkényesen kiemelt - gondolkodó "adófilozófiájával" ismerkedhetünk meg.)

 • Heller F.: Az adó az állam fogalmából közvetlenül folyó szolgáltatás (védelem, rend stb.) ellenértéke
 • Sismondi: A polgároknak az adót megtérítésnek kell tekinteni a védelemért, amiben az állam személyüket és vagyonukat részesíti (ellenszolgáltatás elmélet).
 • Montesquieu: A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezhessék (élvezet elmélet).
 • Samuelson, Nordhaus: Haszon arányában és a fizetőképesség szerint kell adóztatni.
 • Novalis: Az embernek úgy kell adót fizetnie az államnak, ahogy szerelmének küld egy csokor virágot.
 • Jean-Baptiste Colbert: Adót szedni annyi, mint a lehető legkevesebb gágogás árán minél jobban megkopasztani egy libát.

A mai magyar adórendszer kialakulása              

 • 1848-ig alapvetően a Szent István által bevezetett adórendszer élt tovább.
 • Az állam jövedelme = király jövedelme = földbirtok + bánya + pénzváltás + só + hűbéradó + útvám stb.
 • 44 vármegye: a megyei jövedelem 2/3-a a királyé, 1/3-a az ispáné.
 • Egyházi adó: 1/10. Az adófizető jellemzően terményben, természetben (robot) egyenlíti ki, később pénzben is (Árpádházi-királytól).
 • Jellemző adónemek: földesúri járulék, harmincad, kapuadó, taxa, kilenced, 1Ft-os adó, import adó. 1848 előtt a legfontosabb adó: - házadó (megosztott - központ/megye)

1848: az első adóreform-kísérlet

 Kossuth Lajos (pénzügyminiszter) adóreform tervezete:

 • Direkt adók:
  • földadó (földminőség alapján)
  • házadó (szobaszám szerint)
  • kereseti adó (üzlet, kereskedés után a tiszta jövedelem 6 %-a)
  • személyi adó (kereset után)
  • távolléti adó (ha 183 napnál többet van külföldön, a személyi adó kétszerese)-
 • Indirekt adók:
  • pálinkaadó
  • italmérési adó
  • dohányárusítási adó
  • bélyegdíj
  • lajstromozási illeték (átruházási ill.)

Adóbeszedés területi hatálya a község:

 •      adókivető  = rónok,
 •      adóbehajtó = tárnok (őket a pénzügyminiszter nevezi ki.)

1850: az osztrák adórendszer adaptálása

 • Osztrák nyílt parancsra bevezetik a közteherviselést (nemes is adózik)
 • Direkt adórendszer:
  • földadó
  • házadó
  • kereseti adó (személyi jellegű, a jövedelemadóba beszámít)
  • jövedelemadó (iparvállalat, állandó fizetésűek, kamat stb. jövedelem után)

1868: az első "magyar" adórendszer

 • földadó (1868. évi XXV. tv.)
 • házadó (1868. évi XXII. tv.)
 • jövedelemadó (1868. évi XXVI. tv.)

1875:  Az adórendszer továbbfejlesztése

 • tőkekamat- és járadékadó (1875. évi XXII. tv)
 • nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója
 • bányaadó (1875. évi XXIV. tv.)
 • jövedelmi pótadó (1875. évi XLVII. tv.)

A jövedelem 4 osztályba sorolható:

 • cselédek, munkások, házalók    
 • föld- és házbirtokosok   
 • gyáros, iparos, bankár, orvos, mérnök (bevétel-költség = jövedelem)  
 • köztisztviselő, magánalkalmazott (I-II. a kereseti adó alá, III-IV. a jövedelemadó alá tartozik.)